4
Itəmah nətəmi asoli mɨn u nəutarmənɨg, onəkotəkeikei mautol təhruahru kəni məhmen o rəhatəmah slef mɨn, mətəu-inu itəmah mɨn nəkotəkeikei motəhrun məmə rəhatəmah mɨn Iətəmi asoli in tətatɨg mɨn əpəha e negəu e neai. Efəs 6:9
Pol təməgətun ilah
Itəmah onəkotəkeikei məutəghati=pən kəm Uhgɨn e nəfakiən e nian rəfin. Kəni nian onətəfaki, rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei mətatɨg lan, kəni nian rəfin agɨn nəkotəkeikei məutəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitəmah tətagiən o natimnati iətəm in təmol kəm təmah. Kəni iəu iəkolkeikei məmə itəmah nəkotəkeikei mautəfaki mɨn o təmah mɨn, məmə Uhgɨn oterəh e suaru məmə iəkotəni pətɨgəm nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn e Krɨsto. Iəmatəni pətɨgəm nəghatiən u inu, kəni kahtɨpəsɨg=pən lak ohni e kaləpus. Otəfaki məmə iətəni pətɨgəm nəghatiən əha təhruahru kəni məpɨə vivi təhmen əmə məmə iəkəkeikei mol lanəha.
Itəmah nətəm nəutəfaki, pəh nətəm kəsotəfakiən koteh=pən Iesu e noliən mɨn rəhatəmah, kəni e nian rəfin onəkotəkeikei mauteh vivi məmə noliən mɨn mɨne nəghatiən mɨn rəhatəmah otiuvi Nanihluə mɨn kəhuva o Iesu. Efəs 5:15-16 Itəmah nəkotəkeikei məutəghati vivi kəm lah e nəghatiən mɨn əmə u iətəm təuvɨr kəni mətəhiən, kəni pəh ilah okotətəu nəghatiən mɨn əha məmə kotəuvɨr. Kəni itəmah onəkotəkeikei mətəhrun vivi suaru mɨn o nuhalpɨniən nəghatiən mɨn rəhalah iətəm kəutətapuəh o rəhatəmah nəhatətəiən e Iesu.
Pol təmahlipən
suah mil kətian o lah
7-8 Iətahli=pɨnə piatah iətəm təuvɨr, Tikikəs, in tatuvnə o təmah o nati keiu əmə məmə in otanus nəghatiən rəfin rəhatɨmah kəm təmah, kəni in otəfəri nətəlɨgiən rəhatəmah. In piatah kəti iətəm iəu iəkolkeikei pɨk. Nian rəfin in tətəhtul maru o nasiruiən lak e uək rəha Iərmənɨg. Efəs 6:21-22 In tatuvnə ilau piatah Onesiməs. Nian rəfin in tətəhatətə əskasɨk e Iesu, kəni itɨmah iəkotolkeikei pɨk in. In iətəmi kəti rəhatəmah. Ilau okuəni kəm təmah nanusiən rəha natimnati rəfin u ikɨnu. Flm 10-12
Naunun nəghatiən rəha Pol
10 Aristakəs in tətatɨg e kaləpus itɨmlau mɨn. In tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm təmah. Kəni Mak, in pia Panəpəs, in mɨn tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr rəhan kəm təmah. Itəmah nəmotos rəkɨs rəhak nəghatiən ohni. Nəmə in otuvnə imatəmah ikɨn, kəni nəkotit məhuvən mauteruh vivi. Uək 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Tim 4:11 11 Kəni Josuə Jastəs, in mɨn tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr rəhan kəm təmah. E nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel iətəm kəutəhatətə e Iesu, suah milahal əmə əha, ilahal kəhlasiru lak e uək rəha negəu rəha Uhgɨn. Kəni suah milahal əha, ilahal kəhlasiru pɨk lak e nian əskasɨk mɨn iətəm tətuva e rəhak nəmiəgəhiən.
12 Epafras in rəhatəmah kəti iətəmimi, in mɨn tətahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm təmah. In iətəmimi kəti nian rəfin tatol uək rəha Iesu Krɨsto, kəni e nian rəfin in tətəfaki əskasɨk o təmah. In tətətapuəh o Uhgɨn məmə itəmah onəkotəhtul əskasɨk, kəni mohməhtə motəhrun vivi natimnati rəfin iətəm Uhgɨn tolkeikei. 13 Iəkəhrun nəniən kəm təmah məmə suah u in tatol uək əskasɨk o nasiruiən e təmah, mɨne nətəm Laotɨsiə, mɨne nətəm Hierapolɨs. 14 Toktə Luk iətəm kitah kotolkeikei pɨk, mɨne suah u Timəs, ilau mɨn kətuahli=pɨnə nəghatiən təuvɨr kəm təmah. Kol 1:7; Flm 23-24 15 Otahli=pən mɨn rəhak nəghatiən təuvɨr kəm piatah mɨne nəuvɨnɨtah mɨn əpəha Laotɨsiə, mɨne pətan əha Nimfa, mɨne nətəm kəutəfaki e nian mɨn rəfin əha iman ikɨn.
16 Mətəu e nian onəkotafin rəkɨs rəhak u nauəuə, kəni motəkeikei motahli=pən kəm nətəm Laotɨsiə məmə ilah okotafin mɨn kəm nətəmimi rəha niməfaki əha ikɨn. Kəni e noliən kətiəh mɨn, itəmah onəkotəkeikei motafin mɨn nauəuə rəha nətəm Laotɨsiə.
17 Kəni itəmah nəkotəkeikei motəni=pən kəm Akipəs məmə in otəkeikei mol rəfin uək iətəm Iərmənɨg rəhatah in təməfən kəm in məmə otol. Flm 2
18 Iəu Pol, iatos pen mətətei əmə e nəhlmək nəghatiən u rəha nəniən təuvɨr kəm təmah. Sotaluiən məmə kəməfən iəu e kaləpus, kəni kəlis iəu e sen, kəni iətatɨg əhanəh.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən tətatɨg o təmah. 1Kor 16:21

4:1 Efəs 6:9

4:5 Efəs 5:15-16

4:7-8 Efəs 6:21-22

4:9 Flm 10-12

4:10 Uək 12:12; 13:13; 15:37-39; 2Tim 4:11

4:14 Kol 1:7; Flm 23-24

4:17 Flm 2

4:18 1Kor 16:21