1 Jon
Nauəuə iətəm Jon təmaupən mətei
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Jon
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Jon təmətei nauəuə u. In pia Jemɨs, kəni ilau nətɨ Səpəti mil. In kəti rəha nətəmi tueləf rəha Iesu. Kəni in iətəmi u iətəm Iesu tolkeikei pɨk. In təmətei nauəuə mɨn u: Nanusiən Təuvɨr Iətəm Jon Təmətei, 1 Jon, 2 Jon, 3 Jon, mɨne Nol Əpuiən.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei nauəuə u tatuvən kəm nətəmimi rəha niməfaki mɨn ikɨn mɨn rəfin. In tolkeikei məmə nətəmimi ikɨn kətiəh kətiəh okotafin, kəni motahli=pən nauəuə u tatuvən e niməfaki mɨn ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Nətəmimi nəuvein kotəni məmə Iesu Krɨsto səniəmə in Nətɨ Uhgɨn pəhriən iətəm təmuva iətəmimi pəhriən kəti. Kəutəni məmə narmɨn rəha Krɨsto təmuva e nɨpətɨ suah kəha Iesu nian Jon Bəptais təmol bəptais lan. Kəni narmɨn rəha Krɨsto tiet e nɨpətɨ Iesu, uərisɨg tɨmɨs e nɨgi kəməluau. Mətəu nəgətuniən əha in neiuəiən. Kəni mautəgətun məmə noliən tərah in tɨkə. Ilah nəuvein kotəni məmə təuvɨr əmə məmə nətəmimi okotol əpnapɨn əmə noliən tərah mətəu-inu e rəhalah nəgətuniən, nɨpətɨ iətəmimi in nati əpnapɨn əmə. Nərgɨ nəgətuniən mɨn əha, kətəni məmə “Nostisisɨm.”
?Təmətei nauəuə u o nak? Təmətei nauəuə u məmə otəgətun mɨn nəghatiən iətəm təhruahru, kəni məmə otəni pətɨgəm neiuə mɨniən rəha nəgətun eiuə mɨn. Kəni təməgətun məmə nolkeikeiən in nati asoli. Kəni molkeikei məmə otasiru, kəni mol nəhatətəiən rəha nəfaki mɨn tuva məskasɨk kəni motəhrun vivi məmə Uhgɨn təmosmiəgəh pəhriən ilah, kəni ilah mautos nəmiəgəhiən itulɨn.
1
Nəghatiən Miəgəh
Nəghatiən iətəm in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən* Jon 14:6 təmaupən matɨg e nətuəuiniən nian, Jon 1:1,3 inu, itɨmah Nauəuə u, Aposɨl Jon in təmətei. Nati əpnapɨn məmə in tətəni pɨk “itɨmah,” mətəu Jon pɨsɨn əmə təmətei. Nian təmətei nəghatiən u “itɨmah,” nian nəuvein tətəghati aru əmə lan, kəni nian nəuvein tətəghati aru lan mɨne aposɨl mɨn nəuvein. iəmotətəu kəni moteruh e nəhmtɨtɨmah əhruahru.§ Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2Pitə 1:16; 1Jon 4:14 Iəmoteh, kəni motek e nəhlmɨtɨmah əhruahru.* Jon 20:27 Inu u, in Nəghatiən iətəm in Nəukətɨ Nəmiəgəhiən iətəm iəutəghati lan, məutəni pətɨgəm. Nəukətɨ Nəmiəgəhiən əha təmietɨgəm=pa; Jon 1:1-4; 11:25; 14:6 iəmoteruh kəni mautəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən, Jon 15:27 kəni məutəni=pɨnə kəm təmah məmə in nəmiəgəhiən itulɨn, in təmətatɨg ilau Tatə Uhgɨn kəni təmiet=pa o tɨmah.§ Jon 1:1-4 Iəutəni pətɨgəm kəm təmah natimnati mɨn iətəm iəmoteh kəni motətəu rəkɨs, məmə itəmah mɨn onəkəhuva motol kətiəh kitah min itəmah. Okəhuva kətiəh kitah Tatə Uhgɨn mɨne Nətɨn, Iesu Krɨsto.* 1Kor 1:9 Iautətei natimnati mɨn u məmə otol nagiəniən e nɨkitɨmah təri məriauəh.
Okotaliuək e nəhagəhagiən
Nəghatiən u inu, itɨmah iəmotətəu ohni kəni iəutəni=pɨnə kəm təmah, məmə Uhgɨn in nəhagəhagiən, 1Tim 6:16 kəni napinəpuiən tɨkə agɨn lan. Nəmə kitah kotəni məmə kɨnautol kətiəh kitah min, mətəu kitah kəutaliuək əhanəh e napinəpuiən, Jon 3:19-21; 8:12; Efəs 5:8; 1Jon 2:11 kəni kitah kəuteiuə, kəni məsotatɨgiən e nɨpəhriəniən.§ 1Jon 2:4; 4:20 Mətəu in tətatɨg e nəhagəhagiən, kəni nəmə kotaliuək e nəhagəhagiən təhmen lan,* Aes 2:5 kəni kitah kautol kətiəh kitah min, kəni nɨra Nətɨn, Iesu, tətaruətuəh e tah o noliən tərah mɨn rəfin. Nəmə kəutəhlan vivi e nəhmtɨ Uhgɨn, okotəni pətɨgəm əmə təfagə tərah mɨn kəmautol kəsotəhmeniən e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu səniəmə təhmen e naruətuəhiən iətəm kətaig e nien o nos rəkɨsiən nətuakəmiən kəti e nɨpətɨtəmi. Nɨra Iesu otəkeikei maruətuəh e tah, məmə in otos rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah. (Nɨpətɨ nəghatiən u “nɨra Iesu” tətəni məmə Iesu təmɨmɨs təhmen e sakrifais kəti təmol o təfagə tərah mɨn.) Tol lanəha, kitah kəutəhlan vivi, motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni in təseruhiən noliən tərah rəhatah, mətəu-inu nɨra Iesu təmafəl rəkɨs. Hip 9:14; Nəh 7:14
Nəmə kitah kotəni məmə səniəmə kitah nol təfagə tərah,§ Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2 kitah kauteiuə aru əmə e tah mɨn, kəni nɨpəhriəniən tɨkə e tah.* 1Jon 2:4 Uhgɨn in iətəm kitah kotəhrun narəriən lan, kəni rəhan noliən in təhruahru əmə. Uhgɨn tətalu təfagə tərah mɨn rəha nol təfagə mɨn, mətəu in tatol e nəhruahruiən, mətəu-inu nɨmɨsiən rəha Iesu in təmətəou rəkɨs noliən tərah mɨn. Tol lanəha, təhruahru məmə Uhgɨn otalu noliən tərah mɨn rəhatah mətafəl rəkɨs. Tol lanəha, nəmə kitah kotəni=pən noliən tərah mɨn rəhatah kəm Uhgɨn, Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13 kəni in otafəl itah kəni malu e rəhatah noliən tərah mɨn, kəni maruətuəh rəkɨs e noliən tərah mɨn rəfin rəhatah məmə okotəhruahru e nəhmtɨn.§ Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip 10:22 10 Mətəu nəmə kitah kotəni məmə kəsotol agɨniən noliən tərah, kəni kitah kəutəni məmə Uhgɨn tateiuə, kəni rəhan nəghatiən təsatɨg agɨniən e nəmiəgəhiən rəhatah.* Jon 5:38

*1:1 Jon 14:6

1:1 Jon 1:1,3

1:1 Nauəuə u, Aposɨl Jon in təmətei. Nati əpnapɨn məmə in tətəni pɨk “itɨmah,” mətəu Jon pɨsɨn əmə təmətei. Nian təmətei nəghatiən u “itɨmah,” nian nəuvein tətəghati aru əmə lan, kəni nian nəuvein tətəghati aru lan mɨne aposɨl mɨn nəuvein.

§1:1 Luk 24:48; Jon 1:14; 19:35; 2Pitə 1:16; 1Jon 4:14

*1:1 Jon 20:27

1:2 Jon 1:1-4; 11:25; 14:6

1:2 Jon 15:27

§1:2 Jon 1:1-4

*1:3 1Kor 1:9

1:5 1Tim 6:16

1:6 Jon 3:19-21; 8:12; Efəs 5:8; 1Jon 2:11

§1:6 1Jon 2:4; 4:20

*1:7 Aes 2:5

1:7 Nəmə kəutəhlan vivi e nəhmtɨ Uhgɨn, okotəni pətɨgəm əmə təfagə tərah mɨn kəmautol kəsotəhmeniən e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu səniəmə təhmen e naruətuəhiən iətəm kətaig e nien o nos rəkɨsiən nətuakəmiən kəti e nɨpətɨtəmi. Nɨra Iesu otəkeikei maruətuəh e tah, məmə in otos rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah. (Nɨpətɨ nəghatiən u “nɨra Iesu” tətəni məmə Iesu təmɨmɨs təhmen e sakrifais kəti təmol o təfagə tərah mɨn.) Tol lanəha, kitah kəutəhlan vivi, motəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni in təseruhiən noliən tərah rəhatah, mətəu-inu nɨra Iesu təmafəl rəkɨs.

1:7 Hip 9:14; Nəh 7:14

§1:8 Jer 2:35; Rom 3:9,19; Jem 3:2

*1:8 1Jon 2:4

1:9 Uhgɨn tətalu təfagə tərah mɨn rəha nol təfagə mɨn, mətəu in tatol e nəhruahruiən, mətəu-inu nɨmɨsiən rəha Iesu in təmətəou rəkɨs noliən tərah mɨn. Tol lanəha, təhruahru məmə Uhgɨn otalu noliən tərah mɨn rəhatah mətafəl rəkɨs.

1:9 Sam 32:3-5; 51:2; Prov 28:13

§1:9 Jer 31:34; Maeka 7:18-20; Hip 10:22

*1:10 Jon 5:38