Kolosi
Nauəuə iətəm Pol təmətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Kolosi
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u Kolosi
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki əpəha Kolosi, taun asoli kəti əpəha nɨtəni asoli Esiə.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Kətəni məmə nəmə təhro Epafras təmətuəuin niməfaki əha Kolosi. Pol təsuvəniən meruh niməfaki əha, mətəu nəgətun eiuə nəuvein kəməhuva e niməfaki. Kəutəni məmə okotəkeikei motohtəu=pən suaru nəuvein rəha nətuakəmiən rəha nauəniən mɨne nəmnɨmiən, kəni motəfaki kəm nagelo mɨn, mautəni məmə Krɨsto in səniəmə ilɨs pɨk. Kautəni məmə kautos nəhruniən nəuvein iətəm kəutəhluaig, mautəni məmə nəhruniən mɨne noliən rəha iətəmimi in nati kəti iətəm tepət pɨk.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u məmə otətei rəkɨs nəgətuniən eiuə mɨn iətəm kəutatɨg e niməfaki. Molkeikei məmə otəni pətɨgəm məmə Krɨsto in ilɨs tapirəkɨs natimnati rəfin, kəni nəfaki mɨn okəsotarəriə e nəgətuniən eiuə mɨn əha, mətəu-inu ilah nati əpnapɨn əmə.
1
Pol təmətuəuin rəhan nəghatiən
Iəu Pol, u iəu aposɨl kəti rəha Krɨsto Iesu, iətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs iəu. Itɨmlau piatah Timoti iətuatɨg, kəni nɨkitɨmlau tətagiən məmə iəkuəghati kəm təmah e nauəuə u, iətəm iətuətei mətuahli=pɨnə kəm təmah nətəmimi rəha Uhgɨn əpəha Kolosi, inu piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn e Krɨsto iətəm nəutəhatətə əskasɨk lan. Itɨmlau iətuəfaki məmə nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən rəha Uhgɨn Tatə rəhatah in otəkeikei mətatɨg o təmah.
Pol təməni-vivi Uhgɨn o nətəm Kolosi
Nian iəkəutəfaki o təmah kəm Uhgɨn u tatə rəha Iərmənɨg Iesu Krɨsto, kəni nian rəfin iəutəni tagkiu kəm in o rəhan uək e nəmiəgəhiən rəhatəmah, mətəu-inu itɨmah iəmotətəu məmə rəhatəmah nəhatətəiən təskasɨk ohni mɨne nolkeikeiən rəhatəmah tatuvən o nətəmimi nətəm kəutəfaki. Efəs 1:15-16 Nəhatətəiən mɨne nolkeikeiən rəhatəmah tol lanu lan mətəu itəmah nəkotəhrun vivi e nɨkitəmah məmə Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah nati nak iətəm təmol əpenə-penə lan əpəha ilɨs e negəu e neai. Nəmotətəu rəkɨs natimnati mɨn əha e nəghatiən pəhriən, inu nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto.
Ikɨn mɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn, nətəmimi kəutəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr, kəni tətəuə e nəuan mateviə matol vivi nəmiəgəhiən rəha nətəmimi tepət. Tol əmə məmə inu nian itəmah nəmotətəu motəhrun nɨpəhriəniən əha e nəuvɨriən rəha Uhgɨn, kəni tateviə mɨn matəuə e rəhatəmah nəmiəgəhiən. Efəs 1:13; 1Pitə 1:4 Inu suah u Epafras, tɨnəni rəkɨs nəghatiən u kəm təmah. In iətəmimi təuvɨr kəti iətəm in slef kəti rəha Krɨsto itɨmlau min iətəm tatos rəhatɨmlau nəghatiən. In iətəmimi kəti tətəhtul əskasɨk o noliən uək rəha Krɨsto, kəni mətasiru e təmah. In təməni kəm tɨmlau nolkeikeiən rəhatəmah iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah, kəni nautolkeikei nətəmimi lan. Kol 4:12; Flm 23
Tol lanu, nian itɨmah iəmotətəu nanusiən əha, kəni iəutəfaki e nian rəfin o təmah. Iəutətapuəh o Uhgɨn məmə in otətəlmɨn itəmah e rəhan nətəlɨgiən mɨne neinatɨgiən pəh nəkotəhrun vivi rəfin nəuian. Efəs 1:16-17
10 Iautəfaki lanu məmə naliuəkiən rəhatəmah otəfən nɨsiaiən kəm Uhgɨn pəh tol nɨkin tətagiən ohni, kəni məmə rəhatəmah nəmiəgəhiən otəuə e nəuan iətəm təuvɨr o uək rəfin rəha Uhgɨn iətəm nautol. Pəh Uhgɨn otasiru e təmah məmə nəkotəhrun vivi in.
11 Iəutəfaki məmə nəsanəniən asoli rəha Uhgɨn otol itəmah nəkotəsanən e nian nərahiən otuva. Pəh onəutəhtul əskasɨk kəni nətəlɨgiən rəhatəmah təfəməh, kəni nagiəniən tətatɨg e təmah, Efəs 1:19; 3:16 12 kəni nəkotəni kəm Tatə Uhgɨn məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm təmol. In təmol itəmah nəkotəhruahru, məmə nəkotəhrun nosiən nautə rəha Uhgɨn iətəm otəpanuva. Onəkotos rəhatəmah nautə təhmen e nətəmimi rəfin iətəm kəutəfaki mautaliuək e nəhagəhagiən rəha Uhgɨn.
13 Kəni Uhgɨn təmol lanəha nian in təmos rəkɨs itah e narmənɨgiən rəha napinəpuiən, mɨnol itah kɨnəhuva e narmənɨgiən rəha Nətɨn iətəm in tolkeikei pɨk. Luk 22:53; Efəs 2:2 14 Nətɨn təmos nɨmeitah, mos nalpɨniən rəhatah, kəni mɨtɨs itah e nalpɨniən rəha təfagə, inəha təmafəl itah e təfagə tərah mɨn rəhatah. Efəs 1:7
Krɨsto in ilɨs tapirəkɨs natimnati rəfin
15 Nətɨ Uhgɨn iətəm nətəmimi kəmoteruh, in təhmen=pən əmə e rəhan tatə iətəm nətəmimi kəsotehiən.
Aupən aupən agɨn, nian nɨftəni mɨne neai mɨne natimnati mɨn rəfin kəmautohkə əhanəh, mətəu Nətɨn, in təmaupən matɨg rəkɨs. Kəni tol=pən in, in ilɨs tətarmənɨg e natimnati mɨn rəfin u. Jon 1:18; 2Kor 4:4 16 In ilɨs mətəu-inu in təmol natimnati mɨn rəfin e nəhue nɨftəni u, mɨne neai, natimnati iətəm kateh ilah uə kəsehiən ilah, u nagelo mɨn, mɨne iərmɨs mɨn, mɨne narmɨn tərah mɨn, mɨne iərmənɨg mɨn rəfin. Kəni in təmol natimnati mɨn rəfin u məmə rəhan.
17 Kəni in təmaupən matɨg rəkɨs e natimnati mɨn rəfin. Kəni natimnati mɨn rəfin kəutatɨg mətəu-inu nəsanəniən rəhan tətaskəlɨm ilah. Jon 1:1; 8:58
18 Kəni in əmə tətəhtul aupən o niməfaki, kəni niməfaki in tatol uək təhmen=pən e nɨpətɨn, kəni in rəhn-kapə.
Kəni in nəukətɨ niməfaki, inəha in iətəmi iətəm in təmaupən məmiəgəh itulɨn e nɨmɨsiən.
Tol lanəha, in ilɨs e natimnati mɨn rəfin. Uək 26:23; Efəs 1:22-23; Nəh 1:5
19 Uhgɨn nɨkin tagiən məmə e nətəlɨgiən rəhan, nəmiəgəhiən mɨne nəsanəniən rəfin rəhan tətatɨg əmə e Krɨsto, kəni tol lanəha Krɨsto in ilɨs e natimnati mɨn rəfin. Kol 2:9
20 Kəni e Krɨsto, Uhgɨn təmələhu nəməlinuiən nian nɨra Krɨsto təmaiu e nɨgi kəməluau, kəni nətəmimi, mɨne nati miəgəh mɨn, mɨne nagelo mɨn, mɨne iərmɨs mɨn, mɨne natimnati mɨn rəfin kəməhuva motuhapumɨn ilah mɨn e Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn.
E Krɨsto əmə Uhgɨn təmol natimnati mɨn əha. Efəs 1:10
21 Aupən ikɨn, itəmah nəməutan isəu o Uhgɨn, kəni itəmah tɨkɨmɨr mɨn rəhan e nətəlɨgiən rəhatəmah, kəni nəmautol təfagə tərah. Rom 5:10; Efəs 2:12 22 Mətəu rəueiu əha, Uhgɨn təmol məmə itəmah nəməhuva motol kətiəh e təmah min e nɨmɨsiən rəha Krɨsto u nɨpətɨn təməhkul e nɨgi kəməluau. Uhgɨn təmol lanəha məmə otos itəmah nəkəhuva iuəkɨr ohni, kəni məutəhruahru e nəhmtɨn, kəni rəhatəmah noliən tərah mɨn tɨkə, kəni Uhgɨn otəseruhiən nɨpəgnəmtɨn tərah kəti e təmah mətəu nəkotəpiə. Rom 5:10; Efəs 5:27 23 Natimnati mɨn u tol lanəha nəmə itəmah nəutəhtul əskasɨk e rəhatəmah nəhatətəiən e Iesu. Nəmotətəu nanusiən təuvɨr iətəm tətəgətun natimnati iətəm Uhgɨn otol kəm təmah əpəha e negəu e neai, kəni rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei matəhtul əskasɨk e natimnati mɨn əha. Nanusiən təuvɨr u, iətəm nəmautətəu rəkɨs, kəmətanus pətɨgəm ikɨn mɨn e nɨtəni mɨn, kəni iəu Pol, Uhgɨn təmauɨn lak məmə iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr əha.
Pol tatol uək rəha niməfaki
24 Nɨkik tagiən məmə iəkətəu nahməiən e nɨpətɨk o rəhatəmah nəhatətəiən. Krɨsto təmətəu nahməiən e nɨpətɨn məmə niməfaki otair. Kəni e suaru kətiəh əmə, iəu mɨn iətətəu nahməiən e nɨpətɨk o nɨpətɨ Krɨsto, u inu in niməfaki, məmə oteviə məskasɨk. Kəni tol lanu, uək iətəm Iesu təmətuəuin, iəkolkeikei məmə iəkasiru e uək rəha Iesu o niməfaki, kəni mətətəu naməhiən ohni. 25 Uhgɨn əmə təmləfəri iəu məmə iəkol uək e niməfaki rəhan. Rəueiu əha, iəkəhrun nasiruiən e təmah e uək iətəm Uhgɨn təmələhu=pən e nəhlmək. Rəhak uək məmə iətəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəfin rəha Uhgɨn pəh nəkotəhrun vivi, 26 nəghatiən əha in nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn iətəm təmətəhluaig o nətəmimi rəfin aupən ikɨn, mətəu rəueiu əha Uhgɨn tɨnɨtɨs nɨpətɨn kəm rəhan mɨn nətəmimi. Rom 16:25-26; Efəs 3:2-9
27 Kəni Uhgɨn nɨkin tagiən əmə məmə otəni pətɨgəm natimnati təuvɨr mɨn rəha Iesu kəm təmah, nətəm Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn u kəsəniə məmə itəmah nətəm Isrel, məmə onəkotəhrun mɨn. Nəlpəkauiən oneuən iətəm təuvɨr rəha Uhgɨn, tol lanəha, Krɨsto təmos nɨkitəmah, kəni nəkotəhrun motəhatətə lan məmə onəkotos rəhan nəuvɨriən iətəm təuvɨr agɨn u əpəha e negəu e neai.
28 Kəni itɨmah iəutəni pətɨgəm Krɨsto kəm nətəmimi rəfin. Kəni iəutəni əskasɨk məutəhgi-pəri nɨkilah lan, kəni məutəgətun ilah e neinatɨgiən təuvɨr, məmə ilah kəhuva nəfaki mɨn iətəm kəutəhtul əskasɨk e rəhalah nəhatətəiən e Krɨsto. 29 Iatol uək əskasɨk o nati əha, kəni nian rəfin iatol uək əskasɨk pɨk e nəsanəniən asoli rəha Krɨsto iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən rəhak. Efəs 3:7,20; Fɨl 4:13

1:4 Efəs 1:15-16

1:6 Efəs 1:13; 1Pitə 1:4

1:8 Kol 4:12; Flm 23

1:9 Efəs 1:16-17

1:11 Efəs 1:19; 3:16

1:13 Luk 22:53; Efəs 2:2

1:14 Efəs 1:7

1:15 Jon 1:18; 2Kor 4:4

1:17 Jon 1:1; 8:58

1:18 Uək 26:23; Efəs 1:22-23; Nəh 1:5

1:19 Kol 2:9

1:20 Efəs 1:10

1:21 Rom 5:10; Efəs 2:12

1:22 Rom 5:10; Efəs 5:27

1:26 Rom 16:25-26; Efəs 3:2-9

*1:27 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

1:29 Efəs 3:7,20; Fɨl 4:13