5
Anənaiəs mɨne Səfairə
Mətəu suah kəti mɨn əha ikɨn, nərgɨn u Anənaiəs, mɨne rəhan pətan nərgɨn u Səfairə. Ilau mɨn kəmos məni e nɨftəni kəti rəhalau. In təmaskəlɨm oneuən məni nəuvetɨn, kəni rəhan pətan əmə təhrun. Kəni mos əmə nɨpɨlgan muvən məfən kəm aposɨl mɨn məmə məni rəfin rəha nɨftəni. Uək 4:34-35 Mətəu Pitə təməni=pən kəm in məmə, “Anənaiəs. ?Təhro nətegəhan e iərmɨs u Setən tətuva e nɨkim? Nəteiuə e Narmɨn Rəha Uhgɨn kəni mətaskəlɨm nɨpɨlga məni nəuvetɨn rəha nɨftəni məmə rəham. Jon 13:2 Uərisɨg nəmol səlɨm e nɨftəni u, in rəham pɨsɨn əmə. Kəni nian nəmol səlɨm rəkɨs lan, rəham pɨsɨn əmə məni. ?Təhro natol lanəha? !Ik nəseiuəiən e iətəmimi mətəu nəteiuə e Uhgɨn!”
Nian Anənaiəs təmətəu nəghatiən əha, əmeiko mɨsɨpəri morin rəhan nehagiən tiet. Kəni nətəmimi mɨn əha kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨn motərəmrumɨn. Kəni nətəm aluə mɨn kəməhuva motəuveg nɨpətɨn motələs mohiet məhuvən mohtənɨm.
Iuəkɨr auə kɨsɨl təmuva muvən rəkɨs, kəni rəhan pətan Səfairə təmiet=pa məruru məmə rəhan iərman tɨnɨmɨs rəkɨs. Kəni Pitə təmətapuəh ohni məmə, “?Əni-to kəm iəu məmə məni rəfin əha e nɨftəni rəhatəlau iətəm kəmos nəhmtɨn?”
Kəni in təməni məmə, “Əuəh. Nəhmtɨn rəfin u.”
Kəni Pitə təməni=pən kəm in məmə, “?Təhro nəmuol oneuən nətəlɨgiən kəti məmə nəkueiuə e Narmɨn Rəha Iərmənɨg məmə ko təsəhruniən nati u nəmuol? !Ətəu-to! Nətəm kəmohtənɨm rəham iərman, ilah u e namtɨhluə kəutəhuva məmə okotələs mɨn ik.”
10 Kəni əmeiko tɨsɨpəri mɨn morin=pən əpəha e nəhlkɨ Pitə ikɨn, nehagiən rəhan tiet kəni tɨmɨs. Nian nətəm aluə mɨn kəməhuva imə, moteruh nɨmɨs rəkɨs, kəni kotələs mohiet məhuvən mohtənɨm e nɨkalɨ rəhan iərman. 11 Nian nətəmimi rəha nəfakiən mɨne nətəmi əpnapɨn kəmotətəu nati əha, kəmotəgɨn pɨk.
Aposɨl mɨn kəmotasiru e nətəmimi tepət
motol vi rəhalah nɨmɨsiən
12 Kəni aposɨl mɨn kəmotol nəmtətiən tepət mɨne nati apɨspɨs mɨn e nəhmtɨ nətəmimi. Kəni nətəmimi mɨn u kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu kəməhuva kətiəh əmə e Fərantə rəha Kig Solomən e Nimə Rəha Uhgɨn. Uək 2:43; 14:3
13 Nati əpnapɨn nətəmimi mɨn u kəsotəniən nɨpəhriəniən e Iesu kəmotɨsiai ilah, mətəu kəmotəgɨn e nuvəniən əha meruh ilah. 14 Mətəu nian rəfin nətəmimi tepət kəutəhuva məutəni nɨpəhriəniən e Iərmənɨg Iesu, nəman mɨne nɨpətan, kəni ilah tatepət. 15 Mətəu-inu e nati apɨspɨs mɨn iətəm aposɨl mɨn kəmautol, nətəmimi mɨn kautos rəhalah mɨn nɨmɨsiən məutəhuva, kəni məutəlɨn ilah kəutapɨli e rəhalah pet mɨne nɨmahan e suaru məmə nian Pitə otaliuək mapikalɨn e lah, in otek nəuvein, uə nəmə nənɨpɨsiən rəhan əmə tos nəuvein məmə okotəmiəgəh. 16 Kəni nətəmimi tepət tepət kəmotsɨpən lahuənu mɨn iuəkɨr o Jerusɨləm məhuva. Motos rəhalah mɨn nətəm kautohmɨs mɨne nətəmi mɨn u narmɨn tərah tətatɨg e lah məhuva, kəni aposɨl mɨn kəmotəfaki e lah kəni ilah rəfin kotəuvɨr.
Nətəmi asoli mɨn kəmotəmkipən aposɨl mɨn e kaləpus
17 Kəni suah u pris asoli agɨn mɨne rəhan mɨn nətəmimi Satusi mɨn u, ilah e pati kətiəh, niəməha təmol pɨk ilah mətəu-inu nətəmimi tepət kɨnəutəpəh ilah mɨnautəhuvən o aposɨl mɨn. 18 Kəni kəmotauɨt motaskəlɨm aposɨl mɨn motəmki=pən ilah e kaləpus. 19 Mətəu lapɨn lan, agelo kəti rəha Iərmənɨg təmuva merəh e doə e kaləpus mit ilah mohiet. Uək 12:7-10 20 Kəni məni=pən kəm lah məmə, “Əhuvən e Nimə Rəha Uhgɨn motəni pətɨgəm nəghatiən pəhriən rəha nəmiəgəhiən vi u kəm nətəmimi.”
21 Kəni kəməni lauɨg lan, kəmotol nəuia agelo kəni mautəhuvən e Nimə Rəha Uhgɨn mɨnautəni pətɨgəm nərgɨ Iesu kəm nətəmimi.
Kəmləfən aposɨl mɨn e kot
Kəni pris asoli agɨn mɨne rəhan mɨn, kəsotəhrun əhanəhiən məmə ilau kəmiaiet rəkɨs e kaləpus, kəni kəmotauɨn e nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel, kəni ilah kəməhuva kətiəh məmə ilah okotəharəg e kaunsɨl* “kaunsɨl” — nətəmi asoli rəha Isrel kəutiuvi pətɨgəm nətəmimi ikɨn məmə okotəhtul e nəhmtɨlah e kot. asoli rəha Isrel. Kəni motahli=pən nəghatiən kəm nətəm kəutarmənɨg e kaləpus məmə okotahli=pa aposɨl mɨn kəhuva e kot əpəha e kaunsɨl. 22 Mətəu nian soldiə mɨn kəməhuvən e kaləpus, mətəu aposɨl mɨn kohkə. Kəni kohtəlɨg=pa e kaunsɨl motəni məmə, 23 “Nian iəməhuvən e kaləpus, motafu doə tahtɨpəsɨg, lok tətəhkul=pən vi əmə lan, kəni soldiə rəha kaləpus kəutəhtul mauteruh vivi əmə namtɨhluə e kaləpus, mətəu nian iəmoterəh e doə məhuvən imə, mətəu kɨkə-kɨkə əmə imə.” 24 Iətəm tətarmənɨg e soldiə mɨn iətəm kəutəsal o Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne pris asoli mɨn kəmotətəu nəghatiən əha, kəni motauɨt pɨk, narmɨ lah təmiuvɨg, mɨnotəruru əpnapɨn əmə məmə nati nak otuva mɨn.
25 Kəni əmeiko iətəmimi kəti tietɨgəm=pa məmə, “!Ei, nəman! !Nətəmi mɨn əpələ əpə nəmotəmki=pən ilah e kaləpus, ilah əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn kəutəgətun nətəmimi!” 26 Kəni iətəm tətarmənɨg e soldiə mɨn təmit mɨn soldiə mɨn rəhan məhuvən motəmki aposɨl mɨn məhuva. Mətəu kəməsoteikəpaniən ilah mətəu-inu kɨnotəgɨn məmə nətəmi əpnapɨn okotəhti ilah e kəpiel apɨn nəmə koteikəpan ilah.
27 Nian kəmotit ilah məhuva imə, kəni motəni məmə ilah okotəhtul aupən e nətəmi asoli rəha kaunsɨl. Kəni pris asoli agɨn təməni=pən kəm lah məmə, 28 “Iəmotəniəhu əskasɨk agɨn itəmah məmə onəsotəgətuniən nətəmimi e nərgɨ suah kəha Iesu. Mətəu nəgətuniən rəhatəmah tɨnaiu ərəfin əpəha Jerusɨləm. Kəni mautol məmə nətəmimi okotəni məmə itɨmah iəmotoh suah kəha Iesu.” Mat 27:25
29 Mətəu Pitə təməghati rəhalah aposɨl mɨn lan məmə, “Itɨmah iəkotəkeikei mautol nəuia Uhgɨn, mətəu səniəmə nəuia nətəmimi əmə. Uək 4:19 30 Itəmah nəmotuhamu rəkɨs Iesu motətu-pəri e nɨgi kəməluau, mətəu Uhgɨn u rəha tɨpɨtah mɨn aupən təmol təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. 31 Uhgɨn u inu təməfəri rəkɨs Iesu məmə otuvən məharəg e nɨkalɨn maru, u ima nɨsiaiən mɨne nəsanəniən, məmə in Iərmənɨg mɨne Iosmiəgəh. Uhgɨn təmol nati əha məmə in otol suaru məmə nətəm Isrel mɨn kotəhrun nəuhliniən ilah e rəhalah noliən tərah mɨn, kəni in otafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhalah. Uək 2:33-34; Efəs 1:20; Hip 2:10; 12:2 32 Kəni itɨmah Narmɨn Rəha Uhgɨn iəutəni pətɨgəm natimnati mɨn u, kəni Uhgɨn tətəfən Narmɨn rəhan kəm nətəmimi kautol nəuian.”
33 Nian nətəmimi rəha kaunsɨl kəmotətəu nəghatiən əha, təmiuvi pɨk rəhalah niəməha, kəni kotolkeikei məmə okotuhamu əmə ilah. 34 Mətəu suah kəti təməhtul, nərgɨn u Kəmaliel, in Farəsi kəti mɨne iəgətun kəti rəha Lou, u nətəmimi rəfin kəutɨsiai. Kəni təmətapuəh o soldiə mɨn məmə okotit aposɨl mɨn məhuvən ihluə pɨpɨm.
35 Kəni in təməni kəm kaunsɨl məmə, “Nətəmimak mɨn, nətəm Isrel. Otatətəlɨg vivi məmə onəkotəhro e nətəmi mɨn u. 36 Vi agɨn uəha suah kəti nərgɨn u Teutas, təmietɨgəm=pa mətəni məmə in iətəmi asoli kəti, kəni iuəkɨr nətəmimi fo-hanrɨt kəmotuərisɨg lan. Mətəu kəmohamu in, kəni rəhan nətəmimi kəmotan kətiəh kətiəh, kəni rəhan nətəlɨgiən təmuvən mɨkə. Uək 21:38 37 Uərisɨg lan, nian kəpmən təmatafin nətəmimi, suah kəti mɨn u nərgɨn u Jutəs, iətəm Kaləli, in mɨn təmiuvi nətəmimi kəhuərisɨg lan. Mətəu nətəmimi nəuvein kəmotohamu mɨn, kəni rəhan nətəmimi kəmotan kətiəh kətiəh. 38 Kəni inu rəhak nətəlɨgiən e nəniən u. !Iəkəni kəm təmah, pəh nəkotəpəh əmə ilah motegəhan e lah kohiet! Mətəu nəmə nati kautol, in rəha iətəmimi əmə, otəpanɨkə. 39 Mətəu nəmə tatsɨpən o Uhgɨn, ko nəsotosiən nəsanəniən məmə onəkotəniəhu ilah. Məta onəkoteruh məmə itəmah Uhgɨn onəkotərgəhu.” 40 Kəni ilah rəfin kəmotegəhan e rəhan nəghatiən.
Kəni kəmotauɨn e aposɨl mɨn məmə okəhuva imə, kəni motəni məmə soldiə mɨn okotalis ilah. Kəni motəniəhu əskasɨk mɨn ilah məmə okəsotəghati mɨniən kəm nətəmimi e nərgɨ Iesu kəni motəhlman e lah kohiet. Uək 4:18
41 Kəni aposɨl mɨn kəmohiet e kaunsɨl, nɨkilah təmagiən, mətəu-inu Uhgɨn nɨkin təmepət o lah kəni megəhan e lah məmə nətəmimi okotoh ilah mətəu inko kautəhuərisɨg e Iesu. Mat 5:10-12; 1Pitə 4:13 Nian kautos nahməiən nɨkilah tagiən, mətəu rəhalah Iərmənɨg təmos nahməiən. Rəueiu əha nian kəutətəu tərah, təgətun məmə ilah kətiəh əmə e Iərmənɨg. 42 Kəni nian rəfin e Nimə Rəha Uhgɨn mɨne nimə mɨn, ilah kəməsotəpəhiən məutəkeikei məutəni pətɨgəm kəni məutəgətun nəghatiən təuvɨr məmə Iesu in Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.

5:2 Uək 4:34-35

5:3 Jon 13:2

5:12 Uək 2:43; 14:3

5:19 Uək 12:7-10

*5:21 “kaunsɨl” — nətəmi asoli rəha Isrel kəutiuvi pətɨgəm nətəmimi ikɨn məmə okotəhtul e nəhmtɨlah e kot.

5:28 Mat 27:25

5:29 Uək 4:19

5:31 Uək 2:33-34; Efəs 1:20; Hip 2:10; 12:2

5:36 Uək 21:38

5:40 Uək 4:18

5:41 Mat 5:10-12; 1Pitə 4:13

5:41 Nian kautos nahməiən nɨkilah tagiən, mətəu rəhalah Iərmənɨg təmos nahməiən. Rəueiu əha nian kəutətəu tərah, təgətun məmə ilah kətiəh əmə e Iərmənɨg.