2
Kotəkeikei məutohtəupən suaru rəha Iesu Krɨsto
?Nɨkitəmah təskasɨk e Krɨsto mətəu-inu nautol kətiəh itəmah min, uə kəpə? !Əuəh! ?Nəutətəu təuvɨr e nolkeikeiən rəhan, uə kəpə? !Əuəh! ?Məutauilɨm itəmah Narmɨn Rəha Uhgɨn, uə kəpə? !Əuəh! ?Mautol təuvɨr kəm təmah mɨn kəni məutasəkəhruin pɨk itəmah mɨn, uə kəpə? !Əuəh! Təuvɨr, pəh nətəlɨgiən rəhatəmah tuva matol kətiəh; kəni motolkeikei itəmah mɨn; kəni mautol pəti uək e nətəlɨgiən kətiəh mɨne nɨkin təuvɨr. Konu, nəmə nautol natimnati mɨn əha, in otol nɨkik tagiən pɨk agɨn. E noliən kətiəh əmə, sotoliən nati məmə itəmah nəkotəuvɨr motapirəkɨs itəmah mɨn nəuvein, kəni sotoliən nati kəti məmə nəkotəfəri aru itəmah lan. Mətəu otosiahu aru itəmah, kəni otətəlɨg pɨk e təmah mɨn nəuvein tapirəkɨs itəmah əmə. Kəni otasiru e təmah mɨn e nəmiəgəhiən rəhatəmah. Təsəuvɨriən məmə suah kəti tateh aru əmə rəhan nəmiəgəhiən. 1Kor 10:24
Rəhatəmah nətəlɨgiən otəkeikei məhmen e nətəlɨgiən rəha Krɨsto Iesu iətəm tol lanu lan: Krɨsto in təhmen əmə e Uhgɨn
mətəu in təməsalkutiən məmə in otaskəlɨm nepətiən rəha Uhgɨn, Jon 1:1-2; 17:5
mətəu təməpəh rəhan nepətiən, kəni təmuva məhmen e ioluək əmə kəti, kəni təmair e nəhue nɨftəni muva iətəmimi əmə kəti. Jon 1:14; 2Kor 8:9
Kəni nian in iətəmi kəti, nɨpətɨn təhmen əmə e tah, in təmosiahu aru in, mol nəuia Tatə Uhgɨn e natimnati rəfin muva mətəuarus mɨmɨs. Kəni kəmol aulɨs in e nɨmɨsiən e nɨgi kəməluau. Hip 5:8; 12:2
Mətəu-inu təmol lanəha, Uhgɨn təmləfəri agɨn in, kəni məfən nərgɨn kəm in iətəm tapirəkɨs nərgɨn mɨn rəfin, Uək 2:33; Efəs 1:20-21; Hip 1:3-4
10 məmə e nərgɨ Iesu, natimnati rəfin iətəm kəutəmiəgəh ikɨn mɨn rəfin e neai, mɨne nəhue nɨftəni, mɨne nɨki nɨtəni ləhtəni u ikɨn nətəmi kəmohmɨs ikɨn, okotasiəulɨn motəfən nɨsiaiən kəm in, Rom 14:11
11 kəni ilah rəfin okotəni pətɨgəm məmə Iesu Krɨsto in Iərmənɨg. Kəni noliən əha tətəfən nɨsiaiən kəm Tatə Uhgɨn. Rom 10:9
Itəmah nəkotəhmen e nəhagəhagiən
12 Rəhak nətəmimi mɨn iətəm iəkolkeikei pɨk, nian kitah kəməutan, itəmah nəmautol nəuiak nian mɨn rəfin. Kəni rəueiu, mətəu-inu iətatɨg isəu o təmah, itəmah aru nəkotəkeikei məutalkut pɨk təhmɨn məmə nəkotol nəuiak e natimnati mɨn u: mətəu-inu nɨnotəhrun rəkɨs noliən əha rəha Krɨsto, otalkut əskasɨk o nɨtəu-pəniən suaru rəha nosmiəgəhiən. Otɨtəu=pən suaru əha e nəhmtɨ Uhgɨn motərəmrumɨn motəgɨn. 13 Kəni otɨtəu=pən suaru əha mətəu Uhgɨn tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatəmah məmə onəkotolkeikei məmə nəkotol nəuian, kəni tətəfɨnə nəsanəniən kəm təmah məmə onəkotol pəhriən nəuian.
14 E natimnati rəfin iətəm nautol, sotəgahti-əghatiən ohni, kəni məsotorgəhuiən itəmah mɨn ohni 15 məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah otəhruahru vivi, kəni kəseh-pəniən nərahiən kəti lan, kəni itəmah nenətɨ Uhgɨn nətəm noliən ekəu-ekəu tɨkə e təmah, nian nəutatɨg e nəlugɨ nətəm kotekəu-ekəu, iapinəpu mɨn. Kəni itəmah nəkotagəhag təhmen e məhau mɨn e nəhue nɨftəni, 16 nəutaskəlɨm vivi nəghatiən e nəmiəgəhiən. Kəni otol natimnati ərəfin məmə nian Krɨsto tuva mɨn, kəni iəkəfəri o təmah kəni oiəkəhrun məmə iəsaiu əpnapɨniən, nahgik təsɨkəiən o nati əpnapɨn əmə. Dan 12:3; Fɨl 1:10; 1Təs 2:19 17 Noliən rəhatəmah rəha nəhatətəiən e Uhgɨn təhmen e sakrifais* Nian tepət nətəm Isrel kotoh nati miəgəh mɨn məutuvan e nɨgəm əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotəfaki. Nian nəuvein kautiuvi=pən wain o nəhu e nati miəgəh iətəm nɨgəm tatus təhmen e nəfəniən kəm Uhgɨn. kəti kəm Uhgɨn. Nəmə iəkɨmɨs, kəni muva məhmen e sakrifais e wain iətəm katiuvi=pən ilau sakrifais rəhatəmah. Mətəu nati əpnapɨn əmə, nɨkik tagiən əmə kitah min itəmah. 18 Kəni e noliən kətiəh əmə, nɨkitəmah təkeikei magiən kitah min itəmah. Fɨl 3:1; 4:4
Timoti mɨne Epafrotaetəs
19 Nəmə Iərmənɨg Iesu tegəhan, iəkolkeikei məmə iəkahli=pɨnə Timoti tuvnə meruh itəmah məmə nian iəkətəu nanusiən e təmah, iəu mɨn, nɨkik otagiən. 20 Suah kəti tɨkə mɨn u ikɨnu rəhan nətəlɨgiən təhmen e rəha Timoti, iətəm nɨkin təhti pɨk itəmah. 21 Nətəmi pɨsɨn pɨsɨn kəutətəlɨg aru e uək mɨn rəhalah, məsotətəlɨgiən e uək rəha Iesu Krɨsto. 2Tim 4:10
22 Mətəu itəmah nəkotəhrun məmə nian rəfin Timoti tatol əhro uək rəha Uhgɨn lanu, kəni rəhan uək in təuvɨr, kəni təhmen e suakəku tatol uək ilau rəhan tatə, in təmasiru lak e uək rəha nanusiən təuvɨr. 23 Mətəu-inu o nati əha, nɨkik tətəhti məmə nian oiəkəhrun məmə rəhak natɨgiən otəhro lanu, oiəkahli=pɨnə uəhai əmə tuvən meh itəmah, 24 kəni iətəhatətə e Iərmənɨg məmə otəsuvəhiən iəu mɨn iəkuvnə meh itəmah.
25 Mətəu nɨkik təhti məmə oiəkəkeikei mahli=pɨnə Epafrotaetəs tɨtəlɨg=pɨnə meh itəmah. In piak iətəm iətiəuva kətiəh matuol uək kətiəh, kəni mətuəluagɨn e nəluagɨniən kətiəh rəha Uhgɨn. Aupən, nəmotahli=pa e nərgɨtəmah məmə otuva məni pətɨgəm kəm iəu nanusiən rəhatəmah, kəni məmə otasiru lak. Fɨl 4:18 26 Mətəu rəueiu, in tolkeikei pɨk məmə oteruh rəfin itəmah, kəni mətətəu tərah pɨk mətəu-inu itəmah nɨnotətəu rəkɨs məmə in tatɨmɨs. Məta Epafrotaetəs təmətəu tərah mətəu-inu təsolkeikeiən məmə nɨkilah otahmə ohni o rəhan nɨmɨsiən. 27 Pəhriən, in təmatɨmɨs pɨk, iuəkɨr əmə tɨmɨs. Mətəu Uhgɨn təmasək əhruin pɨk in. Kəni masək əhruin mɨn iəu, nian təmol vivi in e nɨmɨsiən rəhan. Mətəu nəmə təmɨmɨs pəhriən, otol nɨkik tɨtəgɨt pɨk. 28 Mətəu-inu Uhgɨn təmol vivi in, kəni nɨkik tagiən pɨk o nahli-pɨnəiən məmə nɨkitəmah otagiən nian onəkoteruh, kəni məmə iəu iəkalu lan nɨkik təsəhti mɨniən nɨmɨsiən əha təmos. 29 Nɨkitəmah otəkeikei magiən məmə onəkoteruh mɨn, təhmen məmə in piatəmah kəti e Iərmənɨg. Kəni otəfən nɨsiaiən kəm nətəmi kotəhmen əmə lan, 30 mətəu-inu iuəkɨr in tɨmɨs o uək rəha Krɨsto, məsəgɨniən o rəhan nəmiəgəhiən e nian əskasɨk mɨn məmə in otasiru lak nian rəhatəmah suaru tɨkə o nasiruiən.

2:4 1Kor 10:24

2:6 Jon 1:1-2; 17:5

2:7 Jon 1:14; 2Kor 8:9

2:8 Hip 5:8; 12:2

2:9 Uək 2:33; Efəs 1:20-21; Hip 1:3-4

2:10 Rom 14:11

2:11 Rom 10:9

2:16 Dan 12:3; Fɨl 1:10; 1Təs 2:19

*2:17 Nian tepət nətəm Isrel kotoh nati miəgəh mɨn məutuvan e nɨgəm əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn məmə okotəfaki. Nian nəuvein kautiuvi=pən wain o nəhu e nati miəgəh iətəm nɨgəm tatus təhmen e nəfəniən kəm Uhgɨn.

2:18 Fɨl 3:1; 4:4

2:21 2Tim 4:10

2:25 Fɨl 4:18

2:26 Məta Epafrotaetəs təmətəu tərah mətəu-inu təsolkeikeiən məmə nɨkilah otahmə ohni o rəhan nɨmɨsiən.