1 Timoti
Nauəuə iətəm Pol təmaupən mətei tuvən kəm Timoti
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Timoti
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm Timoti. Timoti in iətəm aluə kəti iətəm təmair e taun u Listra. Mamə rəhan in nəuanɨləuɨs kəti rəha Isrel, kəni rəhan tatə in Ianihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. kəti. Timoti in niəli kəti rəha Pol, kəni nian rəfin kətian əpəha ikɨn mɨn matuəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto. Pol tolkeikei pɨk Timoti, tol lanəha kəni in tətauɨn e Timoti məmə təhmen e nətɨn əhruahru.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətəu məmə nəgətun eiuə nəuvein e niməfaki əpəha Efəsɨs, kəni mol in tahli=pən Timoti məmə otuvən mələhu əhruahru neiuəiən əha. Nəmə təhro, Timoti təmuva təhmen e pastə rəha niməfaki əha Efəsɨs, nati əpnapɨn məmə in iətəm aluə əmə. Nəgətun eiuəiən mɨn əha kautəgətun məmə nətəmimi okotəkeikei motətəu=pən nətəlɨgiən rəhalah e noliən rəha nətəmimi o nosiən nəmiəgəhiən iətəm naunun tɨkə. Kəutəni məmə nətəmimi okotəkeikei motəhrun nɨpətɨ nəghatiən oneuən mɨn, kəni motol natimnati nəuvein iətəm ilah kəmautəni.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u mətəni pətɨgəm nətəlɨgiən nəuvein rəhan kəm Timoti mətəfəri rəhan nətəlɨgiən, kəni məmə otasiru e niməfaki rəha Efəsɨs. Pol tətəghati e noliən təuvɨr mɨn rəha nəfakiən, mɨne neruh viviən nətəm kəutəfaki. Kəni mətəni pətɨgəm noliən təuvɨr mɨn iətəm nətəmi asoli mɨn rəha niməfaki mɨne nəfaki mɨn u okotohtəu=pən. Kəni naunun nəghatiən iətəm Pol təməni kəm Timoti tətəni məmə, in otəkeikei muva iətəmi təuvɨr kəti rəha noliən uək rəha Iesu Krɨsto. Kəni rəhan noliən otəkeikei məhruahru vivi.
1
Pol təməni təuvɨr kəm Timoti
Timoti. Iəu Pol, iatəni təuvɨr kəm ik. Kəni iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu mətəu-inu Uhgɨn u iətəm təmosmiəgəh itah, mɨne Krɨsto Iesu iətəm tətəfa nuhuiniən, ilau əmə kəmuahli=pa iəu məmə iəkol uək u. Rəhalau nəhatətəiən e Krɨsto təhmen-əhmen əmə, kəni tol lanəha, in təhmen=pən əmə məmə ik nətɨk pəhriən.
Pəh Uhgɨn Tatə rəhatah ilau Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhatah, okuətuati e rəhalau nəuvɨriən kəm ik, kəni muasəkəhruin ik, kəni muələhu nəməlinuiən tətatɨg ohnik. Uək 16:1-3; Tait 1:4
Pol təmolkeikei məmə Timoti otahtɨpəsɨg
e nəgətun eiuə mɨn
Aupən ikɨn e nian iəmatuvən Masetoniə, kəni iəu iəməni kəm ik məmə iəu iəkolkeikei pɨk məmə onətatɨg Efəsɨs, kəni rəhak nətəlɨgiən tatol əmə lankonu lan. Nətəmimi nəuvein əha ikɨn kəutatɨg nətəm ilah kəutəgəu nəgətuniən pəhriən rəha Uhgɨn məutəgətun nətəmimi lan. Mətəu ik onakahtɨpəsɨg e lah məmə okəsotoliən noliən əha. Ilah okotəkeikei motəpəh noliən mɨn əha iətəm kəutəni namsu eiuə mɨn mautos nərgɨ lus mɨn aupən mɨn ikɨn mautol məmə nərgɨ lus mɨn rəhalah təfəməh. Kəni okotəfəri ilah aru lan. Nəghatiən mɨn əha kautiuvi=pa əmə tɨməti, mətəu inko kəsotasiruiən e nətəmimi məmə ilah okotəhrun nəlpəkauiən rəha Uhgɨn inu okotəhatətə əmə lan. 1Tim 4:7; Tait 1:14
Mətəu nəua nəghatiən u rəhalau məmə nolkeikeiən tətəri e nɨkitəmah. Nolkeikeiən tətəri e nɨki iətəmi kəti nian noliən tərah mɨn rəfin iətəm təhrun məmə kəməutatɨg lan aupən, in təməpəh rəkɨs ilah, nɨkin təuvɨr vivi, kəni tətəhatətə pəhriən əmə e Iesu. Nətəmimi nəuvein kɨnotəpəh noliən əhruahru u, kəni ilah kɨnotəruru rəkɨs rəhalah suaru, mətəu kəutohtəu=pən nəghatiən alməli mɨn əha. Ilah kotolkeikei məmə nətəmimi kəutəni məmə ilah koteinatɨg vivi e Lou rəha Uhgɨn, mətəu ilah kəsotəhrun agɨniən nɨpətɨ nəghatiən iətəm kəutəni, nati əpnapɨn nɨkilah təhti məmə kotəhrun agɨn.
Kitah kotəhrun vivi lou rəha Uhgɨn məmə təuvɨr nəmə kitah kotəhrun vivi uək rəha Lou kəni mautohtəu=pən e noliən iətəm Uhgɨn tolkeikei. Nəgətun eiuə mɨn əha, nian rəfin kəutəghati pɨk e Lou. Kəni məutəni məmə ilah kəutəhruahru mətəu-inu ilah kotəhrun vivi Lou. Mətəu nol rah nati mɨn, Uhgɨn təməfən Lou kəm lah məmə Lou otəgətun ilah məmə ilah nətəm kotərah. Rom 7:12,16 Nian rəfin kitah okotəkeikei motəhrun məmə Lou təməsuvaiən o nətəm kotəhruahru, mətəu Lou təmuva məmə otəgətun kəm nətəmimi məmə ilah nətəmimi rəha nol rahiən: nətəm kəsotɨsiaiən Uhgɨn mɨne nol təfagə tərah; nətəm rəhalah noliən tekəu-ekəu kəutəuhlin nəmtahlah o nəfakiən; nətəm kəmotuhamu rəhalah tatə mɨne mamə; nətəm kəutuhamu əhanəh itəmi; 10 nəman mɨne nɨpətan nətəm kɨnotol rəkɨs marɨt, mətəu kautan əpnapɨn; nəman kautit aru ilah mɨn kəni nɨpətan kautit aru ilah mɨn; nətəmimi kəutələs iətəmi kəti motaskəlɨm mautol səlɨmin təhmen e iol əhruin; mɨne nətəm kauteiuə e nian kəutəghati e kot; mɨne nətəm kauteiuə əpnapɨn əmə; mɨne nətəm kautol noliən tərah pɨsɨn mɨn nəuvein. Əuəh, in nɨpəhriəniən məmə Lou in rəha nətəmimi nətəm kautol natimnati rəfin əha iətəm tətərəkɨn nəghatiən əhruahru mɨn. 11 Nəghatiən əhruahru mɨn u, kəutəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha nəsanəniən əhagəhag rəha Uhgɨn, Uhgɨn u iətəm təuvɨr məhruahru. Nanusiən u in təməfa kəm iəu məmə iəkəni pətɨgəm.
Pol nɨkin təmagiən o Krɨsto
12 Iəu iətəni tagkiu kəm Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhatah, iətəm tətəfa nəsanəniən kəm iəu o uək u, mətəu-inu in tateh iəu məmə iəkaskəlɨm vivi rəhan uək məsəpəhiən, kəni in təmələhu=pa uək u mətahli=pa iəu məmə iəkol. Uək 9:15; 1Kor 15:9-10; Kəl 1:15-16 13 Aupən iəmətəghati rah e nərgɨn, kəni iəmatoh nətəm kəutəfaki matol tərah e Iesu. Nati əpnapɨn iəu iəmatol pau lanu lan, mətəu in təmasək ohniəu mətəu-inu iəməsəni əhanəhiən nɨpəhriəniən lan, kəni iəməruru məmə nati nak iətəm iəu iəmatol in tərah. Uək 8:3; 9:1-5 14 Mətəu nolkeikeiən rəha Iərmənɨg rəhatah in iahgin pɨk ohniəu, mapirəkɨs noliən tərah mɨn rəhak. Kəni tatətəlmɨn nɨkik o nəhatətəiən lan mɨne nolkeikeiən iətəm tatsɨpən e Krɨsto Iesu.
15 Inu nəghatiən tətəni pəhriən, kəni kitah kotəkeikei motəni nɨpəhriəniən lan: Krɨsto Iesu təmuva e nəhue nɨftəni məmə otosmiəgəh nətəm kotərah. Kəni iəu iətəmi iəkərah agɨn mapirəkɨs rəfin ilah. Luk 19:10 16 Mətəu Uhgɨn təmasək ohniəu, iətəm iəkərah agɨn, təhmen e nəmtətiən kəti iətəm tətəgətun məmə nətəlɨgiən rəhan təfəməh, naunun tɨkə, tatuvən o nətəm kotərah, pəh nətəmimi nəuvein koteruh kəni məhuərisɨg e suaru kətiəh əmə məmə okotəhatətə e Iesu kəni in tosmiəgəh ilah məfən nəmiəgəhiən itulɨn kəm lah. 17 !Kotəni-vivi Uhgɨn! Pəh kotɨsiai Uhgɨn rəhatah. In Iərmənɨg itulɨn; in təsɨmɨsiən; kəseruhiən in; kəni in pɨsɨn əmə in Uhgɨn. Pəh kotəfəri nərgɨn tatuvən matuvən matuvən naunun tɨkə. Əuəh.
18 Kəni inəha nətɨk Timoti. Inu rəhak nəghatiən təhmen=pən e nəghatiən rəha iəni mɨn nətəm kəmautəni kəm ik aupən. Ik onəkəkeikei maskəlɨm nəghatiən mɨn əha pəh tol rəham nətəlɨgiən təskasɨk, kəni ik onəkəluagɨn vivi e nəluagɨniən rəha nəhatətəiən. 19 Askəlɨm rəham nəhatətəiən təskasɨk, kəni ol noliən iətəm ik nəkəhrun məmə in təhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nətəmimi nəuvein ilah kautol noliən nəuvein iətəm ilah kotəhrun məmə tərah, kəni kəmotərəkɨn rəkɨs rəhalah nəhatətəiən, təhmen e iətəmi kəti təmləfən negəu təri e nɨmas təhapu-əhapu agɨn mərah. 20 Suah mil u Haemeneəs mɨne Aleksantə ilau kəmian motol kətiəh əmə ilah nətəmi mɨn u. Iəu inegəhan=pən rəkɨs e lau e nəhlmɨ Setən məmə okuəhrun məmə okuəkeikei məsuəni rahiən Uhgɨn. 1Kor 5:5; 2Tim 4:14-15

*^ Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:2 Uək 16:1-3; Tait 1:4

1:4 1Tim 4:7; Tait 1:14

1:8 Nəgətun eiuə mɨn əha, nian rəfin kəutəghati pɨk e Lou. Kəni məutəni məmə ilah kəutəhruahru mətəu-inu ilah kotəhrun vivi Lou. Mətəu nol rah nati mɨn, Uhgɨn təməfən Lou kəm lah məmə Lou otəgətun ilah məmə ilah nətəm kotərah.

1:8 Rom 7:12,16

1:12 Uək 9:15; 1Kor 15:9-10; Kəl 1:15-16

1:13 Uək 8:3; 9:1-5

1:15 Luk 19:10

1:20 1Kor 5:5; 2Tim 4:14-15