18
Papilon təməme
Uarisɨg e natɨmnat mɨn u, eməplan nagelo kit mɨn təmɨsɨ-pər e neai. In tatos nepətən asol, kən in tətasiəgəpɨn rafin nətueintən e rəhan nəhag-əhagən. Təməmərɨt əfəməh e nəwian kit itəm iahgin, məmə,
“!Təməme! !Papilon Əsanən Nahgin Tepət təməme!
Iərmɨs mɨn kɨnotuwa kətatɨg ikɨn.
In noanɨpɨrasɨg rəha narmɨn rat mɨn.
In noanɨpɨrasɨg rəha mənɨg rat mɨn, kəsonən,
itəm kotamkɨmɨk e nɨganəmtɨ Uhgɨn.
Məto-inun kantri mɨn rafin kɨnotapɨs e nɨmɨn wain u, nɨtəpən nalmələn, moatit in.
Kig mɨn rəha nətueintən kəmoatit mɨn,
kən netəm koatol-salɨm-in natɨmnat mɨn e nətueintən,
rəhalat nautə nepət rəkɨs e rəhan nolən itəm
tətaumɨs o natɨmnat rəhan.”
Kən əmun eməto nəwian kit mɨn e nego e neai təmə,
“Otiet rəkɨs lan, rəhak netəmim,
məmə rəhan nolən rat otəsɨləs pɨkənən itəmat,
kən itəmat onəsotosən rəhan kit nalpɨnən,
məto-inun in təmərgətain rəhan nolən rat tər iuəhkɨr əm tatek neai,
mol Uhgɨn təsaluinən rəhan nolən rat mɨn.
Otalpɨn nɨtai nat tahmen itəm in təmol kəm rəham netəmim.
Otos-ipən rəhan nətouən mau kəiu.
Otiuw rəkɨs nɨmɨn wain itəm in tarɨp məskasɨk,
rəhan nəsanənən tepət maprəkɨs-in itəm un itəm in təmatos-ipən kəm ilat.
Pətan un, təmatos-ipər atɨp in, matəto təwɨr e nautə rəhan,
məto roiu əh, os-ipən nətouən rəhan e nahməən ne nasəkən,
məto-inu tatəghat ausit e nɨkin matən məmə, ‘Io kwin kit. Ikɨn-u iatəpələh, matərəmərə. Sənəmə io nəutahlɨmɨs. Okol esasəkən nian kit.’
O nausitən u rəhan, rəhan nalpɨnən mɨn otɨləs in o nian kitiəh əm.
In otatɨmɨs, matəto tərat, mətasək.
Kən in otatɨg e nian iəkɨs o nosən nagwənən,
kən nɨgəm otus in,
məto-inun Iərəmərə Uhgɨn un, nahgin tepət,
in tatos-ipən rəhan nalpɨnən.”
“Kən nian kig mɨn rəha nətueintən itəm kəmoatit kən moatos kələh nautə mɨn rəhan, kotəplan nəhaniəm e nɨgəm itəm tatus, kən ilat okotasək, motəto tərat ron. 10 Rəhan nahməən otol ilat kotəgɨn, kən motətul-pən əm isəu moatən məmə,
‘!Kəsi! Kəsi o taon asol!
!Awe, Papilon, taon itəm təmatəsanən pɨk! Məto roiu agɨn-əh huə, kəmau kitiəh əm lan, in tɨnatos rəhan nalpɨnən!’
11 “Netəmim koatol-salɨm-in natɨmnat e nətueintən, ilat mɨn okotasək motasək o pətan u, məto-inu etəmim kit mɨn tɨkə o nosən nəmtɨn rəhalat natɨmnat. 12 Suah kit mɨn otəsos-nəmtɨnən iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne silpa, ne kəpiel wɨr mɨn ne perel* Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou. rəhalat, kən suah kit otəsos-nəmtɨn mɨnən napən wɨr u linen, ne napən u itəm tol nəguɨ-naris ne napən wɨr u silik, ne napən u itəm tasiə tasiə, itəm nəmtɨlat tiəkɨs agɨn. Etəmim otɨkə o nos-nəmtɨnən nɨg pɨsɨn pɨsɨn mɨn itəm koatəpien wɨr, ne natɨmnat mɨn itəm katol e nəluɨ eləfen, ne nɨg mɨn itəm nəmtətin tiəkɨs agɨn, ne pɨrons, Pɨrons in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e kol. ne iaen, ne kəpiel wɨr kit u, mapɨl. 13 Etəmim otɨkə o nos-nəmtɨnən nat nəmiəwɨlat tatəpien wɨr mɨn, inu sinamon, ne senta, ne insens, ne frankinsens, ne fomat u mɨr. Netəmim otɨkə o nos-nəmtɨnən wain ne oel ne flaoa ne wit rəhalat. Kən etəmim otɨkə mɨn o nos-nəmtɨnən kau mɨn ne sipsip ne hos ne kat, ne slef mɨn rəhalat, inu netəmim.
14 “Kən netəm rəha nol-salɨm-inən natɨmnat mɨn, ilat okotasək pɨk, nɨkilat tahmə. Ilat okotən məmə, ‘Noa wək asol mɨn rəham itəm ik rəham nətəlɨgən təmuwɨn pɨk lan, kən nəmatol, ilat kɨnotagɨm kapəs ik. Rəham nautə mɨn ne malə-malə mɨn rəham kɨnotagɨm, okol nəsos mɨnən ilat.’ 15 Netəm koatol-salɨm-in natɨmnat mɨn rəhalat kəm pətan u, moatos nautə asol mɨn lan, ilat kotətul-pən isəu ron, motasiəp o rəhan nahməən. Ilat nɨkilat otahmə kən kotasək motasək əfəməh, 16 motəmə,
“ ‘!Awe, kəsi! Taon əsanən itəm təmuwɨn e natɨmnat wɨr mɨn u linen, itəm tol nəguɨ-naris ne tasiə ne, kən matol malə-malə e nɨpətɨn tətoanin noanat ne iarig, itəm kəmol e iaen u kol tatɨpɨt-ɨpɨt, ne kəpiel mɨn nəmtɨn tiəkɨs, ne nat wɨr mɨn u perel ne.
17 Məto roiu agɨn-əh huə, kəmau kitiəh əm lan, kəmərəkɨn rafin nautə asol mɨn rəhan.’
“Kən əmun netəm koatɨləs nego mɨn rafin, netəm koataliwək e nego, ne kɨru mɨn rəha nego, ne netəmim rafin itəm koatos məni rəhalat o natɨgən e nərpɨ nɨtəhəi, ilat okotətul-pən isəu ron. 18 Nian kotəplan nəhaniəm lan tatuəp, kən ilat okotəmə, ‘!Kəsehmən taon kit təsanən tahmen e taon asol u!’ 19 Kən ilat okotatip rəhalat-kapə e nɨmoulul, tatəpsen-pən məmə nɨkilat tɨtahmə, kən motasək pɨk məmə,
“ ‘!Awe, kəsi! !Taon asol u itəm netəmim rafin itəm koatos nego mɨn itəhəi ilat rəhalat nautə təmepət e rəham natɨmnat!
Məto roiu agɨn-əh huə, kəmau kitiəh əm lam, kəmərəkɨn agɨn ik.’
20 “!Məto itəmat e nego e neai, itəmat netəmim rəha Uhgɨn, ne aposol mɨn ne ien mɨn,
itəmat nɨkitəmat təike magien,
məto-inu Uhgɨn təmətu rəkɨs neim otəmat mələhəu-pən o pətan u!”
21 Kən əmun, nagelo əsanən kit təmɨləs kəpiel asol kit, matɨpin-pən e nahgin rafin əpəh itəhəi, kən məmə,
“Kəmərakin-pən nəhlan Papilon Əsanən Nahgin Tepət əpəh itəhəi.
Kən okol in təsətul mɨnən.
22 Kən okol kəsəto mɨnən nəwiali hap Hap un, nat katoh lan o nanən napuən, tahmen e kitar. mɨn ne napuən mɨn, ne nəwiali nahlən nau ne təwi u ikɨn-u.
Etəmim rəha nalpəkau wɨrən e natɨmnat otɨkə ikɨn-u,
kən okɨsəto mɨnən natərkərɨkən rəha kəpiel mɨn itəm kotalkin wit katol flaoa lan.
23 Nəhag-əhagən rəha lait mɨn okol kəsotasiə mɨnən,
kən okol kəsəto mɨnən nəwia pətan ne iərman itəm kətioal nəniəkɨsən rəhalau e nian rəha marɨt,
məto-inu aupən, netəm koatol-salɨm-in natɨmnat rəham,
ilat koatol win e nətueintən rafin,
kən ik natagwən asim netəmim e kantri pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə kotuwa o rəham nərəmərəən, e nolə masig rəham.
24 “Taon asol u Papilon in təmos nalpɨnən
məto-inun kəmatiu nɨta ien mɨn ne netəmim mɨn rəha Uhgɨn ikɨn mɨn rafin e nətueintən.
Nɨpahrienən, nɨta netəmim rafin itəm kəmohamnu ilat,
in tətatɨg e taon asol u.”

*18:12: Perel u, in kəpiel wɨr əpəh e nɨki iarou.

18:12: Pɨrons in iaen kit, məto rəhan kala tahmen e kol.

18:22: Hap un, nat katoh lan o nanən napuən, tahmen e kitar.