3
Nikotiməs təmuvən meruh Iesu
Iətəmi asoli kəti rəha nətəm Isrel, nərgɨn u, Nikotiməs.* Jon 7:50-51; 19:39-42 In Farəsi kəti. Kəni nian kəti lapɨn, in təmuvən məmə otəghati ilau Iesu. In təməni=pən məmə, “Iəgətun, itɨmah iəkotəhrun məmə ik iəgətun kəti iətəm Uhgɨn təmahli=pa ik nəkuva, mətəu-inu iətəmi kəti ko təsoliən nəmtətiən mɨn u ik natol nəmə Uhgɨn təsatɨgiən ohni.”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəmə iətəmimi kəti təsair vivi mɨniən, Nəghatiən u “nair viən,” nɨpətɨn keiu məmə, “iətəmi tətair vivi mɨn” mɨne “Uhgɨn təmol məmə in tair e nairiən rəha negəu e neai.” Nəghatiən u in əha ikɨn e fes 5 mɨn. ko in təseruhiən Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.” Jon 1:13; 1Pitə 1:23; Jem 1:18
Kəni Nikotiməs, narmɨn təmiuvɨg pɨk, kəni mətapuəh ohni məmə, “?Iətəmi tɨnol iahgin rəkɨs, otəhro mair mətmətɨg mɨn? Ko təsuvən mɨniən e nərfɨ rəhan mamə kəni mair=pa mɨn!”
Kəni Iesu təni=pən kəm in məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəmə iətəmi təsair viən e nəhu mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn, ko təsuvəniən matɨg ahgəl Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.§ Esik 36:25-27; Efəs 5:26; Tait 3:5 Nɨpətɨtəmi təmair əmə e nɨrə rəha iətəmimi əmə, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn əmə u in tatol məmə narmɨtəmi tətair vi mɨn. Təsəuvɨriən məmə narməm otiuvɨg nian iəməni=pɨnə kəm ik məmə, ‘Onəkəkeikei motair vi mɨn.’ Təhmen əmə e nɨmətagi u nəseruhiən məmə tatsɨpən ikɨn kəti, matelel nati matuvən ikɨn kəti iətəm in tolkeikei məmə otuvən=pən ikɨn. Natətəu əmə, mətəu ik nəsoteruhiən məmə təmsɨpən iə, kəni matuvən iə. Kəni e suaru kətiəh əmə, kitah kəsoteruhiən Narmɨn Rəha Uhgɨn, mətəu kauteruh əmə rəhan uək e nəmiəgəhiən rəha iətəmi iətəm təmair vi mɨn.”* E nəghatiən rəha Kris, nəghatiən mil u “nɨmətagi” mɨne “narmɨn,” ilau nəghatiən kətiəh mil əmə. Esik 37:9
Kəni əmeiko, Nikotiməs tətapuəh o Iesu məmə, “?Natimnati mɨn u, otəhro lanu muva?”
10 Kəni Iesu təni məmə, “Ik iəgətun asoli rəha nətəm Isrel. ?Təhro nəkəruru natimnati mɨn u? 11 Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəghatiən mɨn u iətəm iətəni ilah, iəu iəkəhrun vivi, kəni natimnati iətəm iətəni pətɨgəm, iəu ineruh rəkɨs. Mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e nəghatiən mɨn rəhatɨmah. Nəghatiən Kris əhruahru rəha fes 11 tətəni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəghatiən mɨn u iətəm iəutəni ilah, itɨmah iəkotəhrun vivi, kəni natimnati iətəm iəutəni pətɨgəm, itɨmah inoteruh rəkɨs. Mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e nəghatiən mɨn rəhatɨmah.” Nəmə təhro, Iesu təməni məmə, “itɨmah” e fes u mətəu-inu e fes 2, Nikotiməs təməni məmə “itɨmah.” Uə nəmə təhro Iesu tətəghati e Uhgɨn, Narmɨn Rəhan, mɨne in; uə nəmə təhro tətəghati e Jon Bəptais mɨne in. 12 Iəu iəməni natimnati mɨn iətəm katol e nəhue nɨtəni əmə u, mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e rəhak nəghatiən. ?Kəni nəmə iəkəni natimnati mɨn iətəm katol e Negəu e Neai, nəkotəhro lanu motəhatətə lan? 13 Iətəmi kəti tɨsuvəniən əpəha ilɨs e Negəu e Neai, meiuaiu=pa, məni pətɨgəm nian kəti mɨne. Mətəu Nətɨ Iətəmimi əmə, təmsɨpən iman ikɨn e Negəu e Neai, meiuaiu=pa, təhrun nəni pətɨgəmiən.§ Nian Iesu təməni “Nətɨ Iətəmimi,” in təməghati aru lan.
14 “Aupən, əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, Mosɨs təmos narmɨ sɨneik kəti, mətu-pəri ilɨs e nɨgi əfəməh kəti, kəni mɨləfəri.* Eruh mɨn e Namba 21:4-9 tətəghati e aiən sɨneik. Jon 8:28; 12:32; 12:24 Kəni e noliən əhmen əmə lanəha, okəkeikei kətu-pəri mɨləfəri Nətɨ Iətəmimi lanəha, Nəghatiən u “okəkeikei kətu-pəri mɨləfəri Nətɨ Iətəmimi lanəha” nɨpətɨn keiu u ikɨnu: məmə nətəmimi okotəfəri Iesu ilɨs e nɨgi kəməluau məmə otɨmɨs, kəni mɨne Uhgɨn otəfəri mɨn in təri muvən e neai ikɨn ima nɨsiaiən. 15 məmə nətəmimi mɨn u nətəm okotəhatətə lan, ilah okotos nəmiəgəhiən itulɨn.
16 “Tol lanəha, Uhgɨn təmolkeikei pɨk nətəmimi e nəhue nɨftəni, tol=pən in təməfa Nətɨn Nəuan Kətiəh Əmə, məmə nətəmimi mɨn rəfin u nətəm kəutəhatətə lan, ilah ko kəsəhuvəniən e nɨgəm itulɨn, mətəu okotos nəmiəgəhiən itulɨn. Esik 18:23,32; 37:9; 1Tim 2:4; 4:10; 1Jon 4:9-10 17 Uhgɨn in təməsahli=paiən Nətɨn tuva e nəhue nɨftəni u məmə otəni pətɨgəm nalpɨniən rəha noliən rəha nətəmimi rəha nəhue nɨftəni, mətəu in təmahli=pa məmə Nətɨn otuva in suaru o nosmiəgəhiən nətəmimi e nəhue nɨftəni.
18 “Nətəmimi nətəm kəutəhatətə lan, Uhgɨn otəsəniən nalpɨniən rəhalah. Mətəu nətəmimi nətəm kəsotəhatətəiən lan, Uhgɨn tɨnəni rəkɨs nalpɨniən rəhalah, mətəu-inu kəsotəhatətəiən e Nətɨ Uhgɨn Nəuan Kətiəh Əmə. 19 Uhgɨn tətakil nətəmimi e noliən u məmə, Nəhagəhagiən tɨnuva rəkɨs e nəhue nɨftəni, mətəu nətəmimi kəsotolkeikeiən Nəhagəhagiən, mətəu-inu nian rəfin rəhalah noliən, təsəhruahruiən. 20 Nətəmimi nətəm kautol noliən iətəm təsəhruahruiən, ilah kəutəməki e Nəhagəhagiən. Kəni ilah kəsəhuvaiən e Nəhagəhagiən, mətəu-inu ilah kəutəpəh məmə Nəhagəhagiən əha otasiəgəpɨn pətɨgəm rəhalah noliən tərah mɨn.
21 “Mətəu nətəmimi nətəm kautohtəu=pən suaru rəha nɨpəhriəniən ilah okəhuva e Nəhagəhagiən, məmə Nəhagəhagiən əha, in otasiəgəpɨn rəhalah noliən, kəni mətəgətun məmə ilah kautol nəuia Uhgɨn e nəsanəniən əmə rəhan.”
Jon təməghati mɨn e Iesu
22 Uərisɨg e natimnati mɨn əha, Iesu mɨne rəhan mɨn nətəmimi kəmohiet Jerusɨləm motan əmə e nɨtəni Jutiə. Təmatɨg nuvəh nəuvetɨn ilah min ikɨn əha, kəni matol bəptais e nətəmimi. 23 Mətəu e nian əha, Jon mɨn, in tatol bəptais e nətəmimi əpəha ikɨn kəti iuəkɨr əmə o Salim, nərgɨn u, Aenon, mətəu-inu, ikɨn əha, nəhu tepət ikɨn. Kəni nətəmimi kautəhuvən ikɨn əha, məmə Jon otol bəptais e lah. 24 E nian əha, kəsləfən əhanəhiən Jon e kaləpus.
25 Kəni nətəmimi nəuvein rəha Jon, ilah kəmotorgəhu ilah iətəm kəti u taskəlɨm vivi lou rəha Mosɨs, o noliən əhruahru iətəm iətəmimi otəkeikei maig məmə in otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. 26 Kəni ilah kəməhuvən moteruh Jon, motəni=pən kəm in məmə, “Iəgətun, ik nəkəhrun iətəmimi kəti u aupən itəlau min əpəha e nɨtəni=pən ikɨn e nəhu Jotən, kəni ik nəməhtul pətɨgəm mətəghati lan kəm nətəmimi. Rəueiu əha, in tɨnatol bəptais e nətəmimi. Kəni ilah rəfin kɨnautəhuvən ohni.”
27 Kəni Jon təni=pən məmə, “Iətəmimi təruru noliən nati kətiəh mɨne, nəmə Uhgɨn əpəha e Negəu e Neai tətəfən uək əha kəm in. 28 Itəmah u nəutəhtul=pa ohniəu. Itəmah nəkotəhrun məmə iətəni lanu məmə, ‘Səniəmə iəu Krɨsto iətəm Uhgɨn təməni məmə otahli=pa.’ Mətəu Uhgɨn təmahli=pa iəu məmə iəkaupən muva, kəni Krɨsto in otəpanuərisɨg. 29 Iətəm aluə kəti məmə otol marɨt, in otos pətan vi rəhan. Mətəu iətəmimi u tətasiru e lafet rəha marɨt u, nɨkin tagiən pɨk məmə otəhtul e nɨkalɨ iətəm aluə u mətəlɨg lan. Krɨsto in təhmen e iətəm aluə, kəni iəu iəkəhmen e iətəm tasiru. Kəni nɨkik tagiən məmə in təmuva, kəni nɨkik tagiən mɨn məmə nətəmimi okotuərisɨg lan. 30 Krɨsto əha, in otəkeikei muva mə in ilɨs tapirəkɨs iəu, kəni ko iəu iəkeiuaiu.”
31 Iətəmimi in təmsɨpən ilɨs e Negəu e Neai, in ilɨs tapirəkɨs nətəmimi ərəfin. Iətəmimi iətəm tətan əmə e nəhue nɨftəni, in iətəmimi əmə rəha nəhue nɨftəni, kəni in təhrun əmə nəniən natimnati mɨn u e nəhue nɨftəni u. Mətəu, iətəmimi iətəm tatsɨpən ilɨs e neai in ilɨs tapirəkɨs nətəmimi rəfin. 32 In tətəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən natimnati iətəm in təmeruh kəni mɨnətəu rəkɨs, mətəu iətəmimi kəti mɨne təsəhatətəiən e rəhan nəghatiən. 33 Iətəmimi iətəm təmos rəhan nəghatiən kəni mətəhatətə lan, in tətəhtul pətɨgəm məmə nəghatiən iətəm Uhgɨn təməni, in nɨpəhriəniən. 34 Tol lanəha mətəu-inu iətəmimi əha iətəm Uhgɨn təmahli=pa tuva, in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn. Kotəhrun məmə in tətəni pətɨgəm əmə nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn mətəu-inu Uhgɨn təməfən Narmɨn Rəhan təriauəh lan, ko kəseuviəhliniən keruh kəni kəsehiən naunun lan.
35 Əuəh, Tatə Uhgɨn in tolkeikei pɨk Nətɨn əha, kəni in tɨnələhu=pən rəkɨs natimnati rəfin e nəhlmɨn. 36 Iətəmimi u iətəm tətəhatətə e Nətɨ Uhgɨn u, in tatos nəmiəgəhiən itulɨn u, naunun tɨkə. Kəni mətəu, iətəmi tətəhti nəuia Nətɨn u, in ko təsosiən nəmiəgəhiən itulɨn u nian kəti mɨne, mətəu-inu iətəmimi iətəm tol lanəha, niəməha rəha Uhgɨn tatuvən ohni naunun tɨkə.

*3:1 Jon 7:50-51; 19:39-42

3:3 Nəghatiən u “nair viən,” nɨpətɨn keiu məmə, “iətəmi tətair vivi mɨn” mɨne “Uhgɨn təmol məmə in tair e nairiən rəha negəu e neai.” Nəghatiən u in əha ikɨn e fes 5 mɨn.

3:3 Jon 1:13; 1Pitə 1:23; Jem 1:18

§3:5 Esik 36:25-27; Efəs 5:26; Tait 3:5

*3:8 E nəghatiən rəha Kris, nəghatiən mil u “nɨmətagi” mɨne “narmɨn,” ilau nəghatiən kətiəh mil əmə.

3:8 Esik 37:9

3:11 Nəghatiən Kris əhruahru rəha fes 11 tətəni məmə, “Nɨpəhriəniən agɨn u iətəni=pɨnə kəm ik məmə, nəghatiən mɨn u iətəm iəutəni ilah, itɨmah iəkotəhrun vivi, kəni natimnati iətəm iəutəni pətɨgəm, itɨmah inoteruh rəkɨs. Mətəu itəmah nəsotəhatətəiən e nəghatiən mɨn rəhatɨmah.” Nəmə təhro, Iesu təməni məmə, “itɨmah” e fes u mətəu-inu e fes 2, Nikotiməs təməni məmə “itɨmah.” Uə nəmə təhro Iesu tətəghati e Uhgɨn, Narmɨn Rəhan, mɨne in; uə nəmə təhro tətəghati e Jon Bəptais mɨne in.

§3:13 Nian Iesu təməni “Nətɨ Iətəmimi,” in təməghati aru lan.

*3:14 Eruh mɨn e Namba 21:4-9 tətəghati e aiən sɨneik. Jon 8:28; 12:32; 12:24

3:14 Nəghatiən u “okəkeikei kətu-pəri mɨləfəri Nətɨ Iətəmimi lanəha” nɨpətɨn keiu u ikɨnu: məmə nətəmimi okotəfəri Iesu ilɨs e nɨgi kəməluau məmə otɨmɨs, kəni mɨne Uhgɨn otəfəri mɨn in təri muvən e neai ikɨn ima nɨsiaiən.

3:16 Esik 18:23,32; 37:9; 1Tim 2:4; 4:10; 1Jon 4:9-10