4
Tol lanəha, rəhak mɨn, otəhtul əskasɨk lankonu lan e Iərmənɨg. Iəkolkeikei itəmah kəni molkeikei pɨk məmə iəkeruh mɨn itəmah. Rəhak mɨn nətəmimi, nəmiəgəhiən rəhatəmah iətəm təhruahru tatol nɨkik tətagiən, kəni itəmah nəua nalkutiən rəhak iətəm təuvɨr agɨn. 1Təs 2:19-20
Pol təməfəri
nətəlɨgiən rəhalah
Iuotiə mɨne Sintike, iəkəni=pɨnə əskasɨk kəm təlau məmə nəkuəpəh noliən u məmə nəsuətəlɨgiən e təlau mɨn, mətəu-inu Iərmənɨg rəhatəlau pəti.
Əuəh, kəni ik mɨn,* Kəruru məmə iətəmi pəh u. Məta ioluək əha kəti rəha Pol, təhmen e Timoti uə Sailəs uə Luk uə suah kəti mɨn. iətəm kilau min ik kəmuol uək nuvəh rəkɨs, iəkolkeikei məmə nəkasiru e pəta mil u, mətəu-inu iəmol pɨk uək itɨmahal mil lau. Kəmuasiru lak mətuəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto, itɨmah Klemən mɨne piak mɨn nəuvein mɨn iətəm kəmotasiru e uək. Uhgɨn təmətei nərgɨlah e nauəuə rəha nəmiəgəhiən. Luk 10:20
Otagiən o Iərmənɨg nian rəfin. !Kəni iəkəni mɨn, otagiən! Otol kəm nətəmimi məmə okoteruh məmə itəmah nətəmi rəhatəmah nətəlɨgiən tɨmətɨg. Kəni məsotaluiən məmə otəsuvəhiən Iərmənɨg tɨtəlɨg=pa mɨn. Hip 10:25; Jem 5:8-9 Nɨkitəmah təsəhti pɨkiən natimnati mɨn, nati əpnapɨn in nati asoli uə nati əkəku əmə, mətəu e natimnati mɨn rəfin, otəfaki=pən əmə kəm Uhgɨn o nati itəmah nəkotolkeikei. Kəni nian nəkotəfaki motətapuəh ohni, motəni kəm in məmə nɨkitəmah tagiən o rəhan nəuvɨriən. Mat 6:25-34; Kol 4:2 Kəni Uhgɨn otəfɨnə kəm təmah nəməlinuiən iətəm iahgin pɨk tapirəkɨs nəhruniən rəfin rəha nətəmimi. Kəni nəməlinuiən əha otarmənɨg vivi e nɨkitəmah mɨne nətəlɨgiən rəhatəmah mətəu-inu nəutəhatətə e Krɨsto Iesu. Aes 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15
Kəni rəueiu piak mɨn, otətəlɨg e natimnati mɨn iətəm tol nɨpəhriəniən, iətəm tətaskəlɨm nɨsiaiən, iətəm təhruahru, iətəm noliən tərah tɨkə lan, iətəm kitah kotolkeikei, iətəm nərgɨlah kotəuvɨr, iətəm kotəuvɨr pɨk, iətəm nətəmimi kəutəni-vivi. Otətəlɨg e natimnati mɨn əha. Otol nati nak iətəm iəməgətun itəmah lan, iətəm nəmotos e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni otol mɨn nati nak iətəm iəu iəməni, kəni otol nati nak nəmoteh=pa lak. Nian nəkotol lanəha, kəni Uhgɨn iətəm tətəfɨnə nəməlinuiən kəm təmah, otətan itəmah min e nian mɨn rəfin. Rom 16:20
Pol nɨkin tagiən
o nasiruiən rəhalah
10 Nɨkik tagiən iətəni-vivi Iərmənɨg mətəu-inu nuvəh nəuvetɨn nəməsotasiruiən lak, mətəu əha rəueiu nɨkitəmah təhti mɨn iəu. Nɨpəhriəniən nəməutətəlɨg pɨk lak, mətəu suaru tɨkə məmə nəkotasiru lak. 11 Iəsəniən nati u mətəu-inu natimnati iətəm iəu iəkolkeikei tɨkə ohniəu, kəpə. Mətəu-inu rəueiu iəkəhrun suaru məmə nɨkik tagiən əmə nian rəfin, nati əpnapɨn rəhak natɨgiən in təuvɨr uə tərah. 12 Iəkəhrun suaru rəha nagiəniən nəmə rəhak natimnati tɨkə, uə nəmə rəhak natimnati tepət. Inəhrun rəkɨs suaru oneuən əha e nian rəfin, nəmə nəgək nauəniən tepət uə təkəku əmə, nəmə rəhak nautə tepət uə təkəku əmə. 13 Mətəu-inu Krɨsto tətəfa rəhan nəsanəniən kəm iəu, kəni iəkəhrun naliuəkiən e nəuvɨriən uə nərahiən. 2Kor 12:10
14 Mətəu itəmah nəmotol noliən təuvɨr nian nəmotasiru lak e nərahiən iətəm iəmatɨg lan. 15 Nɨpəhriəniən, itəmah nətəm Fɨlɨpai nɨnotəhrun rəkɨs məmə nian nəmotətuəuin mətətəu nanusiən təuvɨr e Iesu Krɨsto, nian iəmiet imatəmah ikɨn Masetoniə, itəmah əmə u nəmotasiru lak e məni. Niməfaki kəti mɨn tɨkə iətəm təməfa natimnati nəuvein kəm iəu. 2Kor 11:9 16 Kəni nian iəmuvən iuəkɨr əmə, e taun Təsalonaikə, mətatɨg əpəha ikɨn, nəmotahli=pa mɨn məni kəm iəu, kəni səniəmə mau kətiəh əmə. 17 Səniəmə iətəsal e məni məmə nəkotəfa kəm iəu, mətəu iəkolkeikei məmə Uhgɨn oteruh nəuvɨriən əha kəni mətəou itəmah lan.
18 Iəmos rəfin məni iətəm nəmotahli=pa kəm iəu, kəni in təhmen mapirəkɨs, mətəu nian Epafrotaetəs təmos natimnati mɨn u muva kəm iəu, rəueiu rəhak natimnati rəfin tepət. Itəmah nəmotəfən nati kəti kəm Uhgɨn təhmen e sakrifais iətəm nəmiəvɨn təuvɨr. In tatos əmə, nɨkin tətagiən ohni.
19 Kəni Uhgɨn rəhak in otəfɨnə kəm təmah natimnati rəfin iətəm təhruahru o nəmiəgəhiən rəhatəmah. Kəni rəhan rəfin nəfəniən kəutsɨpən e rəhan nautə tepət təuvɨr, kəni məutsɨpən e Krɨsto Iesu.
20 Pəh nətəmimi rəfin okotɨsiai Uhgɨn Tatə rəhatah tatuvən mətuvən naunun tɨkə. Əuəh.
Naunun nəghatiən rəha Pol
21 Iətəni təuvɨr kəm təmah rəfin iətəm nəutəhatətə e Krɨsto Iesu. Piatah mɨn, itɨmah milah u ikɨnu kəutəni mɨn təuvɨr kəm təmah. 22 Nətəmimi mɨn rəfin iətəm kəutəhatətə e Krɨsto Iesu, kəutəni=pɨnə təuvɨr kəm təmah, kəni ilah mɨn əpəha e nimə rəha Sisə kəutəni təuvɨr pɨk kəm təmah.
23 Pəh Iərmənɨg Iesu Krɨsto otətuati e rəhan nəuvɨriən kəm təmah rəfin.

4:1 1Təs 2:19-20

*4:3 Kəruru məmə iətəmi pəh u. Məta ioluək əha kəti rəha Pol, təhmen e Timoti uə Sailəs uə Luk uə suah kəti mɨn.

4:3 Luk 10:20

4:5 Hip 10:25; Jem 5:8-9

4:6 Mat 6:25-34; Kol 4:2

4:7 Aes 26:3; Jon 14:27; Kol 3:15

4:9 Rom 16:20

4:13 2Kor 12:10

4:15 2Kor 11:9