4
Nati keikei e kɨpəhau əuas
Tol lanəha, nɨkitəmah təsəpəouiən o uək mətəu-inu itɨmah iəmotos e nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn. Iəsotoliən uək rəha Uhgɨn təhmen e nətəmimi nəuvein nətəm kautol e noliən tərah. Mətəu e noliən rəhatɨmah, iəsotegəhaniən e noliən iətəm tətəhluaig mɨne noliən aulɨs mɨn. Ko iəsoteiuəiən məsotəuhliniən nəghatiən rəha Uhgɨn. !Kəpə! Mətəu itɨmah iəutəni əhruahru əmə nɨpəhriəniən, kəni e noliən əha, e nəhmtɨ Uhgɨn, iəmotol pətɨgəm e nəhmtɨ nətəmimi rəfin məmə rəhatɨmah noliən in təhruahru. 2Kor 2:17; 1Təs 2:5 Kəni nəmə təhro nanusiən təuvɨr iətəm iətəni pətɨgəm in tətəhluaig o nətəmimi nəuvein, mətəu kəpə, tətəhluaig əmə o nətəmimi nətəm kəutohtəu=pən suaru o nuvəniən e nɨgəm asoli. Ilah kəsotəhatətəiən e Krɨsto, məutohtəu=pən suaru əha mətəu-inu Setən, u in Iərmɨs iətəm tətarmənɨg e nəhue nɨftəni u, təməuveg nətəlɨgiən rəhalah, məmə kəsoteruhiən nəhagəhagiən təuvɨr rəha nanusiən təuvɨr iətəm tatuəu mətasiəgəpɨn ilah. Nəhagəhagiən əha təmsɨpən e Krɨsto. Kəni nian kitah koteruh Krɨsto, kəni kitah koteruh məmə Uhgɨn in təhro lanu. Efəs 2:2; Kol 1:15; Hip 1:3
Itɨmah iəsotəni pətɨgəm aruiən itɨmah, mətəu iəutəni pətɨgəm Iesu Krɨsto məmə in Iərmənɨg, kəni itɨmah noluək mɨn rəhatəmah o nərgɨ Iesu. Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn u təməni məmə, “Pəh nəhagəhagiən tuəu masiəgəpɨn ikɨn tapinəpu ikɨn,” in təmasiəgəpɨn nɨkitah məmə kitah kotəhrun nehiən nepətiən əhagəhag rəha Uhgɨn, kəni kitah kauteh natimnati mɨn əha e nəhmtɨ Krɨsto. Jen 1:3; Aes 9:2; 2Kor 3:18
Mətəu kitah kautos nati keikei əhanəh e kɨpəhau əuas, inu nɨpətɨtah.* Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “kautos nati u e nɨlosɨ nati kəmol e nəriəpɨg.” Tol lanəha məmə otəgətun məmə nəsanəniən təuvɨr əha tapirəkɨs, təmsɨpən e Uhgɨn, təsɨsɨpəniən o təmah. 2Kor 5:1 Nərahiən tepət kəutələs pɨkɨn itɨmah e suaru mɨn rəfin, mətəu təsərəkɨniən itɨmah. Nian nəuvein iəkotəruru suaru, mətəu iəsotəpəhiən nalkutiən. 2Kor 1:8; 7:5 Nətəmimi kautol nərahiən kəm tɨmah, mətəu Uhgɨn təsəpəhiən itɨmah. Kautoh itɨmah, mətəu kəsotərəkɨniən itɨmah. 10 Ikɨn pəhruvən iəutəhuvən ikɨn, katohamu nɨpətɨtɨmah təhmen e kəmohamu Iesu. Tol lanəha məmə, nətəmimi okoteruh nəmiəgəhiən rəha Iesu e nɨpətɨtah. 1Kor 15:31 11 Kəni itɨmah nətəm iautəmiəgəh, nian rəfin iuəkɨr iəkohmɨs o nərgɨ Iesu. Tol lanəha məmə nətəmimi okoteruh rəhan nəmiəgəhiən e nɨpətɨtah iətəm otəpanɨmɨs nian kəti. Rom 8:36 12 Konu, nian rəfin itɨmah iəutələs pɨkɨn nɨmɨsiən məmə itəmah onəkotəhrun nəmiəgəhiən itulɨn.
13 Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Iəməhatətə, kəni tol lanəha iətəghati.” Sam 116:10 Kəni e noliən kətiəh əmə rəha nəhatətəiən, itɨmah mɨn iəkotəhatətə, kəni tol lanəha iautəghati, 14 mətəu-inu itɨmah iəkotəhrun məmə, iətəmi təmol Iərmənɨg Iesu təmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən, in otol itɨmah min itəmah, kitah rəfin kotəmiəgəh mɨn e nɨmɨsiən kitah Iesu, kəni məfu pətɨgəm itah e nəhmtɨn. 1Kor 6:14 15 Natimnati rəfin u o nəuvɨriən rəhatəmah, kəni nian nəuvɨriən rəha Uhgɨn tatiuvi=pa nətəmimi tepət təhmɨn mɨn okəhuva o Krɨsto, kəni okotəfən nəni-viviən tepət kəm Uhgɨn, kəni okotəfəri nərgɨn ilɨs ilɨs agɨn.
16 Tol lanəha, nɨkitɨmah təsəpəouiən. Nati əpnapɨn məmə nɨpətɨtah təteiuaiu əha rəueiu, mətəu Uhgɨn tatol nɨkitəmah tatuvi rəueiu matuvən nian rəfin əmə. Efəs 3:16 17 Tol lanəha mətəu-inu, nərahiən iətəm kəutatɨg lan, ilah nati əpnapɨn əmə, kəsotatɨgiən tuvəh. Mətəu nəualah in nəhagəhagiən təuvɨr iətəm otətatɨg itulɨn, kəni in təuvɨr məfɨgəm tapirəkɨs ilah. Rom 8:17-18 18 Kəni tol lanəha, nəhmtɨlah kəsotəhtuliən e nati iətəm kateruh, mətəu kəutəhtul e nati iətəm kəsehiən. Mətəu-inu nati iətəm kateruh in nati rəha rəueiu əmə, otəpanɨkə, mətəu nati iətəm kəsehiən in naunun tɨkə. Kol 1:16

4:2 2Kor 2:17; 1Təs 2:5

4:4 Efəs 2:2; Kol 1:15; Hip 1:3

4:6 Jen 1:3; Aes 9:2; 2Kor 3:18

*4:7 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “kautos nati u e nɨlosɨ nati kəmol e nəriəpɨg.”

4:7 2Kor 5:1

4:8 2Kor 1:8; 7:5

4:10 1Kor 15:31

4:11 Rom 8:36

4:13 Sam 116:10

4:14 1Kor 6:14

4:16 Efəs 3:16

4:17 Rom 8:17-18

4:18 Kol 1:16