2
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva e nəmiəgəhiən rəhalah
E nian rəha Pentekos,* Pentekos — Afin-to e tiksɨnəri. lafet kəti rəha nətəm Isrel, nətəm u kəutəhatətə e Iesu kəməhuva kətiəh. Lev 23:15-21; Dut 16:9-11 Kəni rəueiu agɨn mɨn, kəmotətəu nati kəti təmsɨpəri e neai təhmen e nɨmətagi asoli kəti tətərkərɨk, kəni nati kəha kəmotətəu təmuva məri rəfin e nɨpəgnəua nimə əha kəutəharəg ikɨn. Kəni ilah kəmoteruh nati kəti təhmen e nəmnamɨ nɨgəm tatuəu. Kəni nəmnamɨ nɨgəm mɨn əha, kəmotiuvɨg motan-əhmen nətəmimi rəfin nətəm kəutəharəg əha imə. Mat 3:11 Kəni ilah rəfin, Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuva məriauəh mətatɨg e lah, kəni məfən nəsanəniən kəm lah, mol ilah kɨnəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn mɨn. Mak 16:17; Uək 4:31; 10:44-46; 19:6
Kəni nətəmimi mɨn nəuvein əha ikɨnu, nətəm Isrel nətəm kəutəfaki kəm Uhgɨn. Aupən, ilah kəməhuvən e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn məutatɨg ikɨn, kəni rəueiu kohtəlɨg=pa məutatɨg Jerusɨləm məmə okotol lafet rəha Pasova. Nian ilah kəmotətəu nəghatiən mɨn əha, nətəmimi mɨn tepət kəməhuva. Kəni ilah kəmotauɨt pɨk mətəu-inu kəmotətəu nəghatiən mɨn rəhalah nətəmimi mɨn əha kəutəni. Kəmotauɨt pɨk agɨn kəni məutəni məmə, “!Ei! ?Nətəm Kaləli mɨn əmə əha kəutəghati, uə kəpə? ?Təhro əpəha kitah rəfin kəutətəu rəhatah nəghatiən mɨn ilah kəutəni? 9-11 Kitah u nətəmimi ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət. Ikɨn u nətəm Patiə u ikɨn, mɨne nətəm Metiə, mɨne nətəm Elam, mɨne nətəm Mesopotemiə, mɨne nətəm Jutiə, mɨne nətəm Kapatosiə, mɨne nətəm Pontəs, mɨne nətəm Esiə, mɨne nətəm Fritiə, mɨne nətəm Pamfiliə, mɨne nətəm Ijɨp, mɨne nətəm Lipiə e nɨkalɨn=pən əha Saerin ikɨn, mɨne nətəm Rom, nətəm Isrel əhruahru, mɨne Nanihluə Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn mətəu kitah kəutəfaki kəm Uhgɨn, mɨne nətəm Krit, mɨne nətəm Arepiə. Mətəu kitah rəfin kəmotətəu ilah kəutəghati e nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəhatah, məutəni pətɨgəm nati asoli mɨn iətəm Uhgɨn təmol.” 12 Narmɨlah təmiuvɨg pɨk, kəni kəmotətapuəh o lah mɨn məmə, “!Ei! ?Nak u tol lanu?”
13 Mətəu nəuvein kəmotaləh əuvsan e lah, məutəni məmə, “Nati kəutapɨs əpəha.”
Pitə təmuhamteipən nɨpətɨ nati əha
14 Kəni Pitə təməhtul ilah lepɨn aposɨl mɨn, məghati əfəməh məni=pən kəm nətəmimi məmə, “Nətəmimak mɨn nətəm Isrel, mɨne nətəm ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn u nəutatɨg Jerusɨləm, otətəlɨg vivi-to lak, pəh iəkuhamtei=pɨnə nɨpətɨ nati əha kəm təmah. 15 Itəmah nəutəni məmə nətəmi mɨn u kəutapɨs. Mətəu kəpə, kəsotapɨsiən. Nain klok əmə əha rəueiu ləplapɨn. ?Kəni ilah kotəhra motapɨs? Nətəmi mɨn əha kəsotəmnɨmiən wain ləplapɨn, kəni iətəmi tɨkə mə tapɨs ləplapɨn.
16 “Mətəu mə tol lanu lan. Iəni rəha Uhgɨn aupən, nərgɨn u Joel, təməni rəkɨs nati u itəmah nəuteruh. In təməni məmə,
17 ‘Uhgɨn təməni məmə,
“E naunun nian mɨn, iəkəfən rəhak Narmɨn kəm nətəmimi rəfin. Ilah rəfin okotos nəsanəniən lan. Nenətɨtəmah mɨn, nəman mɨne nɨpətan, ilah okotəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəhak iətəm iəu iəkəfən kəm lah. Nətəm aluə mɨn rəhatəmah, Uhgɨn otəfən nati kəti təhmen e nəməhlairiən kəm lah. Kəni nauəhli mɨn rəhatəmah okotəməhlair e nəməhlairiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn.
18 Səniəmə nətəmi asoli mɨn əmə, mətəu nəman mɨne nɨpətan ilah noluək mɨn əmə rəhak, kəni iəkəfən Narmɨn rəhak kəm lah e nian mɨn əha. Kəni ilah okotəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəhak iətəm iəkəfən kəm lah.
19 Oiəkol nati apɨspɨs mɨn əpəha e neai, mɨne nəmtətiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nɨtəni mɨn. Onəkoteruh nɨrə mɨne nɨgəm mɨne nahnɨgəm okotəri motol nəpuə lan. 20 Mɨtɨgar otaupən mapinəpu lan, kəni məuɨg otasiə təhmen e nɨrə.§ Iəni mɨn rəha Uhgɨn kəutəni nəghatiən mɨn lanəha e natimnati əskasɨk mɨn otəpanuva e Naunun Nian. Kəni ko uərisɨg, Nian asoli agɨn rəha Iərmənɨg otuva.
21 E nian əha, nətəmimi rəfin nətəm okotauɨn e Nərgək, iəu oiəkosmiəgəh ilah.” ’ Joel 2:28-32
22 “Nətəm Isrel, itəmah otətəlɨg e nəghatiən u. Itəmah nəkotəhrun vivi nati apɨspɨs mɨn, mɨne nəmtətiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm Iesu iətəm Nasərɨt təmol e nəsanəniən rəha Uhgɨn, u itəmah nəmoteruh. Natimnati mɨn əha tətəgətun məmə Uhgɨn in pɨsɨn əmə təmahli=pa Iesu tuva. 23 E nəlpəkauiən rəha Uhgɨn u in təmol rəkɨs mələhu aupən, in təməfɨnə suah u e nəhlmɨtəmah. Kəni itəmah nəmotuhamu in e nian nəmotegəhan=pən lan tuvən e nəhlmɨ nətəm kəsotəfakiən. Kəmotuh u, kəmotətu-pəri e nɨgi kəməluau kəni tɨmɨs.
24 “Mətəu Uhgɨn təmɨtɨs Iesu e nahməiən rəha nɨmɨsiən, kəni mol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, mətəu-inu nɨmɨsiən, rəhan nəsanəniən tɨkə o naskəlɨmiən in. 25 Tefɨt təməni lanəha e Iesu aupən məmə,
‘Nian rəfin iəkəhrun məmə Iərmənɨg tətatɨg itɨmlau min. Ko iəsəgɨniən mətəu-inu tətatɨg e nɨkalɨk itɨmlau mɨn. 26 Kəni tol lanəha, iəu nɨkik tətagiən pɨk, mətəni-vivi ik e nohlɨk. Kəni nɨkik təməlinu mətəu iəkəhrun məmə Uhgɨn otosmiəgəh nɨpətɨk. 27 Kəni ko nəsəpəhiən narmək otətatɨg ima nətəm kəmohmɨs ikɨn. Kəni ko nəsegəhan mɨniən nɨpətɨ rəham Iətəmimi Əhruahru məmə otəmnəmɨt. 28 Ik nəməgətun rəkɨs suaru rəha nəmiəgəhiən kəm iəu, kəni ik onəkol iəu nɨkik tətagiən pɨk nian iətatɨg kilau mɨn ik.’ Inu nəghatiən Tefɨt təməni e Iesu aupən. Sam 16:8-11
29 “Piak mɨn. Iəkolkeikei məmə iəkəni nati əhruahru kəm təmah. Iauəhli u kəha rəhatah aupən, Kig Tefɨt, in təmɨmɨs rəkɨs, kəni kəmɨtənɨm, kəni rəhan suvət tətatɨg imatah ikɨn mətəuarus=pa u rəueiu. 1King 2:10 30 Mətəu in iəni kəti rəha Uhgɨn, kəni in təhrun məmə Uhgɨn təmos nonauvɨl kəti kəm in məniəkɨs nəghatiən kəti kəm in məmə iətəmi kəti e nɨra rəhan otuərisɨg lan otəkeikei mol Kig. 2Saml 7:12; Sam 89:3-4; 132:11 31 Kig təmafu məmə nati u otəkeikei muva mol nɨpəhriəniən lan. Kəni in təməni məmə Krɨsto əha, iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa, Uhgɨn otol təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, kəni otəsəpəhiən narmɨn tətatɨg ima nətəm kəmohmɨs ikɨn, kəni nɨpətɨn ko təsəmnəmɨtiən. Sam 16:10 32 Kəni nəghatiən u tətəghati e Iesu u Uhgɨn təmol rəkɨs təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. !Kəni itɨmah iəmoteh e nəhmtɨtɨmah! 33 Iesu, rəhan tatə təmos in məri muvən e nɨkalɨn maru ikɨn, imə nɨsiaiən mɨne nəsanəniən. Kəni təhmen=pən əmə məmə Uhgɨn təməni rəkɨs lan aupən, in təməfən Narmɨn rəhan kəm Iesu məmə Iesu otəfən kəm rəhan mɨn. Kəni natimnati mɨn u, nauteruh, məutətəu, Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol. Uək 5:32; 7:55-56 34 Kig Tefɨt təməsuvəniən e Negəu e Neai təhmen e Iesu. Kəni Tefɨt təməsəghati aruiən lan nian in təməni nəghatiən mɨn əha məmə,
‘Iərmənɨg. Ik Iərmənɨg rəhak. Uhgɨn Iərmənɨg təni kəm ik məmə, “Əharəg e nɨkalɨk maru, ikɨn imə nɨsiaiən mɨne nəsanəniən, mətəhtahnin. 35 Oiəkol rəham mɨn tɨkɨmɨr mɨn məmə okotəhmen e nɨməulul iətəm natevɨg-ərain e nɨftəni, kəni ik onəkarmənɨg e lah.” ’ Sam 110:1
36 Pəh nətəm Isrel rəfin kotəkeikei motəhrun vivi məmə Iesu əha iətəm itəmah nəmotətu-pəri e nɨgi kəməluau, inəha, Uhgɨn təmol məmə in Iərmənɨg mɨne Krɨsto — u iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.” Uək 5:30-31
Nətəmimi tepət kəmotəni nɨpəhriəniən e Iesu
37 Nəghatiən u rəha Pitə təmek pəhriən nɨkilah kəni nɨkilah təpəou. Kəni kəmotətapuəh o Pitə mɨne aposɨl mɨn rəfin məmə, “Piatɨmah mɨn. ?Oiəkotəhro lanu?”
38 Kəni Pitə təməni=pən kəm lah məmə, “Onəkotəkeikei motəuhlin nətəlɨgiən rəhatəmah, kəni kol bəptais e təmah rəfin kətiəh kətiəh e nərgɨ Iesu Krɨsto, məmə Uhgɨn otafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatəmah. Kəni Uhgɨn otəfɨnə Narmɨn u kəm təmah, 39 mətəu Uhgɨn təməni rəkɨs nəghatiən u o təmah, mɨne nenətɨtəmah mɨn, mɨne namipɨtəmah mɨn iətəm okəpanəhuva. Nəniəskasɨkiən u tətatɨg o nətəmimi rəfin mɨn u iətəm Iərmənɨg Uhgɨn rəhatah tətauɨn e lah.” Aes 57:19
40 Kəni Pitə təməni nəghatiən təuvɨr tepət məmə otiuvi=pa ilah kəhuva, kəni mətəni kəm lah məmə, “O nəkohiet rəkɨs e nətəmi mɨn u, nəpiəh mɨne u nətəm kotərah məmə, Uhgɨn otəsoliən nalpɨniən kəm təmah min ilah.” 41 Kəni ilah tepət u kəmotətəu nəghatiən rəha Pitə kəmotəni nɨpəhriəniən lan, kəni kəmol bəptais e lah. E nian əha, nətəmimi tepət təhmen e tri-tausɨn kəməhuva məhuərisɨg e lah u kəutəhatətə e Iesu. Uək 2:47; 4:4
Naliuəkiən rəha nətəmi mɨn u kəmautəni nɨpəhriəniən e Iesu
42 Nian rəfin nətəmimi mɨn u kəutəni nɨpəhriəniən e Iesu, kəutətəlɨg e nəghatiən iətəm aposɨl mɨn kəutəgətun ilah lan. E naliuəkiən rəhalah kəməhuva kətiəh, e nauəniən mɨne Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu,* Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu — Afin-to e tiksɨnəri. mɨne nəfakiən. Kəni nian rəfin nɨkilah tətəskasɨk məmə okotəkeikei mautol nati əha. Uək 20:7 43 Aposɨl mɨn kəmautol nati apɨspɨs mɨne nəmtətiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn e nəsanəniən rəha Uhgɨn. Kəni nətəmimi narmɨlah tatiuvɨg pɨk ohni.
44 Nətəmimi mɨn u kəutəhatətə e Iesu, nian rəfin kəutəhuva kətiəh məutəfən rəhalah mɨn natimnati kəm lah mɨn; Uək 4:32-35 45 kəmə iətəmi kəti rəhan nati kəti tɨkə, kəni kəti təfən rəhan natimnati mos məni lan, kəni məuəri mətuati kəni masiru lan. 46 Nian rəfin kəutəhuvən məutəfaki pəti e Nimə Rəha Uhgɨn. Nimə Rəha Uhgɨn — ikɨn nətəm Isrel kəutəhuva məutəfaki ikɨn kəm Uhgɨn. Kəni kəmautəhuvən e nimə pɨsɨn pɨsɨn mɨn məutəuəri nauəniən nɨglah e nagiəniən mɨne nɨkilah pəhriən, kəni kəməutauən mɨn e Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu. 47 Kəni nian rəfin kəutəni-vivi Uhgɨn, kəni nətəmimi kəutəni-vivi ilah o rəhalah noliən. Kəni nian rəfin Iərmənɨg tatosmiəgəh nətəmimi, kəni ilah kəməutəhuva kətiəh ilah nətəm kəutəhatətə e Iesu. Uək 6:7; 11:21

*2:1 Pentekos — Afin-to e tiksɨnəri.

2:1 Lev 23:15-21; Dut 16:9-11

2:3 Mat 3:11

2:4 Mak 16:17; Uək 4:31; 10:44-46; 19:6

2:9-11 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

2:15 Nətəmi mɨn əha kəsotəmnɨmiən wain ləplapɨn, kəni iətəmi tɨkə mə tapɨs ləplapɨn.

§2:20 Iəni mɨn rəha Uhgɨn kəutəni nəghatiən mɨn lanəha e natimnati əskasɨk mɨn otəpanuva e Naunun Nian.

2:21 Joel 2:28-32

2:28 Sam 16:8-11

2:29 1King 2:10

2:30 2Saml 7:12; Sam 89:3-4; 132:11

2:31 Sam 16:10

2:33 Uək 5:32; 7:55-56

2:35 Sam 110:1

2:36 Uək 5:30-31

2:39 Aes 57:19

2:41 Uək 2:47; 4:4

*2:42 Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu — Afin-to e tiksɨnəri.

2:42 Uək 20:7

2:44 Uək 4:32-35

2:46 Nimə Rəha Uhgɨn — ikɨn nətəm Isrel kəutəhuva məutəfaki ikɨn kəm Uhgɨn.

2:47 Uək 6:7; 11:21