16
Pol təmauiəhruin in mɨn nəuvein
Iəu iətəni=pɨnə kəm təmah məmə nəuvɨnɨtah u Fipi, iətəm tatos uək rəha dikon e niməfaki əpəha Kegkriə, in pətan təuvɨr kəti. Iəkətapuəh o təmah məmə nian in otuvnə, onəkotagiən əmə ohni e nərgɨ Iərmənɨg rəhatah, e noliən əhruahru məmə nətəmimi rəha Uhgɨn okotol lanəha. Nəmə rəhan nati kəti tɨkə, təuvɨr məmə nəkotasiru lan, mətəu-inu in təmasiru lak mɨne nətəmimi tepət.
Otəni təuvɨr kəm Prisilə mɨne Akuilə, iətəm itɨmahal iəmahlol uək kətiəh rəha Krɨsto Iesu. Kəmuəhtul maru məmə okiamɨs o nasiruiən lak. Səniəmə iəu pɨsɨn əmə, mətəu iəu mɨne Nanihluə mɨn rəfin u kəutəfaki, itɨmah iəkotəni-vivi Uhgɨn o lau.
Kəni otəni təuvɨr kəm niməfaki iətəm kəmotuhapumɨn e rəhalau nimə.
Otəni təuvɨr kəm iəu kəti u Epaenetəs, u iətəm təmaupən məhatətə e Krɨsto e profens əpəha Esiə.
Otəni təuvɨr kəm Meri iətəm təmatol pɨk uək o tɨmah.
Otəni təuvɨr kəm Antronikəs mɨne Juniəs, iətəmimak mil iətəm itɨmahal min ilau iəmɨhluvən e kaləpus. Aposɨl mɨn kəutɨsiai pɨk ilau, kəni ilau kəmuaupən lak muəhatətə e Krɨsto.
Otəni təuvɨr kəm Ampliatəs, iətəm iəkolkeikei e nolkeikeiən rəha Iərmənɨg.
Otəni təuvɨr kəm Urpanəs, iətəm kitah kautol uək kətiəh e Krɨsto, kəni otəni təuvɨr kəm iəu kəti u Stakɨs.
10 Otəni təuvɨr kəm Apeles iətəm təməhtul əskasɨk e Krɨsto e nian iəkɨs mɨn.
Otəni təuvɨr kəm Aristopulus mɨne rəhan mɨn nətəmimi, mɨne rəhan mɨn noluək mɨn.
11 Otəni təuvɨr kəm Herotiən, rəhak əhruahru.
Otəni təuvɨr kəm nətəmimi rəha Nasisəs mɨne rəhan noluək mɨn nətəm kəutəfaki kəm Iərmənɨg.
12 Otəni təuvɨr kəm Trifaenə mɨne Trifosə, pəta mil iətəm katuol pɨk uək rəha Iərmənɨg.
Otəni təuvɨr kəm iəu kəti u Persis, pətan kəti iətəm tatol pɨk uək rəha Iərmənɨg.
13 Otəni təuvɨr kəm Rufəs, iətəmi kəti rəha Iərmənɨg tətəfaki vivi, mɨne rəhan mamə iətəm təmatol təuvɨr kəm iəu təhmen e rəhak əhruahru mamə.
14 Otəni təuvɨr kəm Asigkritəs, mɨne Filegon, mɨne Heremes, mɨne Patropəs, mɨne Heremas, mɨne piatah mɨn nətəm ilah min kəutatɨg.
15 Otəni təuvɨr kəm Filolokəs, mɨne Juliə, mɨne Nereəs mɨne nəuvɨnɨn, mɨne Olɨmpəs, mɨne nətəm kəutəfaki mɨn rəfin nətəm ilah min kəutatɨg.
16 Otəni təuvɨr kəm təmah mɨn təhmen məmə itəmah kətiəh əmə e Krɨsto. Niməfaki rəfin rəha Krɨsto kəutəni təuvɨr kəm təmah.
17 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkotətəu vivi itəmah o nətəmi kautol məmə nəkotəhapu itəmah mɨn, kəni kautəgətun natimnati iətəm kautol nətəmimi kəutəmkarəpən e nəhatətəiən rəhalah, kəni nəgətuniən əha tol pɨsɨn agɨn e nəgətuniən iətəm nəmotos rəkɨs. Mat 7:15; Tait 3:10 Otəhtul isəu o lah, 18 mətəu-inu nətəm kotol lanəha, ilah kəsotoliən uək rəha Iərmənɨg Krɨsto, mətəu kautol uək əmə o nati ilah əmə kautolkeikei. Ilah kəutəni-vivi nəghatiən, kəni nəghatiən rəhalah tətəhiən, kəni ilah kəuteiuə, kəni məutərəkɨn nətəlɨgiən rəha nətəmimi tepət nətəm kotəruru nati.
19 Nətəmimi kɨnotətəu rəkɨs nanusiən məmə itəmah nautol nəuia Krɨsto. Tol lanəha, nɨkik tagiən pɨk o təmah. Mətəu iəkolkeikei pɨk məmə nəkoteinatɨg e noliən əhruahru mɨn, kəni məmə nəsəhuvəniən e noliən tərah mɨn.
20 Uhgɨn iətəm nəukətɨ nəməlinuiən, otəsuvəhiən in tevɨg-ərain e Setən, kəni in otatɨg əmə ləhtəni e nəhlkɨtəmah.
Pəh nəuvɨriən rəha Iərmənɨg Iesu tətatɨg itəmah min.
21 Timoti iətəm itɨmlau min iatuol uək kətiəh, tətəni təuvɨr kəm təmah. Kəni Lusiəs, mɨne Jeson, mɨne Sosipatə u natimak mɨn, kəhləni mɨn təuvɨr kəm təmah.
22 Iəu Tesiəs, iətəm iəmətei nəghatiən rəha Pol e nauəuə u, iəu iətəni təuvɨr kəm təmah u kitah kətiəh e Iərmənɨg.* Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti, nərgɨn u Tesiəs, təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan.
23-24 Kaeəs tətəni təuvɨr kəm təmah. Iəu Pol, iətatɨg e rəhan nimə, kəni nətəmi rəha niməfaki kəutuhapumɨn iman ikɨn.
Erastəs u iətəm tətarmənɨg e məni rəha taun əha, mɨne piatah Kuartəs, ilau mɨn kətuəni təuvɨr kəm təmah.
25 Pəh kotəni-vivi Uhgɨn. In təhrun noliən məmə itəmah nəutəhtul əskasɨk e nəhatətəiən rəhatəmah. In otol lanəha e nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto iətəm iətəni pətɨgəm. Nəghatiən u təməhluaig nuvəh rəkɨs, 26 mətəu rəueiu, təmol əpu in. Kəni in Uhgɨn u iətəm tətəmiəgəh nian rəfin, kəni in təməni məmə iəkotəni pətɨgəm nanusiən rəha Krɨsto iətəm iəni mɨn aupən kəmotətei e nauəuə mɨn rəhalah, kəni nətəmimi okotəhrun. Iəkotəni pətɨgəm məmə nətəmimi mɨn rəfin rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nɨtəni mɨn rəfin, pəh ilah okotəhatətə e Uhgɨn, kəni tol lanəha mautol əmə nəuian. 27 Uhgɨn pɨsɨn əmə in Uhgɨn, kəni in pɨsɨn əmə in teinatɨg. !Pəh kotəni-vivi Uhgɨn nian rəfin naunun tɨkə, o nati iətəm Iesu Krɨsto təmol! Əuəh.

16:17 Mat 7:15; Tait 3:10

*16:22 Pol təhrun əmə nəteiən nauəuə, mətəu e nian əha, nətəmimi tepət kəməutos iətəmi kəti mɨn məmə otətətei nəghatiən mɨn rəhalah. Suah kəti, nərgɨn u Tesiəs, təməharəg ilau Pol mətei nəghatiən rəhan.