12
Kig Herot Akripə Uan təmol nərahiən kəm niməfaki
E nian əha, nian Panəpəs mɨne Sol kəmətuəgətun əpəha Antiok, Kig Herot Akripə Uan* Iətəmi keiu e nauəuə u Uək Mɨn nərgɨlau u Kig Herot Akripə. In aupən, kətauɨn lan məmə Kig Herot Akripə Uan, kəni nətɨn, kətauɨn lan məmə Kig Herot Akripə Tu. Afin-to “Herot” e tiksɨnəri. təmahli=pən rəhan mɨn soldiə mɨn məmə okotaskəlɨm nətəmimi nəuvein rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm məmə otol ilah kotətəu nahməiən e nɨpətɨlah. Təmahli=pən rəhan mɨn nətəmimi kəməhuvən motaskəlɨm Jemɨs pia Jon kəni motohamu e rəhalah nau asoli. Nian təmohamu Jemɨs, meruh məmə nətəm Isrel nɨkilah təmagiən pɨk. Kəni in təmatɨg maskəlɨm mɨn Pitə. Təmatol nati u e nian kəmatol lafet mil lan Rəha Pasova mɨne Pɨret U Is Tɨkə Lan. Nian təmaskəlɨm rəkɨs Pitə, kəni mɨləfən əpəha e kaləpus. Kəni Herot təni məmə soldiə sɨkɨstin okotəhtul pəsɨg lan, kuvət kuvət e auə mɨn rəfin e nərauiə mɨne lapɨn. Kəni Herot tolkeikei məmə otiuvi pətɨgəm təhtul e nəhmtɨ nətəmimi nian lafet tol naunun.
Mətəu nian Pitə təmətatɨg e kaləpus, kəni nətəmi rəha niməfaki kəməutəfaki=pən əskasɨk ohni kəm Uhgɨn.
Uhgɨn təməfətɨgəm Pitə e kaləpus
Lapɨn u mə olauɨg lan, kəni Herot tiuvi pətɨgəm, Pitə təmətapɨli e nəlugɨn e soldiə keiu, kəməlis nəhlmɨn mil e sen keiu, kətu=pən kəti e soldiə kəti, kəni kətu=pən kəti e soldiə kəti mɨn. Kəni soldiə keiu kətuəhtul matueruh namtɨhluə e kaləpus.
Rəueiu agɨn, agelo kəti rəha Iərmənɨg tiet=pa, kəni təmasiə məgəhag e nɨpəgnəua kaləpus. Təmek-ek nɨkalɨ Pitə kəni məhgi pəri. Kəni məni məmə, “!Əhtul uəhai!” Kəni sen mil kuəmtəh aru e nəhlmɨ Pitə mil.
Kəni agelo təni=pən kəm in məmə, “Uvən e rəham put mɨne natimnati.” Kəni Pitə tuvən e lah. Kəni təni=pən kəm in məmə, “Uvən e rəham kot, kəni mɨtəu=pa iəu.” Kəni Pitə təmɨtəu=pən miaiet e nɨpəgnəua kaləpus, mətəu in təsəhruniən məmə natimnati mɨn u agelo tatol lan ilah nɨpəhriəniən. Nɨkin təhti məmə təhmen e nati kəti təhmen e nəməhlairiən. 10 Kəmualiuək muapirəkɨs soldiə kəti iətəm tateh kaləpus, kəni mualiuək muapirəkɨs mɨn soldiə kəti mɨn, kəni kəmiəuva e naunun doə iətəm kəmol e aiən. Təuə u tətəuag=pən e taun asoli. Nian kəmiəuva iuəkɨr ohni kəni terəh aru kəni kəmiaiet=pən ikɨn. Nian kəmualiuək nəuvetɨn mian e suaru, kəni əmeiko agelo tɨkə aru əmə. Uək 5:19
11 Kəni Pitə tɨnəhrun əha rəueiu məmə səniəmə nəməhlairiən, kəni təni məmə, “Rəueiu inəhrun əhruahru məmə Iərmənɨg təmahli=pa rəhan kəti agelo təmuva mələs rəkɨs iəu e nətəlɨgiən u iətəm Herot tolkeikei məmə otol lak iətəm nətəm Isrel kəmotolkeikei məmə okoteruh.”
12 Nian Pitə tɨnəhrun məmə Uhgɨn təmələs rəkɨs in, kəni təmuvən əpəha e nimə rəha Meri, mamə rəha Jon Mak. Nətəm kəutəhatətə e Uhgɨn tepət kəməhuva pəti məutəfaki=pən kəm Uhgɨn məmə otasiru lan. 13 Kəni Pitə təməhti-əhti doə e iat rəha nimə əha, kəni pətan ioluək kəti, nərgɨn u Rotə, təmaiu muvən məmə kərmə pəh əha tətəhti-əhti doə. 14 Nian təmətəu nəuia Pitə, kəni təhrun məmə Pitə pəhriən. Kəni nɨkin təmagiən pɨk agɨn kəni talu e nerəhiən e doə kəni maiu mɨtəlɨg muva meruh nətəmi mɨn u kəutəfaki, kəni məni məmə, “!Ei, nətəmimi, Pitə əpəha ihluə e doə tətəhtul!”
15 Mətəu kotəni məmə, “Ik ialməli.” Mətəu in təmətəkeikei mətəni məmə, “!Kəpə! Iatəni pəhriən.” Kəni ilah kotəni, “Nəmə təhro rəhan agelo teh.”
16 Mətəu Pitə tətəkeikei mətəhti-əhti doə. Kəni kəməhuvən moterəh e doə, kəni nian kəmoteruh in, nɨkilah təmauɨt pɨk ohni. 17 Mətəu Pitə təməfəri nəhlmɨn mətəniəhu ilah məmə okəsotagətiən. Kəni mətəni məmə təməhro lanu Iərmənɨg təmos rəkɨs in e kaləpus. Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Otəni=pən nəghatiən u kəm Jemɨs notəha Iesu Jemɨs notəha Iesu, in təmuva iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm. mɨne piatah mɨn e niməfaki.” Kəni matɨg mɨtəlɨg mɨn magɨm muvən ikɨ pɨsɨn kəti mɨn.
18 Kəni kəməni lauɨg lan, soldiə mɨn nətəm kəmauteruh Pitə e kaləpus, kəmotətapuəh o lah mɨn, mətəu kɨnotəruru əfəməh məmə Pitə təməhruvən. Uək 5:22-24 19 Kəni nian Herot təmətəu məmə Pitə təmagɨm, kəni təmahli=pən soldiə mɨn məmə okotəsal lan. Mətəu nian soldiə mɨn kəməsoteruhiən, kəni Herot təmauɨn e soldiə mɨn u kəmauteruh kaləpus mətapuəh o lah məmə Pitə təməhra magɨm. Mətəu ilah kotəruru, kəni in təməni məmə okəmki soldiə mɨn u kan kəhuamu ilah. Kəni Herot təmiet Jutiə muvən e taun kəti Sisəriə matɨg ikɨn o nian nəuvein.
Kig Herot Akripə Uan
təmɨmɨs
20 E nian əha, Kig Herot Akripə Uan niəməha təməu pɨk kəni tətəməki e nətəm kəutatɨg e taun mil əha, Taea mɨne Saedon. Kəni nətəmi asoli mɨn e taun mil əha kəməhuva pəti kəni məhuvən məmə okoteruh Kig məmə kotol vivi ilah min, mətəu-inu nətəm imalah ikɨn kautəhuvən məutos nəhmtɨ nauəniən ima Kig ikɨn. Mətəu aupən ilah kəmautəhuvən məuteruh Kig, kəmotəghati ilah suah kəti nərgɨn u Plastus, u in iətəmi asoli kəti rəha Kig Herot, motiuvi=pən məmə otasiru e lah.
21 E nian Kig Herot təmos məmə otuvən meruh ilah, kəni təmuvən e rəhan napən təuvɨr u tətəgətun məmə in tətarmənɨg. Kəni təmuva məharəg e tron rəhan, “tron” — Ikɨn kig tətəharəg ikɨn mətarmənɨg e nətəmimi. kəni mətəghati kəm nətəmimi. 22 Kəni nətəmimi kəmotagət əfəməh məmə, “!Suah u tətəghati səniə məmə iətəmimi mətəu uhgɨn kəti!” 23 Kəni nian nətəmimi kəmotəfən nəni-viviən kəm Herot, mətəu in təsəfəniən nəni-viviən kəm Uhgɨn, kəni rəueiu agɨn mɨn agelo kəti rəha Iərmənɨg təmoh e nɨmɨsiən əskasɨk kəti, kəni wom mɨn kəmotun nɨsɨgan kəni in tɨmɨs. Dan 5:20
24 Kəni e nian əha, nətəm kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu kəməutəkeikei məutəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn e ikɨn mɨn tepət, kəni nətəmimi tepət kəməhuva məutəni nɨpəhriəniən e Iesu. Aes 55:11
25 Nian Panəpəs mɨne Sol kəmuol naunun e rəhalau uək əpəha Jerusɨləm, kəni miatəlɨg mian Antiok ilahal Jon Mak. Uək 11:29-30; 15:37

*12:1 Iətəmi keiu e nauəuə u Uək Mɨn nərgɨlau u Kig Herot Akripə. In aupən, kətauɨn lan məmə Kig Herot Akripə Uan, kəni nətɨn, kətauɨn lan məmə Kig Herot Akripə Tu. Afin-to “Herot” e tiksɨnəri.

12:10 Uək 5:19

12:17 Jemɨs notəha Iesu, in təmuva iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm.

12:18 Uək 5:22-24

12:21 “tron” — Ikɨn kig tətəharəg ikɨn mətarmənɨg e nətəmimi.

12:23 Dan 5:20

12:24 Aes 55:11

12:25 Uək 11:29-30; 15:37