3
Tol nəhlan, nian nɨkitɨməhal təməpou kən iuəhkɨr nɨkitɨməhal tɨtəgɨt, məto-inu itɨməhal ekəhaləruru məmə nəkotatɨg təwɨr əm o kəp, kən itɨməhal eməhaləlis nəghatən məmə io ne Saelas ekətuatɨg Atens, Wək 17:15 emuahl-ipɨnə Timoti məmə in otɨmnə məplan itəmat. In piatat kit itəm tatol wək rəha Uhgɨn itɨməhal min o nən-iarəpən nəghatən rəha Uhgɨn. In təmɨnəh otəmat məmə otasitu etəmat mɨləs-ipər rəhatəmat nətəlɨgən, kən mol itəmat nəkoatətul əskasɨk e rəhatəmat nahatətəən, Wək 16:1-3 məmə nəratən itəm tatuwa roiu, okol təsolən nɨkitəmat təht pɨk. Nəkotɨtun rəkɨs məmə in nətəlɨgən rəha Uhgɨn məmə netəmim okotol tərat etat nəhlan. 2 Tim 3:12 Nɨpahrienən, nian emətəhlatɨg kitat min itəmat, eməhaləkəike mətəhalən kəm itəmat məmə okol tərat kəm kitat. Kən itəmat nəkotɨtun wɨr məmə tɨnuwa mol nɨpahrien lan tahmen əm məmə itɨməhal eməhalən mihin. O nat əh, nian nɨkitɨməhal təməpou kən iuəhkɨr nɨkitɨməhal tɨtəgɨt, kən emahl-ipɨnə Timoti məmə otɨmnə məplan-tu rəhatəmat nahatətəən, məmə tatəskasɨk əh, o kəp. Ekatəgɨn məmə e suatɨp kit, Setan u etəmim rəha nos-ipən-os-ipənən, in tos-ipən-os-ipən kəm itəmat, kən wək rəhatɨməhal in tol nat əpnapɨn əm.
Timoti təmən-iarəp namnusən təwɨr
Kən roiu əh, Timoti təmɨtəlɨg-pa mɨn otɨmlau, kən matos namnusən təwɨr e rəhatəmat nahatətəən ne nolkeikeən. Təmən-ipa kəm itɨmlau məmə nɨkitəmat tatəht əh itɨməhal e nagienən, kən motolkeike məmə nəkotəplan itɨməhal, tahmen əm məmə itɨməhal ekəhalolkeike məmə ekəhaləplan itəmat. Wək 18:5 Tol nəhlan, piak mɨn ne wɨnɨk mɨn, nat əpnapɨn eməhlatɨg e nəratən, kən mətəhaləto nahməən, məto namnusən rəha nahatətəən rəhatəmat təmɨləs-ipər rəhatɨməhal nətəlɨgən otəmat. 2 Tes 1:4 Nian eməhalos namnusən məmə nəkoatətul əskasɨk əh o Iərəmərə, kən ekəhaləto məmə enəhalos mɨn nəmegəhən. Nian ekəhalətul e nɨganəmtɨ Uhgɨn, nagienən rəhatɨməhal otəmat in iahgin, kən ekəhalən kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨməhal tagien pɨk otəmat. 10 E nian rafin, nərauiəgən ne lapɨn, etəhaləfak əskasɨk məmə ekəhaləplan mɨn itəmat, kən məhaləgətun itəmat e nat naka nəkotəruru əh məmə rəhatəmat nahatətəən otəwiə məskasɨk.
11 Kən pəs rəhatat Uhgɨn atɨp, u Tata rəhatat, ne Iərəmərə Iesu rəhatat, kioal suatɨp rəhatɨməhal məmə ekəhalɨmnə məhalehm itəmat. 2 Tes 2:16-17 12 Pəs Iərəmərə tol nolkeikeən rəhatəmat otepət mər mərioah otəmat ne netəmim rafin, tahmen e nolkeikeən rəhatɨməhal otəmat tepət. 13 Pəs in tol nɨkitəmat təsanən məmə, nian Iərəmərə Iesu tatuwa mɨn ilat rəhan mɨn netəmim, kən nakotətul e nɨganəmtɨ rəhatat Uhgɨn u Tata rəhatat, kən nəkotətuatɨp kən nolən kit tɨkə məmə otɨləs pɨkən itəmat.

3:1: Wək 17:15

3:2: Wək 16:1-3

3:3: 2 Tim 3:12

3:6: Wək 18:5

3:7: 2 Tes 1:4

3:11: 2 Tes 2:16-17