2
Uək rəha Pol
əpəha Təsalonaikə
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nəkotəhrun məmə nian itɨmahal iəmluva mɨhleruh itəmah, nuvaiən rəhatɨmahal, in səniəmə tol nati əpnapɨn əmə lan, mətəu təmol nəuan. Kəni itəmah nəkotəhrun məmə inəha Fɨlɨpai, nətəmimi kəmotol tərah e tɨmahal, kəni motahi motəni rah itəmahal, mətəu Uhgɨn rəhatah təmasiru e tɨmahal, kəni itɨmahal iəsləgɨniən e nəni pətɨgəmiən rəhan nanusiən təuvɨr kəm təmah, nati əpnapɨn nətəmimi kəmotalkut məmə okotəniəhu itɨmahal. Uək 16:19-24; 17:1-9 Tol lanəha mətəu-inu rəhatɨmahal nəghatiən o niuviən rəhatəmah nətəlɨgiən təsɨsɨpəniən e nətəlɨgiən tərah mɨn uə nɨkin iətəm təsəhruahruiən, kəni iəslalkutiən o neiuəiən e təmah. Kəpə, iəsloliən lanəha. Mətəu nian iəhləghati, iəkləhrun məmə Uhgɨn təməsal=pən rəkɨs e nɨkitɨmahal, kəni məni məmə itɨmahal iəkləhmen məmə iəkləni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, kəni in təmələhu=pən e nəhlmɨtɨmahal. Kəni iəsləghatiən məmə nətəmimi nɨkilah otagiən o tɨmahal, mətəu iəhləghati məmə Uhgɨn nɨkin otagiən o tɨmahal, kəni in Uhgɨn iətəm tətəsal=pən e nɨkitɨmahal. Kəl 1:10 Nəkotəhrun məmə itɨmahal iəsluvaiən o təmah məmə iəkliuvi nətəlɨgiən rəhatəmah e nəghatiən ətəhiən mɨn. Kəni iəsləni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm təmah məmə iəklos rəhatəmah məni. Kəni Uhgɨn, in təhrun nɨkitɨmahal məmə nəghatiən u in nɨpəhriəniən. Itɨmahal iəsluvaiən məmə itəmah kəti uə iətəmimi əpnapɨn əmə kəti otəfəri itɨmahal.
Kəni nati kəti mɨn, mətəu-inu itɨmahal aposɨl milahal rəha Krɨsto, iəkləhrun nəniən məmə nəkotəkeikei motɨsiai itɨmahal təhmen e iətəmi asoli milahal, mətəu iəməsloliən. Nian kəməutatɨg, noliən rəhatɨmahal tɨmətɨg təhmen e mamə kəti iətəm tateh vivi nenətɨn mɨn, matol tɨmətɨg o lah. Nɨkitɨmahal tagiən məmə iəkləni pətɨgəm nanusiən təuvɨr, mətəu səniəmə məmə iahləni pətɨgəm əmə, mətəu iəmhlol natimnati rəfin iətəm iəkləhrun noliən məmə otasiru e təmah. In təhmen məmə iəmhləfɨnə nəmiəgəhiən rəhatɨmahal, mətəu-inu itɨmahal iəmhlolkeikei itəmah, kəni nəməhuva rəhatɨmahal nətəmimi. Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. ?Nɨkitəmah təhti, uə kəpə, uək əskasɨk iətəm iəmahlol? Nian itɨmahal iəməhləni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn kəm təmah, itɨmahal iəmahlol uək e nəhlmɨtɨmahal ləplapɨn mətəuarus=pən lapɨn o nosiən məni məmə iəslətapuəhiən o məni o təmah. Uək 20:34
10 Itəmah mɨne Uhgɨn, nəmoteruh kəni motəhrun nəni pətɨgəmiən məmə nian iəməhlatɨg kitah min itəmah nəfaki mɨn, noliən rəhatɨmahal in təhruahru, kəni Uhgɨn tətagiən lan, kəni iətəmimi kəti təsosiən nɨpəgnəmtɨn kəti iətəm tərah o tɨmahal. 11 Itəmah nəkotəhrun məmə itɨmahal iəmahlol təuvɨr kəm təmah rəfin təhmen e tatə kəti tateh vivi nenətɨn mɨn. 12 Kəni e noliən kətiəh əmə, iahlem əskasɨk itəmah, kəni mahləfəri rəhatəmah nətəlɨgiən, məhlətapuəh əskasɨk məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, kəni nɨkin tagiən lan. Uhgɨn u, tətauɨn e təmah məmə nəkəhuva e narmənɨgiən mɨne nəuvɨriən rəhan. Uək 20:31
13 Kəni nian rəfin, itɨmahal iəhləni tagkiu kəm Uhgɨn mətəu-inu nian nəmotos nəghatiən rəha Uhgɨn iətəm nəmotətəu o tɨmahal, kəni motos tatɨg e nɨkitəmah, kəni nɨkitəmah təsəhtiən məmə in nəghatiən rəha nətəmimi əmə, mətəu nɨkitəmah təhti məmə in nəghatiən rəha Uhgɨn, kəni pəhriən in nəghatiən rəhan. Kəni nəghatiən u tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatəmah, u nətəm nəutəni nɨpəhriəniən lan. 2Təs 2:13 14 Kəni piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nətəmimi imatəmah əhruahru ikɨn, kəmotol tərah e təmah mətəu-inu nəməutəhatətə e Krɨsto Iesu. Itəmah nəkotəhmen e nətəmimi rəha niməfaki mɨn rəha Uhgɨn əpəha ikɨn Jutiə. Ilah nətəm Isrel əhruahru, mətəu rəhalah aru nətəmi asoli mɨn kəmotol nərahiən e lah nian kəmotəhatətə e Krɨsto Iesu. Uək 17:5 15 Nətəmi asoli mɨn u, kəmotuhamu Iərmənɨg Iesu, mɨne iəni mɨn, kəni motəhgi pətɨgəm itɨmah iəkohiet. Noliən rəhalah tatol nɨki Uhgɨn təsagiəniən, kəni ilah tɨkɨmɨr mɨn o nətəmimi rəfin, Uək 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19 16 mətəu-inu nətəmi asoli mɨn u kəutalkut məmə okotəniəhu itɨmah o nəghatiən kəm Nanihluə* Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri. mɨn məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. E noliən əha, ilah kotoriarun rəhalah noliən tərah mətəuarus təhmen. Mətəu rəueiu əha, niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn tɨnuva o lah.
Pol təmolkeikei məmə oteruh ilah
17 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Nian iəmhluvən isəu o təmah nian nəuan nəuvetɨn əmə, mətəu iəmhlolkeikei pɨk məmə iəkleruh mɨn itəmah. Nɨpəhriəniən, nɨpətɨtah isəu o tah mɨn mətəu nətəlɨgiən rəhatah kətiəh. Kəni iəməhlalkut pɨk məmə iəklɨtəlɨg mɨhleruh itəmah, 18 mətəu-inu iəmhlolkeikei məmə iəkluvnə o təmah. Iəu, Pol, iəmalkut nian tepət, mətəu Setən təmahtɨpəsɨg e suaru o tɨmahal. 19 ?Təhro iəklolkeikei pɨk məmə iəkleruh mɨn itəmah? ?Tol lanəha mətəu-inu, nian Iərmənɨg Iesu otuva mɨn, pəh mɨn u iəmlələhu=pən nətəlɨgiən əskasɨk rəhatɨmahal e lah məmə ilah nəua uək təuvɨr rəhatɨmahal? ?Kəni nɨkitɨmahal otagiən mɨn o pəh mɨn? ?Kəni pəh mɨn u in rəhatɨmahal nətəuiən iətəm nɨkitɨmahal otagiən e lah? ?Itəmah, uə kəpə? Əuəh, itəmah u. Fɨl 2:15-16; 4:1; 2Təs 1:4 20 Nɨpəhriəniən, itɨmahal iəhlətəu təuvɨr o təmah, kəni nɨkitɨmahal tagiən o təmah.
 

2:2 Uək 16:19-24; 17:1-9

2:4 Kəl 1:10

2:9 Uək 20:34

2:12 Uək 20:31

2:13 2Təs 2:13

2:14 Uək 17:5

2:15 Uək 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19

*2:16 Nanihluə, Ianihluə — Afin-to e tiksɨnəri.

2:19 Fɨl 2:15-16; 4:1; 2Təs 1:4