14
Nəghatiən rəha nətəmi mɨn u
rəhalah nəhatətəiən təsəskasɨkiən
Sotəuhlin-pəniən nəmtahtəmah o nəfaki mɨn nəuvein nətəm rəhalah nəhatətəiən təsəkasɨkiən, kəni motəruru məmə nɨki Uhgɨn təsagiəniən uə kəpə e noliən mɨn nəuvein iətəm nətəmimi nəuvein kəutəniəhu. Nəkotos ilah məhuva, mətəu iəsolkeikeiən məmə nəkotərgəhu o rəhalah nətəlɨgiən mɨn. Iətəmimi kəti, e rəhan nəhatətəiən, təuvɨr məmə in otun nauəniən mɨn rəfin. Mətəu iətəmimi kəti mɨn, rəhan nəhatətəiən təsəskasɨkiən, kəni nɨkin təhti məmə in təhrun nuniən nauəniən e nasumiən əmə, məpəh nuniən nəhuvegɨ nati. Iətəmimi u iətəm təhrun nuniən natimnati rəfin, təsəuvɨriən məmə in oteh rah iətəmi iətəm təsuniən natimnati mɨn rəfin. Kəni iətəmi in təsuniən natimnati mɨn rəfin, təsəuvɨriən məmə in otəni kəm iətəmimi u tatun natimnati mɨn rəfin məmə, in tatol noliən tərah, mətəu-inu Uhgɨn nɨkin tagiən əmə ohni. Təsəuvɨriən məmə ik nətəni məmə ioluək rəha suah kəti mɨn təmol noliən tərah. Rəhan aru əmə iərmənɨg otəni məmə təmol təuvɨr uə tərah.* Fes 4 u, in eksampɨl kəti. “Ioluək” tətəgətun=pən kitah nəfaki mɨn, kəni “iərmənɨg” tətəgətun=pən Uhgɨn. Nɨpətɨ nəghatiən məmə Uhgɨn otakil itah, mətəu təsəuvɨriən məmə kitah okotakil itah mɨn. Kəni Uhgɨn otegəhan lan mətəu-inu Iərmənɨg təhrun nəfəniən nəsanəniən kəm in o noliən nati təuvɨr mɨn.
Iətəmi kəti in təni məmə nian kətiəh əmə in rəha Uhgɨn tapirəkɨs nian rəfin, mətəu iətəmi kəti mɨn təni məmə nian rəfin kotəhmen-əhmen əmə. Mətəu iətəmimi otəkeikei məhtul əskasɨk o rəhan nətəlɨgiən o nati u. Iətəmimi kəti iətəm tətəni məmə nian kətiəh əmə rəha Uhgɨn, in tatol o nɨsiaiən Iərmənɨg. Kəni iətəm tatun nəhuvegɨ nati, tatun o nɨsiaiən Iərmənɨg, mətəu-inu tətəni tagkiu kəm Uhgɨn o nɨgɨn nauəniən. Kəni iətəm tətəpəh əmə nuniən nəhuvegɨ nati, in mɨn tətəpəh nuniən o nɨsiaiən Iərmənɨg, kəni in mɨn tətəni tagkiu kəm Uhgɨn o nɨgɨn nauəniən. Iətəmi kəti təsarmənɨg aruiən e nəmiəgəhiən rəhan, nati əpnapɨn in tətəmiəgəh uə in təmɨmɨs. Nəmə kitah kəutəmiəgəh, kəutəmiəgəh o nɨsiaiən Iərmənɨg, kəni nəmə kohmɨs, kəmohmɨs o nɨsiaiən Iərmənɨg. Kəni tol lanəha, nəmə kəutəmiəgəh uə kəmohmɨs kitah rəha Iərmənɨg. Krɨsto təmɨmɨs matɨg məmiəgəh mɨn, məmə in Iərmənɨg rəha nətəmimi kəutəmiəgəh mɨne nətəmimi kəmohmɨs rəkɨs.
10 Kəni təsəuvɨriən məmə nəkəni nɨkalɨ nətəm kəutəfaki kəti mɨn məmə təmol noliən tərah e natimnati mɨn əha. Kəni təsəuvɨriən məmə nəkeh iahu piam, mətəu-inu kitah rəfin okotəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn məmə in otakil itah. 11 Təhmen e Iərmənɨg tətəni e Nauəuə Rəha Uhgɨn məmə,
“Inu nɨpəhriəniən, təhmen məmə in nɨpəhriəniən məmə iətəmiəgəh,
nətəmimi rəfin okotɨsin nəulɨlah kəm iəu,
kəni nətəmimi rəfin okotəni pətɨgəm e nohlɨlah məmə iəu, iəu Uhgɨn.”
12 Kəni tol lanəha, kitah rəfin kətiəh kətiəh okotəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn o nəni pətɨgəmiən natimnati kəmotol.
13 Tol lanəha, pəh kotəpəh noliən rəha nəniən nɨkalɨ iətəmi kəti məmə rəhan noliən in təfagə tərah kəti. Mətəu pəh kəutəni məmə okəsotoliən nati kəti iətəm otol piatah kəti təmei e rəhan nəmiəgəhiən. 14 Iəu iəmuva kətiəh itɨmlau Iərmənɨg Iesu, kəni o nati u, iəu iəkəhrun vivi məmə nauəniən rəfin kotəuvɨr o nuniən, kəsotoliən iətəmi kəti tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu nəmə iətəmi kəti nɨkin təhti məmə nati kəti tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn, nati əha tamɨkmɨk aru əmə ohni. 15 Nəmə piam kəti tətətəu tərah pɨk o nati kəti iətəm natun, kəni nəmə natun əmə lanko, kəni nəsaliuəkiən e suaru rəha nolkeikeiən. Soliən məmə nati natun tətərəkɨn piam kəti iətəm Krɨsto təmɨmɨs ohni. 16 Segəhaniən məmə nati kəti iətəm ik nəkəni məmə təuvɨr, okəni məmə in nati tərah. 17 Tol lanəha mətəu-inu Narmənɨgiən Rəha Uhgɨn səniəmə nati rəha nauəniən mɨne nəmnɨmiən iətəm nati əpnapɨn əmə, mətəu in nati rəha nəhruahruiən e nəhmtɨ Uhgɨn, mɨne nəməlinuiən, mɨne nagiəniən e Narmɨn Rəhan, 18 mətəu-inu iətəmi kəti iətəm tatol uək kəm Krɨsto e noliən əha, in tatol nɨki Uhgɨn tətagiən, kəni nətəmimi kauteh in məmə in iətəmi təuvɨr, kəni nɨkilah tagiən əmə ohni.
19 Kəni tol lanəha, pəh kitah kotalkut pɨk o noliən nati iətəm tətələs itah e suaru rəha nəməlinuiən, kəni matəfəri nətəlɨgiən rəhatah rəfin. 20 Sərəkɨniən uək rəha Uhgɨn o nauəniən əmə. Nauəniən rəfin kotəuvɨr, məsotoliən iətəmi kəti tamɨkmɨk e nəhmtɨ Uhgɨn. Mətəu iətəmi kəti tatol təfagə tərah nian in tatun nati kəti iətəm tol pian tətəmei lan e rəhan nəmiəgəhiən. 21 Kəni tol lanəha, təuvɨr məmə nəsotuniən nəhuvegɨ nati, uə nəsotəmnɨmiən wain, uə noliən nati kəti mɨn iətəm otol piatəmah otəmei e nəmiəgəhiən rəhan.
22 Kəni nəmə itəmah nautos nətəlɨgiən kəti o natimnati mɨn u, otaskəlɨm oneuən əmə itəmah Uhgɨn. Iətəmi kəti tətatɨg e nəuvɨriən pəhriən nian in tatol əmə natimnati iətəm in təhrun məmə təhruahru məmə in otol. 23 Mətəu iətəmimi iətəm rəhan nətəlɨgiən tatol keiu o nati iətəm in tatun, məmə in təhruahru o nuniən uə kəpə, təuvɨr məmə in təsuniən. Mətəu nəmə in tatun, Uhgɨn otəni məmə noliən rəhan in təfagə tərah, mətəu-inu in tatun, mətəu nɨkin təsəhtiən məmə in nati əhruahru. Kəni nəmə iətəmi kəti tatol nati kəti iətəm nɨkin təhti məmə in tərah, in tatol təfagə tərah.

*14:4 Fes 4 u, in eksampɨl kəti. “Ioluək” tətəgətun=pən kitah nəfaki mɨn, kəni “iərmənɨg” tətəgətun=pən Uhgɨn. Nɨpətɨ nəghatiən məmə Uhgɨn otakil itah, mətəu təsəuvɨriən məmə kitah okotakil itah mɨn.