3
Nian rəfin Uhgɨn tatol rəhan nəghatiən
Kəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “?Nəmə nɨpətɨ nəhgi-pəniən suah kəti e noliən rəha nətəm Isrel, in səniəmə nati kəti rəha nɨpətɨn, kəni təhro nəutəni məmə nəhgi-pəniən u in nati agɨn kəti? ?Kəni o nati nak in nati təuvɨr kəti məmə suah kəti in iətəm Isrel?” !Kəni iəu iəkəni məmə okəmə suah kəti in iətəm Isrel, in nati təuvɨr agɨn e noliən mɨn rəfin! Nati tətaupən, Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlmɨlah, nəghatiən əhruahru rəhan. In nɨpəhriəniən məmə ilah nəuvein kəsotoliən nəghatiən rəha Uhgɨn. Mətəu noliən rəhalah təsoliən məmə Uhgɨn otəsoliən rəhan nəghatiən. !Kəpə! Nati əpnapɨn nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni kəuteiuə, mətəu Uhgɨn təseiuəiən. Təhmen əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn, tətəghati e Uhgɨn mətəni mɨn lanu məmə,
“Nian nəkəghati, nəghatiən rəham otəgətun məmə ik nəkəhruahru.
Nian nətəmimi okotakil rəham noliən mɨn, motəni məmə nəmol noliən tərah mɨn, mətəu ik onəkol win e nəghatiən rəhalah.” Sam 51:4
Mətəu nəmə təhro iətəmi kəti otəni e nətəlɨgiən rəha iətəmimi əmə tol lanko lanu məmə, “Nətəmimi kauteruh məmə kitah kautol təfagə tərah mɨn, kəni uərisɨg mauteruh məmə Uhgɨn in təhruahru agɨn. Tol lanu lan, təfagə tərah mɨn rəhatah tətəgətun nəhruahruiən rəha Uhgɨn, kəni in nati təuvɨr məmə nətəmimi kəuteruh nəhruahruiən rəha Uhgɨn. Tol lanu, təsəhmeniən məmə Uhgɨn otakil itɨmah mol nalpɨniən kəm tɨmah o təfagə tərah mɨn rəhatɨmah mətəu-inu təfagə tərah mɨn rəhatɨmah kəutəgətun rəhan nəhruahruiən.” !Ei, kəpə, nətəlɨgiən u tol lanu in rəha iətəmimi əmə, səniəmə rəha Uhgɨn. Kəni nətəlɨgiən əha in neiuəiən! ?Nəmə nətəlɨgiən əha in nɨpəhriəniən, kəni Uhgɨn otəhro mɨn lanu makil muh mələhu nəghatiən rəha nətəmimi e nəhue nɨftəni, (kəni kitah kotəhrun məmə in otol)?
Kəni nəmə təhro iətəmi kəti otəni məmə, “?Nəmə iəkeiuə, kəni rəhak neiuəiən otəgətun məmə Uhgɨn tətəni əmə nɨpəhriəniən, kəni nətəmimi kəutəni-vivi in ohni, kəni təhro lanu Uhgɨn otakil muh mələhu nəghatiən rəhak məmə iəmol təfagə tərah?” Mətəu iəu iatəni məmə, nəmə kotohtəu=pən nətəlɨgiən alməli mɨn lanəha, nətəmimi kotəhrun nəniən məmə, “Pəh kotol noliən tərah mɨn məmə rəhatah mɨn noliən tərah mɨn okotəuə e nəuvɨriən.” Mətəu nəghatiən u tərah. Nɨpəhriəniən, nətəmimi nəuvein kəutəni rah nərgək məuteiuə məmə iəu iətəghati mətɨtəu=pən nətəlɨgiən alməli mɨn lanəha. Uhgɨn otakil muh mələhu nəghatiən rəhalah, kəni rəhan nəghatiən əha in təhruahru əmə.
Iətəmi kəti tɨkə
in təhruahru vivi agɨn
?Kəni təhro? ?Kitah okotəni məmə nak əha rəueiu?* Rəueiu Pol tətəni nəghatiən kəti mɨn e nətapuəhiən rəha fes 1, “?Kəni o nati nak in nati təuvɨr kəti məmə suah kəti in iətəm Isrel?” ?Nɨkitəmah təhti məmə Uhgɨn otol təuvɨr kəm nətəm Isrel mapirəkɨs Nanihluə mɨn? !Kəpə! Iəməni rəkɨs məmə nəsanəniən rəha təfagə tərah tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn. Rom 1:18–2:24; 3:23 10 Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
“Iətəmi kəti tɨkə iətəm təhruahru, kətiəh agɨn mɨne uəha tɨkə;
11 Iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun,
iətəmi kəti tɨkə iətəm tətəsal e Uhgɨn.
12 Nətəmimi mɨn rəfin agɨn kəmotəuhlin nəmtahlah o Uhgɨn,
ilah kəsotəhruniən noliən nati kəti o noliən nəuia Uhgɨn,
iətəmi kəti tɨkə iətəm in tatol nəuvɨriən, kətiəh agɨn mɨne uəha tɨkə.” Sam 14:1-3; Sam 53:1-3; Pri 7:20
13 “Nəghatiən rəhalah təhmen e nəpieniən rəha suvət iətəm təməuag,
Narmɨlah təriauəh e neiuəiən.” Sam 5:9
“Poesɨn rəha sɨneik tatsɨpən e nohlɨlah.” Sam 140:3
14 “Nohlɨlah təriauəh e nəuiakəniən mɨne nəghatiən arfu.” Sam 10:7
15 “Kəutaiu uəhai əmə o nohamuiən itəmi;
16 ikɨn mɨn rəfin kəutəhuvən=pən ikɨn, kəutərəkɨn natimnati, kəni mautol nətəmimi kautətəu tərah,
17 kəni ilah kotəruru agɨn suaru rəha nəməlinuiən.” Aes 59:8
18 “Ilah kəsotəgɨniən e Uhgɨn, kəni nɨsiaiən rəhan tɨkə agɨn e nətəlɨgiən rəhalah.” Sam 36:1
19 Kitah kotəhrun məmə natimnati mɨn rəfin iətəm Lou tətəni, in rəha nətəmi mɨn u Uhgɨn təməfən Lou kəm lah. Tol lanəha məmə iətəmi kəti tɨkə təhrun nuhalpɨniən nəghatiən iətəm Uhgɨn otəni. Kəni nətəmimi rəfin e nəhue nɨftəni, nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, okotəkeikei motəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn məmə in otakil muh mələhu nəghatiən rəhalah. 20 Tol lanəha, iətəmimi tɨkə agɨn iətəm Uhgɨn otəni pətɨgəm məmə in təhruahru e nəhmtɨn mətəu-inu in təmɨtəu=pən Lou. Kəpə, mətəu e Lou, kitah rəfin kotəhrun məmə kitah nol təfagə tərah. Sam 143:2; Rom 7:7; Kəl 2:16
Nəhruahruiən
e nəhmtɨ Uhgɨn tətuva e nəhatətəiən əmə
21 Mətəu rəueiu, Uhgɨn tɨnol pətɨgəm rəkɨs rəhan suaru məmə nətəmimi okəhuva motəhruahru e nəhmtɨn. Suaru əha səniəmə inu okotohtəu=pən Lou. Mətəu nəghatiən mɨn e Lou, mɨne nəghatiən rəha iəni mɨn aupən, kəutəghati e suaru pɨsɨn əha rəha Uhgɨn. 22 Uhgɨn tatol iətəmi kəti tətəhruahru e nəhmtɨn nian tətəhatətə e Iesu Krɨsto. Kəni Uhgɨn otol kəm nətəmimi mɨn rəfin nətəm kəutəhatətə lan. Nətəmimi mɨn rəfin kotəhmen-əhmen əmə, Kəl 2:16 23 mətəu-inu nətəmimi rəfin kəmotol təfagə tərah kəni motəmkarəpən e suaru rəha nəhruahruiən rəha Uhgɨn iətəm təuvɨr məhagəhag, 24 kəni e nəuvɨriən rəhan, Uhgɨn tətəni əmə məmə ilah rəfin nətəm kəmotəhatətə lan, ilah kotəhruahru əmə e nəhmtɨn, məhuva nətəmimi rəhan, təhmen e nəlpəkauiən rəhan. Ilah kəsotətəouiən nati kəti məsotoliən nati kəti məmə okəhuva lanəha, mətəu Krɨsto Iesu təmətəou suaru rəhalah, mɨtɨs ilah e təfagə tərah mɨn rəhalah e nɨmɨsiən rəhan. Rom 5:1
25 Uhgɨn təmahli=pa Krɨsto məmə in sakrifais iətəm təmos nalpɨniən mɨne niəməha rəhan o təfagə tərah mɨn, nian nɨra Krɨsto təmaiu. Kəni Uhgɨn təmafəl təfagə tərah mɨn rəha nətəmimi nian nətəmimi kotəhatətə məmə Krɨsto təmɨmɨs o lah. Uhgɨn təmol suaru əha məmə otəgətun məmə rəhan noliən in təhruahru agɨn, mətəu-inu e nətəlɨgiən əfəməh rəhan, in təsoliən nalpɨniən o təfagə tərah mɨn iətəm nətəmimi kəmotol aupən. 26 Təmol lanəha məmə otəgətun rəueiu məmə noliən rəhan in təhruahru. In təməsalu əməiən e təfagə tərah mɨn, mətəu təmahli=pa Iesu məmə in otos nalpɨniən o təfagə tərah mɨn. Kəni Uhgɨn aru əmə tətəni məmə nətəmimi nətəm kotəhatətə e Iesu, ilah okotəhruahru e nəhmtɨn.
27 ?Tol lanəha, iətəmimi kəti təhrun nəghati əuvsaniən o nati kəti iətəm təmol, məmə in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, uə kəpə? Kəpə, nati tɨkə. ?Kəni iətəmimi təruru nəghati əuvsaniən o nak? Mətəu-inu iətəmimi kəti tɨkə iətəm təhrun nɨtəu-pəniən Lou məmə tuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Uhgɨn tatol iətəmimi təhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən əmə rəhan. 28 Tol lanəha mətəu-inu kitah kautaskəlɨm əskasɨk nətəlɨgiən məmə iətəmimi tətəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn e rəhan nəhatətəiən, mətəu səniəmə e nɨtəu-pəniən Lou.
29 Uhgɨn, in səniəmə Uhgɨn rəha nətəm Isrel əmə. In Uhgɨn mɨn rəha Nanihluə mɨn, Rom 10:12 30 mətəu-inu Uhgɨn kətiəh əmə, iətəm in otol nətəmimi kotəhruahru e nəhmtɨn e suaru kətiəh əmə, inu nəhatətəiən rəhalah. Təhmen-əhmen əmə o nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn. Dut 6:4; Kəl 3:20 31 ?Təhro əha rəueiu e Lou əha? ?Nəhatətəiən əha tatol Lou əha in nati əpnapɨn? !Kəpə! Mətəu nian kəutəhatətə əmə e Uhgɨn, kəni e noliən əha, kautohtəu=pən əhruahru suaru pəhriən rəha Lou. Mat 5:17

3:4 Sam 51:4

*3:9 Rəueiu Pol tətəni nəghatiən kəti mɨn e nətapuəhiən rəha fes 1, “?Kəni o nati nak in nati təuvɨr kəti məmə suah kəti in iətəm Isrel?”

3:9 Rom 1:182:24; 3:23

3:12 Sam 14:1-3; Sam 53:1-3; Pri 7:20

3:13 Sam 5:9

3:13 Sam 140:3

3:14 Sam 10:7

3:17 Aes 59:8

3:18 Sam 36:1

3:20 Sam 143:2; Rom 7:7; Kəl 2:16

3:22 Kəl 2:16

3:24 Rom 5:1

3:29 Rom 10:12

3:30 Dut 6:4; Kəl 3:20

3:31 Mat 5:17