4
Uhgɨn təmol Epraham təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən
Epraham in nəukətɨ nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel aupən.* E japtə u, Pol təmətəkeikei mətəghati kəm nətəm Isrel məmə noliən rəha Uhgɨn o noliən nətəmimi kəutəhuva məutəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən, mətəu kəsəniən məmə e natimnati mɨn iətəm ilah kautol. Uhgɨn təməfəri iətəmimi agɨn mil keiu, Epraham mɨne Tefɨt. Uhgɨn təmol ilau kuəhruahru e nəhatətəiən rəhalau. Otətəlɨg-to e nati Epraham təmeruh məmə in suaru rəha nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn. 2-3 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Epraham təməhatətə e Uhgɨn, kəni Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhan.” Jen 15:6; Kəl 3:6 Tol lanəha, Uhgɨn təmol Epraham təhruahru e nəhmtɨn, mətəu səniəmə e suaru rəha noliən təuvɨr mɨn rəha Epraham. Nəmə noliən təuvɨr mɨn in suaru rəha nəhruahruiən, kəni Epraham təhrun nagət əfəriən ohni. Mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn, ko Epraham təsəfəriən ohni. Mətəu e nəhmtɨ Uhgɨn, ko Epraham təsəfəriən o nati kəti. 1Kor 1:31
Nian iətəmimi kəti tatol uək o nətəouiən, kəni rəhan iərmənɨg təsəniən məmə rəhan nətəouiən in neaniən kəti kəm in, mətəu iərmənɨg təkeikei məfən nətəouiən o rəhan uək. Mətəu kitah kəsotoliən uək məmə okəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kitah kotəhatətə əmə e Uhgɨn, kəni in tatol məmə kitah kəhuva motəhruahru e rəhatah nəhatətəiən. Uhgɨn pɨsɨn əmə in tatol nətəmimi mɨn u kotərah kəutəhuva məutəhruahru e nəhmtɨn. Tefɨt in mɨn təməghati e nati u nian in təməni pətɨgəm məmə nəuvɨriən pəhriən tatuvən o iətəmimi iətəm Uhgɨn tətəni məmə in təhruahru e nəhmtɨn, mətəu səniəmə e noliən təuvɨr iətəm iətəmi u təmol. In təməni məmə,
“Nəuvɨriən pəhriən tatuvən o nətəmimi u Uhgɨn təmafəl rəhalah noliən tərah,
kəni in təmalu e rəhalah təfagə tərah.
Nəuvɨriən pəhriən tatuvən o iətəmi u Iərmənɨg təsaskəlɨmiən e nɨkin rəhan təfagə tərah.” Sam 32:1-2
Intəh. Kitah kəmotəghtati e noliən təuvɨr mɨn, kəni rəueiu kotəghati e nəhgi-pəniən.
?Nɨkitəmah təhti məmə nəuvɨriən pəhriən əha in rəha nətəmi əmə u kəməhgi=pən ilah, nətəm Isrel, uə nəuvɨriən pəhriən əha, in mɨn rəha nətəmi kəsəhgi-pəniən ilah, Nanihluə mɨn? Əuəh, rəha Nanihluə mɨn. Iəmatəni məmə, Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn mətəu-inu e rəhan nəhatətəiən.
10 ?Kəni mətəu Uhgɨn təməni e nian pəhruvən məmə Epraham in təhruahru, nian kɨnəhgi=pən rəkɨs uə nian kəsəhgi=pən əhanəhiən? Uhgɨn təmaupən məni lanəha, uərisɨg kəpanəhgi=pən.
11 ?Kəni təməhgi=pən Epraham o nak? In nəmtətiən əmə iətəm təməgətun pəhriən məmə in tɨnəhruahru rəkɨs e nəhmtɨ Uhgɨn e rəhan nəhatətəiən. Tɨnəhruahru rəkɨs, kəni uərisɨg kəmanəhgi=pən.
Kəni tol lanəha, in tatə rəha nətəmimi rəfin nətəm kəsəhgi-pəniən ilah, mətəu kəutəhatətə e Uhgɨn, kəni in tətəni məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhalah. Jen 17:10-11 12 Kəni in tatə rəha nətəmimi nəuvein mɨn, ilah nətəm kəməhgi=pən ilah, inu nətəm Isrel. Mətəu in səniəmə rəhalah tatə mətəu-inu kəməhgi=pən ilah, mətəu in rəhalah tatə mətəu-inu ilah mɨn kautohtəu=pən suaru rəha nəhatətəiən. Aupən ikɨn, rəhalah tatə Epraham təmɨtəu=pən suaru u nian kəsəhgi=pən əhanəhiən.
13 Uhgɨn təmol nəniəskasɨkiən kəm Epraham mɨne rəhan mɨn nəuanɨləuɨs mɨn məmə nɨftəni otuva rəhan o nian kəti. Mətəu Lou səniəmə suaru iətəm nəniəskasɨkiən u otuva mol nɨpəhriəniən lan. In otuva mol nɨpəhriəniən e nəhruahruiən iətəm təmsɨpən e suaru rəha nəhatətəiən. Jen 17:4-6; 22:17-18; Kəl 3:29 14 Tol lanəha mətəu-inu nəmə nəniəskasɨkiən u tətuva matol nɨpəhriəniən o nətəmimi nətəm kəutarəriə əmə e Lou, kəni nɨkilah təhti məmə ilah kotəhruahru lan, kəni suaru rəha nəhatətəiən in nati əpnapɨn əmə, kəni nəniəskasɨkiən tol nati əpnapɨn əmə lan. Kəl 3:18 15 Mətəu nəghatiən u, in nɨpəhriəniən: Lou tətəni məmə nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn tatuvən o nətəmimi nətəm kəutatgəhli Lou, kəni ikɨn mɨn rəfin Lou əha ikɨn, nətəmimi kəutatgəhli. Tol lanəha, noliən rəha nɨtəu-pəniən Lou rəha nətəm Isrel tatiuvi=pa nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn, kəni təsoliən məmə nəniəskasɨkiən otuva mol nɨpəhriəniən. Rom 3:20; 5:13
16 Tol lanəha, nəniəskasɨkiən tətuva matol nɨpəhriəniən e nəmiəgəhiən rəhatah e suaru rəha nəhatətəiən məmə nəniəskasɨkiən otuva e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn tətətuati lan kəm tah, kəni kitah kotəhrun pəhriən məmə rəhan nəniəskasɨkiən in rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin rəha Epraham Inu nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn u nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nəhatətəiən., səniəmə rəha nətəmi mɨn əmə u nətəm Uhgɨn təməfən Lou kəm lah, mətəu rəha nətəmimi mɨn u, ilah mɨn nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nəhatətəiən rəha Epraham. In rəhatah ərəfin tatə. Kəl 3:7 17 Təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “Iəmol ik nəkuva tɨpɨ nətəmimi tepət.” Jen 17:5 E nəhmtɨ Uhgɨn, Epraham in rəhatah tatə. In təməhatətə e Uhgɨn iətəm tətəfən nəmiəgəhiən kəm nətəm kəmohmɨs, Jon 5:21 kəni in təhrun noliən natimnati e nati agɨn tɨkə.
18 Uhgɨn təməniəkɨs kəm Epraham məmə in otuva tatə rəha nəuanɨləuɨs mɨn tepət, kəni namipɨn mɨn okotepət motapirəkɨs. Kəni Epraham təmələhu=pən rəhan nətəlɨgiən təskasɨk e Uhgɨn məhatətə iəkɨs lan məmə nəghatiən rəhan, in nɨpəhriəniən, nati əpnapɨn in tiəkɨs agɨn məmə nəniəskasɨkiən otuva mol nɨpəhriəniən. Jen 15:5 19 Nəhatətəiən rəhan təseiuaiuiən, nati əpnapɨn in təhrun məmə nɨpətɨn tɨnauəhli mɨnəhmen əmə o nɨmɨsiən mətəu-inu rəhan nu iuəkɨr o uan-hanrɨt, kəni təhrun məmə Serə tɨnapirəkɨs ikɨn katemək ikɨn kəni ko təseməkiən. Jen 17:17
20 Epraham rəhan nəhatətəiən təməsauɨt-auɨtiən e nəniəskasɨkiən rəha Uhgɨn. Nɨpəhriəniən, rəhan nəhatətəiən təmeviə muva məskasɨk təhmɨn mɨn, kəni mətəfən nəni-viviən kəm Uhgɨn. 21 In təməhrun vivi e nɨkin məmə Uhgɨn tatos nəsanəniən o noliən rəhan nəniəskasɨkiən tuva mol nɨpəhriəniən. 22 O nati əha inəha, “Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən rəhan.” Jen 15:6 23 Nəghatiən u iətəm tətəni məmə, “Uhgɨn təməni məmə Epraham in təhruahru e nəhmtɨn,” kəməsəteiən məmə rəha Epraham pɨsɨn əmə, 24 mətəu kəmətei mɨn məmə rəhatah, iətəm Uhgɨn otəni məmə kitah okotəhruahru e nəhmtɨn, kitah nətəm kəutəhatətə lan, inu Uhgɨn u təmosmiəgəh Iesu Iərmənɨg rəhatah e nɨmɨsiən. 25 Kəmegəhan=pa e Iesu tuva mɨmɨs o təfagə tərah mɨn rəhatah, kəni Uhgɨn təmol in təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən Rom 4:19 məmə in otol suaru məmə kitah okotəhruahru e nəhmtɨn. Aes 53:4-5

*4:1 E japtə u, Pol təmətəkeikei mətəghati kəm nətəm Isrel məmə noliən rəha Uhgɨn o noliən nətəmimi kəutəhuva məutəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən, mətəu kəsəniən məmə e natimnati mɨn iətəm ilah kautol. Uhgɨn təməfəri iətəmimi agɨn mil keiu, Epraham mɨne Tefɨt. Uhgɨn təmol ilau kuəhruahru e nəhatətəiən rəhalau.

4:2-3 Jen 15:6; Kəl 3:6

4:2-3 1Kor 1:31

4:8 Sam 32:1-2

4:11 Jen 17:10-11

4:13 Jen 17:4-6; 22:17-18; Kəl 3:29

4:14 Kəl 3:18

4:15 Rom 3:20; 5:13

4:16 Inu nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn u nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nəhatətəiən.

4:16 Kəl 3:7

4:17 Jen 17:5

4:17 Jon 5:21

4:18 Jen 15:5

4:19 Jen 17:17

4:22 Jen 15:6

4:25 Rom 4:19

4:25 Aes 53:4-5