5
Kitah kotəhrun məmə nian rəfin Uhgɨn tatɨtəpɨn suah kəti kəni mətəfəri in məmə otuva pris asoli agɨn, məmə in suaru rəha nətəmimi okəhuvən o Uhgɨn. In suaru rəhalah o nəfəniən natimnati kəm Uhgɨn, kəni in matol sakrifais o rəhalah noliən tərah mɨn.* Hip 2:17; 7:27; 8:3; 9:9 Rəueiu əha, pris asoli agɨn u, in iətəmimi kəti, kəni in təhrun noliən tɨmətɨg əmə o nətəmimi, Hip 2:17-18 nətəm kotəruru agɨn nati iətəm təhruahru, ilah kotagɨm rəkɨs e suaru. In təhrun noliən tɨmətɨg o nətəmimi mətəu-inu in mɨn təsəhmeniən, mətəu-inu in mɨn təhrun noliən təfagə tərah. Hip 4:15; 7:28 In tatol təfagə tərah lanəha, kəni tol məmə e nian rəha sakrifais, in otəkeikei mol sakrifais o rəhan aru təfagə, kəni matɨg mol mɨn rəha nətəmimi mɨn.§ Lev 9:7; 16:6-15; Hip 7:27; 9:7
Iətəmi kəti ko təsəniən məmə in otol uək rəha pris asoli agɨn, mətəfəri aru in. Kəpə, Uhgɨn otəkeikei mauɨn e rəhan kəti iətəmimi məmə in otol uək u, təhmen əmə məmə inu təmauɨn e Eron aupən.* Hip 5:1-4 kəutəghati əhruahru e uək iətəm pris asoli agɨn mɨn kəmotol aupən, muva mətəuarus nian nətəm Rom kəmotərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn e nu fote tɨnuvən rəkɨs uərisɨg Iesu təpanɨmɨs. Eks 28:1; Nam 18:7 Tol lanəha, Krɨsto in təməsəfəri aruiən in məmə in pris asoli agɨn. Mətəu Uhgɨn in təmɨtəpɨn, kəni məni=pən kəm in məmə,
“Ik nətɨk.
Rəueiu inuva rəham tatə əhruahru.” Sam 2:7; Uək 13:33; Hip 1:5
Kəni ikɨn kəti mɨn e Nauəuə Rəha Uhgɨn,§ Sam 110:4 in tətəni məmə
“Ik pris kəti təhmen e Melkisɨtek aupən,* Jen 14:18-20; Sek 6:13; Hip 5:10; 6:20; 7:1-22 Melkisɨtek (Jen 14:18) in kig rəha Salem (Salem u, nɨpətɨn u, Nəməlinuiən) kəni in pris rəha Uhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg e nian rəha Epraham. Krɨsto in təhmen e Melkisɨtek mətəu-inu in pris mɨne in kig mɨn. Mətəu nəuanɨləuɨs rəha Eron mɨn, ilah pris mɨn əmə, mətəu səniəmə kig mɨn; Kəni Melkisɨtek in pris itulɨn iətəm Uhgɨn təməfəri aupən agɨn, uərisɨg təfəri Eron. Hip 7:2.
kəni ik onəkol uək rəha pris nian rəfin,
matuvən matuvən naunun tɨkə.”
E nəmiəgəhiən rəha Krɨsto e nəhue nɨftəni u, in tətəfaki kəm Uhgɨn, mətətapuəh o nasiruiən, mətasək əfəməh, nəhu nəhmtɨn tətaiəh. Uhgɨn tatos nəsanəniən o nosmiəgəhiən in e nɨmɨsiən. Kəni in təmatɨsiai Uhgɨn, kəni matol nəuian, Luk 22:42 kəni o nati u, Uhgɨn təmətəu in.§ Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46 Nati əpnapɨn məmə Krɨsto in Nətɨ Uhgɨn, mətəu in təmətəu nahməiən. Tol lanəha, nahməiən rəha Iesu, təmol in təhrun vivi nɨpətɨ noliən nəuia Uhgɨn,* Fɨl 2:6-8 kəni təmuva iətəmi təhmen agɨn rəha noliən uək rəha pris asoli agɨn rəhatah. Kəni in təmol suaru o nosmiəgəhiən itulɨn rəhan nətəmimi mɨn u kautol nəuian, matos vivi ilah, matuvən matuvən naunun tɨkə. 10 Kəni Uhgɨn təməfən nərgɨn u kəm in, məmə in pris asoli agɨn təhmen əmə e suah u Melkisɨtek aupən. Sam 110:4; Hip 5:6
11 Itɨmah iəmotos nəghatiən tepət məmə iəkotəni=pɨnə kəm təmah, məmə Iesu in pris asoli agɨn təhmen e Melkisɨtek. Mətəu tiəkɨs pɨk o nəni-viviən ilah rəfin kəm təmah, mətəu-inu itəmah nəutəlpah pɨk o nətəuiən nati kəti kəni motəhrun. 12 Itəmah nəmotəhatətə nuvəh rəkɨs, kəni təuvɨr məmə itəmah nɨnəhuva rəkɨs nəgətun mɨn rəha nəghatiən rəha Uhgɨn. Mətəu kəpə, itəmah nautol əmə lanəha. Rəueiu əha, kəkeikei kəgətun mɨn itəmah, tətuəuin mɨn, e nəukətɨ nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn. Nɨpəhriəniən u, itəmah nəsotəhmeniən o nuniən nauəniən əskasɨk mɨn, mətəu nəkotəhmen əmə məmə nəutəmah əhanəh. 1Pitə 2:2 13 Mətəu e nətəmimi mɨn u nətəm kəutəmah əhanəh lanəha, ilah u iəpəou mətmətɨg mɨn, kəutəkəku əhanəh, kəsoteinatɨg vivi əhanəhiən o nəhruniən nəgətuniən mɨn rəha noliən əhruahru. 14 Mətəu nauəniən əskasɨk in nɨg nətəmi rəhalah nəhruniən tɨnɨməhtə rəkɨs, nətəm kəmotəgətun rəhalah nətəlɨgiən o nəhruniən natimnati pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm təhruahru mɨne iətəm tərah, kəni ilah mautol iətəm təuvɨr,§ Rom 16:19 in əmə in əmə.
 

*5:1 Hip 2:17; 7:27; 8:3; 9:9

5:2 Hip 2:17-18

5:2 Hip 4:15; 7:28

§5:3 Lev 9:7; 16:6-15; Hip 7:27; 9:7

*5:4 Hip 5:1-4 kəutəghati əhruahru e uək iətəm pris asoli agɨn mɨn kəmotol aupən, muva mətəuarus nian nətəm Rom kəmotərəkɨn Nimə Rəha Uhgɨn e nu fote tɨnuvən rəkɨs uərisɨg Iesu təpanɨmɨs.

5:4 Eks 28:1; Nam 18:7

5:5 Sam 2:7; Uək 13:33; Hip 1:5

§5:6 Sam 110:4

*5:6 Jen 14:18-20; Sek 6:13; Hip 5:10; 6:20; 7:1-22

5:6 Melkisɨtek (Jen 14:18) in kig rəha Salem (Salem u, nɨpətɨn u, Nəməlinuiən) kəni in pris rəha Uhgɨn Ilɨs Pɨk. In təmətatɨg e nian rəha Epraham. Krɨsto in təhmen e Melkisɨtek mətəu-inu in pris mɨne in kig mɨn. Mətəu nəuanɨləuɨs rəha Eron mɨn, ilah pris mɨn əmə, mətəu səniəmə kig mɨn; Kəni Melkisɨtek in pris itulɨn iətəm Uhgɨn təməfəri aupən agɨn, uərisɨg təfəri Eron. Hip 7:2.

5:7 Luk 22:42

§5:7 Mat 26:36-46; Mak 14:32-42; Luk 22:39-46

*5:8 Fɨl 2:6-8

5:10 Sam 110:4; Hip 5:6

5:12 1Pitə 2:2

§5:14 Rom 16:19