13
Narmənɨgiən rəha kəpmən
Pəh kitah rəfin okotəkeikei motatɨg ahgəl kəpmən, mətəu-inu nepətiən o narmənɨgiən rəfin tatsɨpən e Uhgɨn, kəni kəpmən mɨn rəfin iətəm kəutatɨg, Uhgɨn pɨsɨn əmə tətəfəri ilah. Kəni tol lanəha, nəmə iətəmi kəti təhti nəuia kəpmən, in tətəhti nəuia nati iətəm Uhgɨn təmələhu, kəni nətəmimi nətəm kautol lanəha, kəutiuvi=pa nalpɨniən o lah. Tol lanəha mətəu-inu kəpmən iətəm Uhgɨn təmələhu təsoliən nətəmimi nətəm kautol noliən təuvɨr kotəgɨn, mətəu tatol əmə o nətəm kautol noliən tərah. Nəmə nəsotolkeikeiən məmə nəkotəgɨn e nətəmi asoli mɨn rəha kəpmən, nəkotəkeikei motol noliən təuvɨr mɨn, kəni ilah okotəfəri itəmah ohni. Sotaluiən məmə ilah noluək mɨn rəha Uhgɨn nətəm uək rəhalah məmə ilah okotos nəuvɨriən məhuva o təmah. Mətəu nəmə nəkotol tərah, nəkotəkeikei motəgɨn, mətəu-inu ilah kautos nəsanəniən o noliən nalpɨniən. Ilah noluək mɨn rəha Uhgɨn nətəm otol niəməha mɨne nalpɨniən rəha Uhgɨn kəm nətəm kautol tərah. Tol lanəha, kitah rəfin okotəkeikei motatɨg ahgəl kəpmən, mətəu-inu kitah kəsotolkeikeiən məmə kotos nalpɨniən. Kəni kitah kotəhrun əmə məmə in noliən əhruahru.
Kəni o nati kətiəh mɨn, otətəou=pən takɨs kəm kəpmən, mətəu-inu nətəmi asoli rəha kəpmən, ilah noluək rəha Uhgɨn, kəni inu uək rəhalah. Otəfən kəm nətəmimi rəfin, natimnati iətəm təhruahru məmə onəkotəfən. Nəmə takɨs pɨsɨn pɨsɨn mɨn, nəkotəkeikei motətəou ilah. Nəmə nɨsiaiən, otɨsiai ilah. Nəmə iətəmi tatos narmənɨgiən, kəni otatɨg ahgəl.
Nolkeikeiən
Nəkotəkeikei motətəou rəhatəmah kauɨn mɨn. Mətəu kauɨn kətiəh əmə tətəkeikei mətatɨg o təmah, inu kauɨn rəha nolkeikeiən iətəm tatuvən kəm təmah mɨn. Kəni nəkotəkeikei mautətəou nian rəfin, naunun tɨkə, mətəu-inu iətəm tolkeikei in kəti, in tatol pəhriən natimnati rəfin iətəm Lou tətəni. Lou tətəni məmə, “Sotakləhiən e pətan,” “Sohamuiən itəmi,” “Sotakləhiən,” “Nɨkim təsuvəniən e natimnati rəha iətəmi kəti,” kəni lou nəuvein mɨn əha ikɨn. Mətəu nəghatiən kətiəh əmə in nəukətɨlah rəfin, in tətəni məmə, “Olkeikei ik kəti təhmen əmə məmə natolkeikei aru ik.” 10 Nəmə iətəmi kəti tatolkeikei in kəti, ko təsoliən nərahiən kəm in. Kəni tol lanəha, iətəmimi iətəm tatolkeikei nətəmimi, in tatol nɨpətɨ Lou rəfin. 1Kor 13:4-7
Noliən əhruahru o nian rəha naunun nian
11 Nəkotəkeikei motol lanəha mətəu-inu itəmah nəkotəhrun vivi nian kəutatɨg lanu rəueiu. Nian tɨnətuva məmə nəkotəkeikei motair məsotapɨliən, mətəu-inu nosmiəgəhiən rəhatah nian rəfin tɨnətuva iuəkɨr, mapirəkɨs nian kitah kɨnotəhatətə. 12 Napinəpuiən otəsuvəhiən tɨkə, kəni nəhagəhagiən otəsuvəhiən tuva. Kəni tol lanəha, pəh kotəpəh noliən rəha napinəpuiən, kəni motəluagɨn o noliən təuvɨr mɨn rəha nəhagəhagiən təhmen=pən e soldiə kəti iətəm tətaskəlɨm vivi rəhan nau rəha nəluagɨniən. 13 Pəh kitah kotol noliən təuvɨr mɨn, təhmen e nətəmimi nətəm kəutaliuək e nəhagəhagiən kəni nətəmimi okoteruh. Okəsotoliən lafet tərah mɨn, məsotapɨsiən, məsotit əpnapɨniən itəmah mɨn, kəni məsotoliən noliən alməli mɨn, məsotorgəhuiən, məsotetetiən itah mɨn. 14 Mətəu otegəhan əmə məmə Iərmənɨg Iesu otarmənɨg e nəmiəgəhiən rəhatəmah, kəni sotətəlɨgiən e suaru mɨn o noliən təfagə tərah mɨn iətəm nətəlɨgiən tərah rəhatəmah tolkeikei.

13:10 1Kor 13:4-7