5
Nətɨ sipsip təmurapɨk naoa itəm kəmaiu-aiu
Kən əmun, eməplan kig tatəpələh-pər e rəhan jea, kən matos naoa kit e nelmɨn matɨp itəm kəmaiu-aiu, kən naoa un kəməte-pən nat e nɨkalɨn kərən mil, kən kəmaiu-aiu kuwaan ətain mau sepɨn məmə otaskəlɨm tiəkɨs. Kən eməplan nagelo əsanən kit tətagət əfəməh matən-iarəp məmə, “?Pah u in tahmen mətuatɨp məmə oteatɨp rəkɨs nat itəm kəmuwaan ətain e naoa u, kən murapɨk?” Məto etəmim kit tɨkə ilɨs e nego e neai, o ləhau e nətueintən, o nɨki nɨməptən, kit okol təsətuatɨpən o nurapɨkən naoa u, mafin. Kən emətasək mətasək, məto-inun kəsəplanən etəmim kit itəm tahmen mətuatɨp o nurapɨkən naoa u, mafin. Kən etəm-iasol mɨn u kit itəm təməwiətən, tən-ipa kəm io məmə, “!Sasəkən! Mɨtag-pən-tu məplan, Laion rəha Noanol rəha Juta,* Jen 49:9-10 in nəukətɨ Tefɨt, Aes 11:1 in tɨnol win rəkɨs e nəluagɨnən rəhan. Tol nəhlan, in tətuatɨp agɨn-əh o nurapɨkən naoa əh, kən meatɨp rəkɨs nat əh ilat sepɨn itəm kəmuwaan ətain lan.”
Kən əmun ekəplan Nətɨ Sipsip, tatətul əpəh ilugɨn e jea rəha kig ne nat kuwɨt itəm koatəmegəh ne netəm-iasol mɨn itəm kəmotəwiətən. Nətɨ Sipsip u, nəkəplan məmə kəmohamnu rəkɨs. Kən rəhnɨpat ilat sepɨn, Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4 kən nɨganəmtɨn ilat sepɨn mɨn, ilat un, koatətul o narmɨn rəha Uhgɨn ilat sepɨn itəm təmahl-iarəp ilat kotuwɨn e nətueintən. Nətɨ Sipsip əh, təmuwɨn mea-pən mos-irəkɨs naoa u e rəhn matɨp kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea. Kən nian in tɨnaskəlɨm naoa un, kən nat mɨn un itəm koatəmegəh ilat kuwɨt, ne netəm-iasol itəm kəmotos nəwiətən ilat tuente-fo, ilat kotɨsin nulɨlat o Nətɨ Sipsip, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp. Ilat rafin koatos hap§ “Hap,” in nat kit katoh tətan napuən, tahmen e kitar. mɨn ne pesɨn mɨn itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, tərioah e nat pien-pien mɨn itəm nəmiəwɨn təwɨr. Kən nat pien-pien u, in tahmen e nəfakən mɨn rəha netəmim rəha Uhgɨn.* Sam 141:2
Kən nat mɨn un itəm koatəmegəh ilat kuwɨt ne netəm-iasol itəm kəmotəwiətən, kəmotan napuən wi kit məmə,
“Ik nakətuatɨp, mahmen agɨn o nɨləsən naoa u,
kən meatɨp rəkɨs nat mɨn itəm kəmuwaan ətain lan,
məto-inun kəmohamnu ik,
kən nəmos-nəmtɨn netəmim e nɨtam
məmə ilat rəha Uhgɨn.
Kən ilat kəmotɨsɨ-pən e noanol mɨn rafin,
ne nəghatən mɨn rafin,
ne kantri mɨn rafin,
ne netəm nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn,
10 kən nəmol ilat kotatɨg ahgin rəham nərəmərəən,
kən ilat rəham pris mɨn,
koatol wək rəha Uhgɨn rəhatɨmat.
Ilat okotərəmərə e nətueintən.”
11 Kən ekətag-pən mɨn məplan, kən məto mɨn nəwia nagelo mɨn tepət, tepət, okol kəruru nafinən. Kəmotətul, motɨtəlau e jea rəha kig, ne nat mɨn u itəm koatəmegəh, ne netəm-iasol mɨn itəm kəmotəwiətən. 12 Kən ilat kotan əfəməh napuən məmə:
“!Nətɨ Sipsip itəm kəmohamnu,
in tətuatɨp mahmen agɨn məmə kotənwiwi in,
məto-inu tatos rafin nəsanənən,
ne nautə, ne nenatɨgən,
ne nahgin, ne nepətən əhag-əhag!
!Təwɨr agɨn-əh məmə koatɨsiai-in!”
13 Kən eməto mɨn natɨmnat rafin itəm Uhgɨn təmol e nego e neai, ne nətueintən, ne Imə Netəm Kəmotɨmɨs Ikɨn, ne e nɨki nɨtəhəi, ne natɨmnat mɨn rafin itəm kotatɨg elat, ilat rafin koatən məmə:
“Pəs nənwiwiən ne nɨsiaiiən tatuwɨn o kig itəm tatəpələh-pər e rəhan jea ne Nətɨ Sipsip,
məto-inu in tatos nepətən əhag-əhag ne nərəmərəən.
!Pəs nənwiwiən ne nɨsiaiiən tuwɨn olau,
kən tatuwɨn, matuwɨn, matuwɨn, namnun tɨkə!”
14 Kən nat mɨn un ilat kuwɨt itəm koatəmegəh, kotəmə, “!Əwəh!” kən netəm-iasol mɨn itəm kəmotəwiətən kotɨsin nulɨlat ron, moteiuaiu, nɨpɨnəgɨlat taru nɨsɨp, moatəfak kəm in.

*5:5: Jen 49:9-10

5:5: Aes 11:1

5:6: Əplan-tu futnot e Nol Əpən 1:4

§5:8: “Hap,” in nat kit katoh tətan napuən, tahmen e kitar.

*5:8: Sam 141:2