5
Nəməlinuiən mɨne nagiəniən
Tol lanəha, Uhgɨn təməni məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨn e nəhatətəiən, mətəu-inu kitah kəutəhatətə e nati u Iesu Krɨsto təmol o tah. Kəni rəueiu, kitah Uhgɨn kəutatɨg e nəməlinuiən. Kitah kəməutəhatətə e Iesu Krɨsto, kəni in təmos itah kəhuva e nəhmtɨ Uhgɨn məmə okotos nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati lan kəm tah. Kəni nəuvɨriən əha, kəutatɨg lanəha rəueiu. Kəni kitah kotagiən mətəu-inu kitah kotəhrun vivi agɨn məmə okotos nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn. Kəni nati kəti mɨn, kitah kəutagiən əmə nian kəutatɨg e nian əskasɨk mɨn mətəu-inu, kitah kotəhrun məmə nian əskasɨk mɨn kəutasiru e tah məmə okotəhtul əskasɨk e nərahiən. Jem 1:2-3; 1Pitə 1:5-7 Kəni nian kəutəhtul əskasɨk, Uhgɨn, nɨkin tagiən o tah. Kəni nian kotəhrun məmə Uhgɨn nɨkin tagiən o tah, kəni kitah kotələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən təskasɨk e Uhgɨn. Kəni natimnati iətəm kautələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən təskasɨk e Uhgɨn ohni, kotəhrun məmə okəhuva motol nɨpəhriəniən mətəu-inu, in təməfa Narmɨn Rəhan kəm tah, kəni Narmɨn tətəfa nolkeikeiən rəha Uhgɨn təriauəh e nɨkitah.
Kəni aupən, rəhatah nəsanəniən təmatɨkə əhanəh o nosmiəgəh aruiən itah, mətəu e nian əhruahru iətəm Uhgɨn təməni, kəni Krɨsto təmɨmɨs o nosmiəgəhiən itah nətəm kotərah u kəsotɨsiaiən Uhgɨn. E rəhak nətəlɨgiən, in nati tiəkɨs agɨn məmə iətəmi kəti otegəhan məmə in otɨmɨs o iətəmi kəti mɨn nati əpnapɨn rəhan noliən təhruahru. Mətəu nəmə təhro iətəmi kəti otɨmɨs o iətəmi kəti mɨn iətəm rəhan noliən təuvɨr agɨn o nətəmimi. Mətəu Uhgɨn təməgətun rəhan nolkeikeiən asoli kəm tah e noliən u məmə, nian kitah nətəmi kəmautol əhanəh təfagə tərah, kəni Krɨsto tɨmɨs o tah. Jon 3:16; 1Jon 4:10
Tol lanəha, Uhgɨn təmol itah kotəhruahru e nəhmtɨn e nɨra Krɨsto iətəm təmaiu nian təmɨmɨs o tah. Kəni mətəu-inu nati u in nɨpəhriəniən, kitah kotəhrun vivi məmə Krɨsto otosmiəgəh itah e niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn e naunun nian. Rom 1:18; 2:5; Efəs 2:3-5 10 Nian kəmautol tɨkɨmɨr kitah Uhgɨn, mətəu in təmol itah kəhuva rəhn-niəli mɨn mətəu-inu Nətɨn təmɨmɨs. Kəni mətəu-inu təmol itah kəhuva rəhn-niəli mɨn, nati kəti iətəm tapirəkɨs inu məmə kitah kotəhrun vivi məmə Uhgɨn otosmiəgəh itah e nalpɨniən mɨne niəməha rəhan, mətəu-inu Krɨsto tətəmiəgəh. 11 Kəni nati kəti mɨn, nɨkitah tagiən məmə kəməhuva kətiəh kitah Uhgɨn e Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, iətəm Uhgɨn təmiuvi=pa itah lan kəhuva rəhn-niəli mɨn.
Atəm təmiuvipa nɨmɨsiən, kəni Krɨsto təmos nəmiəgəhiən
12 Aupən agɨn, suah u Atəm, təmol təfagə tərah, kəni tol lanəha, iətəmi kətiəh əmə u təmos təfagə tərah muva e nəhue nɨftəni. Kəni təfagə tərah təmələs nɨmɨsiən muva ikɨn. Kəni tol lanəha, nətəmimi rəfin okotəkeikei mohmɨs mətəu-inu ilah rəfin kautol təfagə tərah. Jen 3:6; Rom 6:23 13 Nɨpəhriəniən, nətəmimi kəmotol təfagə tərah uərisɨg Uhgɨn təmanəfa Lou. Uhgɨn in təməsakiliən rəhalah noliən məmə tərah, kəni məsətei rəkɨs-pəniən məmə rəhalah kəti təfagə, mətəu-inu e nian əha lou tɨkə əhanəh məmə okotatgəhli. Rom 4:15 14 Mətəu nati əpnapɨn Uhgɨn təməsətei rəkɨsiən təfagə tərah mɨn rəhalah, nətəmimi nətəm kəutatɨg e nian rəha Atəm mətəuarus=pa Mosɨs, ilah rəfin kəmohmɨs. Əuəh, nati əpnapɨn nətəmi mɨn əha kəməsotoliən təfagə tərah təhmen e təfagə tərah rəha Atəm iətəm təməhti nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn, mətəu ilah rəfin kəmohmɨs.* Təfagə rəha Atəm in nəhtiən nəghatiən əhruahru pəhriən rəha Uhgɨn. Uərisɨg, nətəmimi kautol təfagə tərah, mətəu Uhgɨn təməsəghati əhruahruiən kəm lah təhmen e Atəm. Jen 3
E noliən mɨn nəuvein, Atəm in təhmen e Krɨsto iətəm təmuərisɨg lan, mətəu-inu nati nak iətəm Atəm təmol, tatuvən o nətəmimi rəfin, təhmen=pən əmə məmə nati nak Krɨsto təmol tatuvən o nətəmimi rəfin. 15 Mətəu nati nak Uhgɨn təməfa tol pɨsɨn agɨn e təfagə tərah rəha Atəm. Təfagə tərah rəha suah kətiəh əmə u, Atəm, təmiuvi=pa nɨmɨsiən o nətəmimi tepət, kəni inu in nati asoli. Mətəu nati asoli tapirəkɨs, in nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in təmean pɨk kəm nɨmənin nətəmimi tepət lan o nafəliən təfagə tərah rəhalah, kəni nati əha təmuva e nəuvɨriən rəha iətəmi kətiəh əmə u, Iesu Krɨsto.
16 Iəkəni mɨn məmə, nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati lan kəm nətəmimi, in tol pɨsɨn agɨn e nəua təfagə tərah rəha iətəmi kətiəh əmə əha. Suah u təmol təfagə tərah kətiəh əmə, kəni Uhgɨn təmakil muh mələhu nəghatiən lan məmə nətəmimi rəfin otəkeikei motos nalpɨniən o rəhalah təfagə tərah mɨn. Mətəu uərisɨg, nati əpnapɨn nətəmimi tepət kəmautol təfagə tərah tepət, aupən muvən mətəuarus rəueiu, kəni Uhgɨn təməfa nati təuvɨr agɨn kəm tah, kəni təmol məmə kitah kotəhruahru e nəhmtɨn, kəni rəhatah nalpɨniən tɨkə. 17 Nɨpəhriəniən məmə təfagə tərah rəha iətəmi kətiəh əmə, Atəm, təmol nɨmɨsiən tətarmənɨg e nətəmimi rəfin, kəni inu nati asoli. Mətəu nati asoli kəti mɨn tapirəkɨs məmə, nati iətəmi kətiəh əmə təmol, inu Iesu Krɨsto. Nətəmimi rəfin nətəm kautos nəuvɨriən rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati əpnapɨn əmə lan kəm lah, kəni motəhatətə məmə Uhgɨn tatol ilah kəutəhruahru e nəhmtɨn, ilah okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Kəni ilah Krɨsto, okotarmənɨg e natimnati rəfin.
18 Əuəh, təfagə tərah kətiəh əmə rəha Atəm təmol məmə Uhgɨn təmakil muh mələhu nəghatiən rəha nətəmimi rəfin məmə okotəkeikei motos nalpɨniən. Kəni e noliən əhmen-əhmen əmə, nati əhruahru kətiəh əmə rəha Krɨsto təmol suaru məmə nətəmimi kotəhrun məhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni nəhruahruiən əha, tatol məmə nətəmimi rəfin kotəhrun nosiən nəmiəgəhiən itulɨn 1Kor 15:22. 19 Nətəmimi tepət kəməhuva nol təfagə tərah mɨn mətəu-inu iətəmi əha Atəm təməhti nəuia Uhgɨn. Mətəu nətəmimi tepət okəhuva motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu iətəmi kəti mɨn, Krɨsto, təmol nəuia Uhgɨn. Aes 53:11
20 Uhgɨn təməfa Lou məmə təfagə tərah otuva mol iahgin, kəni məmə nətəmimi okotəhrun noliən tərah mɨn rəhalah. Mətəu nian təfagə tərah təmuva mol iahgin, nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati əpnapɨn əmə lan təmuva iahgin təhmɨn mɨn mapirəkɨs, 21 məmə nəuvɨriən otəri mapirəkɨs təfagə tərah mɨn. Təfagə tərah təmətarmənɨg e nətəmimi rəfin matiuvi=pa nɨmɨsiən e lah. Mətəu rəueiu nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmətuati lan kəm tah otarmənɨg, kəni nəuvɨriən əha otol məmə nətəmimi okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni motos nəmiəgəhiən itulɨn e Iesu Krɨsto rəhatah Iərmənɨg. Rom 6:23

5:3 Jem 1:2-3; 1Pitə 1:5-7

5:8 Jon 3:16; 1Jon 4:10

5:9 Rom 1:18; 2:5; Efəs 2:3-5

5:12 Jen 3:6; Rom 6:23

5:13 Rom 4:15

*5:14 Təfagə rəha Atəm in nəhtiən nəghatiən əhruahru pəhriən rəha Uhgɨn. Uərisɨg, nətəmimi kautol təfagə tərah, mətəu Uhgɨn təməsəghati əhruahruiən kəm lah təhmen e Atəm.

5:14 Jen 3

5:18 1Kor 15:22

5:19 Aes 53:11

5:21 Rom 6:23