21
Iesu təmol əpu in kəm rəhan nətəmimi ilah səpɨn
Uərisɨg e natimnati mɨn u, Iesu təmol əpu mɨn in o rəhan mɨn nətəmimi,* Jon 21:14; Jon 20:19,26 əpəha e nɨpəkɨl e nɨkalɨ nəhu asoli, kətəni məmə Lek Kaləli. Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə “nəhu Lek Taipiriəs,” in nərgɨ nəhu Lek Kaləli kəti mɨn. Kəni təmol əpu in lanu. E nian əha, nətəmimi mɨn u rəha Iesu kəmotaliuək kətiəh: Saimon Pitə, mɨne Toməs u kətauɨn lan məmə Mil-Mil, mɨne Nətaniəl u iətəm Kaləli iman lahuənu Kenə, mɨne nətɨ Səpəti mil, Nətɨ Səpəti mil keiu, ilau u Jemɨs mɨne Jon. Jon u inu in təmətei nauəuə u. mɨne iətəmimi mil keiu mɨn rəha Iesu. Saimon Pitə təni=pən kəm lah məmə, “Iəu inatuvən iəkauəl e nəmu mɨn.”
Kəni ilah kotəni məmə, “Intəh, pəh kitah rəfin kəhuvən.” Kəni ilah rəfin kəmoteiuaiu, məhuvən e bot kəti. Kəni Pitə təməpeg rəhan napən o uək. Kəni ilah kəməhuvən, motəraki e net, mətəuarus tian. Mətəu kəsotosiən nəmu kəti mɨne.§ Luk 5:5
Kəni tɨnatian, kəni Iesu tuva mətəhtul ipari, mətəu rəhan mɨn nətəmimi, ilah kotəruru məmə Iesu.* Luk 24:16; Jon 20:14
In tətapuəh o lah məmə, “!Nəman! ?Nəsotosiən nəmu kəti?”
Kəni ilah kotəni məmə, “Kəpə, nəmu tɨkə.”
Kəni in təni=pən kəm lah məmə, “Intəh, otəraki=pən-to e net e nəven maru ikɨn e nɨkalɨ bot, kəni onəkotiuvi nəmu nəuvein.” Kəni əmeiko, kəmotəraki pətɨgəm e net, əmeiko, mɨnotəruru niuvi-pəriən, mətəu-inu net təri mɨnəri mɨnəriauəh e nəmu. Luk 5:4-7
Kəni suah u iətəmi Iesu tolkeikei pɨk, in təni=pən kəm Pitə məmə, “!Ei! !Iərmənɨg əhruahru əha!” Kəni nian Pitə təmətəu nəghatiən u, təmətəuti uəhai əmə e rəhan kot, kəni miuvɨg pətɨgəm ləuantəhi, meai muvari. Kəni nətəmimi mɨn u nəuvein rəha Iesu, ilah kəməhuvari e bot, motiuvi net əpəha təməriauəh e nəmu, mətəu-inu bot iuəkɨr əmə o nɨpəkɨl, təhmen əmə o hanrɨt mitə. Kəni nian ilah kəməhuvari, moteruh nɨgəm əkəku kəti əha ikɨn, nəuanəmkeiuv tatuəu əhanəh, kəni nəmu nəuvein əha ikɨn, kətuvan e nɨgəm, mɨne pɨret əha ikɨn.
10 Kəni Iesu təni=pən kəm lah məmə, “Otos nəmu mɨn ko nəuvein iətəm nəmotos məhuva.”
11 Kəni Saimon Pitə təmuvən mɨn e bot, kəni miuvi kəkan net muvən əpəha ipari. Net u təriauəh e nəmu asoli mɨn, ilah rəfin uan-hanrɨt fifti-tri. Kəni nati əpnapɨn məmə net u təməriauəh pau e nəmu, mətəu in təməsəhapuiən. 12 Kəni Iesu təməni=pən kəm lah məmə, “Əhuva motauən.” Kəni ilah nɨkilah təgɨn məmə otətapuəh ohni məmə, “?Ik pəh u?” mətəu-inu ilah kɨnotəhrun əsas məmə in Iərmənɨg. 13 Kəni Iesu təmos pɨret muva məfən kəm lah, kəni məfən mɨn nəmu.
14 Kəni inu, nian tatol kɨsɨl lan, iətəm Iesu təmol əpu in o rəhan mɨn nətəmimi uərisɨg e nian in təmɨmɨs, kəni məmiəgəh mɨn. Jon 20:1,19,26
Iesu mɨne Pitə
15 Nian ilah kɨnotauən rəkɨs, Iesu təmətapuəh o Saimon Pitə, məmə, “Saimon Pitə, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu tapirəkɨs nətəmi mɨn u?”
Pitə təni=pən kəm in məmə, “Əuəh, Iərmənɨg, ik nəkəhrun məmə iəu iəkolkeikei pɨk ik.”§ Mat 26:33-35; Jon 13:37-38
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn.”
16 Kəni Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?”
In təni=pən kəm Iesu məmə, “Əuəh Iərmənɨg, ik nəkəhrun məmə iəkolkeikei ik.”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intələh, ik onəkəsal vivi o rəhak mɨn sipsip.”* Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Uək 20:28; 1Pitə 5:2-3
17 Kəni mau kɨsɨl lan, Iesu tatɨg mətapuəh mɨn ohni məmə, “Saimon, nətɨ Jon. ?Ik nəkolkeikei iəu?” Jon 13:38
Kəni Pitə, nɨkin təmahmə, mətəu-inu Iesu təmətapuəh ohni mau kɨsɨl, məmə, “?Ik nəkolkeikei iəu?” Kəni in təni=pən kəm in məmə, “Iərmənɨg, ik nəkəhrun rəfin natimnati. Jon 16:30 Nəkəhrun məmə iəu iəkolkeikei ik.”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, ik ətaugɨn rəhak mɨn sipsip.§ Nian Iesu tətəni məmə, “onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn,” mɨne “onəkəsal vivi o rəhak mɨn sipsip,” mɨne “ətaugɨn rəhak mɨn sipsip,” kahləni nati kətiəh əmə e suaru pɨsɨn pɨsɨn e nəghatiən.
18 “Nɨpəhriəniən agɨn u iatəni kəm ik məmə, aupən, e rəham nətəm aluəiən, nəməteargin aru rəham kətəuti, kəni mətaliuək matuvən ikɨn mɨn rəfin iətəm nəkolkeikei məmə nəkuvən ikɨn. Mətəu nian ik onəkauəhli, onəkuahru e nəhlməm, kəni iətə-pɨsɨn kəti otəlis-ərain rəham kətəuti, kəni mit ik nəkian ikɨn ik nəsolkeikeiən məmə nəkuvən ikɨn.” 19 E nəghatiən u, Iesu təmaupən mətəni pətɨgəm rəkɨs əmə, noliən iətəm Pitə otɨmɨs, kəni rəhan nɨmɨsiən,* Kətəni məmə e nu tate mɨn tətuva, kəni kəpanətu-pəri Pitə e nɨgi kəməluau. in otəfəri nərgɨ Uhgɨn. Jon 13:36; 2Pitə 1:14
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Intəh, uərisɨg lak.” Mat 4:19; 16:24
Iesu mɨne suah u
iətəm Iesu təmolkeikei pɨk
20 Kəni Pitə teirair meruh iətəmimi kəti rəha Iesu tətuərisɨg e lau, iətəmimi u Iesu tolkeikei pɨk. Iətəmi əha inəha, iətəm təmiəu-iəu muva iuəkɨr o Iesu e nian kəməutauən e lafet rəha Pasova, kəni mətətapuəh ohni məmə, “?Iərmənɨg, pəh u otegəhan=pən lam e nəhlmɨ rəham mɨn tɨkɨmɨr?”§ Jon 13:23,25
21 Nian Pitə təmeruh in, kəni tətapuəh o Iesu məmə, “?Iərmənɨg, mətəu təhro e suah kəha?”
22 Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “?Nəmə iəu iəkolkeikei məmə in otətəmiəgəh muvən mətəuarus nian iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəhrun o nak? Ik u, ik onəkəkeikei muərisɨg lak.”
23 Kəni tol lanəha o nati u Iesu təməni, nəghatiən kəti əha ikɨn kətəni tɨtəlau-təlau e piatah mɨn məmə, “Iətəmimi u rəha Iesu otəsɨmɨsiən,” mətəu Iesu təməsəniən kəm Pitə məmə suah u otəsɨmɨsiən. In təməni əmə məmə, “?Nəmə, iəu iəkolkeikei məmə in otətəmiəgəh mətəuarus=pən iəkɨtəlɨg=pa mɨn, ik onəkəhrun o nak?”
24 Iətəmimi u rəha Iesu in iətəmimi kətiəh əmə iətəm tətəni pətɨgəm natimnati mɨn u,* Jon 15:27 kəni in mətei rəkɨs nəghatiən mɨn u. Kəni itɨmah iəkotəhrun məmə nəghatiən mɨn u tətəni, in nɨpəhriəniən əmə. Nian nəuvein, Jon tətəghati lanəha, mətəni məmə, “itɨmah,” uə “in,” məsəniən “iəu,” mətəu in tətəni aru əmə in. (19:35; eruh-to 1Jon 1:1-4 mɨne Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jon: ?Pəh təmətei nauəuə u?).
Naunun nəghatiən
25 Kəni natimnati tepət mɨn əpəha ikɨn iətəm Iesu təmol Jon 20:30 kəni nəmə nətəmimi kəmotətei rəkɨs natimnati mɨn u ilah rəfin e nauəuə mɨn, iəu, nɨkik təhti məmə nəhue nɨftəni u təkəku o nəlɨniən nauəuə mɨn u.

*21:1 Jon 21:14; Jon 20:19,26

21:1 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə “nəhu Lek Taipiriəs,” in nərgɨ nəhu Lek Kaləli kəti mɨn.

21:2 Nətɨ Səpəti mil keiu, ilau u Jemɨs mɨne Jon. Jon u inu in təmətei nauəuə u.

§21:3 Luk 5:5

*21:4 Luk 24:16; Jon 20:14

21:6 Luk 5:4-7

21:14 Jon 20:1,19,26

§21:15 Mat 26:33-35; Jon 13:37-38

*21:16 Esik 34:2; Mat 2:6; Jon 10:11; Uək 20:28; 1Pitə 5:2-3

21:17 Jon 13:38

21:17 Jon 16:30

§21:17 Nian Iesu tətəni məmə, “onəkaugɨn rəhak nenətɨ sipsip mɨn,” mɨne “onəkəsal vivi o rəhak mɨn sipsip,” mɨne “ətaugɨn rəhak mɨn sipsip,” kahləni nati kətiəh əmə e suaru pɨsɨn pɨsɨn e nəghatiən.

*21:19 Kətəni məmə e nu tate mɨn tətuva, kəni kəpanətu-pəri Pitə e nɨgi kəməluau.

21:19 Jon 13:36; 2Pitə 1:14

21:19 Mat 4:19; 16:24

§21:20 Jon 13:23,25

*21:24 Jon 15:27

21:24 Nian nəuvein, Jon tətəghati lanəha, mətəni məmə, “itɨmah,” uə “in,” məsəniən “iəu,” mətəu in tətəni aru əmə in. (19:35; eruh-to 1Jon 1:1-4 mɨne Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Jon: ?Pəh təmətei nauəuə u?).

21:25 Jon 20:30