6
Kəməfəri dikon mɨn səpɨn
Nian nəuvein tɨnuva rəkɨs muvən, kəni nətəmi rəha Iesu tɨnətəri mɨnatepət. Nəuvein ilah nəuanɨləuɨs rəha Isrel kəmotsɨpən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, kəni məutəni əmə nəghatiən Kris, məsotəniən nəghatiən rəha Isrel. Kəni tepət, ilah nətəm Isrel əmə. Mətəu nəfaki mɨn iətəm kəutəni əmə nəghatiən Kris kɨnəutəni nɨkalɨ nəfaki mɨn u nətəm Isrel, məutəni məmə nian kəutəuəri məni mɨne nauəniən kəm pətalɨmɨs mɨn, mətəu kəsoteh viviən pətalɨmɨs mɨn rəha nətəmi mɨn u kəutəni nəghatiən Kris. Uək 4:35
Kəni tueləf aposɨl mɨn kəmotauɨn e nətəmimi rəha Iesu məmə okəhuva-to. Kəni kəmotəni=pən kəm lah məmə, “Piatɨmah mɨn. Təsəuvɨriən məmə itɨmah iəkotəpəh nəni pətɨgəmiən mɨne nəgətuniən nəghatiən rəha Uhgɨn məmə itɨmah iəkəhuvnə motəuəri məni mɨne nauəniən kəm pətalɨmɨs mɨn. Inu uək rəha dikon mɨn. Mətəu rəueiu, otəfətɨgəm-to itəmah səpɨn, nətəmi mɨn u itəmah nəutɨsiai ilah, kəni motəhrun nati, mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn təriauəh e nəmiəgəhiən rəhalah. Kəni itɨmah iəkotəfən nati u kəm lah məmə ilah okotol. Kəni pəh itɨmah oiəkəuteruh əmə nəfakiən kəm Uhgɨn mɨne nəni pətɨgəmiən mɨne nəgətuniən nəghatiən rəha Uhgɨn.”
Kəni ilah rəfin nɨkilah təmagiən, kəni məutegəhan e nəghatiən əha. Kəni kəmotəfətɨgəm Stipɨn u rəhan nəhatətəiən təskasɨk e Uhgɨn, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn təməriauəh mətatɨg lan. Motəfətɨgəm mɨn Fɨlɨp, mɨne Prokorəs, mɨne Nikano, mɨne Timon, mɨne Pamenəs, mɨne Nikoləs iətəm Antiok u aupən təməpəh nəfakiən rəha nətəm iman ikɨn muva mətɨtəu=pən nəfakiən rəha nətəm Isrel. Kəmotit ilah məhuvən kəm aposɨl mɨn, kəni aposɨl mɨn kəmotələhu=pən nəhlmɨlah e lah motəfaki e lah.
Kəni nətəmi rəha Iesu kəutəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn kəm nətəmimi, kəni nətəmi rəha Iesu u Jerusɨləm kɨnautepət pɨk. E nətəmi mɨn əha, pris mɨn tepət kəmotəhatətə e Iesu. Uək 2:41; 16:5
Kəmotaskəlɨm Stipɨn
Kəni Stipɨn u iətəm təməriauəh e nəuvɨriən mɨne nəsanəniən rəha Uhgɨn, təmol nəmtətiən tepət mɨne nati apɨspɨs mɨn e nəhmtɨ nətəmimi. Mətəu nətəmimi nəuvein e nimə rəha nuhapumɨniən rəha Nətəm Kəmɨtɨs Ilah,* “nimə rəha nuhapumɨniən rəha Nətəm Kəmɨtɨs Ilah” — Nətəmi mɨn əha, aupən ilah slef rəha suah kəti, mətəu rəueiu əha kəmɨtɨs ilah. kəmotəghati ilah Stipɨn. Nətəmi mɨn u nətəm Isrel u kəmotsɨpən Saerin mɨne Aleksantriə. Kəni nətəmimi nəuvein mɨn u nətəm Isrel u kəmotsɨpən Sɨlɨsiə mɨne Esiə, ilah kəməhuva kətiəh, mɨnautorgəhu ilah Stipɨn. Kotəni məmə nəghatiən rəha Stipɨn təsəhruahruiən, mətəu rəhalah təhruahru. 10 Mətəu Narmɨn rəha Uhgɨn təmol Stipɨn teinatɨg pɨk, kəni nian in təghati, rəhan nəghatiən tapirəkɨs rəhalah. Luk 21:15
11 Kəni ilah kəmotəou oneuən nətəmimi nəuvein məmə okotasiru e lah motəni pətɨgəm məmə, “Itɨmah iəmotətəu məmə Stipɨn təməni rah Mosɨs mɨne Uhgɨn.”
12 Kəni rəhalah nəghatiən təmol nɨki nətəmimi, mɨne nətəmi asoli rəha Isrel, mɨne nəgətun mɨn rəha Lou, kəmotəməki e Stipɨn. Kəni kəməhuvən motaskəlɨm motələs məhuvən məmə otəhtul e nəhmtɨ kaunsɨl. 13 Kəni kəmotəmki nətəmimi nəuvein məhuva məmə okoteiuə e Stipɨn. Nətəmi mɨn u kəmotəni məmə, “Nian rəfin tətəni nəghatiən tərah e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni mətəni rah Lou rəha Mosɨs. 14 Itɨmah iəmotətəu in təməni məmə Iesu u iətəm Nasərɨt, in otələs iahu Nimə Rəha Uhgɨn, kəni məuhlin noliən mɨn u Mosɨs təməfa kəm tah aupən ikɨn.”
15 Kəni nətəmimi rəfin u kəmautəharəg e kaunsɨl kəmotəsal=pən əhruahru o Stipɨn, motafu məmə nəhmtɨn tɨnagəhag pəhriən təhmen e rəha agelo.

6:1 Uək 4:35

6:7 Uək 2:41; 16:5

*6:9 “nimə rəha nuhapumɨniən rəha Nətəm Kəmɨtɨs Ilah” — Nətəmi mɨn əha, aupən ilah slef rəha suah kəti, mətəu rəueiu əha kəmɨtɨs ilah.

6:10 Luk 21:15