Jemɨs
Nauəuə iətəm Jemɨs təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jemɨs
?Pəh təmətei nauəuə u? Jemɨs, u in nəuətəha Iesu, in təmətei nauəuə u. In iətəmi asoli rəha niməfaki əpəha Jerusɨləm.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Jemɨs təmətei nauəuə u tatuvən kəm nətəm Isrel nətəm kəutəhatətə e Iesu Krɨsto motatɨg e nɨtəni pɨsɨn mɨn rəha Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəmi asoli mɨn rəha nətəm Isrel kəmotohamu Stipɨn, uərisɨg kotol noliən tərah mɨn e niməfaki mɨn əpəha Jerusɨləm. Kəni nətəmi tepət nətəm kəutəhatətə e Iesu kəmohiet əha Jerusɨləm məhuvən ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Mətəu kəutatɨg e nian əskasɨk mɨn tepət.
?Təmətei nauəuə u o nak? Jemɨs təmətei nauəuə u mətəu-inu nətəmimi nəuvein kautol nərahiən kəm nətəmimi rəha niməfaki, kəni nəfaki mɨn kəutatɨg e nian əskasɨk mɨn. Kəni Jemɨs tolkeikei məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah. Kəni nati kəti mɨn, in molkeikei məmə otəgətun ilah e nəukətɨ nəhatətəiən iətəm təhruahru. Nian iətəmimi kəti tətəhatətə pəhriən e Iesu Krɨsto, kəni rəhan noliən tərah mɨn kəutəuhlin məhuva motəuvɨr. Tətəpəh noliən tərah mɨn, kəni matol noliən təuvɨr mɨn.
1
Jemɨs təməni təuvɨr kəm lah
Iəu Jemɨs, iəu slef rəha Uhgɨn mɨne Iesu Krɨsto, Iərmənɨg rəhatah. Iətəni təuvɨr kəm təmah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel u tueləf nətəm nəutəhatətə e Iesu, nətəm nəmohiet məutatɨg ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni. Mat 13:55; Uək 15:13; Kəl 1:19; 1Pitə 1:1
Nəhatətəiən mɨne neinatɨgiən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəhuva e rəhatəmah nəmiəgəhiən, kəni oteh natimnati mɨn əha təhmen e natimnati iətəm nɨkitəmah tətagiən pɨk əmə lan. Rom 5:3-5 Kəni nɨkitəmah tətagiən əmə mətəu-inu, itəmah nəkotəhrun məmə nian nərahiən mɨn kautələs pɨkɨn rəhatəmah nəhatətəiən e Uhgɨn, kəni nian nautol win lan, ilah okotol məmə nəkotəhrun nəhtul əskasɨkiən nəuvetɨn mɨn. 1Pitə 1:7 Kəni nian onəkotəhtul əskasɨk e nərahiən mɨn əha, kəni onəkəhuva motəskasɨk e nəhatətəiən, kəni nɨkitəmah tɨməhtə, noliən mɨn mɨne nətəlɨgiən mɨn rəfin rəhatəmah okotəhruahru motəsanən, kəni nəkotaskəlɨm noliən təuvɨr mɨn rəfin.
Nəmə itəmah kəti, rəhan neinatɨgiən təsəhmeniən, kəni tolkeikei məmə in otəhrun natimnati mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei məmə otol, pəh in tətapuəh lan o Uhgɨn, kəni Uhgɨn otəfən kəm in e nɨkin agiən. Uhgɨn tətəfən natimnati mɨn kəm nətəmimi rəfin e nɨkin agiən, kəni məsagət rəkɨsiən e lah o nati kəutətapuəh ohni. Nian iətəmi kəti in tətapuəh o Uhgɨn lanəha, in otəkeikei məhatətə lan, kəni rəhan nətəlɨgiən otəsoliən keiu. Mətəu iətəmi rəhan nətəlɨgiən keiu, rəhan nətəlɨgiən tətan əpnapɨn əmə, in təhmen e peau-peau mɨn əpəha itəhi nɨmətagi tatos ilah. Nəmə təhro nɨkin tətəhti məmə Iərmənɨg otəfən nati kəti kəm in, mətəu kəpə, otəsosiən. Iətəmimi iətəm tatos nətəlɨgiən keiu lanəha, ko təsəhtul əskasɨkiən e nati kəti iətəm nɨkin tətəhti məmə otol.
Piatah kəti uəha in tanpən-tanpən əmə, kəni rəhan nautə tɨkə, nɨkin otəkeikei magiən mətəu-inu in iətəmi asoli e nəhmtɨ Uhgɨn. 10 Kəni pəh iətəmi u rəhan nautə tepət, nɨkin tagiən mɨn o nati u in təhrun məmə in nɨpəhriəniən, məmə Uhgɨn otosiahu, mətəu-inu in təhmen e nəugɨnɨgi iətəm otəpanɨkə. 11 Nian mɨtɨgar tətəri, nəpiapeiən rəhan tepət pɨk, kəni təhgi nəugɨnɨgi taukei məmei, kəni rəhan nəuvɨriən təmɨkə. Aes 40:6-8 Təhmen əmə e nətəmimi rəhalah nautə tepət. Nian kautol rəhalah uək mɨn mautos nautə tepət lan, kəni ilah mɨn okəpanohkə.
12 Iətəmimi iətəm tətəhtul əskasɨk nian nərahiən tətuva e rəhan nəmiəgəhiən, in tətatɨg e nəuvɨriən pəhriən, mətəu-inu, nian tɨnol win e nərahiən mɨn əha, kəni Uhgɨn otəfən rəhan nətəouiən kəm in, inu nəmiəgəhiən itulɨn. Uhgɨn təməni əskasɨk rəkɨs məmə nəmiəgəhiən itulɨn u, in rəha nətəmimi nətəm kotolkeikei in.
13 Nian nati kəti tatiuvi=pən iətəmi kəti məmə in otol təfagə tərah, ko in təsəniən məmə Uhgɨn tətəfən-əfən kəm in o noliən təfagə tərah mɨn, mətəu-inu ko nati kəti təsiuvi-pəniən nətəlɨgiən rəha Uhgɨn məmə in otol təfagə tərah, kəni Uhgɨn təsəfən-əfəniən təfagə tərah kəm iətəmimi. 14 Mətəu nətəlɨgiən tərah rəha iətəmimi aru əmə, in tətəfən-əfən kəm in, kəni matiuvi=pən in məmə in otatətəlɨg lan. 15 Nətəlɨgiən tərah tətəuə e təfagə tərah, kəni nian təfagə tərah tɨnuva mɨnepət, kəni tətəuə e nɨmɨsiən.
16 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn nətəm iəkolkeikei pɨk itəmah. Sotegəhaniən məmə iətəmi kəti oteiuə e təmah məmə Uhgɨn in iətəmi rəha nəfən-əfəniən kəm nətəmimi o noliən təfagə tərah. 17 Natimnati təuvɨr mɨn rəfin mɨne natimnati rəfin iətəm kotəhruahru, kautsɨpən əmə o Uhgɨn. In təsol pɨsɨniən kəti. Nian rəfin tatol təuvɨr kəm tah. In təsəhmeniən e nəhagəhagiən mɨn iətəm in təmol əpəha ilɨs e neai. Nəghatiən u “nəhagəhagiən mɨn” tətəghati e mɨtɨgar, mɨne məuɨg, mɨne məhau mɨn. Ilah kəutaliuək e neai, kəni nian kəti kotasiə, nian kəti kəsotasiəiən. Mətəu Uhgɨn təhmen əmə nian rəfin. 18 Kəni e rəhan əmə nətəlɨgiən, Uhgɨn təmɨtəpɨn itah məmə kəməhuva nenətɨn mɨn nian kəmotəhatətə e nəghatiən pəhriən rəhan. In təmol lanəha məmə e nətəmimi rəfin nətəm təmol, kitah kəmotaupən məhuva rəhan pɨsɨn əmə. Jon 1:13
Ətəlɨg lan kəni mol nəghatiən rəha Uhgɨn
19 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn nətəm iəkolkeikei pɨk itəmah. Nɨkitəmah otəkeikei mətəhti nəghatiən u. Pəh itəmah kətiəh kətiəh onəkotəkeikei motətəlɨg vi nian nətəmimi kəutəghati, mətəu onəsotauɨt-auɨt pɨkiən o nəghatiən, sotoliən məmə niəməha tatol uəhai əmə itəmah, 20 mətəu-inu nian niəməha tatol iətəmi kəti, niəməha u, təsəuəiən e nəuan iətəm təhruahru Uhgɨn tolkeikei. Pri 7:9 21 Otərəkɨn rəkɨs noliən mɨn rəfin iətəm tamɨkmɨk, mɨne təfagə tərah mɨn u kotepət e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Uhgɨn təmələhu=pən rəhan nəghatiən e nɨkitəmah, kəni nəghatiən əha rəhan təhrun nosmiəgəhiən itəmah. Kəni təuvɨr məmə nəkotosiahu rəhatəmah nətəlɨgiən, kəni motətəlɨg vivi e nəghatiən u.
22 Sotətəlɨgiən əmə e nəghatiən rəha Uhgɨn, mətəu otətəlɨg lan kəni motol nati nak iətəm tətəni. Okəmə nautətəlɨg məsotoliən nəghatiən u, kəni nauteiuə aru əmə e təmah məmə nəutəfaki pəhriən. Mat 7:24-26; Rom 2:13 23 Iətəm tətətəu kəni məsoliən nəghatiən u, in təhmen=pən e iətəmimi iətəm tətəsal=pən vivi e kɨlas materuh narmɨn, 24 kəni nian tɨneruh rəkɨs magɨm, malu mɨn uəhai əmə məmə nəhmtɨn təhro lanu. 25 Mətəu iətəmimi iətəm tətəsal=pən əskasɨk e lou iətəm təhruahru agɨn u tatɨtɨs nətəmimi, Nəghatiən u, “lou iətəm təhruahru agɨn u tatɨtɨs nətəmimi,” tətəghati e suaru rəha nəhatətəiən məmə iətəmi kəti otuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni nəmə iətəmi kəti tətətəu=pən suaru əha, Uhgɨn tatɨtɨs in e nəsanəniən rəha təfagə tərah, kəni tatɨtɨs in e nalpɨniən iətəm in təkeikei mos. Afin-to Kəl 5:13-14. matol e nian mɨn rəfin, məsaluiən nati iətəm təmətəu, mətəu in tatol, in otətatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian in tatol lanəha. Rom 8:2; Jem 2:12
26 Nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə in tatɨtəu=pən vivi noliən mɨn rəha nəfakiən, mətəu tətəghati=pən əmə, təruru naskəlɨmiən rəhan nəghatiən, kəni rəhan noliən mɨn rəha nəfakiən in nati əpnapɨn əmə. In təteiuə aru əmə lan məmə rəhan noliən rəha nəfakiən in təuvɨr agɨn. 27 Noliən mɨn rəha nəfakiən iətəm rəhatah Tatə Uhgɨn tateruh məmə in təhruahru vivi kəni nərahiən tɨkə lanko lanu: iəfaki kəti təkeikei materuh vivi kəlkələh mɨn u kəmɨmɨs ərin mɨne pətalɨmɨs mɨn e nərahiən rəhalah. Kəni mətəkeikei mateh vivi nəmiəgəhiən rəhan məmə noliən tərah mɨn rəha nəhue nɨftəni otəsoliən məmə in otamɨkmɨk lan.

*^ Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:1 Mat 13:55; Uək 15:13; Kəl 1:19; 1Pitə 1:1

1:2 Rom 5:3-5

1:3 1Pitə 1:7

1:11 Aes 40:6-8

1:17 Nəghatiən u “nəhagəhagiən mɨn” tətəghati e mɨtɨgar, mɨne məuɨg, mɨne məhau mɨn.

1:18 Jon 1:13

1:20 Pri 7:9

1:22 Mat 7:24-26; Rom 2:13

1:25 Nəghatiən u, “lou iətəm təhruahru agɨn u tatɨtɨs nətəmimi,” tətəghati e suaru rəha nəhatətəiən məmə iətəmi kəti otuva məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Kəni nəmə iətəmi kəti tətətəu=pən suaru əha, Uhgɨn tatɨtɨs in e nəsanəniən rəha təfagə tərah, kəni tatɨtɨs in e nalpɨniən iətəm in təkeikei mos. Afin-to Kəl 5:13-14.

1:25 Rom 8:2; Jem 2:12