1 Təsalonaikə
Nauəuə iətəm Pol təmaupən mətei tuvən kəm nəfaki mɨn ikɨn Təsalonaikə
Nəghatiən əkuəkɨr rəha nauəuə u 1 Təsalonaikə
?Pəh təmətei nauəuə u? Aposɨl Pol təmətei nauəuə u.
?Təmətei tatuvən kəm pəh? Təmətei tatuvən kəm niməfaki əpəha Təsalonaikə.
?Natɨgiən təhro lanu nian təmətei? Pol təmətuəuin niməfaki əpəha Təsalonaikə e nu keiu o kɨsɨl əmə tɨnuvən rəkɨs, kəni in niməfaki vi kəti. Nətəmimi rəha niməfaki okotəkeikei moteviə e nəmiəgəhiən rəhalah. Ilah nəuvein, kəməhuvən e nian iəkɨs mɨn mətəu-inu kəutəhatətə e Krɨsto. Kəni nəuvein kəsotəhrun viviən nian iətəm Iesu otɨtəlɨg=pa mɨn lan e nəhue nɨftəni. Nəuvein nɨkilah təhti məmə Iesu otuva uəhai mɨn əmə. Kəni motəruru məmə nətəmimi kəmohmɨs uərisɨg e Iesu tɨtəlɨg=pa mɨn, otəhro e lah.
?Təmətei nauəuə u o nak? Pol təmətei nauəuə u məmə otəfəri nətəlɨgiən rəhalah, kəni mol nəhatətəiən rəhalah təskasɨk. Kəni molkeikei məmə otəfən nəgətuniən nəuvein iətəm təhruahru o nɨtəlɨg=pa mɨniən rəha Iesu Krɨsto.
1
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Iəu Pol, mɨne Sailəs,* E nəghatiən Kris, nərgɨn u Sailəs in “Silfanus” mɨne Timoti, iəhləni təuvɨr kəm təmah mɨn u niməfaki ikɨn Təsalonaikə, u itəmah u nətəmimi rəha Tatə Uhgɨn mɨne Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
Pəh Uhgɨn otətuati e rəhan nəuvɨriən mɨne nəməlinuiən kəm təmah.
Nian rəfin, iəhləni=pən kəm Uhgɨn məmə nɨkitɨmahal tətagiən o təmah rəfin, kəni məhləfaki o təmah e nəfakiən rəhatɨmahal. Nian iəhləfaki kəm Tatə Uhgɨn, nɨkitəmahal tagiən mətəu-inu nian rəfin nɨkitɨmahal tətəhti nati kɨsɨl, kəti u rəhatəmah uək iətəm tatsɨpən e nəhatətəiən rəhatəmah, mɨne rəhatəmah uək əskasɨk o nasiruiən e nətəmimi iətəm tatsɨpən e nolkeikeiən rəhatəmah, mɨne noliən rəha nəhtul əskasɨkiən rəhatəmah e nian iəkɨs mɨn iətəm kəutəhuva e rəhatəmah nəmiəgəhiən, kəni nəkotol lanəha mətəu-inu nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən e Iərmənɨg Iesu Krɨsto.
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei itəmah. Nɨkitɨmahal tagiən mɨn o təmah mətəu-inu iəkləhrun məmə Uhgɨn təmɨtəpɨn itəmah. Kəni iəkləhrun nati u, mətəu-inu nanusiən təuvɨr iətəm iəməhləni kəm təmah, səniəmə təmuva e nəghatiən əmə, mətəu təmuva mɨn e nəsanəniən, mɨne Narmɨn Rəha Uhgɨn, kəni kitah kotəhrun vivi məmə in nɨpəhriəniən. Kəni nian kitah kəməutatɨg, nəkotəhrun məmə noliən rəhatɨmah in təuvɨr məmə otasiru e təmah. Kəni iəmleruh məmə itəmah nəmotɨsɨkəuvɨn itɨmahal mɨne Iərmənɨg e noliən u: nəmotos pau nahməiən asoli, mətəu nəmotos nəghatiən e nɨkin agiən iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təməfɨnə.
Tol lanəha, e noliən rəhatəmah nəmotəgətun suaru təuvɨr kəti kəm nəfaki mɨn əpəha Masetoniə mɨne Akaiə kotɨsɨkəuvɨn itəmah. Nəmotəni pətɨgəm nəghatiən rəha Uhgɨn təhmen e təui təmasək kətəu ikɨn mɨn rəfin, kəni səniəmə əpəha Masetoniə mɨne Akaiə əmə, mətəu nətəmimi ikɨn mɨn rəfin kɨnotəhrun rəkɨs rəhatəmah nəhatətəiən. Tol lanəha, iəsləni pətɨgəmiən nanusiən rəha nəhatətəiən rəhatəmah, mətəu-inu nətəmimi rəha Masetoniə mɨne Akaiə, ilah aru kəutəni pətɨgəm məmə nian iəməhuva moteruh itəmah, nɨkitəmah tagiən o nətəuiən nəghatiən rəhatɨmahal. Kəutəni pətɨgəm məmə itəmah nəmotəuhlin nəmtahtəmah e narmɨ nati mɨn u kəmol əmə ilah, kəni mautəhuərisɨg e Uhgɨn iətəm tətəmiəgəh, kəni in Uhgɨn pəhriən, 10 kəni nəutəhtahnin Nətɨn məmə otɨtəlɨg=pa mɨn e negəu e neai muva mɨn e nəhue nɨftəni. Nətɨn u in Iesu, iətəm təmɨmɨs e nɨgi kəluau, kəni Uhgɨn təmosmiəgəh in e nɨmɨsiən. Kəni in otosmiəgəh itah e nalpɨniən mɨne niəməha rəha Uhgɨn iətəm tətuva.

*1:1 E nəghatiən Kris, nərgɨn u Sailəs in “Silfanus”