17
Pətan ionəhan tərat agɨn
Kən əmun, nagelo sepɨn mɨn u kit itəm kəmoatəmɨk pesɨn ilat sepɨn, təmuwa mən-ipa kəm io məmə, “Wa-tu, pəs ekəgətun kəm ik nalpɨnən rəha pətan ionəhan* Pətan ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suatɨp. tərat agɨn, itəm tatəpələh-pən e nəhau tepət. Pətan əh, kig mɨn rəha nətueintən ilat kəmoatit, kən netəmim rəha nətueintən ilat kəmoatənɨm nɨmɨn wain, moatapɨs ilat min kən moatit.”
Kən nəsanənən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn təmol kəm io, kən nagelo təmit-irəkɨs io ekian əpəh ikɨn taruən-aruən ikɨn. Kən ikɨn əh, eməplan pətan un tətasuə-pər e məntaa nat megəh asiə kit. Kəməte-pən nərɨg mɨn itəm tatən rat Uhgɨn, tɨrəfin nɨpətɨn, kən rəhn-kapə təmɨsɨm ilat sepɨn, kənu rəhnɨpat ten. Pətan un, tatuwɨn e napən itəm tol nəguɨ-naris ne tasiə, in təmol malə-malə e nɨpətɨn, tətoanin noanat ne iarig, itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne kəpiel itəm nəmtɨn tiəkɨs, ne nat kit təwɨr pɨk u, perel. Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. Kən in tatos panɨkɨn kit e nelmɨn, itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, kən tərioah e nat tərat mɨn, itəm kotamkɨmɨk agɨn e nɨganəmtɨ Uhgɨn, kən ilat un, noa nolən rat rəhan. Kən inəh e nɨpɨnəgɨn, kəməte-pən nərɨg kit əh-ikɨn, itəm nɨpətɨn tatəhluaig u, tatən məmə,
Taon Əsanən Nahgin Tepət u Papilon.
In itɨ nɨpɨtan ionəhan mɨn rafin.
Kən in nəukətɨ nolən nat kotamkɨmɨk agɨn mɨn.
Kən ekəplan məmə pətan u, in tɨnapɨs e nɨta netəmim mɨn rəha Uhgɨn, nɨta netəm kəmotətul-arəp o nən-iarəpən Iesu.
Nian eməplan, kən narmək təmiwɨg təmiwɨg. Kən əmun nagelo təmən-ipa kəm io məmə, “?Narməm tatiwɨg nulan o naka? Io ekuhapɨk e nəghatən anion e pətan u ne nat megəh itəm tətasuə-pər lan, itəm rəhn-kapə təmɨsɨm ilat sepɨn kən rəhnɨpat ten. Nat megəh itəm nəməplan, təmətatɨg, kən təsatɨgən roiu, kən otəsuwəhən otər e nɨpəg asol itəm teiuaiu agɨn, kən tɨnətaiu matuwɨn məmə Uhgɨn otərəkɨn.
“Kən netəmim rəha netueintən itəm kəməsəteən nərgɨlat e naoa rəha nəmegəhən, ilat, narmɨlat otiwɨg pɨk nian okotəplan nat megəh u, məto-inu aupən in təmatəmegəh, məto təsatɨgən roiu, məto in otiet-arəpa mɨn.
“Etəmim otəkəike mos nenatɨgən o nɨtunən nɨpətɨ nəghatən u. Rəhn-kapə nat megəh u, ilat sepɨn, koatəpsen-pən nɨtot mɨn itəm pətan əh tatəpələh-pər elat. Netəmim tepət nɨkilat təht məmə nat u tatəghat-in Rom, in kəmiləkɨn-pər e nɨtot ilat sepɨn. 10 Koatəpsen-pən mɨn kig ilat sepɨn. Kig faif ilat kɨnotiet rəkɨs, kitiəh tatəmegəh roiu, kən kit mɨn təsuwamən əh. Məto nian tuwa, in otəkəike mətatɨg o nian təkuəkɨr əm. 11 Nat megəh u itəm təmətatɨg, kən roiu in təsatɨgən, in mɨn in kig kit, itəm tatol nampa eit lan, məto in mɨn in kig kit rəha kig mɨn u ilat sepɨn, kən tɨnətaiu matuwɨn məmə Uhgɨn otərəkɨn.
12 “Rəhnɨpat ilat ten itəm nəməplan ilat, koatəpsen-pən kig ilat ten, itəm ilat kəsotosən əh nərəmərəən rəhalat. Məto ilat okəpanotos nepətən məmə ilat kig mɨn, motərəmərə ilat nat megəh, məto o nian təkuəkɨr əm. 13 Nətəlɨgən rəhalat kitiəh əm o nos-ipənən rəhalat nəsanənən ne nepətən kəm nat megəh. 14 Ilat okotəluagɨn ilat Nətɨ Sipsip, məto Nətɨ Sipsip otol win elat, məto-inu Nətɨ Sipsip in Iərəmərə rəha iərəmərə mɨn, ne Kig rəha kig mɨn. Kən in otuwa ilat min netəm mɨn u, təmɨtəpun ilat, kən ilat koatətul əskasɨk e rəhalat nahatətəən.”
15 Kən əmun, nagelo tən-ipa mɨn kəm io məmə, “Nəhau mɨn u nəməplan, itəm pətan ionəhan tatəpələh-pər lan, tatəpsen-pən netəmim nuwigɨlat tol pɨsɨn pɨsɨn, nɨmanin netəmim, kantri mɨn, ne nəghatən pɨsɨn pɨsɨn mɨn. 16 Nat megəh ne rəhnɨpat ilat ten itəm nəməplan, ilat okotetəhau pətan ionəhan u. Kən ilat okotərəkɨn in, motol nat ruən lan, taiu piəpiə. Ilat okotun noanuwəhgɨn kən motan-ətɨp nɨpətɨn e nɨgəm. 17 Okotol nəhlan, məto-inu Uhgɨn təmələhəu-pən nat u e nɨkilat, məmə okotol nətəlɨgən rəhan, kən mol nɨkilat kitiəh əm o nos-ipənən rəhalat nəsanənən kəm nat megəh, məmə in otərəmərə, mətoarus nəghatən rəha Uhgɨn tuwa mol nɨpahrienən.
18 “Pətan əh natəplan, in taon nahgin tepət itəm tatərəmərə e kig mɨn rəha nətueintən.”

*17:1: Pətan ionəhan, nɨpətɨn pətan rəha suatɨp.

17:4: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou.

17:9: Netəmim tepət nɨkilat təht məmə nat u tatəghat-in Rom, in kəmiləkɨn-pər e nɨtot ilat sepɨn.