6
Nətɨ Sipsip təmatgəhl nat itəm kəmuwaan ətain naoa itəm kəmaiu-aiu lan
Kən ekatəlkəlɨk o Nətɨ Sipsip nian in təmatgəhl rəkɨs nat kit itəm kəmuwaan ətain e naoa kəmaiu-aiu. Kən əmun, nat koatəmegəh u kit ilat kuwɨt tagət əfəməh e nəwian kit tahmen e kaluəluə, məmə, “!Wa-tu!” Ekətag-pər məplan hos kəruən kit. Etəm tətasuə-pər lan tatɨləs nɨfagə, kən kəməfauin-pən hat rəha nɨsiaiiən kəm in, tahmen e hat rəha etəm tɨnol win rəkɨs e nəluagɨnən. In təmaiu matuwɨn tahmen e etəm təmol win e nəluagɨnən, kən matuwɨn mɨn məmə otol mɨn win.
Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa tu lan, itəm kəmuwaan ətain naoa lan, kən eməto nat tatəmegəh itəm tatol nampa tu lan təmə, “!Wa-tu!” Kən hos pɨsɨn kit mɨn itəm tasiə, təmaiu muwa. Etəm tɨtasuə lan, kəmos-ipən nisa asol kit rəha nəluagɨnən kəm in. Kən Uhgɨn təmegəhan-in-pən nepətən məmə otos-irəkɨs nəməlinuən itəm tətatɨg e nətueintən, məmə netəmim koatəluagɨn əm moatohamnu-ohamnu ilat mɨn ikɨn mɨn rafin.
Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa tri lan, itəm kəmuwaan ətain naoa lan, kən ekəto nat tatəmegəh itəm tol nampa tri lan, təmə, “!Wa-tu!” Kən ekətag-pər məplan hos kapɨn kit. Etəm tɨtasuə lan tatɨtol sɨkel* E nian rəha nəumɨs, kən netəmim kotakil natɨmnat o noorən nagwənən. kit. Kənu eməto nəwian kit tatɨsɨ-pən ilugɨn e nat koatəmegəh mɨn ilat kuwɨt, matən məmə, “Uwɨn, kəmegəhan-in ik məmə nəkɨtun nosən nəumɨs e nɨtən mɨn, kən ilat okotəkəike motərakin məni asol o nosən nagwənən noan məsɨn əm. Məto onəsərəkɨnən nəukətɨ nɨg olɨf mɨn itəm katol oel e noan, kən nəsərəkɨnən nəukətɨ nol u krep itəm katol wain lan.”
Nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol nampa fo lan, itəm kəmuwaan ətain naoa lan, kən ekəto nat tatəmegəh itəm tol nampa fo lan, tatən məmə, “!Wa-tu!” !Kən ekətag-pər məplan hos kəmtap kit! Etəm tɨtasuə lan, nərgɨn u Nɨmɨsən, ilau etəmim kit, nərgɨn u, Noanpən, tatuarisɨg-in mətian. Kəmios nepətən məmə okohamnu netəmim e naip ne nəumɨs ne nɨmɨsən ne nat megəh iarupɨn mɨn. Kəmios nepətən nəhlan, tahmen-in nəwtain nətueintən kitiəh, mapəs əm nəwtain kɨsɨl.
Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol faif itəm kəmuwaan ətain naoa lan, ekətag-pən əpəh e nəwtain olta, Olta u, in tepɨl kit tatətul əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən katol sakrifais mɨn ikɨn. Kən netəm mɨn u, okəm-naka ilat kotahmen ətuatɨp e sakrifais kit itəm tatuwɨn o Uhgɨn. ləhau ikɨn, məplan netəm kəmohamnu ilat məto-inu ilat kəmotətul əskasɨk o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn. 10 Ilat kotaun əfəməh moatən-ipən kəm Uhgɨn məmə, “Ik nakərəmərə e natɨmnat rafin, ik nakasim, kən ik nɨpahrienən. ?O nəghan ne kən ik onakələhəu nəghatən məmə netəm rəha nətueintən kəmotol tərat, kən mol nalpɨnən kəm ilat o nat itəm kəmotol etɨmat? ?Onagəhən nakalpɨn nɨtai nɨtatɨmat e netəm mɨn əh?”
11 Kəmotən nəhlan, kən kəmos-ipən napən ruən kəm ilat rafin. Məto kəmən-ipən kəm ilat məmə okotameg mɨn noan məsɨn əm mətoarus nampa apiəpiə rəha pialat mɨn ne wɨnɨlat mɨn, otuwa pitən mahmen. Pialat mɨn ne wɨnɨlat mɨn u, netəmim mɨn rəha Iesu, itəm okəpanohamnu ilat o rəhalat nahatətəən. 12 Kən nian Nətɨ Sipsip təmatgəhl rəkɨs nat tatol sikis itəm kəmuwaan ətain naoa lan, kən əmun, namig asol kit təməloal. Mɨtgar təmapinəp agɨn, kən məwɨg təmasiə agɨn tahmen e nɨta. Joel 2:31; Wək 2:20 13 Kən məhau mɨn əpəh ilɨs e neai kəmotɨsas-pən e nətueintən, tahmen e noa nɨg u fik, itəm nɨmətag asol təmatɨgtɨg e noan pɨkəh tɨsas. 14 Kən neai təmɨkə tahmen e nɨmɨtiwɨn kəmaiu-aiu kɨləs kagɨm.§ Aes 34:4 Kən nɨtot mɨn ne nəptən mɨn kəmotagɨm e nəmelat mɨn.
15 Kən kig mɨn rəha nətueintən ne iərəmərə mɨn, netəm-iasol mɨn rəha mopael mɨn, netəm rəhalat nautə tepət, ne netəm koatos nepətən, ne slef mɨn rafin, ne netəm sənəmə slef mɨn, ilat rafin kəmotəhluaig e nɨpəg kəpiel asol mɨn, ne nɨkalɨ kəpiel mɨn əpəh e nɨkalkal nɨtot asol mɨn.* Aes 2:10,19-22 16 Kən ilat kəmotasək əfəməh-pən o nɨtot mɨn ne kəpiel asol mɨn məmə, “Otɨsas, motoh ətain itɨmat, motəhluaig-in itɨmat o nɨganəmtɨ kig u itəm tatəpələh-pər e rəhan jea, ne o neməha rəha Nətɨ Sipsip, Hos 10:8 17 məto-inun nian asol kəgin əh rəha neməha rəhalau tɨnuwa. ?Kən pah un in tɨtun nətulən?” Joel 2:11; Mal 3:2

*6:5: E nian rəha nəumɨs, kən netəmim kotakil natɨmnat o noorən nagwənən.

6:9: Olta u, in tepɨl kit tatətul əpəh e Nimə Rəha Uhgɨn, kən katol sakrifais mɨn ikɨn. Kən netəm mɨn u, okəm-naka ilat kotahmen ətuatɨp e sakrifais kit itəm tatuwɨn o Uhgɨn.

6:12: Joel 2:31; Wək 2:20

§6:14: Aes 34:4

*6:15: Aes 2:10,19-22

6:16: Hos 10:8

6:17: Joel 2:11; Mal 3:2