12
Sakrifais iətəm nəmiəgəhiən tətatɨg lan
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Mətəu-inu nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn tepət o tah, iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə nəkotəfən nɨpətɨtəmah ərəfin kəm Uhgɨn təhmen e sakrifais kəti iətəm tətəmiəgəh, kəni nəkotələhu kalɨn məmə rəhan, kəni nɨkin tətagiən lan. Inu suaru əhruahru iətəm onəkotəfaki kəm Uhgɨn lan. Sotosiən noliən rəha nətəmimi rəha nɨftəni u, mətəu pəh Uhgɨn otol nəkotəuiək-to e nətəlɨgiən təuvɨr rəhatəmah məmə noliən rəhatəmah okəhuva motəuvɨr. Kəni tol lanəha, itəmah onəkotəhrun nakiliən, mɨne nəhruniən, kəni nɨtəpɨniən noliən təuvɨr mɨn iətəm Uhgɨn tolkeikei, inu noliən mɨn iətəm təuvɨr, mɨne noliən mɨn iətəm tatol nɨkin tətagiən, mɨne iətəm təhruahru.
Kəni e nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməfa kəm iəu, iətəni=pɨnə kəm təmah rəfin məmə sotəfəri aruiən itəmah. Mətəu e nətəlɨgiən əhruahru, oteruh nəsanəniən mɨn iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah e nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto. Kəni nian nəkoteruh nəsanəniən mɨn əha, oteruh rəhatəmah noliən mɨn, motakil moteruh məmə rəhatəmah noliən mɨn təuvɨr məhmen motohtəu=pən nəsanəniən mɨn iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm təmah, uə kəpə.
Nɨpətɨ iətəmimi, rəhan nəuəlɨ-nəuəlɨn tepət, kəni nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨn əha, rəhalah əha ikɨn uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm kautol. Kəni təhmen=pən əmə e nətəm kəutəhatətə e Krɨsto. Kitah tepət, mətəu kəutəhuva nɨpətɨn kətiəh əmə lan, kəni motarəriə aru əmə e kitah mɨn.
Kəni Uhgɨn təməfa nəsanəniən o noliən uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn tatɨtəu=pən nəuvɨriən rəhan iətəm təməfa kəm tah. Uhgɨn tətəfən kəm iətəmi kəti nəsanəniən o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəhan iətəm in tətəfən əhruahru kəm in. Kəni pəh iətəmi u otəni pətɨgəm nəghatiən mɨn əha tɨtəu=pən nəhatətəiən rəhan məmə Uhgɨn təməghati kəm in. Nəmə iətəmi kəti tatos nəsanəniən o nasiruiən, pəh in tasiru; nəmə in tatos nəsanəniən o nəgətuniən, pəh in təgətun; nəmə in tatos nəsanəniən o nəfəriən nətəlɨgiən, pəh in otləfəri; nəmə in tatos nəsanəniən o nəfəniən məni, pəh in otəfən tepət; nəmə in tatos nəsanəniən o nitiən niməfaki, pəh in tol e nɨkin rəfin; nəmə in tatos nəsanəniən o nasəkəhruiniən, pəh in tol e nɨkin agiən.
Suaru rəha nolkeikeiən nətəmimi
Noliən rəha nolkeikeiən rəhatəmah o nətəmimi, otəkeikei mol nɨpəhriəniən lan. Otəməki e noliən tərah mɨn, kəni motaskəlɨm əskasɨk noliən təuvɨr mɨn. 10 Otolkeikei itəmah mɨn təhmen məmə itəmah piatəmah mɨn mɨne nəuvɨnɨtəmah mɨn. Itəmah kətiəh kətiəh nəkotalkut pɨk məmə onəkotɨsiai itəmah mɨn. 11 Otəkeikei nian rəfin o noliən uək rəha Uhgɨn e nɨkitəmah rəfin təhmen e nɨgəm tatuəu, kəni məsotəpəouiən. 12 Otagiən mətəu-inu nəmotələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nuhuiniən e Uhgɨn. Kəni nian nərahiən tuva, otol rəhatəmah nətəlɨgiən tatəfəməh. Kəni motəghati kəm Uhgɨn e nəfakiən nian rəfin. 13 Otəfən kəm nətəmimi rəha Uhgɨn nati nak iətəm rəhalah tɨkə. Otəkeikei motol təuvɨr kəm iapɨspɨs mɨn nətəm kəutəhuva imatəmah ikɨn.
14 Otətapuəh o Uhgɨn məmə otol nəuvɨriən kəm nətəm kautol nərahiən kəm təmah. Sotəuiakəniən e lah, mətəu otətapuəh o Uhgɨn məmə otol nəuvɨriən kəm lah. 15 Otagiən itəmah nətəm kəutagiən. Kəni otasək itəmah nətəm kautasək. 16 Otol rəhatəmah nətəlɨgiən təhmen-əhmen əmə e təmah mɨn rəfin. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə itəmah nəuvein ilɨs, mətəu nɨkitəmah otagiən əmə məmə nəutan pəti əmə itəmah nətəmi mɨn u ləhtəni. Nɨkitəmah təsəhtiən məmə nəkotəhrun pɨk.
17 Nəmə iətəmi kəti tatol tərah e təmah, sotalpɨniən rəhan noliən. Onəkotolkeikei motalkut məmə nəkotol noliən iətəm nətəmimi rəfin okoteruh məmə təhruahru. 18 Otol natimnati rəfin iətəm nəkotəhrun noliən məmə itəmah nəkotatɨg e nəməlinuiən itəmah nətəmimi rəfin. 19 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Sotalpɨniən nɨtai təfagə rəha iətəmi kəti, mətəu otəpəh əmə məmə Uhgɨn otəpanələhu nalpɨniən mɨne niəməha kəm in, mətəu-inu e Nauəuə Rəha Uhgɨn, Iərmənɨg tətəni məmə, “In rəhak pɨsɨn əmə uək o nalpɨniən nɨtai təfagə. Iəu iəkol lanəha.” Dut 32:35; Mat 5:39 20 Mətəu itəmah nautol əmə məmə Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nəmə rəham tɨkɨmɨr nəumɨs tatus, əfən nauəniən kəm in;
nəmə in tətəuauə, əfən nati kəti in təmnɨm.
Nian nautol natimnati mɨn u, in otaulɨs pɨk lan.” Prov 25:21-22; Mat 5:44
21 Sotegəhaniən məmə noliən tərah, otətəuarus itəmah mələs iahu itəmah, mətəu otol məmə rəhatəmah noliən təuvɨr otosiahu noliən tərah.

12:19 Dut 32:35; Mat 5:39

12:20 Prov 25:21-22; Mat 5:44