15
Nəfəriən nətəlɨgiən
rəha nəfaki pɨsɨn pɨsɨn mɨn
Kitah nəuvein, nəhatətəiən rəhatah təskasɨk, kəni kitah kotəhrun məmə nati əlkələh mɨn əha, ilah nati əpnapɨn əmə. Mətəu kitah kəsotəkeikeiən o noliən natimnati mɨn əha iətəm nɨkitah əmə tətagiən lan. Nɨkitah təkeikei məhti piatah mɨn mɨne nəuvɨnɨtah mɨn nətəm rəhalah nətəlɨgiən keiu e natimnati mɨn əha. Kitah okotəkeikei motol noliən iətəm otol nɨki nətəpɨsɨn okotagiən lan, məmə otasiru e lah, mol nəhatətəiən rəhalah tuva məskasɨk. Pəh kotol lanəha mətəu-inu Krɨsto mɨn, in təməsoliən noliən kəti məmə in aru nɨkin otagiən lan. Mətəu in təmol natimnati rəfin agɨn iətəm Uhgɨn nɨkin tolkeikei, kəni natimnati mɨn u, nətəmimi kəmotəni rah in ohni. Inu təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Nəni rahiən mɨn iətəm nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəutəni lam, tətərəkɨn iəu.” Natimnati mɨn əha kəmətei aupən e Nauəuə Rəha Uhgɨn, kəmətei mɨn məmə otəgətun itah, məmə okotələhu=pən əskasɨk nətəlɨgiən rəhatah e Uhgɨn. Kəni kitah kotəhrun noliən əha mətəu-inu kautəhtul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kəni Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəfəri nətəlɨgiən rəhatah.
Uhgɨn pɨsɨn əmə tətasiru e tah məmə kəutəhtul əskasɨk e nian iəkɨs mɨn, kəni in pɨsɨn əmə tətəfəri nətəlɨgiən rəhatah. Kəni rəueiu, iatətapuəh ohni məmə in otasiru e təmah e nətəlɨgiən rəhatəmah məmə otuva mol kətiəh əmə, təhmen əmə e noliən rəha Krɨsto Iesu. Kəni iətətapuəh lanəha o təmah rəfin nətəm nautos nətəlɨgiən kətiəh əmə, məmə nəuiatah təhrun nuvaiən məhmen e nəuia iətəmi kətiəh əmə o nəfəriən nərgɨ Uhgɨn, iətəm in Uhgɨn mɨne Tatə rəha Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto.
Otos nətəm kautəfaki mɨn nəuvein e nɨki təmah agiən motol təuvɨr kəm lah təhmen əmə məmə Krɨsto təmos itəmah e nɨkin agiən. Otol lanəha məmə nətəmimi okotəni-vivi Uhgɨn lan. Sotaluiən e nati u məmə, Krɨsto təmuva məhmen e ioluək rəha nətəm Isrel məmə otəgətun məmə Uhgɨn tatol rəhan nəghatiən, nəghatiən u məmə nəniəskasɨkiən mɨn rəhan kəm tɨpɨ nətəm Isrel aupən, ilah kəməhuva motol nɨpəhriəniən e Krɨsto. Kəni təmuva məmə Nanihluə mɨn okotos nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn motəni-vivi in ohni, təhmen e Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Tol lanəha, oiəkəfəri nərgəm e nɨki Nanihluə mɨn,
oiəkani nəpuən mɨn məni-vivi nərgəm.”
10 Kəni tətəni mɨn məmə,
“Otagiən, Nanihluə mɨn, itəmah rəhan mɨn nətəmimi.”
11 Kəni tətəni mɨn məmə,
“Itəmah Nanihluə mɨn rəfin otəni-vivi Iərmənɨg,
kəni itəmah rəfin nətəmimi mɨn rəfin rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn, otəni-vivi in.”
12 Kəni Aiseə tətəni mɨn məmə,
“Mipɨ Tefɨt* Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə “Mipɨ Jese.” Jese in tatə rəha Kig Tefɨt. aupən otair muva,
kəni Uhgɨn otəfəri in məmə otarmənɨg e nətəmimi mɨn rəfin rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn rəfin.
Kəni Nanihluə mɨn okotələhu=pən əskasɨk nuhuiniən rəhalah lan.”
13 Uhgɨn təmasiru e tah məmə okotələhu=pən əskasɨk rəhatah nuhuiniən lan. Pəh in otol məmə nɨkitəmah otəri məriauəh e nagiəniən mɨne nəməlinuiən nian nəutəhatətə lan məmə, e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn, onəkotələhu=pən əskasɨk pɨk təhmɨn rəhatəmah nuhuiniən e Uhgɨn.
Pol in aposɨl
rəha Nanihluə mɨn
14 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkəhrun vivi məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah təməri məriauəh e nəuvɨriən, kəni nəmotos nəhruniən rəfin, kəni nəkotəhmen o nəgətuniən itəmah mɨn. 15 Mətəu e nauəuə u rəhak, iəməsəhluaigiən e nati kəti, iəməni pətɨgəm e nɨkik rəfin natimnati mɨn u kəm təmah, kəni molkeikei məmə nɨkitəmah otəkeikei məhti nəghatiən mɨn əha. Təhruahru əmə məmə iətəghati lanəha, mətəu-inu Uhgɨn təmasiru lak e rəhan əmə nəuvɨriən 16 məmə iəu iəkuva ioluək rəha Krɨsto Iesu o nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm Nanihluə mɨn. Iəu iəkəhmen e pris kəti iətəm iətəni pətɨgəm nanusiən təuvɨr rəha Uhgɨn məmə, Nanihluə mɨn nətəm kəutəhatətə e Krɨsto, okəhuva neaniən təuvɨr mɨn nətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn təmafəl mələhu kalɨn məmə rəha Uhgɨn, kəni Uhgɨn nɨkin tagiən o nosiən.
17 Kəni e uək rəfin iətəm iatol o Uhgɨn, nɨkik tagiən pɨk lan mətəu-inu in Krɨsto Iesu əmə iətəm tatol uək. 18 Ko iəsəghati əfəri əməiən o nati kəti mɨn, iəkəghati əfəri əmə o natimnati təuvɨr iətəm Krɨsto təmol nian iəmol rəhan uək o nosiən Nanihluə mɨn kəhuva motol nəuia Uhgɨn. Krɨsto təmol uək e rəhak nəghatiən, mɨne rəhak noliən mɨn, 19 kəni təmol uək e nəsanəniən rəha nəmtətiən mɨn mɨne nati apɨspɨs mɨn, kəni təmol ilah rəfin e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn. Kəni tol lanəha, iəməni pətɨgəm rəfin nanusiən təuvɨr rəha Krɨsto, iəmətuəuin Jerusɨləm muvən ikɨn mɨn rəfin mətəuarus=pən nɨtəni u Ilirɨkəm iətəm in isəu pahav ikɨn. 20 Nian rəfin e nətuəuiniən rəhak uək mətəuarus=pa u rəueiu, iəmolkeikei məmə iəkuvən məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr e ikɨn mɨn nəuvein iətəm kəsətəu agɨniən nərgɨ Krɨsto ikɨn. Iəsolkeikeiən məmə iəkol uək e ikɨn kəti iətəm iətəmi kəti tɨnuvən rəkɨs ikɨn məni pətɨgəm nanusiən təuvɨr. 21 Mətəu təhmen əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəghati e Krɨsto məmə,
“Nətəmimi nətəm kəsəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr kəm lah,
ilah okoteruh in,
kəni nətəmimi nətəm kəsotətəu əhanəhiən nanusiən təuvɨr, ilah okotəhrun.”
22 Nian tepət, uək u rəhak o nuvəniən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn tətahtɨpəsɨg lak o nuvnəiən meruh itəmah.
Nətəlɨgiən rəha Pol o nuvəniən Rom
23 Mətəu rəueiu, rəhak uək u ikɨnu tɨnol naunun, kəni e nu tepət rəkɨs, iəkolkeikei pɨk məmə iəkuvnə meruh itəmah, 24 kəni tol lanəha, nɨkik təhti məmə iəkuvnə meh itəmah nian iəkuvən əpəha kəntri u Spen. Kəni nian iəkuvnə kəni kotatɨg nian təkuəkɨr əmə, kəni iəkolkeikei məmə nəkotasiru lak e rəhak naliuəkiən.
25 Mətəu rəueiu, iatuvən Jerusɨləm o nasiruiən e nətəm kəutəfaki ikɨn, 26 mətəu-inu nətəm kəutəfaki əpəha nɨtəni mil u Masetoniə mɨne Akaiə, nɨkilah təmagiən o nəfaiən məni məmə iəkasiru e nətəm kəutəfaki əpəha Jerusɨləm. 27 Nɨkilah təmagiən əmə o noliən, kəni in təhmen məmə kautətəou kauɨn kəti iətəm nətəm Isrel kəmotol kəm lah. Tol lanəha mətəu-inu nəmə Nanihluə mɨn kəmotos nəuvɨriən rəha Uhgɨn e suaru rəha nətəm Isrel, kəni Nanihluə mɨn okotəkeikei motasiru e nətəm Isrel e rəhalah məni. 28 Oiəkos məni u kəmotəfa, muvən məfən kəm nətəm kəutəfaki əpəha Jerusɨləm. Kəni nian iəkol naunun e uək u, kəni oiəkiet Jerusɨləm muvən əpəha nɨtəni u Spen, kəni e rəhak naliuəkiən oiəkuvnə meh itəmah.
29 Nian iəkuvnə mɨtəlau=pa imatəmah ikɨn, iəkəhrun məmə iəkos natimnati təuvɨr tepət e Krɨsto məmə iəkəfɨnə kəm təmah, kəni itəmah onəkotətəu təuvɨr lan.
30 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, mətəu-inu kitah kəutəhatətə e Iərmənɨg rəhatah Iesu Krɨsto, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tatol məmə kitah kautolkeikei itah mɨn, iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkotəfaki əskasɨk kəm Uhgɨn ohniəu, kəni e noliən əha, nəkotasiru lak e nəluagɨniən rəhak. 2Kor 1:11; Kol 4:3; 2Təs 3:1 31 Otəfaki məmə Uhgɨn otasiru lak mahtɨpəsɨg e nətəm Jutiə nətəm kəsotəniən nɨpəhriəniən e nanusiən təuvɨr məmə, okəsotərəkɨniən iəu. Kəni otəfaki mɨn məmə nian iəkuvən miet=pən Jerusɨləm, nətəmi mɨn u kəutəhatətə e Krɨsto, nɨkilah otagiən o rəhak uək. 32 Kəni e noliən əha, nəmə Uhgɨn tolkeikei lanəha, iəkuvnə meruh itəmah e nagiəniən, kəni kitah rəfin agɨn, nɨkitah otagiən. 33 Pəh Uhgɨn iətəm in nəukətɨ nəməlinuiən tətatɨg itəmah min. Əuəh.

*15:12 Nəghatiən əhruahru rəha Kris tətəni məmə “Mipɨ Jese.” Jese in tatə rəha Kig Tefɨt.

15:30 2Kor 1:11; Kol 4:3; 2Təs 3:1