5
Pian kəti, rəhan noliən tərah agɨn
Kəməni pətɨgəm kəm iəu məmə iətəmi kəti u e nɨkitəmah tətakləh e pətan kəti, kəni təmol e noliən tərah kəti iətəm tapirəkɨs noliən rəha nətəm kəsotəfakiən. In tətakləh e pətan vi rəha rəhan tatə. Lev 18:7-8; Dut 22:30 !Kəni itəmah nəutəfəri o nəfakiən əskasɨk rəhatəmah! !Kəsitɨn mɨn! Mətəu nəfəriən təsəhruahruiən, mətəu onəkotəkeikei motətəu tərah o təfagə tərah əha. Kəni nəsotahli pətɨgəmiən iətəmi kəha iətəm təmol noliən tərah əha e nɨkitəmah. Mətəu onəkotəkeikei motahli pətɨgəm.* Məta Pol tətəni u ikɨnu məmə təsəuvɨriən məmə ilah okotagiən əmə kəni məutəfəri ilah nian təfagə tərah asoli kəti tətatɨg əha ilah ikɨn e niməfaki.
Nati əpnapɨn iəsatɨgiən kitah min itəmah, mətəu e narmɨn iətatɨg kitah min itəmah. Kəni təhmen əmə nəmə kitah kəutatɨg, inəni rəkɨs e nərgɨ Iərmənɨg Iesu məmə təhro in təhruahru məmə kitah okotol e iətəmi kəha. Kol 2:5 Nian nəkəhuva kətiəh, kəni e narmɨn, iətatɨg kitah min itəmah, kəni nian nəsanəniən rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu inəha ikɨn kitah min, kəni otəfən iətəmi u əha rəueiu e nəhlmɨ Setən məmə otərəkɨn nɨpətɨn. Mətəu Iərmənɨg otosmiəgəh narmɨn nian in tətuva mɨn e naunun nian. 1Tim 1:20 Pol tətəni məmə kəraki lan e niməfaki. Kəni ihluə e niməfaki, suah u otuvən e nəhlmɨ Setən, kəni Setən otarmənɨg lan kəni mol nalpɨniən kəm in e nɨpətɨn. Kəni məta, suah u təhrun nɨtəlɨg rəkɨsiən e noliən tərah mɨn rəhan, kəni Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən mɨn in.
Rəhatəmah nagət əfəriən tərah. ?Nəkotəhrun uə kəpə məmə, is nəuan nəuvetɨn əmə tɨnpi rəfin e nɨki flauə iətəm kəmalkin? Təhmen əmə nian kətətei nati miəgəh kəti, nəmə kətarereh kuənkamɨk lan, otol=pən mərəkɨn rəfin nəhuvegɨn. Təhmen əmə nəmə iəfaki kəti e niməfaki tatol təfagə tərah. Təfagə tərah u tɨnpi rəfin niməfaki. Kəl 5:9 Otafəl rəkɨs is əuas mɨn rəhatəmah, inu təfagə tərah mɨn e nɨkitəmah, məmə itəmah flauə vi iətəm kəmalkin u is tɨkə lan, kəni nɨpəhriəniən itəmah nəkotəhmen əhruahru e pɨret vi əha. Tol lanəha mətəu-inu Krɨsto iətəm in nətɨ sipsip rəha lafet rəha Pasova, təmɨmɨs rəkɨs təhmen e sakrifais o noliən tərah mɨn rəhatah. Aes 53:7; 1Pitə 1:19 Tol lanəha, pəh kotol lafet əha, mətəu kəsotoliən e is əuas, iətəm təhmen e noliən tərah mɨn u nətəmimi kotolkeikei pɨk noliən kəm nətəmimi, mɨne noliən tərah mɨn rəfin. Mətəu pəh kotol lafet e pɨret u is tɨkə lan, təhmen e noliən rəfin iətəm kotol nɨpəhriəniən motəhruahru. Dut 16:3
Iəmətei rəkɨs nauəuə kəm təmah məmə nəsotan pətiən itəmah nətəm kəutakləh e nɨpətan.§ Nauəuə u Pol tətəghati lan e fes 9 tɨkə əha rəueiu. Pol təmətei nauəuə kuvət kəni mahli=pən kəm niməfaki Korən. Mətəu nauəuə aupən, mɨne nauəuə iətəm tatol kɨsɨl lan kiakə u rəueiu. Nauəuə iətəm tatol keiu lan, in 1 Korən, kəni nauəuə iətəm tatol kuvət lan, inu 2 Korən. 10 Iəsəniəhuiən məmə nəsotaniən itəmah nətəm kəsotəfakiən nati əpnapɨn noliən rəhalah tol lanəha: ilah kəutakləh e nɨpətan, ilah navərəs, ilah nakləh mɨn e neiuəiən, kəni ilah kəutəfaki kəm narmɨ nati mɨn. Nətəmimi tepət agɨn kotol lanu lan u rəueiu e nəhue nɨftəni. Nəmə nəsotaniən itəmah min ilah, kəni nəkotəkeikei mohiet agɨn ikɨnu e nəhue nɨftəni. 11 Mətəu nɨpətɨ nauəuə iətəm iəmətei kəm təmah məmə onəsotan pətiən itəmah iətəmi kəti iətəm tətəni məmə in piatəmah kəti, mətəu in tətakləh e pətan, uə in tətavərəs, uə in tətəfaki kəm narmɨ nati mɨn, uə in tətəni rah nətəmimi, uə in tətapɨs nian tepət, uə in tətakləh e neiuəiən. Sotoliən nati kəti itəmah min ilah, nati əpnapɨn in nati əkəku əmə təhmen e nauən pətiən. 2Təs 3:6; Tait 3:10
12-13 Səniəmə in rəhak uə mɨne rəhatəmah kəti uək məmə okotakil nətəmimi nətəm kəsotəfakiən. Uhgɨn otakil Nanihluə mɨn. Mətəu in uək rəhatəmah məmə onəkotakil noliən rəha nətəmimi əpəha e niməfaki nətəm kautol təfagə e noliən mɨn u. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Otahli pətɨgəm e nɨkitəmah iətəm tatol noliən tərah.” Dut 13:5; 17:7

5:1 Lev 18:7-8; Dut 22:30

*5:2 Məta Pol tətəni u ikɨnu məmə təsəuvɨriən məmə ilah okotagiən əmə kəni məutəfəri ilah nian təfagə tərah asoli kəti tətatɨg əha ilah ikɨn e niməfaki.

5:3 Kol 2:5

5:5 1Tim 1:20

5:5 Pol tətəni məmə kəraki lan e niməfaki. Kəni ihluə e niməfaki, suah u otuvən e nəhlmɨ Setən, kəni Setən otarmənɨg lan kəni mol nalpɨniən kəm in e nɨpətɨn. Kəni məta, suah u təhrun nɨtəlɨg rəkɨsiən e noliən tərah mɨn rəhan, kəni Uhgɨn təhrun nosmiəgəhiən mɨn in.

5:6 Təhmen əmə nian kətətei nati miəgəh kəti, nəmə kətarereh kuənkamɨk lan, otol=pən mərəkɨn rəfin nəhuvegɨn. Təhmen əmə nəmə iəfaki kəti e niməfaki tatol təfagə tərah. Təfagə tərah u tɨnpi rəfin niməfaki.

5:6 Kəl 5:9

5:7 Aes 53:7; 1Pitə 1:19

5:8 Dut 16:3

§5:9 Nauəuə u Pol tətəghati lan e fes 9 tɨkə əha rəueiu. Pol təmətei nauəuə kuvət kəni mahli=pən kəm niməfaki Korən. Mətəu nauəuə aupən, mɨne nauəuə iətəm tatol kɨsɨl lan kiakə u rəueiu. Nauəuə iətəm tatol keiu lan, in 1 Korən, kəni nauəuə iətəm tatol kuvət lan, inu 2 Korən.

5:11 2Təs 3:6; Tait 3:10

5:12-13 Dut 13:5; 17:7