2 Pitə
Nauəuə iətəm tatol keiu lan iətəm Pitə təmətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 2 Pitə
?Pəh təmətei nauəuə u? Pitə təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm nətəmimi rəha niməfaki ikɨn mɨn rəfin.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pitə təhrun məmə otəsuvəhiən tɨmɨs, kəni molkeikei məmə otəfən rəhan naunun nəghatiən kəm niməfaki.
?Təmətei nauəuə u o nak? Tolkeikei məmə otəhgi-pəri kəni məgətun nətəmimi rəha niməfaki məmə nəgətun eiuə mɨn okəhuva e nəlugɨn e lah. Mətəu niməfaki otəkeikei matəhtul əskasɨk mətɨtəu=pən əmə nəgətuniən iətəm təhruahru. Kəni molkeikei məmə nəhatətəiən rəhalah e Iesu otəkeikei muva məskasɨk, kəni nəhruniən rəhalah e Iesu otəkeikei meviə.
1
Pitə təməni təuvɨr kəm lah
(Jut 4-13)
Iəu Saimon Pitə, iəu slef mɨne aposɨl rəha Iesu Krɨsto. Iətəni təuvɨr kəm təmah nətəm nəmotos nəhatətəiən iətəm in təuvɨr təhmen e rəhatɨmah. Nəmotos nəhatətəiən əha e suaru rəha Iesu Krɨsto iətəm təhruahru. In rəhatah Uhgɨn mɨne Iosmiəgəh.
Pəh Uhgɨn otəfɨnə rəhan nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən tapirəkɨs agɨn kəm təmah nian rəhatəmah nəhruniən rəha Uhgɨn mɨne Iesu rəhatah Iərmənɨg təteviə matepət.
Uhgɨn təmauɨn e lah məmə rəhan mɨn nətəmimi
E nəsanəniən rəha Uhgɨn, təməfa kəm tah natimnati rəfin iətəm okotəkeikei motos məmə kitah kautos nəmiəgəhiən, kəni məmə kəutaliuək e suaru əhruahru iətəm Uhgɨn tolkeikei. Tətəfa e nəhruniən rəhatah ohni. In təmauɨn e tah e rəhan aru əmə nəsanəniən mɨne nəuvɨriən. Kəni e nəsanəniən mɨne nəuvɨriən rəhan, in təməfa rəhan nəniəskasɨkiən mɨn iətəm iahgin kəni məuvɨr pɨk. Təməfa lanəha məmə e nəniəskasɨkiən mɨn əha, nəkotəhrun nuvaiən motol kətiəh e noliən rəha Uhgɨn, kəni motagɨm rəkɨs e nərahiən rəha nəhue nɨftəni iətəm təmsɨpən e nolkeikeiən tərah mɨn e nɨki nətəmimi.
Kəni tol lanəha, nəkotəkeikei motalkut pɨk məmə noliən rəhatəmah otuva məuvɨr agɨn. Rəhatəmah nəhatətəiən əha ikɨn, kəni nəkotəkeikei motol mɨn noliən mɨn u: otol təuvɨr kəm nətəmimi, kəni otos nəhruniən, oteh vivi rəhatəmah nətəlɨgiən mɨn, kəni otəhtul əskasɨk e Uhgɨn nian nərahiən tətuva, kəni otəfən rəhatəmah nəmiəgəhiən rəfin kəm Uhgɨn kəni motol nəuian, Kəl 5:22-23 kəni otolkeikei nəfaki mɨn, kəni otolkeikei nətəmimi rəfin. Təuvɨr məmə nəkotol noliən mɨn əha, mətəu-inu nian nautol mautol mautol ilah, kəni rəhatəmah nəhruniən e rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto otəuə e nəuan tepət mɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Mətəu nəmə iətəmimi kəti təsoliən natimnati mɨn əha, kəni in təmalu məmə Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhan aupən, kəni tətəgətun məmə in təhmen e iətəmi kəti iətəm in təruru nəsal-pəniən isəu, uə nəmə təhro nəhmtɨn təpɨs.
10 Tol lanəha piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, nəkotəkeikei motalkut əskasɨk məmə nəkotol noliən mɨn əha, kəni ilah okotəgətun məmə nɨpəhriəniən, Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah, kəni mauɨn e təmah məmə rəhan nətəmimi. Mətəu-inu nəmə nəkotol natimnati mɨn əha, kəni ko nəsotəmeiən nian kəti, 11 kəni Uhgɨn nɨkin otagiən məmə oterəh e doə o təmah məmə nəkotəhrun nuvəniən ikɨn iətəm Iesu Krɨsto, rəhatah Iərmənɨg mɨne Iosmiəgəh, in otarmənɨg itulɨn ikɨn.
12 Tol lanəha, nian rəfin iəkəkeikei mətəni=pɨnə natimnati mɨn u kəm təmah məmə nɨkitəmah otəhti mɨn, nati əpnapɨn nəkotəhrun ilah, kəni motəhtul tiəkɨs e nɨpəhriəniən iətəm nəmotos rəkɨs. 13 E nian iətəmiəgəh əhanəh e nəhue nɨftəni u, nɨkik təhti məmə təhruahru məmə iəkəni pətɨgəm mɨn natimnati mɨn əha məmə nɨkitəmah otəhti mɨn, 14 mətəu-inu iəkəhrun məmə otəsuvəhiən iəkɨmɨs, təhmen məmə rəhatah Iərmənɨg Iesu Krɨsto təmol əpu əhruahru kəm iəu. Jon 21:18-19; 2Kor 5:1 15 Kəni iəkəkeikei malkut pɨk rəueiu məmə onəsotaluiən natimnati mɨn u nian oiəkɨmɨs rəkɨs.
16 Nian iəmotəni pətɨgəm kəm təmah məmə Iesu Krɨsto otuva mɨn e nəsanəniən, iəməsəniən namsu mɨn iətəm iətəmi kəti təmol e rəhan əmə nətəlɨgiən, mətəu itɨmahal iəmleruh əhruahru e nəhmtɨtɨmahal məmə rəhan nəsanəniən mɨn nəhagəhagiən in ilɨs agɨn. 17-18 Itɨmah Iesu əpəha ilɨs e nɨtəuət rəha Uhgɨn nian Uhgɨn Tatə təməfən nɨsiaiən kəm in, kəni mol in nəhagəhagiən tasiə miet e nɨpətɨn, kəni təmətəu nəuia Uhgɨn u Nəhagəhagiən Asoli təməni kəm in məmə, “Inu nətɨk iətəm iəkolkeikei, nɨkik tagiən pɨk ohni.” Itɨmahal mɨn iəmhlətəu nəuian əha təmsɨpən e negəu e neai. Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35
19 Natimnati mɨn əha təmol itɨmah iəkotəhrun vivi məmə nəghatiən rəha iəni mɨn aupən in nɨpəhriəniən. Nəghatiən əha təhmen e lait kəti tətasiə e napinəpuiən. Kəni təuvɨr məmə itəmah mɨn onəkotətəu vivi nəghatiən əha mətəuarus=pən Iesu Krɨsto otuva mɨn. Kəni Iesu Krɨsto təhmen e fətukai Nəh 22:19 iətəm tətəri, kəni nian rəhan otuva mɨn lan, təhmen e nəhagəhagiən rəha nianiən. Kəni nəhagəhagiən rəhan otasiə e nɨkitəmah məgətun vivi Uhgɨn kəm təmah. 20 Kəni nati asoli e natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrun məmə nəghatiən rəha iəni mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn, səniəmə nətəlɨgiən mɨne nəghatiən əmə rəhalah,* Suaru kəti mɨn o nəuhliniən nəghatiən Kris e 1:20 tol lanu: “Kəni nati asoli e natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrun məmə iətəmi kəti tɨkə məmə, in pɨsɨn əmə otəni nɨpətɨ nəghatiən rəha iəni mɨn iətəm kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn,” 21 mətəu-inu nəghatiən rəha iəni mɨn təsɨsɨpəniən e nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə, mətəu nətəmimi kəmotəni pətɨgəm nəghatiən iətəm təmsɨpən e Uhgɨn nian Narmɨn Rəhan təmek nɨkilah masiru e lah o nəghatiən. 2Tim 3:16; 1Pitə 1:11-12

1:6 Kəl 5:22-23

1:14 Jon 21:18-19; 2Kor 5:1

1:17-18 Mat 17:5; Mak 9:7; Luk 9:35

1:19 Nəh 22:19

*1:20 Suaru kəti mɨn o nəuhliniən nəghatiən Kris e 1:20 tol lanu: “Kəni nati asoli e natimnati mɨn u, nəkotəkeikei motəhrun məmə iətəmi kəti tɨkə məmə, in pɨsɨn əmə otəni nɨpətɨ nəghatiən rəha iəni mɨn iətəm kəmətei e Nauəuə Rəha Uhgɨn,”

1:21 2Tim 3:16; 1Pitə 1:11-12