3
Jon Bəptais təmanus pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn
(Mak 1:1-8; Luk 3:1-9,15-17; Jon 1:19-28)
Nu mɨn nəuvein tɨnuva mɨnuvən rəkɨs, kəni Jon Bəptais təmiet pətɨgəm, kəni mətəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn əpəha Jutiə ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, mətəni məmə, “Otəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn, mətəu-inu, nian iətəm Uhgɨn otarmənɨg e nətəmimi rəfin tɨnuva iuəkɨr.” Mat 4:17; Mak 1:15 Jon Bəptais u, iətəm Aiseə, iəni rəha Uhgɨn aupən, təmətəghati lan məmə, “Suah kəti tətauɨn əpəha təpiə-məpiə ikɨn mətəni məmə, ‘Itəmah, otol əpenə-penə e suaru rəha Iərmənɨg, kəni motol rəhan suaru təhruahru.’ ”* Nɨpətɨn rəha nəghatiən u məmə, “Nian iətəmi asoli kəti tuva, itəmah nəkotələhu əhruahru suaru mɨne motol vivi. Mɨne itəmah motol əpenə-penə natimnati rəfin. Kəni təhmen əmə, itəmah nəkotəkeikei motələhu əhruahru nətəlɨgiən rəhatəmah kəni motol əpenə-penə nɨkitəmah məmə nian Iərmənɨg otuva, mətəu itəmah nɨnotol əpenə-penə rəkɨs o nətəuiən in mɨne nuərisɨgiən lan.” Aes 40:3
Jon tatuvən e napən iətəm kəmol e nɨmeimei nati miəgəh kəti kətəni məmə kaməl, kəni rəhan kətəuti kəmol e nɨlosɨ kau, kəni nɨgɨn nauəniən, tatun pitu mɨne nəhu sukəpak. Jon tatuvən e napən iətəm təhmen e rəha iəni Elaijə təmatuvən lan aupən. (2King 1:8, Sek 13:4). Nətəm Isrel, nɨkilah təmatəhti məmə Elaijə otɨtəlɨg=pa mɨn e nəhue nɨftəni nian kəti mɨn məmə otol əpenə-penə nətəmimi o nuvaiən rəha Krɨsto (Mal 4:5-6). Uərisɨg, Iesu təməni əpu vivi məmə Jon in iəni kəti təhmen e Elaijə iətəm nɨki nətəmimi tətəhti məmə otuva mɨn. (Mat 11:14; 17:10-13) 2King 1:8 Kəni nətəmimi tepət kəmotsɨpən Jerusɨləm, mɨne ikɨn mɨn e nɨtəni Jutiə, mɨne ikɨn mɨn iuəkɨr o nəhu əha Jotən, kəməhuva məmə okoteruh Jon. Kəni kəmotəni pətɨgəm rəhalah noliən tərah mɨn, kəni in təmol bəptais e lah e nəhu əha Jotən.
Mətəu nian Jon təmafu məmə Farəsi mɨn mɨne Satusi mɨn tepət kəməhuva məmə otol bəptais e lah, kəni təməni=pən kəm lah məmə, “!Itəmah nəkotəhmen e təgəluə mɨn! Rəhatəmah noliən tekəu-ekəu. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə, nəmə nautol əmə bəptais u, kəni onəkotagɨm rəkɨs e nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn iətəm otuva. !Kəpə! Mat 12:34; 23:33 Otol natimnati iətəm kautəgətun məmə nəmotəlali e nətəlɨgiən rəhatəmah, motəpəh pəhriən noliən tərah mɨn, kəni məhuvən o Uhgɨn.
“Kəni sotəni aruiən kəm təmah e nəfəriən məmə itəmah nəkotəhruahru əmə mətəu-inu itəmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham. !Kəpə! Inu nati əpnapɨn əmə. Iətəni kəm təmah məmə nati əpnapɨn kəpiel mɨn əmə, mətəu Uhgɨn təhrun nəuhliniən ilah kəhuva nəuanɨləuɨs mɨn rəha Epraham. Nətəm Isrel, nɨkilah təhti məmə in nati asoli məmə ilah nəuanɨləuɨs pəhriən rəha Isrel, mətəu nati asoli e nəhmtɨ Uhgɨn məmə nətəmimi okotəkeikei motəuhlin motəlali e rəhalah nətəlɨgiən kəni motol nəuian. Jon 8:33,39; Rom 4:12 10 Mətəu-inu rəueiu mɨne, Uhgɨn tɨnəhtul maru rəkɨs məmə otəuahli nɨgi iətəm təsəuəiən e nəuan iətəm təuvɨr. Kəni in otəuahli=pən nɨgi əpəha e nəukətɨn məraki=pən lan e nɨgəm. Mat 7:19; Luk 13:6-9
11 “Rəueiu, iatol bəptais e təmah e nəhu mətəu-inu, itəmah nəmotəuhlin rəhatəmah nətəlɨgiən e noliən tərah mɨn rəhatəmah. Mətəu iətəmimi kəti otuva iətəm rəhan nəsanəniən mɨne nepətiən tapirəkɨs iəu. Kəni iəu ləhtəni agɨn, iəsəhmen-pəniən məmə iəkos rəhan put təhmen e iol əhruin. Kəni suah kəha, in otol bəptais e təmah e Narmɨn Rəha Uhgɨn mɨne nɨgəm. Jon 1:26-27,33; Uək 1:5 12 In tətəhtul maru o nakiliən noliən rəha nətəmimi məmə otəuəri nətəmimi, təhmen=pən e iətəmi tətasum mətəuəri rəkɨs nəua wit təuvɨr mɨne nɨlosɨ wit tərah. Tatos nəua wit təuvɨr matuvən lahuənu. Mətəu tətəraki=pən e nɨlosɨ wit tərah e nɨgəm asoli iətəm tatuəu naunun tɨkə.”§ Nɨpətɨ nəghatiən u məmə Uhgɨn otəuəri nətəmimi. Nətəmimi u kəutəhatətə e Iesu okəhuvən e negəu e neai, mətəu nətəmimi u kəsotəhatətəiən, otəraki=pən e nɨgəm asoli, inəha “hell.”
Jon təmol bəptais e Iesu
(Mak 1:9-11; Luk 3:21-22)
13 Kəni Iesu təmiet e nɨtəni Kaləli muva e nəhu Jotən məmə Jon otol bəptais lan. 14 Mətəu Jon tətəniəhu əskasɨk in məni=pən məmə, “Təhruahru əmə məmə ik onəkol bəptais lak. ?Təhro nətuva məmə iəkol bəptais lam?” 15 Mətəu Iesu təməni=pən kəm in məmə, “Kəpə. Pəh otol lan u rəueiu. E noliən əha, kilau okuol nati kəti iətəm Uhgɨn tolkeikei.” Kəni Jon təmegəhan lan.
16 Kəni Jon təmol bəptais e Iesu, kəni rəueiu agɨn Iesu təməri e nəhu, kəni əmeiko negəu e neai təməuag, kəni təmeruh Narmɨn Rəha Uhgɨn təmeiuaiu=pa təhmen e mak, kəni məharəg-pəri lan. Jon 1:32 17 Kəni nəuia Uhgɨn təmsɨpəri e neai mətəni məmə, “Inu nətɨk keikei iətəm iəkolkeikei pɨk, kəni nɨkik tagiən pɨk ohni.” Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35

3:2 Mat 4:17; Mak 1:15

*3:3 Nɨpətɨn rəha nəghatiən u məmə, “Nian iətəmi asoli kəti tuva, itəmah nəkotələhu əhruahru suaru mɨne motol vivi. Mɨne itəmah motol əpenə-penə natimnati rəfin. Kəni təhmen əmə, itəmah nəkotəkeikei motələhu əhruahru nətəlɨgiən rəhatəmah kəni motol əpenə-penə nɨkitəmah məmə nian Iərmənɨg otuva, mətəu itəmah nɨnotol əpenə-penə rəkɨs o nətəuiən in mɨne nuərisɨgiən lan.”

3:3 Aes 40:3

3:4 Jon tatuvən e napən iətəm təhmen e rəha iəni Elaijə təmatuvən lan aupən. (2King 1:8, Sek 13:4). Nətəm Isrel, nɨkilah təmatəhti məmə Elaijə otɨtəlɨg=pa mɨn e nəhue nɨftəni nian kəti mɨn məmə otol əpenə-penə nətəmimi o nuvaiən rəha Krɨsto (Mal 4:5-6). Uərisɨg, Iesu təməni əpu vivi məmə Jon in iəni kəti təhmen e Elaijə iətəm nɨki nətəmimi tətəhti məmə otuva mɨn. (Mat 11:14; 17:10-13)

3:4 2King 1:8

3:7 Mat 12:34; 23:33

3:9 Nətəm Isrel, nɨkilah təhti məmə in nati asoli məmə ilah nəuanɨləuɨs pəhriən rəha Isrel, mətəu nati asoli e nəhmtɨ Uhgɨn məmə nətəmimi okotəkeikei motəuhlin motəlali e rəhalah nətəlɨgiən kəni motol nəuian.

3:9 Jon 8:33,39; Rom 4:12

3:10 Mat 7:19; Luk 13:6-9

3:11 Jon 1:26-27,33; Uək 1:5

§3:12 Nɨpətɨ nəghatiən u məmə Uhgɨn otəuəri nətəmimi. Nətəmimi u kəutəhatətə e Iesu okəhuvən e negəu e neai, mətəu nətəmimi u kəsotəhatətəiən, otəraki=pən e nɨgəm asoli, inəha “hell.”

3:16 Jon 1:32

3:17 Sam 2:7; Aes 42:1; Mat 12:18; 17:5; Luk 9:35