3
Nəmə təhro nɨkitəmah təhti məmə inəutəfəri itɨmah* E fes 1, nian Pol tətəni “itɨmah,” in tətəghati aru əmə lan. məmə itəmah onəkotegəhan lan. Nətəmimi nəuvein okotəkeikei motos nauəuə kəti iətəm kəmətei e lah nian kautəhuvən o nətəm kotəruru ilah. ?Təhro nɨkitəmah təhti məmə iətəmi kəti otəkeikei mətei nauəuə lanəha e tɨmah kəm təmah? ?Uə, təhro itəmah əmə nəkotolkeikei məmə onəkotətei? !Kəpə! Uək 18:27; 2Kor 5:12 Itəmah aru əmə nəkotəhmen e nauəuə iətəm tatol əpu uək rəhatɨmah. Nauəuə kəha kəmətei=pən e nɨkitɨmah. Nian nətəmimi kəuteruh itəmah, kəni kəutafin nauəuə u mautəhrun. 1Kor 9:2 Itəmah nəua uək rəhatɨmah. Kəni nəmiəgəhiən rəhatəmah tətəgətun məmə itəmah nauəuə kətafin iətəm Krɨsto təmətei. Krɨsto təmətei nauəuə kəha e Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh, mətəu təsəteiən e nəhlmɨ iətəmimi. Kəni in təməsətei-pəniən e kəpiel epin-epin, mətəu təmətei=pən e nɨki nətəmimi. Nian Pol tətəghati e nəghatiən “kəməsətei-pəniən e kəpiel epin-epin,” tətəghati e Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs, kəni Mosɨs təmətei=pən e kəpiel. Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27
Itɨmah iəsotəgɨniən o nəniən lanəha kəm təmah mətəu-inu itɨmah iəutatɨg e Krɨsto, kəni məutəhatətə əskasɨk e Uhgɨn. Nɨkitɨmah təsəhtiən məmə itɨmah əmə iəkotəhmen o noliən uək u, kəni mauteruh nəuan rəha uək. Mətəu Uhgɨn əmə tatol məmə itɨmah iəkotəhrun noliən uək. In təmol məmə itɨmah iəkotəhmen məmə iəkəhuva rəhan noluək mɨn rəha nəniəskasɨkiən vi rəha nasiruiən iətəm Uhgɨn təməni. Nəniəskasɨkiən vi əha təsɨsɨpəniən e Lou iətəm kəmətei, mətəu təmsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn. Mətəu-inu Lou iətəm kəmətei tatol məmə nətəmimi kautəhuvən e nɨmɨsiən, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa nəmiəgəhiən. Jer 31:31; Jon 6:63; 1Kor 11:25
Nəhagəhagiən rəha Nəniəskasɨkiən Vi Rəha Nasiruiən
Otətəlɨg-to lan. Nian Uhgɨn təmətei Lou e kəpiel, məfən kəm Mosɨs, nəhagəhagiən əha ikɨn rəha Uhgɨn, kəni nəhagəhagiən əha təmauveg nəhmtɨ Mosɨs, kəni nətəm Isrel kəməsotafuiən nəhmtɨn, nati əpnapɨn nəhagəhagiən tɨnateiuaiu. Kəni uək rəha Lou in suaru iətəm tatuvən o nɨmɨsiən, kəni in təhagəhag. Eks 34:29 Mətəu uək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn otəhagəhag pɨk. !Nəmə uək iətəm tatol nətəmimi məmə okotəkeikei mohmɨs, in təhagəhag, kəni uək iətəm tatol nətəmimi kəutəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, in tətəhagəhag pɨk agɨn! Dut 27:26; Rom 1:17 10 Nɨpəhriəniən, nəniəskasɨkiən əuas rəha nasiruiən iətəm təməhagəhag aupən, rəueiu in təsəhagəhagiən, mətəu-inu nəniəskasɨkiən vi iətəm təhagəhag pɨk agɨn, tɨnapirəkɨs in aupən. 11 !Kəni nəmə uək rəha Lou iətəm otəpanɨkə, tɨnuva e nəhagəhagiən, kəni uək rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm otatɨg itulɨn, təhagəhag pɨk agɨn pəhriən!
12 Tol lanəha, mətəu-inu iəmotələhu=pən əskasɨk rəhatɨmah nətəlɨgiən e uək əha rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, nətəlɨgiən rəhatɨmah təskasɨk e Uhgɨn, kəni məsotəgɨniən o nəni pətɨgəm rəhan nəghatiən. 13 Itɨmah iəsotəhmeniən e Mosɨs, iətəm təmətəuveg nəhmtɨn e napən əgeiəgei məmə nətəm Isrel okəsoteruhiən məmə nɨpəhriəniən, nəhagəhagiən teiuaiu muvən mɨkə. Eks 34:33 14 Mətəu Uhgɨn təmol nətəlɨgiən rəhalah təskasɨk. Kəni mətəuarus=pa əha rəueiu, nati kəti tətəuveg nətəlɨgiən rəhalah nian kotafin Nauəuə Rəha Nəniəskasɨkiən Əuas, kotəhrun nəniən məmə napən, təhmen e napən iətəm təmətəuveg nəhmtɨ Mosɨs. “Nauəuə Rəha Nəniəskasɨkiən Əuas” in “Oltestɨmɨn.” Napən əha təsiet rəkɨs əhanəhiən, mətəu-inu tiet rəkɨs əmə e Krɨsto. 15 Əuəh, mətəuarus=pa kəha rəueiu mɨne, nian kotafin Lou rəha Mosɨs, napən kəti tətəhtərain əhanəh nɨkilah. 16 Mətəu nəmə iətəmimi pəh təuhlin məsal=pən o Iərmənɨg, napən əha otiet rəkɨs. Eks 34:34
17 Otətəlɨg-to, Iərmənɨg əha, in Narmɨn. Kəni ikɨn Narmɨn rəha Iərmənɨg tətatɨg ikɨn, in tatɨtɨs itah. Jon 8:36; Rom 8:2 18 Kəni kitah, nətəm kəsotəhtərainiən nəhmtɨtah e napən, kauteruh nəhagəhagiən asoli rəha Iərmənɨg, kəni nətəmimi kauteruh nəhagəhagiən əha e nəmiəgəhiən rəhatah. Kəni in tətəuhlin nəmiəgəhiən rəhatah məmə okəhuva motəhmen lan. Kəni nəhagəhagiən rəha Iərmənɨg e nəmiəgəhiən rəhatah tətəri mətəri pɨk isəu. Kəni nəhagəhagiən əha təmsɨpən o Iərmənɨg iətəm in Narmɨn Rəha Uhgɨn.

*3:1 E fes 1, nian Pol tətəni “itɨmah,” in tətəghati aru əmə lan.

3:1 Uək 18:27; 2Kor 5:12

3:2 1Kor 9:2

3:3 Nian Pol tətəghati e nəghatiən “kəməsətei-pəniən e kəpiel epin-epin,” tətəghati e Lou iətəm Uhgɨn təməfən kəm Mosɨs, kəni Mosɨs təmətei=pən e kəpiel.

3:3 Eks 24:12; Jer 31:33; Esik 36:26-27

3:6 Jer 31:31; Jon 6:63; 1Kor 11:25

3:7 Eks 34:29

3:9 Dut 27:26; Rom 1:17

3:13 Eks 34:33

3:14 “Nauəuə Rəha Nəniəskasɨkiən Əuas” in “Oltestɨmɨn.”

3:16 Eks 34:34

3:17 Jon 8:36; Rom 8:2