2
Nəmiəgəhiən vi e Iesu
Itəmah u, aupən təhmen əmə məmə nəmohmɨs e narmɨtəmah mətəu-inu nəmotəhti nəuia Uhgɨn, kəni motol noliən tərah mɨn. Nəmautan mautol noliən tərah rəha nɨftəni, kəni mautol nəuia iətəmi tətarmənɨg e nəsanəniən rəha nərahiən rəha nɨmagəuagəu, u Setən. In əmə əha narmɨn tərah iətəm tatol uək rəueiu e nəmiəgəhiən rəha nətəmi u kəutəhti nəuia Uhgɨn. Kol 3:7; Tait 3:3 Itɨmah mɨn iəmautatɨg lanəha təhmen əmə e lah nian kəti aupən. Nɨkitɨmah tolkeikei noliən tərah mɨn, kəni itɨmah iəmautol nərahiən əha iətəm kəmotol nɨkitɨmah tagiən. Nati nak iətəm təmsɨpən e nɨkitɨmah mɨne nətəlɨgiən tərah mɨn rəhatɨmah, mətəu itɨmah iəmautohtəu=pən əmə ilah. Kəni nian iəmotair, mətəu noliən tərah tɨnatɨg rəkɨs e nɨkitəmah, təhmen əmə məmə noliən tərah tɨnatɨg rəkɨs e nətəmi əpnapɨn mɨn. Kəni nɨki Uhgɨn tətahmə o noliən tərah mɨn rəhatɨmah, kəni in otəkeikei mol nalpɨniən kəm tɨmah. Kol 3:6
Mətəu Uhgɨn, in təriauəh e nolkeikeiən o tah, kəni rəhan nasəkəhruiniən o tah in iahgin pɨk. Kəni nati əpnapɨn e nian əha təhmen məmə kəmohmɨs e narmɨtah o noliən tərah mɨn, mətəu in təmol itah kotəmiəgəh kitah Krɨsto mətəu-inu in tolkeikei pɨk itah. (Otətəlɨg-to lan. E nəuvɨriən rəhan, in təmosmiəgəh itəmah.) Kol 1:21; 2:13 Kəni Uhgɨn təməfəri itah, kitah Krɨsto, kəni təmol məmə kitah kotəharəg kitah Krɨsto e negəu e neai. Kol 2:12
Uhgɨn təmol lanəha məmə e nian iətəm otəpanuva, in otəgətun rəhan nəuvɨriən iətəm in iahgin tapirəkɨs agɨn, kəni kitah kauteruh rəhan nəuvɨriən e noliən təuvɨr rəhan kəm tah e Krɨsto Iesu. E nəuvɨriən asoli rəha Uhgɨn iətəm in təmətuati lan kəm təmah, in təmosmiəgəh itəmah e nəhatətəiən, kəni natimnati mɨn əha, səniəmə itəmah aru nəmotol, mətəu in nati kəti iətəm Uhgɨn tətəfa əpnapɨn əmə kəm təmah, səniəmə e uək kəti iətəm itəmah nəmotol, kəni tol lanəha ko iətəmi kəti təsəfəri aruiən in ohni. 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9 10 Tol lanəha mətəu-inu in Uhgɨn iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatah, kəni in təmol itah e Krɨsto məmə kitah okotol uək mɨn iətəm kotəuvɨr. Uək mɨn u, Uhgɨn tɨnol əpenə-penə rəkɨs lan məmə kitah okotol ilah. Tait 2:14
Ilah kəməhuva kətiəh e Krɨsto
11 Tol lanəha, itəmah onəsotaluiən məmə nian nəmotair, kəni itəmah səniəmə nəuanɨləuɨs rəha Isrel. Kəni nətəm Isrel nətəm kɨnəhgi=pən rəkɨs ilah, ilah kəmotəni məmə itəmah Nanihluə mɨn mətəu-inu kəsəhgi-pəniən itəmah. Mətəu nati u, in nati kəti iətəm katol əmə e nɨpətɨ iətəmimi, mətəu təsekiən nɨkilah. 12 Kəni onəsotaluiən məmə e nian əha, itəmah nəmotəhtul isəu o Krɨsto, itəmah səniəmə nətəm Isrel əhruahru, mətəu itəmah Nanihluə mɨn əmə, kəni nəniəskasɨkiən mɨn rəha nasiruiən rəha Uhgɨn kəm nətəm Isrel aupən iətəm kəməlis ilah lan e Uhgɨn, ko təsuvaiən məmə rəhatəmah. Nəmiəgəhiən rəhatəmah e nəhue nɨtəni u in təmol lanəha məmə, itəmah nəmotəruru agɨn Uhgɨn, kəni rəhatəmah nuhuiniən tɨkə agɨn məmə onəkəhuvən məutatɨg itəmah Uhgɨn əpəha e negəu e neai. Rom 9:4; Kol 1:21 13 Mətəu itəmah mɨn u aupən nəmotan isəu o Uhgɨn, nəməhuva kətiəh itəmah Krɨsto Iesu, kəni rəueiu nəməhuva pəhriən o Uhgɨn e nɨra Krɨsto. Kol 1:20
14 Tol lanəha mətəu-inu Krɨsto pɨsɨn əmə təmələhu nəməlinuiən, təməlis nəuanɨləuɨs rəha Isrel mɨne Nanihluə mɨn kəhuva kətiəh məmə ilah nətəm kətiəh mɨn əmə. Aupən, Lou rəha nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel təməuəri ilah mɨne Nanihluə mɨn matol məmə ilah kautol tɨkɨmɨr, təhmen=pən əmə e nɨpəgləuahtəniəkɨs kəti tətəuəri nətəmimi əpəha e nɨtəuət kəti mɨne nətəmimi əpəha e nɨtəuət kəti mɨn. Mətəu Krɨsto təmɨrəuei nɨpəgləuahtəni əha. 1Kor 12:13 15 Təmol lanəha nian in təmɨmɨs e nɨgi kəməluau, kəni təmol məmə kitah okotəpəh nɨtəu-pəniən Lou mɨn rəfin rəha nətəm Isrel məmə okotəhruahru e nəhmtɨ Uhgɨn. Krɨsto təmol lanəha məmə in otol nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn kəhuva kətiəh lan. Kəni e noliən əha, in təmələhu nəməlinuiən. Kol 2:14 16 Kəni e nɨmɨsiən rəhan e nɨgi kəməluau, Krɨsto təmos ilah kəhuva kətiəh, kəni mit ilah mohtəlɨg=pən o Uhgɨn, kəni mol rəhalah tɨməti tamis. Sek 9:10; Kol 1:20,22 17 In təmuva mətəni pətɨgəm nəməlinuiən kəm təmah u aupən nəməutatɨg isəu o Uhgɨn, kəni mətəni pətɨgəm nəməlinuiən kəm tɨmah u iəməutatɨg iuəkɨr o Uhgɨn. Aes 57:19 18 Kəni rəueiu e nati nak iətəm Krɨsto təmol, kitah rəfin nətəm Isrel mɨne Nanihluə mɨn, kotəhrun nuvaiən o Tatə Uhgɨn e Narmɨn Rəhan kətiəh əmə.
19 Kəni tol lanəha, səniəmə itəmah iapɨspɨs mɨn uə nətəm ihluə, mətəu rəueiu itəmah natɨg mɨn e negəu e neai itəmah nətəm kəutəhatətə e Iesu, kəni itəmah nenətɨ Uhgɨn mɨn. Efəs 3:6 20 Kitah kotəhmen e nimə kəti rəha Uhgɨn iətəm nəhlkɨ nimə in Krɨsto Iesu, kəni aposɨl mɨn mɨne iəni mɨn, ilah nəhlmɨ nimə asoli mɨn, 1Kor 3:11 21-22 kəni Krɨsto tatɨlpɨn itəmah Nanihluə mɨn e nimə əha təhmen e nəhlmɨ nimə mɨn, kəni tatuvləkɨn nəhlmɨ nimə mɨn rəfin məmə ilah okəhuva nimə əhruahru rəha nəfakiən kəm Iərmənɨg, iətəm Uhgɨn tətatɨg ikɨn e Narmɨn Rəhan. 1Kor 3:16; 1Pitə 2:5

2:2 Kol 3:7; Tait 3:3

2:3 Kol 3:6

2:5 Kol 1:21; 2:13

2:6 Kol 2:12

2:9 1Kor 1:29-31; 2Tim 1:9

2:10 Tait 2:14

2:12 Rom 9:4; Kol 1:21

2:13 Kol 1:20

2:14 1Kor 12:13

2:15 Kol 2:14

2:16 Sek 9:10; Kol 1:20,22

2:17 Aes 57:19

2:19 Efəs 3:6

2:20 1Kor 3:11

2:21-22 1Kor 3:16; 1Pitə 2:5