11
Uhgɨn tətasəkəhruin əhanəh nətəm Isrel
Pəh iəkətapuəh o nəghatiən kəti e nətəm Isrel. ?In pəhriən uə kəpə məmə Uhgɨn təməuhlin nəmtahn o rəhan nətəmimi? !Kəpə! Oteh-to iəu. In təməsəuhliniən nəmtahn kəm iəu u iətəm Isrel, iatsɨpən e Epraham, nɨrə rəha Benjəmɨn. 1Saml 12:22; Sam 94:14; Fɨl 3:5 Aupən aupən agɨn, Uhgɨn təmɨtəpɨn nətəm Isrel məmə in otolkeikei ilah, kəni ilah okəhuva rəhan mɨn nətəmimi. Kəni in təməsəuhliniən nəmtahn kəm lah. Nəkotəhrun uə kəpə məmə nati nak Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni e Elaijə. In təmətapuəh əskasɨk o Uhgɨn mətəni pətɨgəm nərahiən iətəm Isrel təmol. In təni məmə, “Iərmənɨg, kəmotohamu rəham iəni mɨn motoh-əuarɨs-əuarɨs rəham oltə mɨn. Kəni iəu pɨsɨn əmə iətatɨg, kəni məutalkut mɨn məmə okotohamu iəu.” 1King 19:10
?Mətəu Uhgɨn təməni=pən nak kəm in? In təməni məmə, “Iətaskəlɨm nətəmimi səpɨn-tausɨn məmə rəhak mɨn, nətəm kəsotəfakiən kəm uhgɨn eiuə u Paal.” 1King 19:18
Kəni təhmen əmə əha rəueiu, nətəm Isrel nəuan nəuvein əha ikɨn nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah e rəhan nəuvɨriən. Kəni mətəu-inu Uhgɨn tatosmiəgəh ilah e nəuvɨriən rəhan, kəni təməsoliən e natimnati təuvɨr mɨn iətəm ilah kautol. Mətəu nəmə təmosmiəgəh ilah mətəu-inu ilah kautol natimnati təuvɨr mɨn, kəni nəuvɨriən iətəm Uhgɨn tətətuati lan kəm lah, in tɨkə, təhmen məmə tətətəou əmə ilah o rəhalah uək. Kəl 3:18
?Kəni təhro? Nətəm Isrel tepət kəmotəsal pɨk o suaru rəha nuvaiən məhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn, mətəu kəməsotosiən. Mətəu ilah Uhgɨn təmɨtəpɨn ilah, kəmotos. Mətəu ilah rəfin kəməsotosiən, Uhgɨn təmol ilah məmə kotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən. Təhmen əmə e iətəm Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Kəni mətəuarus=pa u rəueiu, Uhgɨn təmol məmə nətəlɨgiən rəhalah tətapɨli alu,
kəni mol məmə nəhmtɨlah təpɨs,
kəni mol məmə nɨpəgtəlgɨlah talu.” Dut 29:4; Aes 29:10
Kəni Kig Tefɨt təməni məmə,
“Pəh nauəniən rəhalah tepət otuva məhmen e nəuanɨkulu kəti, iətəm otoh-ərain ilah, mol ilah kotəni məmə natimnati rəfin təuvɨr əmə.
Pəh rəhalah natimnati təuvɨr okəhuva kəpiel kəti rəha noh pɨkɨniən mɨne nalpɨniən kəm lah.
10 Pəh nəhmtɨlah tapinəpu məmə kəsoteruhiən nati,
Pəh nəkau e lah təgəu agɨn e nərahiən rəhalah nian rəfin.” Sam 69:22,23
Suaru rəha Uhgɨn
o nosmiəgəhiən Nanihluə mɨn
11 ?Kəni iəkətapuəh mɨn məmə, nətəm Isrel kəmotoh pɨkɨn motəmei motorin məmə ko kəsotəhtul mɨniən? !Kəpə! O rəhalah nəmkarəpəniən, Uhgɨn təmol suaru o nosmiəgəhiən Nanihluə mɨn məmə otol nətəm Isrel kotetet nətəmimi mɨn əha, kəni motolkeikei rəhan nəuvɨriən. Uək 13:46 12 !Tol lanəha, nəmə Nanihluə mɨn kəmotos nəuvɨriən rəha Uhgɨn mətəu-inu nətəm Isrel kəmotəpəh nosmiəgəhiən rəha Uhgɨn, kəni nətəm Isrel rəfin nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs, nian ilah okotəhatətə e Krɨsto, nəuvɨriən rəha Uhgɨn otuva mepət!
13 Rəueiu iətəghati kəm təmah Nanihluə mɨn. Mətəu-inu iəu aposɨl rəhatəmah Nanihluə mɨn, iəu iətəni-vivi rəhak uək 14 məmə, iəu iəkol məta nətəmimak mɨn nətəm Isrel kotetet Nanihluə mɨn ohni, kəni e noliən əha Uhgɨn otosmiəgəh nəuvein. 15 Nian Uhgɨn təməuhlin nəmtahn o nətəm Isrel, kəni in məmki=pa Nanihluə mɨn kəhuva məmə rəhan niəli mɨn. Mətəu nian in otos nətəm Isrel kəhuva mɨn ohni, inu in nati asoli kəti, təhmen e nətəm kəmohmɨs kəmotəmiəgəh mɨn. 16 Nəmə nətəmimi kətələhu kalɨn nəve pɨret rəha nauəniən vi məmə rəha Uhgɨn, kəni pɨret apiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn.* Nəghatiən u rəha pɨret tatsɨpən e Oltestɨmɨn. In tətəghati e nian kautos nauəniən vi e nasumiən. Nətəmimi kautol pɨret lan, kəni motaupən məutəfən nəve pɨret nəuvetɨn kəm Uhgɨn. Kəni in tətəgətun məmə pɨret apiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn, kəni ilah kotəhrun nuniən. Nam 15:20 Kəni e nəghatiən rəha nɨgi, nəmə nəukətɨn rəha Uhgɨn, kəni nəhlmɨn mɨn, ilah mɨn rəha Uhgɨn. Nəghatiən u, nɨpətɨn təni məmə nəmə Epraham mɨne mipɨn mɨn aupən, ilah rəha Uhgɨn, kəni nɨmənin mɨn rəhalah, ilah mɨn rəha Uhgɨn.
17 Mətəu nəhlmɨ nɨgi mɨn nəuvein rəha nasumiən lan, Uhgɨn təmatgəhli rəkɨs, inu təhmen e nətəmimi nəuvein rəha Isrel. Kəni itəmah Nanihluə mɨn, nəkotəhmen e nəhlmɨ nɨgi u olif əpnapɨn mɨn e nɨkinati. Uhgɨn təmɨlpɨn itəmah e nəukətɨ nɨgi məmə nəkotos nɨmeilah, kəni rəueiu nəkotos nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təməniəkɨs kəm Epraham mɨne nətɨn mɨn u in nəukətɨ nɨgi. Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kəni rəueiu, nautos nəhu nɨgi təuvɨr rəha nəukətɨ nɨgi u olif.” Efəs 2:11-19 18 Mətəu itəmah Nanihluə mɨn, nəsotəghati əuvsaniən məmə Uhgɨn təmɨlpɨn itəmah e nɨgi iətəm təmatgəhli rəkɨs ikɨn, u təhmen e nətəm Isrel nəuvein. Sotaluiən məmə nəukətɨ nɨgi tətaugɨn itəmah, mətəu səniəmə itəmah nəhlmɨ nɨgi nəutaugɨn nəukətɨ nɨgi.
19 Kəni nəmə iətəmi kəti otəfəri ohni məni məmə, “Uhgɨn təmatgəhli rəkɨs nəhlmɨ nɨgi mɨn nəuvein məmə otɨlpɨn iəu iəkos nɨmeilah.” 20 In nɨpəhriəniən, mətəu tətatgəhli rəkɨs ilah mətəu-inu kəsotəhatətəiən e Uhgɨn. Kəni itəmah nəkotəpeir=pən e nəukətɨ nɨgi e nəhatətəiən əmə rəhatəmah. Kəni tol lanəha sotagət-əfəriən ohni, mətəu itəmah nəkotəkeikei motəgɨn, 21 mətəu-inu Uhgɨn təmatgəhli rəkɨs nəhlmɨ nɨgi nəuvein lanəha, kəni nəmə nəsotəkeikeiən o nosiən nəhatətəiən əskasɨk lan, kəni in otatgəhli rəkɨs itəmah.
22 Otətəlɨg e noliən pəti mil rəha Uhgɨn kəm nətəmimi: in tatol təuvɨr kəm nəuvein, kəni mətələhu nəghatiən əskasɨk kəm nəuvein mɨn. In təmələhu nəghatiən əskasɨk o nətəmimi nətəm kəmotəhti nəuian, mətəu in tatol təuvɨr kəm təmah, nəmə nəkotəkeikei məutəhatətə lan e rəhan nəuvɨriən. Mətəu nəmə nəkotəpəh nəhatətəiən lan, kəni in otatgəhli rəkɨs mɨn itəmah. Jon 15:2,4 23 Kəni nəmə nətəm Isrel kohtəlɨg=pa mɨn məutəhatətə e Uhgɨn, kəni in otɨlpɨn mɨn ilah e nəukətɨn, mətəu-inu tatos nəsanəniən o noliən lanəha. 24 Kəni nɨpətɨ nəghatiən u məmə, itəmah Nanihluə mɨn, itəmah nəkotəhmen e nəhlmɨ nɨgi u olif əpnapɨn e nɨkinati iətəm Uhgɨn təmətei rəkɨs, kəni mɨlpɨn=pən e nɨgi u olif e nasumiən rəhan. Noliən əha səniəmə noliən əhruahru kəti rəha nɨgi, o nosiən nəhlmɨ nɨgi pɨsɨn kəti mɨlpɨn=pən e nɨgi pɨsɨn kəti. Mətəu nətəm Isrel, kotəhmen e nəhlmɨ nɨgi u olif əpəha e nasumiən. Kəni rəueiu tɨmətɨg məmə Uhgɨn otɨlpɨn mɨn ilah e nəukətɨlah əhruahru.
Nasəkiən rəha Uhgɨn tepət
o nətəmimi rəfin
25 Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn. Iəkolkeikei məmə nəkotəhrun nati oneuən u məmə, itəmah nəsotəfəri pɨkiən itəmah. Uhgɨn təmol məmə nətəm Isrel nəuvein kəmotəpəh nətəuiən rəhan nəghatiən. Mətəu noliən əha otətatɨg əmə mətəuarus=pa Nanihluə mɨn rəfin nətəm Uhgɨn təmɨtəpɨn, ilah okotəhatətə lan. 26 Kəni e noliən əha, Uhgɨn otosmiəgəh rəfin nətəm Isrel. Təhmen əmə e nati Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Iətəmi otosmiəgəh nətəmimi otsɨpən e nətəm Isrel; Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “otsɨpən Saion.” Saion in nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm, kəni in tətəgətun=pən nətəm Isrel.
in otos rəkɨs noliən tərah rəha nətəm Isrel.
27 Kəni inu nəniəskasɨkiən rəha nasiruiən rəhak kəm lah məmə iəkafəl rəkɨs təfagə tərah rəhalah.”
28 Nətəm Isrel kəmotəpəh nanusiən təuvɨr rəha Iesu Krɨsto, kəni tol lanəha, ilah kəməhuva tɨkɨmɨr mɨn rəha Uhgɨn. Mətəu nati u in o nəuvɨriən rəhatəmah mətəu-inu rəueiu, Uhgɨn təməfɨnə rəhan nəuvɨriən kəm təmah Nanihluə mɨn. Mətəu Uhgɨn tatolkeikei əhanəh nətəm Isrel mətəu-inu in təmɨtəpɨn ilah, kəni ilah nɨrə rəha Epraham, Aisək, mɨne Jekəp. 29 Tol lanəha mətəu-inu, nian Uhgɨn təmɨtəpɨn rəkɨs nətəmimi kəni mol təuvɨr kəm lah, ko in təsəuhlin mɨniən e rəhan nətəlɨgiən. 30 Itəmah u Nanihluə mɨn, aupən nəmautəhti nəuia Uhgɨn. Mətəu rəueiu, Uhgɨn təmasək o təmah mətəu-inu nətəm Isrel kəmotəhti nəuian. 31 Kəni təhmen-əhmen əmə, nətəm Isrel kəmotəhti nəuia Uhgɨn rəueiu, məmə nasəkəhruiniən rəha Uhgɨn təhrun nepətiən o lah. Tol lanəha mətəu-inu rəueiu ilah kauteruh məmə nasəkiən rəha Uhgɨn tepət o lah, kəni məta ilah okotolkeikei məmə Uhgɨn otol mɨn lanəha e lah. 32 Nətəmimi rəfin kəutəhti nəuia Uhgɨn, kəni in tatol məmə rəhalah noliən tərah tətaskəlɨm ilah. In təmol lanəha məmə rəhan nasəkiən otepət o lah ərəfin.
Noliən rəha Uhgɨn in təuvɨr agɨn
33 !Otafu-to! !Nəuvɨriən rəha Uhgɨn o nətəmimi, mɨne nətəlɨgiən rəhan mɨne nəhruniən rəhan, ilah rəfin kotepət agɨn! Kitah kotəruru agɨn noliən rəha nətəlɨgiən rəhan, mɨne rəhan suaru mɨn. Inu təhmen=pən əmə e Nauəuə Rəha Uhgɨn iətəm tətəni məmə,
34 “Iətəmi kəti tɨkə təhrun natimnati iətəm tətatɨg e nətəlɨgiən rəha Uhgɨn.
Kəni iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun nəfəniən nəghatiən kəti məmə otasiru e Uhgɨn.”
35 “Iətəmi kəti tɨkə iətəm təhrun nəfən aruiən nati kəti rəhan kəm Uhgɨn mətəu-inu, natimnati rəfin agɨn rəha Uhgɨn rəkɨs.”
36 Tol lanəha mətəu-inu Uhgɨn təmol natimnati rəfin, kəni natimnati rəfin kəutatɨg mətəu-inu nəsanəniən rəhan tətaskəlɨm ilah, kəni natimnati rəfin in təmol məmə rəhan.
!Pəh kitah kotəfən nəni-viviən kəm in tatuvən matuvən naunun tɨkə! Əuəh.

11:1 1Saml 12:22; Sam 94:14; Fɨl 3:5

11:3 1King 19:10

11:4 1King 19:18

11:6 Kəl 3:18

11:8 Dut 29:4; Aes 29:10

11:10 Sam 69:22,23

11:11 Uək 13:46

*11:16 Nəghatiən u rəha pɨret tatsɨpən e Oltestɨmɨn. In tətəghati e nian kautos nauəniən vi e nasumiən. Nətəmimi kautol pɨret lan, kəni motaupən məutəfən nəve pɨret nəuvetɨn kəm Uhgɨn. Kəni in tətəgətun məmə pɨret apiəpiə, in mɨn rəha Uhgɨn, kəni ilah kotəhrun nuniən. Nam 15:20

11:17 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “Kəni rəueiu, nautos nəhu nɨgi təuvɨr rəha nəukətɨ nɨgi u olif.”

11:17 Efəs 2:11-19

11:22 Jon 15:2,4

11:26 Nəghatiən Kris əhruahru tətəni məmə, “otsɨpən Saion.” Saion in nərgɨn kəti mɨn rəha Jerusɨləm, kəni in tətəgətun=pən nətəm Isrel.