2
Uhgɨn otələhu nəghatiən o nakiliən təfagə tərah
Tol lanəha, nati əpnapɨn itəmah nətəmimi nak, nəmə nəkotakil motələhu nəghatiən rəha suah kəti o noliən tərah kəti rəhan,* Nətəm Isrel kəmotəni məmə Nanihluə mɨn, ilah rəfin nətəm kotərah mətəu-inu Nanihluə mɨn kəsotosiən Lou rəha Mosɨs. mətəu nəkotakil motələhu aru nəghatiən rəhatəmah. Kəni rəhatəmah nəghatiən tɨkə o nuhalpɨniən, mətəu itəmah nətəm nautol lanəha, nautol noliən tərah mɨn təhmen-əhmen əmə e lah. Mat 7:1-2; Jon 8:7 Fes mɨn u e 2:1–3:8, Pol tətəghati əhruahru kəm nətəm Isrel. Tətəghati e noliən rəhalah iətəm nɨkilah təhti məmə kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu ilah nətəm Isrel, kəni kəutohtəu=pən Lou rəha Mosɨs. Kəni nətəlɨgiən rəhalah məmə inu əmə təhmen məmə tatol ilah kotəhruahru. Kəni kitah kotəhrun məmə nian Uhgɨn tətakil mətələhu nəghatiən kəm nətəmimi nətəm kautol noliən mɨn əha iətəm iəməni rəkɨs u, rəhan nəghatiən in təhruahru əmə.
Tol lanəha, nian itəmah nəutakil məutələhu nəghatiən rəha nətəmimi o nərahiən rəhalah, mətəu itəmah nautol noliən əhmen-əhmen əmə, kəni nəkotəkeikei motəhrun məmə ko nəsotagɨmiən nian otakil mələhu nəghatiən rəhatəmah. !Nɨkitəmah təsəhti pɨkiən noliən rəha Uhgɨn! In tatol təuvɨr pɨk kəm təmah, kəni məsəməki uəhaiən e təmah, kəni rəhan nətəlɨgiən o təmah in təfəməh. Mətəu itəmah nautol nati əpnapɨn əmə e noliən təuvɨr mɨn əha rəhan. Nəkotəhrun uə kəpə, məmə tatol noliən təuvɨr mɨn kəm təmah məmə onəkotəuhlin itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn. Efəs 1:7; 2Pitə 3:15
Mətəu rəhn-kapə təmah tiəkɨs, kəni məsotəuhliniən itəmah e rəhatəmah noliən tərah mɨn. Kəni o nati u, nautoriarun niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn o təmah. Kəni nati əpnapɨn məmə nəsoteruhiən niəməha mɨne nalpɨniən əha rəueiu, mətəu onəkotos niəməha mɨne nalpɨniən rəhan nian Uhgɨn otol əpu rəhan nələhuiən nəghatiən iətəm təhruahru. Kəni Uhgɨn otəfən kəm nətəmimi kətiəh kətiəh tɨtəu=pən əmə natimnati iətəm kəmotol. Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2Kor 5:10 Uhgɨn otəfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm nətəmimi nətəm kautəhtul əskasɨk nian rəfin o noliən nati iətəm təhruahru. Nətəmimi mɨn əha kəutalkut pɨk o noliən nati təuvɨr məmə Uhgɨn otəfən kəm lah nəni-viviən, mɨne nɨsiaiən, mɨne nəmiəgəhiən iətəm naunun tɨkə. Rom 8:17-18 Mətəu in otəfən rəhan niəməha mɨne nalpɨniən kəm nətəmimi nəuvein nətəm kautol əmə nati nɨkilah əmə tolkeikei, kəni məutəuhlin nəmtahlah e nɨpəhriəniən, kəni məutohtəu=pən noliən tərah mɨn. 2Təs 1:8 Nətəmimi mɨn rəfin nətəm kautol noliən tərah, ilah okotos nərahiən mɨne nian iəkɨs mɨn. Otaupən pɨpɨm e nətəm Isrel, uərisɨg ko Nanihluə mɨn.
10 Mətəu nətəmimi mɨn rəfin nətəm kautol noliən təuvɨr, Uhgɨn otəfən nəni-viviən, mɨne nɨsiaiən, mɨne nəməlinuiən. Otaupən pɨpɨm e nətəm Isrel, uərisɨg ko, kəm Nanihluə mɨn. 11 Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn tatol təhmen-əhmen əmə kəm nətəmimi rəfin. Nati əpnapɨn ilah nətəm Isrel uə Nanihluə mɨn, ilah rəfin okotos nati iətəm təhruahru o lah, inu nalpɨniən uə nəuvɨriən.
12 Uhgɨn otəfən nalpɨniən rəha Nanihluə mɨn o noliən tərah mɨn rəhalah, nati əpnapɨn kəməsotosiən Lou u Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs. Kəni nətəm Isrel, nətəmimi nətəm kəmotos Lou, Uhgɨn otakil rəhalah noliən tərah mɨn e nəghatiən rəha Lou, kəni məfən nalpɨniən rəhalah lan. 13 Tol lanəha mətəu-inu səniəmə nətəmimi nətəm kautətəu Lou iətəm kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu nətəmimi nətəm kautol nati iətəm Lou tətəni, ilah əha, Uhgɨn otəni məmə ilah kotəhruahru e nəhmtɨn. 14 Nɨpəhriəniən, Nanihluə mɨn kəməsotosiən Lou rəha Mosɨs. Mətəu nian mɨn nəuvein, kautohtəu=pən əmə rəhalah nətəlɨgiən mautol nati iətəm təhruahru, təhmen-əhmen əmə e inəha Lou tətəni. Inu tətəgətun məmə lou kəti əha ikɨn e nɨkilah, kəni ilah kotəhrun nati əhruahru, mɨne nati iətəm in təsəhruahruiən, nati əpnapɨn ilah kəsotosiən Lou rəha Mosɨs. Uək 10:35 15 Ilah kotəhrun məmə nɨpətɨ Lou əha ikɨn rəha Uhgɨn e nɨkilah mətəu-inu nian nəuvein, ilah kautol təuvɨr, kəni nɨkilah tətəhti məmə, “noliən u təuvɨr.” Kəni nian tepət, kautol noliən tərah, kəni nɨkilah tətəhti məmə, “noliən u tərah.”
16 Əuəh, nian kəti otəpanuva pəhriən iətəm Uhgɨn otəni məmə Iesu Krɨsto otakil muh mələhu nəghatiən rəha nətəmimi rəfin o noliən mɨn iətəm nətəmimi kotəhrun neruhiən, mɨne noliən mɨn mɨne nətəlɨgiən oneuən mɨn. Iətəni nəghatiən u kəm nətəmimi nian iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr.
Nətəm Isrel mɨne Lou rəha Mosɨs
17 Mətəu pəh iəkəghati kəm təmah nətəm Isrel. Nautəni məmə itəmah nətəm Isrel məutəfəri lan, kəni məutahgəl=pən e Lou məmə in suaru rəha Uhgɨn o nosmiəgəhiən itəmah lan, kəni məutəghati əuvsan məmə itəmah əmə nəkotəhrun Uhgɨn, kəni in təhrun mɨn əmə itəmah. 18 Kəni nautəni məmə nəkotəhrun rəkɨs nati nak iətəm Uhgɨn tolkeikei, kəni itəmah nəkotəhrun suaru iətəm təhruahru vivi mətəu-inu Lou təməgətun itəmah lan. 19 Itəmah nautəni pɨk məmə nautit nətəmi nəhmtɨlah təpɨs, kəni itəmah nəutasiəgəpɨn suaru rəha nətəmimi kəutaliuək tapinəpu ikɨn, 20 kəni məutəgətun nanməli mɨn mɨne kəlkələh mɨn. Nian Pol tətəni “nətəmi nəhmtɨlah təpɨs,” mɨne “nanməli mɨn,” mɨne “kəlkələh mɨn,” in tətəghati e Nanihluə mɨn iətəm nətəm Isrel kəutəni məmə ilah kautol noliən mɨn əha. Nautəni lanəha mətəu-inu itəmah nautos Lou iətəm nəhruniən mɨne nɨpəhriəniən rəfin kəutatɨg lan. 2Tim 3:5
21 Təuvɨr əmə nəutəgətun nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn. ?Mətəu təhro nəsotəgətun aruiən itəmah? Itəmah nəutəgətun məmə nətəmimi okəsotakləhiən. ?Mətəu təhro nəutakləh? Mat 23:3-4 22 Itəmah nəutəgətun məmə okəsakləhiən e pətan. ?Mətəu təhro itəmah nəutakləh e pətan? Nautəməki e narmɨ nati mɨn kəmətei e nɨgi. ?Mətəu təhro nəutakləh e natimnati e niməfaki rəha narmɨ nati mɨn? 23 Nəutəghati əfəri e Lou. ?Mətəu təhro nəutatgəhli Lou məutərəkɨn nərgɨ Uhgɨn? 24 Inu təhmen e Lou Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə, “!Nətəm Isrel! Nanihluə mɨn kəutəni rah nərgɨ Uhgɨn o noliən tərah rəhatəmah.” Aes 52:5
25 Noliən rəha nəhgi-pəniən rəha nətəm Isrel in nati təuvɨr, mətəu in otəuvɨr əmə nəmə nətɨtəu=pən Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs. Mətəu nəmə nəutatgəhli Lou, kəni təhmen əmə məmə kəsəhgi-pəniən itəmah. 26 Nəmə Ianihluə kəti u kəsəhgi-pəniən, mətəu tatɨtəu=pən Lou, Uhgɨn oteruh suah kəha məmə kɨnəhgi=pən rəkɨs, inəha in rəhan iətəmimi. Kəl 5:6 27 Kəni nətəmimi nətəm kəsəhgi-pəniən ilah e nɨpətɨlah, mətəu kautohtəu=pən Lou, ilah okotakil motuh motələhu nəghatiən rəhatəmah mətəu-inu, nati əpnapɨn nəmotos pau Lou iətəm kəmətei, kəni kəməhgi=pən itəmah, mətəu nəutəhti Lou.
28 Nəmə iətəmi kəti təmol noliən rəha nətəm Isrel, təsoliən məmə in təmuva iətəm Isrel pəhriən. Kəni noliən pəhriən rəha nəhgi-pəniən, səniəmə nati kəti rəha nɨpətɨn. 29 Mətəu iətəmi kəti u in iətəm Isrel pəhriən, in iətəm Isrel e nɨkin. Kəni noliən pəhriən rəha nəhgi-pəniən, in nati kəti rəha nɨki iətəmimi iətəm Narmɨn əmə Rəha Uhgɨn tatol, mətəu Lou təsoliən. Kəni səniəmə nətəmimi nətəm kautəfəri nərgɨ iətəmi əha, mətəu Uhgɨn əmə təfəri nərgɨn. Dut 30:6; Kol 2:11

*2:1 Nətəm Isrel kəmotəni məmə Nanihluə mɨn, ilah rəfin nətəm kotərah mətəu-inu Nanihluə mɨn kəsotosiən Lou rəha Mosɨs.

2:1 Mat 7:1-2; Jon 8:7

2:1 Fes mɨn u e 2:1–3:8, Pol tətəghati əhruahru kəm nətəm Isrel. Tətəghati e noliən rəhalah iətəm nɨkilah təhti məmə kotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn mətəu-inu ilah nətəm Isrel, kəni kəutohtəu=pən Lou rəha Mosɨs. Kəni nətəlɨgiən rəhalah məmə inu əmə təhmen məmə tatol ilah kotəhruahru.

2:4 Efəs 1:7; 2Pitə 3:15

2:6 Sam 62:12; Prov 24:12; Mat 16:27; 2Kor 5:10

2:7 Rom 8:17-18

2:8 2Təs 1:8

2:14 Uək 10:35

2:20 Nian Pol tətəni “nətəmi nəhmtɨlah təpɨs,” mɨne “nanməli mɨn,” mɨne “kəlkələh mɨn,” in tətəghati e Nanihluə mɨn iətəm nətəm Isrel kəutəni məmə ilah kautol noliən mɨn əha.

2:20 2Tim 3:5

2:21 Mat 23:3-4

2:24 Aes 52:5

2:26 Kəl 5:6

2:29 Dut 30:6; Kol 2:11