2
Nəkotəkeikei mətəhatətə əskasɨk e Iesu
Iəkolkeikei məmə nəkotəhrun məmə iəu iatol uək əskasɨk agɨn o təmah nətəm Kolosi, mɨne nətəm Laotɨsiə, mɨne nəuvein mɨn nətəm kəutəfaki mətəu iəsehiən ilah. Iatol uək lanu o nəfəriən nətəlɨgiən rəhatəmah rəfin, kəni məmə nɨkitəmah rəfin otəsanən. Iəkolkeikei məmə itəmah onəkotolkeikei itəmah mɨn, kəni tol lanəha, onəkəhuva kətiəh e nətəlɨgiən mɨne nɨkin. Iatol uək o təmah məmə onəkotəhrun vivi motəhrun rəfin nəghatiən pəhriən rəha Uhgɨn iətəm aupən təmətəhluaig mətəu rəueiu tɨnietɨgəm=pa. Kəni nəlpəkauiən oneuən əha, in Krɨsto, iətəm Uhgɨn təmoriarun neinatɨgiən mɨne nəhruniən təuvɨr mɨn rəfin rəhan tətatɨg lan. 1Kor 1:24,30
Iəu iətəghati lanu kəm təmah o nasisɨgiən e nəghatiən eiuə mɨn rəha nətəmimi iətəm tətəhiən o niuvi rəkɨsiən rəhatəmah nətəlɨgiən. Rom 16:18 Tol mə iətatɨg pau isəu o təmah, mətəu nɨkik təhti pɨk itəmah. Kəni nɨkik tagiən pɨk mətəu-inu iəmətəu məmə rəhatəmah nətəlɨgiən kətiəh əmə, kəni itəmah nəutəhatətə əskasɨk əmə e Krɨsto. 1Kor 5:3
Rəhatəmah nəmiəgəhiən otəkeikei mətatɨg əmə e Krɨsto.
Mətəu inko itəmah nəmotos Krɨsto Iesu məmə in Iərmənɨg rəhatəmah, kəni onəkotəkeikei məutohtəu=pən əskasɨk in. Otaskəlɨm Krɨsto tiəkɨs təhmen e nokɨ nɨgi təteiuaiu mələs nɨftəni, kəni pəh rəhatəmah nəmiəgəhiən teviə məskasɨk lan. Pəh rəhatəmah nəhatətəiən otəkeikei meviə mətəskasɨk e nian rəfin, nəhatətəiən inu kəməgətun itəmah lan aupən. Kəni nian rəfin otəkeikei məutəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah təməri məriauəh e nagiəniən o natimnati iətəm təmol o təmah. Efəs 3:17
Otətəu vivi itəmah məmə nətəmimi kəsotaskəlɨmiən kəni məsotiuvi mɨniən itəmah e nəgətuniən eiuə mɨn rəhalah. Nəgətun eiuə mɨn əha tatɨtəu=pən nətəlɨgiən rəha nətəmimi əmə mɨne nəukətɨ lou mɨn iətəm tətəghati e natimnati rəha nɨftəni əmə. Nəghatiən mɨn əha tatsɨpən e nətəlɨgiən əuas mɨn rəha nətəmimi, mətəu kəsotsɨpəniən e Krɨsto.
Kəni Krɨsto in Uhgɨn. Kəni in təmuva mos nɨpətɨ iətəmimi təhmen e tah, kəni natimnati rəfin rəha Uhgɨn tətatɨg lan. Jon 1:14,16 10 Kəni nian nəmotəhatətə e Krɨsto, kəni Uhgɨn in təməfən natimnati rəfin rəha nəuvɨriən kəm təmah. Kəni Krɨsto tətarmənɨg e nətəmimi mɨne natimnati rəfin u kəutarmənɨg e nəhue nɨftəni mɨne neai. Efəs 1:21-22 11 Kəni nati kəti mɨn e Krɨsto. Nian itəmah nəmotəhatətə lan, kəni in təməhgi=pən itəmah. Mətəu səniəmə nəhgi-pəniən rəha nɨpətɨn u nətəmimi kautol, mətəu nəhgi-pəniən rəha nɨkitəmah iətəm Iesu təmol. In təmətei rəkɨs nətəlɨgiən mɨne noliən tərah mɨn e rəhatəmah nəmiəgəhiən. Rom 2:29 12 Kəni e nian kəməueiu itəmah e nəhu, in nəmtətiən kəti məmə nəmiəgəhiən aupən rəha təfagə tərah rəhatəmah kəutohmɨs kəni katɨtənɨm ilah Iesu. Kəni Uhgɨn təməmiəgəh mɨn itəmah e nəmiəgəhiən vi mɨn itəmah Iesu, mətəu-inu nəməutəhatətə e nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn iətəm təmol Iesu təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən. Rom 6:4
13 Aupən ikɨn, nian Uhgɨn təməsətei rəkɨs əhanəhiən noliən tərah mɨn e nɨkitəmah, kəni e nəhmtɨn, təhmen məmə itəmah nəmohmɨs rəkɨs e noliən tərah mɨn əha.* Nian iətəmimi kəti təsəhatətə əhanəhiən e Iesu Krɨsto, rəhan təfagə taskəlɨm matɨg isəu o Uhgɨn. Rəhan nəmiəgəhiən pəhriən ilau Uhgɨn tɨkə, kəni təhmen məmə narmɨn təmɨmɨs. Mətəu nian nəməhuva motol kətiəh itəmah Iesu, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh mɨn itəmah min. Uhgɨn təmafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhatah malu lan. Efəs 2:1,4-5 14 Nian kitah kəmautol noliən tərah, kəni kəmautəhti Lou rəha Mosɨs iətəm tətəni məmə okohmɨs o noliən tərah mɨn əha, kəni tatətu=pa nɨpəgnəmtɨ nəghatiən mɨn kəm tah. Mətəu Uhgɨn təməhti=pən nəghatiən mɨn əha e nɨgi kəməluau, kəni nəsanəniən rəhalah tɨkə. Efəs 2:14-16; 1Pitə 2:24 15 E nɨgi kəməluau əha, Krɨsto in təmehpahu nəsanəniən rəha iərmənɨg mɨn rəfin, kəni təmərəkɨn narmənɨgiən rəha iərmɨs mɨn təhmen=pən məmə in təmehpahu ilah e nəluagɨniən asoli kəti. Kəni rəueiu əha, in təmol rəhan tɨkɨmɨr mɨn kəməhuva nati əpnapɨn əmə e nəhmtɨ nətəmimi.
Iesu tətarmənɨg e təmah
16 Tol mɨn lanəha, nəsotətəlɨgiən e nəghatiən rəha nətəmimi nətəm kəutələhu pəsɨg məmə nəsotoliən natimnati nəuvein, məsotuniən nauəniən kəti uə məsotəmnɨmiən nəmnɨmiən kəti. Sotətəlɨgiən e nəghatiən rəhalah iətəm kəutəni məmə nəkol natimnati mɨn u e nian asim mɨn, uə e nian rəha məuɨg vi mɨn, uə e nian rəha Sapət. Rom 14:1-13 17 Lou mɨn u rəhalah əha kəutəghati lan, kəutəgətun=pən nɨpəhriəniən kəti iətəm tətuva, mətəu nɨpəhriəniən əha, in Krɨsto pɨsɨn əmə. Hip 8:5
18 Nətəmimi nəuvein kəutəfəri pɨk mətəu-inu ilah kəutəni məmə kɨnauteruh nəməhlairiən mɨn nəuvein iətəm nɨpətɨlah tatɨg. Ilah kəutəni kəm təmah məmə nəkotəkeikei motol natimnati nəuvein iətəm tətəgətun məmə rəhatəmah nətəlɨgiən teiuaiu, kəni itəmah onəkotəkeikei məutəfaki kəm nagelo mɨn. Sotohtəu-pəniən nətəlɨgiən rəhalah. Nətəlɨgiən mɨn əha iətəmimi əmə tatol. Kəni nəmə nəkotohtəu=pən nəghatiən rəhalah, itəmah onəkotəmkarəpən e rəhatəmah nəmiəgəhiən. Mətəu nətəmi mɨn əha kəutəfəri ilah o nati nɨpətɨn tɨkə. 19 Nətəmi mɨn əha kəsotaskəlɨmiən nəgətuniən pəhriən rəha Krɨsto tiəkɨs məsotoliən kətiəh ilah Krɨsto. Mətəu Iesu təhmen=pən məmə in rəhn-kapə niməfaki konu niməfaki in nɨpətɨ Krɨsto. E noliən kətiəh mɨn təhmen=pən e nɨpətɨ iətəmimi, u iətəm tatɨlpɨn ikɨn e nəuanɨləuɨs mɨn tatuvən e nɨkɨlkɨlin, kəni Krɨsto tatol mɨn nati kətiəh e niməfaki rəhan məmə niməfaki otəskasɨk, kəni mateviə e nəmiəgəhiən vi iətəm Uhgɨn tatol tateviə. Efəs 2:21; 4:16
Nəmotos nəmiəgəhiən vi mətəu itəmah nəmotol kətiəh e Krɨsto
20 Nian nəmotəhatətə e Krɨsto, in təhmen məmə nəmohmɨs itəmah min. Kəni mətəu-inu lou təsuvaiən o iətəmimi iətəm təmɨmɨs, kəni nəukətɨ lou mɨn iətəm tətəghati e natimnati rəha nəhue nɨftəni əmə, nəsanəniən rəhalah tɨkə məmə okotarmənɨg e təmah. Tol lanəha, iətətapuəh o təmah məmə, təhro itəmah nautohtəu=pən lou mɨn rəha nəhue nɨftəni mɨne, inəha nəghatiən əuas mɨn iətəm kəutəni məmə, 21 “Saskəlɨmiən nati u,” uə “Sun askəuvɨniən nati u,” uə “Sekiən nati u.” Kəl 4:3,9; 1Tim 4:3 22 Mətəu nəghatiən mɨn u təmsɨpən e nətəlɨgiən rəha iətəmimi. Ilah kəutəghati əmə e natimnati rəha nəhue nɨftəni u, təhmen=pən e nauəniən nəuvein, mɨne nəmnɨmiən nəuvein. Mətəu natimnati mɨn u, ko təsasiruiən, kəni təsərəkɨniən nɨkitəmah, mətəu-inu e nian onəkotos uə nəkotun, kəni tɨkə mɨn. Mat 15:9
23 Iəkəhrun məmə nian nəuteruh nəghatiən mɨn əha, nəkotəni məmə kəta nəghatiən agɨn mɨn nəuvein. Ilah kəutəni məmə nətəmimi okotəfaki lanu lan uə lanəha lan, kəni ilah kəutəni məmə okotol rəhalah nətəlɨgiən teiuaiu lanu uə lanəha, kəni ilah kəutəni mɨn məmə nətəmimi okotəkeikei məuteruh vivi nɨpətɨlah mɨn lanu uə lanəha e noliən iətəm in tiəkɨs o nɨpətɨlah. Mətəu iətəni=pɨnə kəm təmah məmə nəghatiən mɨn əha, rəhalah nəsanəniən tɨkə məmə otahtɨpəsɨg e nətəlɨgiən tərah mɨn mɨne noliən tərah mɨn u nətəmimi kautol e nɨpətɨlah.
 

2:3 1Kor 1:24,30

2:4 Rom 16:18

2:5 1Kor 5:3

2:7 Efəs 3:17

2:9 Jon 1:14,16

2:10 Efəs 1:21-22

2:11 Rom 2:29

2:12 Rom 6:4

*2:13 Nian iətəmimi kəti təsəhatətə əhanəhiən e Iesu Krɨsto, rəhan təfagə taskəlɨm matɨg isəu o Uhgɨn. Rəhan nəmiəgəhiən pəhriən ilau Uhgɨn tɨkə, kəni təhmen məmə narmɨn təmɨmɨs.

2:13 Efəs 2:1,4-5

2:14 Efəs 2:14-16; 1Pitə 2:24

2:16 Rom 14:1-13

2:17 Hip 8:5

2:19 Efəs 2:21; 4:16

2:21 Kəl 4:3,9; 1Tim 4:3

2:22 Mat 15:9