2
Noliən rəha nəfakiən
Nati aupən iətəm iəkolkeikei məmə iəkəni, in tol lanu lan. Iəu iətəni əskasɨk kəm təmah məmə itəmah nəkotəkeikei motəfaki kəm Uhgɨn o nətəmimi rəfin, kəni motəni tagkiu kəm Uhgɨn o natimnati iətəm in təmol ilah. Kəni e nian rəfin itəmah onəkotəkeikei mautəfaki o nətəm kəutarmənɨg mɨne nətəmi asoli mɨn rəhatah məmə kitah rəfin okotatɨg e nəməlinuiən kəni motatɨg mətɨg, pəh kitah kotɨsiai vivi Uhgɨn kəni rəhatah naliuəkiən in təhruahru. Noliən rəha nəfakiən mɨn u in təuvɨr pɨk, kəni in otol Uhgɨn Iosmiəgəh rəhatah nɨkin otagiən lan. Uhgɨn u, in tolkeikei məmə otosmiəgəh nətəmimi rəfin, kəni molkeikei məmə ilah okotəhrun motəni nɨpəhriəniən e nəghatiən pəhriən rəhan.
Otəfaki o nətəmimi rəfin məmə ilah okotəhatətə e Uhgɨn mətəu-inu Uhgɨn kətiəh əmə tətatɨg, kəni suah kətiəh əmə tətəhtul in suaru o nosiən nətəmimi muvən motol kətiəh ilah Uhgɨn, iətəmimi əha Krɨsto Iesu. E nian əhruahru, in əmə təməfa rəhan nəmiəgəhiən o nətəouiən suaru rəha nətəmimi rəfin məmə otɨtɨs ilah e təfagə tərah rəhalah. Kəni inu tətəgətun məmə Uhgɨn tolkeikei məmə otosmiəgəh nətəmimi rəfin. Rom 3:29-30; Kəl 1:4 Kəni e nəghatiən əha, Uhgɨn təməfəri iəu məmə iəu aposɨl kəti rəhan o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr u kəm Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn, nətəmimi nətəm kəsəniə məmə nətəm Isrel, kəni təməfəri iəu məmə iəgətun kəti rəha nəhatətəiən pəhriən. Iəu iatəni pəhriən, iəseiuəiən. Uək 9:15; Kəl 2:7-8; 2Tim 1:11
Kəni ikɨn mɨn rəfin, iəkolkeikei məmə nəman okotəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən. Kəni nian kautəfəri nəhlmɨlah məmə okotəfaki kəm Uhgɨn, iəkolkeikei məmə nəmiəgəhiən rəhalah otəhruahru, kəni nɨkilah təsahməiən, kəni məsotahiən ilah mɨn.
Kəni iəu iəkolkeikei məmə nɨpətan u nəfaki mɨn okəhuvən e rəhalah napən iətəm təhruahru kəni mətəhtərain vivi ilah, məsotiuviən nətəlɨgiən rəha nəman, kəni məsotoliən məmə nətəmimi okoteh o nəfəriən. Kəni ilah kəsotoliən nəuanulah məmə okotəfəri ohni. Kəni ilah kəsəhuvəniən e natimnati mɨn o niuviən nətəlɨgiən rəha nətəmimi, iatəni natimnati mɨn təhmen=pən e napən mɨn iətəm nəhmtɨlah tiəkɨs, uə nati kəti kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, uə nati kəti kəmol e perəl inu kəpiel iətəm nəhmtɨn tiəkɨs. 1Pitə 3:3-5 10 Mətəu iəkolkeikei məmə nɨpətan u nəfaki mɨn, rəhalah nətəlɨgiən otəsuvəniən o malə-malə rəha nɨpətɨlah məmə okeruh, mətəu okotol malə-malə e nəmiəgəhiən rəhalah, inəha ilah okotol noliən mɨn iətəm otasiru e nətəmimi, noliən mɨn iətəm təhruahru o nɨpətan nətəm kəutəni məmə ilah kəutəfaki kəm Uhgɨn. 1Tim 5:10
11 Nian nəman okotəgətun e niməfaki, nɨpətan okotəkeikei mautətəlɨg məsotagətiən, kəni motəkeikei motosiahu ilah, kəni motɨsiai nəgətun mɨn, kəni motətəu=pən nəgətun mɨn əha nətəm kəutəgətun. 12 Iəu iəsegəhaniən e nɨpətan məmə okotəgətun kəni motarmənɨg e nəman. 1Kor 14:34 Ilah okotəkeikei məsotagətiən, 13 mətəu-inu aupən ikɨn, Uhgɨn təmaupən mol Atəm, uərisɨg ikɨn təpanol Iv. Jen 2:7,21-22; 1Kor 11:8-9 14 Kəni səniəmə Atəm u Setən təmeiuə lan aupən kəni tol nəuian, mətəu Iv u təmol nəuia Setən kəni matgəhli lou rəha Uhgɨn. 2Kor 11:3; Kəl 3:1-6 15 Mətəu Uhgɨn otosmiəgəh nɨpətan nian ilah kautol əhruahru uək rəhalah, inu neməkiən mɨne neh viviən kəlkələh mɨn. Mətəu ilah kotəkeikei məutaskəlɨm əskasɨk noliən rəha nəhatətəiən, mɨne noliən rəha nolkeikeiən nətəmimi, mɨne noliən rəha nəmiəgəhiən iətəm təhruahru. Jen 3:6-16

2:6 Rom 3:29-30; Kəl 1:4

*2:7 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

2:7 Uək 9:15; Kəl 2:7-8; 2Tim 1:11

2:9 1Pitə 3:3-5

2:10 1Tim 5:10

2:12 1Kor 14:34

2:13 Jen 2:7,21-22; 1Kor 11:8-9

2:14 2Kor 11:3; Kəl 3:1-6

2:15 Jen 3:6-16