3
Nian rəha Iərmənɨg
Rəhk-iəli mɨn, inu rəhak nauəuə iətəm tatol keiu lan tatuvnə o təmah. Iəmətei ilau pəti məmə nɨkitəmah otəhti mɨn natimnati mɨn əha, kəni məmə okuəhgi-pəri itəmah muol nətəlɨgiən rəhatəmah təhruahru. Iəkolkeikei məmə onəkotətəlɨg mɨn e nəghatiən mɨn iətəm iəni mɨn rəha Uhgɨn kəmotəni aupən, mɨne nəghatiən rəha Iərmənɨg Iosmiəgəh rəhatah iətəm rəhatəmah aposɨl mɨn kəmotəni pətɨgəm kəm təmah. Jut 17
Nati kəti iətəm nəkotaupən motəhrun məmə, e nian Naunun Nian tətuva iuəkɨr, nətəmimi nəuvein okəhuva nətəm kəutətəu=pən əmə nati nɨpətɨlah tolkeikei məmə okotol, kəni ilah okotagət əfəri motəni rah nəghatiən rəha Uhgɨn. 1Tim 4:1; Jut 18 Okotəni məmə, “?Təhro? ?Təməni-əskasɨk rəkɨs məmə otuva mɨn, mətəu in iə? E nian iətəm tɨpɨtah mɨn kəmohmɨs mətəuarus=pa u rəueiu, natimnati rəfin təsol pɨsɨniən kəti tatol əmə lanko. Kəni aupən aupən agɨn, nian Uhgɨn təmol nɨftəni mətəuarus=pa rəueiu, natimnati rəfin kautol əmə nati kətiəh.” Kəutəni lanəha, mətəu ilah kəsotolkeikeiən məmə okotətəlɨg e nɨpəhriəniən u məmə Uhgɨn təməghati, kəni təmol neai mɨne nɨftəni e nəghatiən rəhan. Kəni mol nɨftəni tiet e nəlugɨ nəhu, kəni mos nəhu mol ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨftəni. Jen 1:6-9 Kəni təmatɨg mos mɨn nəhu əha mauitarmin mərəkɨn nɨftəni aupən ikɨn lan. Jen 7:11; 2Pitə 2:5 Kəni nəghatiən əha rəha Uhgɨn tətaskəlɨm neai mɨn nɨftəni kətuatɨg rəueiu, kəni ilau okuatɨg muətəuarus=pa nian in otuvan ilau e nɨgəm e nian rəha nakiliən mɨne nalpɨniən rəha nətəm kəutəhti nəuia Uhgɨn.
Mətəu iəu mɨn nəuvein, sotaluiən e nati kətiəh u məmə, e nətəlɨgiən rəha Iərmənɨg Uhgɨn, nian kətiəh in təhmen e nu uan-tausɨn, kəni nu uan-tausɨn in təhmen e nian kətiəh. Sam 90:4 Nətəmimi nəuvein, nɨkilah təhti məmə Uhgɨn təpəou o nol uəhaiən nəniəskasɨkiən mɨn rəhan, mətəu səniəmə tol lanəha. Rəhan nətəlɨgiən təfəməh o təmah, kəni nɨkin təsagiəniən məmə in otəkeikei mol nalpɨniən kəm nətəmimi, mətəu tolkeikei məmə nətəmimi rəfin okotəuhlin nəmtahlah e noliən tərah mɨn rəhalah mohtəlɨg=pən ohni. Hab 2:3; 1Tim 2:4
10 Mətəu Nian Rəha Iərmənɨg otuva təhmen e iətəmimi təmuva məmə otakləh, otuva e nian iətəmi təruru. E nian əha, kotətəu nərkərɨkiən asoli, kəni neai otɨkə. Kəni nɨgəm otus nəhue nɨftəni mɨne natimnati mɨn rəfin kəutatɨg lan, kohkə agɨn. Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1Təs 5:2
11 Kəni mətəu-inu Uhgɨn otərəkɨn rəfin agɨn natimnati mɨn əha e noliən əha, itəmah nəkotəkeikei motətəlɨg e noliən rəha nəmiəgəhiən rəhatəmah. Nəkotəkeikei motohtəu=pən suaru iətəm nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn motasim. 12 Nɨkitəmah otəkeikei magiən o nian əha iətəm tətuva, kəni motol natimnati iətəm okotol nian əha otuva uəhai əmə. E nian əha, nɨgəm otus mərəkɨn neai, kəni nəpiapeiən otol mɨtɨgar, mɨne məuɨg, mɨne məhau mɨn okotaiəh mohkə. 13 Mətəu Uhgɨn təməniəkɨs məmə otol neai vi mɨne nɨftəni vi, ikɨn rəha nətəmimi nətəm kotəhruahru e nəhmtɨn. Kəni kəutəhtahnin nati əha o nəniəskasɨkiən əha.
14 Tol lanəha, iəu mɨn nəuvein. Kəni mətəu-inu nəkəutəhtahnin nian əha iətəm tətuva, otalkut əskasɨk o nati milahal u məmə, aupən Uhgɨn otəsehiən napɨniən kəti e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni uərisɨg məmə təfagə tərah kəti tɨkə lan, kəni naunun nəkotatɨg e nəməlinuiən itəmah min. 15 Nəkotəkeikei motos e rəhatəmah nətəlɨgiən nati u məmə, noliən rəha nətəlɨgiən əfəməh rəha Iərmənɨg o tah, tatol məmə in otosmiəgəh nətəmimi nəuvein mɨn. Inu təhmen e nəghatiən iətəm piatah təuvɨr Pol təmətei kəm təmah e neinatɨgiən iətəm Uhgɨn təməfən kəm in. Rom 2:4 16 Tətəghati e natimnati mɨn əha e nauəuə mɨn rəfin rəhan. E nauəuə mɨn əha, natimnati nəuvein əha ikɨn iətəm tiəkɨs məmə okotəhrun. Kəni nətəmi kotenəu-enəu məsotəhruniən nati, kəni rəhalah nətəlɨgiən tətaliuək-aliuək, ilah kautəuhlin nəghatiən mɨn rəha Pol, e noliən kətiəh əmə iətəm kautəuhlin nəghatiən rəha nauəuə nəuvein mɨn rəha Uhgɨn. Kəni Uhgɨn otərəkɨn ilah ohni.
Naunun nəghatiən
17 Kəni tol lanəha, iəu mɨn nəuvein. Mətəu-inu nəkotəhrun rəkɨs nati u, otair məmə nəghatiən alməli rəha nətəmimi nətəm kəutəhti nəuia Uhgɨn, okəsotiuvi rəkɨsiən itəmah e ikɨn rəhatəmah nəhatətəiən təskasɨk ikɨn, kəni nəkotəmei e rəhatəmah nəhatətəiən. Mak 13:33; 1Kor 10:12 18 Mətəu otol rəhatəmah nəhatətəiən teviə məskasɨk e nəhruniən rəha Iərmənɨg mɨne Iosmiəgəh rəhatah Iesu Krɨsto, kəni teviə mɨn e nəuvɨriən iətəm təməfɨnə kəm təmah. !Pəh kotəni-vivi in nian rəfin, rəueiu tatuvən matuvən əmə lanko naunun tɨkə! Əuəh.

3:2 Jut 17

3:3 1Tim 4:1; Jut 18

3:5 Jen 1:6-9

3:6 Jen 7:11; 2Pitə 2:5

3:8 Sam 90:4

3:9 Hab 2:3; 1Tim 2:4

3:10 Mat 24:29,35; Luk 12:39; 1Təs 5:2

3:15 Rom 2:4

3:17 Mak 13:33; 1Kor 10:12