2
Nəgətun eiuə mɨn
Mətəu iəni eiuə mɨn əha ikɨn e nɨki nətəm Isrel aupən, kəni e noliən kətiəh əmə, nəgətun eiuə mɨn okəhuva mɨn e nɨkitəmah. E noliən oneuən, okotəni pətɨgəm nəgətuniən eiuə mɨn iətəm otərəkɨn rəhatəmah nəhatətəiən, kəni tapirəkɨs nati u, ilah okotəuhlin nəmtahlah e rəhalah Iətəmi asoli, nati əpnapɨn in təmos nəhmtɨ lah. Kəni otəsuvəhiən, Uhgɨn otərəkɨn ilah e nalpɨniən iətəm ilah aru əmə kautiuvi=pa. Mat 24:11; Jut 4 Kəni nətəmimi tepət okotohtəu=pən noliən tərah mɨn rəhalah iətəm tol naulɨsiən. Kəni tol lanəha, nətəmimi tepət okotəni rah suaru rəha nɨpəhriəniən. Kəni mətəu-inu ilah kotolkeikei pɨk məni, kəni okotos rəhatəmah natimnati e noliən ekəu-ekəu e nəuanagei mɨn iətəm kəmotsɨpən əmə e nətəlɨgiən aru əmə rəhalah. Nuvəh agɨn, Uhgɨn təməni pətɨgəm nalpɨniən rəhalah, kəni otəsuvəhiən in otərəkɨn ilah.
Itəmah nəkotəhrun məmə in otol nalpɨniən əha mətəu-inu nəmoteruh noliən rəhan aupən. Nian nagelo mɨn kəmotol təfagə, Uhgɨn təsaskəlɨm əməiən rəhalah nalpɨniən, mətəu təməraki=pən e lah e nɨpəg asoli teiuaiu agɨn, ima nətəm kotərah, kəni təməlis ilah e sen, kəni kəutatɨg e napinəpuiən mətəuarus=pa in otələhu nəghatiən o nalpɨniən rəhalah. Jut 6 Kəni Uhgɨn təməsaskəlɨm əməiən nalpɨniən rəha nətəmimi aupən nətəm kəmautəhti nəuian e nian rəha Noa, mətəu təmohamu ilah e naruəh asoli iətəm təmaiu. Mətəu Noa təmətəni pətɨgəm nəghatiən rəha noliən iətəm təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh in, mɨne rəhan nətəmimi səpɨn. Jen 6–8; 2Pitə 3:6 Kəni Uhgɨn təmol nalpɨniən o nərahiən rəha nətəm Sotəm mɨne Kəmorə, kəni təmuvan taun mil əha e nɨgəm, kuol nəhmtahu e lau. Inu tətəgətun nati nak iətəm otol kəm nətəmimi mɨn u nətəm kautəhti nəuian. Jen 19:24; Jut 7 Mətəu in təmosmiəgəh iətəmi u Lot. In iətəmi əhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nɨkin tətahmə o noliən tərah mɨn iətəm tol naulɨsiən rəha nətəmi mɨn əha ikɨn əha u kəmautəhti nəuia Uhgɨn. Jen 19:1-16 Kəni in təmətatɨg ilah min ilah, kəni nian rəfin in təmeruh noliən tərah mɨn rəhalah, kəni mətətəu nəghatiən tərah mɨn rəhalah, kəni nian rəfin əmə, nɨkin iətəm təhruahru əmə, təmahmə pɨk o noliən tərah mɨn rəhalah.
Natimnati mɨn əha tətəgətun məmə Iərmənɨg Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən nətəmimi nətəm kotəhatətə lan, kəni təhrun nəmki rəkɨsiən ilah e nərahiən iətəm kəutatɨg lan. Mətəu nətəmimi nətəm kəsotəhruahruiən, Uhgɨn təhrun naskəlɨmiən mol nalpɨniən kəm lah rəueiu muvən mətəuarus nian in otələhu nəghatiən o nalpɨniən rəha nətəmimi. 10 Uhgɨn otol nalpɨniən kəm nətəm kotərah rəfin, mətəu in otol nalpɨniən asoli kəm nətəmimi nətəm kautol natimnati rəha naulɨsiən iətəm nɨpətɨlah tolkeikei məmə okotol, kəni natimnati u kautol ilah tamɨkmɨk, kəni nətəmimi mɨn əha kəsotolkeikeiən məmə iətəmimi kəti uə Uhgɨn otarmənɨg e lah. Jut 7-8,16
Nəgətun eiuə mɨn əha kəutəfəri məsotəgɨniən nati kəti, kəni məsotəgɨniən nəni rahiən natimnati e negəu e neai iətəm kautəmiəgəh u ilah ilɨs pɨk. 11 Nati əpnapɨn nagelo mɨn u ilah kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi mɨn əha, mətəu nagelo mɨn kəməsotahiən nəgətun eiuə mɨn əha,* Suaru kəti mɨn o nəuhliniən fes u təhmen inu: Nati əpnapɨn nagelo mɨn u ilah kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi mɨn əha, mətəu nagelo mɨn kəməsotahiən natimnati ilɨs pɨk əha. məsotətu-pəniən nəghatiən kəti e lah e nəhmtɨ Iərmənɨg Uhgɨn. Jut 9 12 Mətəu nəgətun eiuə mɨn əha kəutəni rah natimnati mɨn iətəm ilah kəsotəhruniən. Ilah kotəhmen e nati arpɨn mɨn, iətəm rəhalah nətəlɨgiən tɨkə, mətəu kautol əmə nati iətəm nɨpətɨlah tolkeikei. Nati arpɨn mɨn əha kəmotair məmə nətəmimi okotaiu o lah motohamu ilah. Kəni Uhgɨn otərəkɨn mɨn nətəm kotərah mɨn əha təhmen e nətəmimi motarpɨn kəni motohamu nati rarpɨn mɨn əha. Jut 10 13 Uhgɨn otətəou ilah e nərahiən mətəu-inu ilah kəmotol nərahiən kəm nətəmimi.
Kəni nəgətun eiuə mɨn əha, nɨkilah tagiən məmə okotauən mɨne motəmnɨm pɨk, səniəmə lapɨn əmə mətəu e nərauiə. Ilah kotəhmen e napɨniən e napən, uə kotəhmen e nɨməgɨm iətəm tatol aulɨs itəmah, mautərəkɨn nərgɨ niməfaki. Kəhuva motauən itəmah min ilah, mətəu kəuteiuə e təmah, mautol noliən tərah. 14 Nian rəfin rəhalah nətəlɨgiən tatuvən o nakləhiən e nɨpətan u rəhalah nətəlɨgiən tɨmətɨg əmə. Kəni nian rəfin kautol təfagə tərah məsotəpəhiən. Kautiuvi kalɨn rəkɨs nətəmimi nətəm rəhalah nətəlɨgiən təsəskasɨkiən kautəhuvən o noliən tərah. Ilah kəutəgətun aru ilah e noliən rəha navərəsiən. Uhgɨn təməni rəkɨs nalpɨniən rəhalah. 15 Ilah kəmotəpəh suaru iətəm təhruahru, kəni motekəu motohtəu=pən suaru rəha Paləm nətɨ Peor, iətəm təmolkeikei pɨk nosiən məni e noliən tərah. Nam 22:7; Jut 11; Nəh 2:14 16 Mətəu togki kəti təmahi o rəhan noliən tərah mɨn. Kitah kotəhrun məmə togki mɨn kəsotəghatiən, mətəu Uhgɨn təmol togki rəha Paləm təghati e nɨki iətəmimi məmə otəniəhu noliən ekəu-ekəu rəha iəni u. Nam 22:28-35
17 Nəgətun eiuə mɨn əha kotəhmen e nəhmtɨ nəhu iətəm təmamɨr, uə kotəhmen e nəpuə iətəm nɨmətagi asoli təməmki rəkɨs kəni nuhuən tɨkə lan, mətəu-inu nəgətuniən rəhalah kotərah. Uhgɨn təmələhu kalɨn napinəpuiən asoli məmə okotatɨg lan. Jut 12-13 18 Ilah kəutagət əfəri e nəghatiən iətəm nɨpətɨn tɨkə. Kəutəghati e nəghatiən mɨn rəha noliən mɨn iətəm nɨpətɨ nətəmimi kotolkeikei, kəni mautiuvi=pa nətəmimi kəhuva e nərahiən iətəm kəmohiet vi əmə lan. 19 Kəutəni əskasɨk məmə nətəmimi kotəhrun nɨtəu-pəniən natimnati iətəm ilah kotolkeikei, lou kəti tɨkə lan. Mətəu ilah aru slef mɨn rəha nolkeikeiən tərah mɨn rəhalah, mətəu-inu iətəmi kəti in slef rəha nati nak iətəm tətarmənɨg lan. 20 Mətəu nəmə kotagɨm rəkɨs e nərahiən rəha nəhue nɨftəni nian kotəhrun Iərmənɨg mɨne Iosmiəgəh rəhatah Iesu Krɨsto, kəni uərisɨg lan kohtəlɨg e noliən rəha təfagə tərah, məhuva slef rəhan, ilah kotatɨg e nərahiən iətəm in tərah tapirəkɨs in aupən. Mat 12:45 21 Nəmə ilah kəmotəruru agɨn suaru rəha nol-əhruahruiən, kəsi, in nati tərah nəuvetɨn o lah. Mətəu tərah pɨk agɨn o lah nəmə ilah kɨnotəhrun suaru əha rəha nol-əhruahruiən, kəni uərisɨg lan kotəuhlin nəmtahlah e nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm təməfən kəm lah. Luk 12:47-48 22 Noliən rəhalah kotəhmen e nəghatiən əuhlin mil u keiu, “Kuri kəti təmɨtəlɨg muvən maton nati iətəm in təmeuə rəkɨs lan,” mɨne “Pɨkəh iətəm təmaig, kəni mɨtəlɨg mɨn muvən mətaig e nəmɨt.” Prov 26:11

2:1 Mat 24:11; Jut 4

2:4 Jut 6

2:5 Jen 6–8; 2Pitə 3:6

2:6 Jen 19:24; Jut 7

2:7 Jen 19:1-16

2:10 Jut 7-8,16

*2:11 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən fes u təhmen inu: Nati əpnapɨn nagelo mɨn u ilah kotəsanən kəni nahgilah tepət tapirəkɨs nətəmimi mɨn əha, mətəu nagelo mɨn kəməsotahiən natimnati ilɨs pɨk əha.

2:11 Jut 9

2:12 Jut 10

2:15 Nam 22:7; Jut 11; Nəh 2:14

2:16 Nam 22:28-35

2:17 Jut 12-13

2:20 Mat 12:45

2:21 Luk 12:47-48

2:22 Prov 26:11