8
Iesu in pris asoli agɨn təuvɨr mapirəkɨs
Kitah kəutəghati e nati u,* Hip 1:3; 2:17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; 10:12; 12:2 mətəu nəukətɨn tol lanu. Kitah kautos pris asoli agɨn kəti, təhruahru əmə e iətəmi u iəmatəni. Hip 7:24-28 In tɨnətəharəg rəkɨs Afin-to futnot e 1:3 e nɨkalɨn maru rəha Iətəmi asoli əpəha ilɨs e negəu e neai, ikɨn ima rəha nepətiən mɨne nɨsiaiən. In tatol uək əpəha Ikɨn Tasim Ikɨn e negəu e neai, inu Nima Tapolɨn pəhriən§ Hip 3:6; 10:21; 1Pitə 2:5; Nəh 13:6 iətəm Uhgɨn əmə təmiuvi. Səniəmə iətəmimi iətəm təmiuvi Nima Tapolɨn əha.* Nəkeruh məmə e nauəuə u iətəmi təmətei in tətəsal uərisɨg=pən e Nima Tapolɨn Rəha Uhgɨn aupən, in aupən e Nimə Rəha Uhgɨn rəha Solomən. In tətəghati nəkeruh nəmə inu katol əhanəh sakrifais kətan lanko, nati əpnapɨn in tətətei nauəuə uərisɨg e AD 70, mətəu-inu in təmɨtəlɨg=pən uərisɨg e nətəlɨgiən rəhan e nətuəuiniən rəha natimnati mɨn əha. Hip 9:11,24
Kəməfəri rəfin pris asoli agɨn mɨn u aupən, məmə okautəfən natimnati mɨn kəm Uhgɨn, kəni mautol sakrifais. E suaru kətiəh əmə, rəhatah u pris asoli agɨn, in mɨn otəkeikei məfən sakrifais kəti kəm Uhgɨn. Hip 9:14 Nəmə in tətatɨg əha e nəhue nɨftəni u, kəni ko səniəmə in pris kəti, mətəu-inu pris mɨn əpəha ikɨn kəutatɨg nətəm kautəfən natimnati kəm Uhgɨn, təhmen əmə məmə inu Lou təməni mɨne. Pris mɨn u, ilah kautol rəhalah uək e narmɨ nimə əmə iətəm tatɨsɨkəuvɨn§ Kol 2:17; Hip 9:23 natimnati mɨn iətəm tətatɨg e negəu e neai. Tol lanəha nian Uhgɨn təməni=pən kəm Mosɨs aupən, məmə otem Nima Tapolɨn Asim, in təməni məmə,
“Onəkəkeikei mateh vivi məmə onəkol natimnati mɨn u təhruahru təhmen əmə e rəhak mak iətəm iəmol mətəgətun rəkɨs ik lan əpəha ilɨs e nɨtəuət asoli.”* Eks 25:40
Mətəu rəueiu, Iesu, pris asoli agɨn u rəhatah, in tɨnos rəhan uək iətəm təuvɨr pɨk agɨn mapirəkɨs uək rəha pris mɨn aupən. Kəni e noliən kətiəh əmə, Iesu in suaru rəha nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən u iətəm in təuvɨr mapirəkɨs nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən, mətəu-inu nəniəskasɨkiən vi u, in tətəhtul-pəri e nəghatiən mɨn iətəm kotəuvɨr motapirəkɨs. Hip 8:8-13; Luk 22:20; Hip 7:22; 9:15; 12:24
Nəmə nəniəskasɨkiən əuas təməhmen pəhriən agɨn, kəni Uhgɨn təməsəniən məmə nəniəskasɨkiən vi otuva mos nɨmein. Mətəu nəniəskasɨkiən u əuas təsəhmeniən, Hip 7:11,18; 10:1 tol lan əha, nəniəskasɨkiən vi təkeikei muva. Mətəu Uhgɨn təmeruh nərahiən rəha nətəmimi, kəni məni məmə,
“Nian əha ikɨn otəpanuva,
iətəm iəu, oiəkol nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel mɨne nəuanɨləuɨs mɨn rəha Juta.
Nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən u,
in otol pɨsɨn agɨn e nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən,
iətəm iəu iəmol kəm tɨpɨlah mɨn aupən,
e nian u iətəm iəu iəmos nəhlmɨlah matit ilah mohiet rəkɨs Ijɨp.
Oiəkol nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən,
mətəu-inu ilah kəməsotaskəlɨmiən nəniəskasɨkiən u iətəm iəu iəmol kəm lah aupən,
kəni tol məmə iəu iəməpəh ilah məuhlin=pən nəmtahk kəm lah.§ Eks 19:5-6
10 Kəni iəu, Iərmənɨg, iətəni pətɨgəm məmə,
e nian iətəm otəpanuva,
iəu oiəkol nəniəskasɨkiən vi kəti rəha nasiruiən* Rom 11:27 kəm nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel.
Oiəkəfən rəhak lou mɨn e rəhalah nətəlɨgiən,
kəni iəkətei rəkɨs=pən e nɨkilah, Lou əuas mɨn u, kəmətei=pən e kəpiel keiu kuepin-epin. 2Kor. 3:3; Hip 10:16
kəni iəu iəkuva mol Uhgɨn əhruahru rəhalah,
kəni ilah okəhuva motol rəhak əhruahru nətəmimi. Esik 11:20
11 Ilah kəti ko təsuvəniən məgətun nətəm iman ikɨn məmə,
‘Ik onəkəkeikei məhrun Iərmənɨg u.’
Kəni iətəmimi kəti ko təsuvəniən məni=pən nəghatiən u kəm pian,
mətəu-inu ilah rəfin okotəhrun iəu,§ Aes 11:9; Jon 6:45
tətuəuin e nətəmi əpnapɨn mɨn
muvən mətəuarus=pən nətəm kautos nərgɨn asoli mɨn.
12 Mətəu-inko, iəu, oiəkasəkəhruin ilah o rəhalah noliən mɨn iətəm təsəhruahru agɨniən.
Iəu oiəkafəl rəkɨs noliən tərah mɨn rəhalah,
kəni iəu oiəkalu e noliən tərah mɨn rəhalah.”* Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34 Hip 10:16
13 Nian Uhgɨn tətəghati e nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən u, məmə in nəniəskasɨkiən vi, in tətəni məmə tateruh nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən aupən, tɨnəuas rəkɨs, məmə ko təsoliən mɨn nati kəti əha rəueiu. Kəni nati u tɨnəuas u ko təsol mɨniən nati kəti, otəsuvəhiən təsatɨg mɨniən.

*8:1 Hip 1:3; 2:17; 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; 10:12; 12:2

8:1 Hip 7:24-28

8:1 Afin-to futnot e 1:3

§8:2 Hip 3:6; 10:21; 1Pitə 2:5; Nəh 13:6

*8:2 Nəkeruh məmə e nauəuə u iətəmi təmətei in tətəsal uərisɨg=pən e Nima Tapolɨn Rəha Uhgɨn aupən, in aupən e Nimə Rəha Uhgɨn rəha Solomən. In tətəghati nəkeruh nəmə inu katol əhanəh sakrifais kətan lanko, nati əpnapɨn in tətətei nauəuə uərisɨg e AD 70, mətəu-inu in təmɨtəlɨg=pən uərisɨg e nətəlɨgiən rəhan e nətuəuiniən rəha natimnati mɨn əha.

8:2 Hip 9:11,24

8:3 Hip 9:14

§8:5 Kol 2:17; Hip 9:23

*8:5 Eks 25:40

8:6 Hip 8:8-13; Luk 22:20; Hip 7:22; 9:15; 12:24

8:7 Hip 7:11,18; 10:1

§8:9 Eks 19:5-6

*8:10 Rom 11:27

8:10 Lou əuas mɨn u, kəmətei=pən e kəpiel keiu kuepin-epin. 2Kor. 3:3; Hip 10:16

8:10 Esik 11:20

§8:11 Aes 11:9; Jon 6:45

*8:12 Aes 43:25; 64:9; Maeka 7:19; Hip 10:17; Jer 31:31-34

8:12 Hip 10:16