3
Pol təməni pətɨgəm nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn
Iəu Pol, iəməni pətɨgəm nanusiən rəha Krɨsto Iesu kəm təmah Nanihluə mɨn, kəni kəməfa iəu e kaləpus ohni, kəni iətatɨg ikɨnu rəueiu. Fɨl 1:7,13
Itəmah nəkotəhrun rəkɨs məmə Uhgɨn təməfa uək asoli u kəm iəu məmə iəkəni pətɨgəm nəuvɨriən rəhan kəm təmah. Kol 1:25 Təhmen e nəghatiən iətəm iəmətei rəkɨs kəm təmah, iətəni məmə Uhgɨn pɨsɨn əmə təmol əpu nati oneuən rəhan kəm iəu. Efəs 1:9-10; Kol 1:26 Nian onəkotafin nəghatiən əha, kəni onəkotəhrun rəhak nəhruniən e nɨpətɨ nəghatiən rəha nəlpəkauiən oneuən rəha Uhgɨn e Krɨsto. Uhgɨn təməsol əpuiən nati u kəm nətəm aupən, mətəu rəueiu tɨnol əpu e Rəhan Narmɨn kəm rəhan mɨn aposɨl mɨn mɨne iəni mɨn iətəm təmɨtəpɨn rəkɨs. Nati oneuən əha məmə e nanusiən təuvɨr əmə, Nanihluə mɨn, ilah mɨn kəməhuva motəhmen e nətəm Isrel o nosiən nəuvɨriən rəha Uhgɨn, kəni ilah kəməhuva kətiəh, kəni kautos pəti nəuvɨriən rəha Uhgɨn e nəniəskasɨkiən rəhan e Krɨsto Iesu. Efəs 2:13,16-19
E nəuvɨriən asoli iətəm Uhgɨn təməfa əpnapɨn əmə kəm iəu e nəsanəniən asoli rəhan, in təməfa uək u rəha nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr əha. Kol 1:25 Nati əpnapɨn iəu ləhtəni agɨn e nətəmimi rəfin rəha Uhgɨn, mətəu e nəuvɨriən rəhan, Uhgɨn təməfa uək u, məmə iəkəni pətɨgəm kəm təmah u Nanihluə mɨn, nəuvɨriən mɨn rəha Krɨsto iətəm ko kitah kəsotəhruniən ilah rəfin mətəu-inu ilah tepət naunun tɨkə, 1Kor 15:9-10 kəni iəkol əpu kəm nətəmimi rəfin noliən iətəm Uhgɨn təmol rəhan nəlpəkauiən oneuən otuva miet pətɨgəm. Uhgɨn u təmol natimnati rəfin, in təmətəhluaig e nəlpəkauiən əha nuvəh rəkɨs.
10 In təmol lanəha məmə rəueiu in otol pətɨgəm kəm iərmənɨg mɨn mɨne nepətiən mɨn əpəha e magəuagəu rəhan neinatɨgiən iətəm suaru rəhan tepət tepət. Kəni ilah okoteruh rəhan neinatɨgiən nian okoteh niməfaki. 11 Inu nəlpəkauiən rəhan iətəm tətatɨg itulɨn, kəni təmuva nɨpəhriəniən e Krɨsto Iesu, Iərmənɨg rəhatah. 12 Kəni mətəu-inu e Krɨsto mɨne rəhatah nəhatətəiən lan, kitah kotəhrun nuvaiən nian rəfin otəhtul e nəhmtɨ Uhgɨn məsotəgɨniən. Jon 14:6; Rom 5:2 13 Tol lanəha, iəkətapuəh o təmah məmə sotoliən məmə nətəlɨgiən rəhatəmah teiuaiu e nahməiən iətəm iətatɨg lan ikɨnu. Iətətəu nahməiən o təmah, kəni in otasiru e rəhatəmah nəmiəgəhiən.
Nəfakiən rəha Pol
14 Mətəu e natimnati mɨn əha iətəm iəu iəməni rəkɨs, kəni iətasiəulɨn mətəfaki kəm Uhgɨn Tatə, 15 iətəm in təmol nətəmimi mɨn rəfin e nəhue nɨtəni mɨn mɨne əpəha e negəu e neai. 16 Nəsanəniən mɨne nolkeikeiən mɨne neinatɨgiən rəha Uhgɨn in tepət təuvɨr tapirəkɨs, kəni iəkətapuəh o Uhgɨn məmə Narmɨn Rəhan otol nɨkitəmah təsanən e nati təuvɨr mɨn əha rəhan 17 məmə e nəhatətəiən rəhatəmah e Krɨsto, in otatɨg kətiəh e nɨkitəmah. Kəni iətəfaki mɨn məmə nəmiəgəhiən rəhatəmah oteiuaiu mamnɨm vivi e nolkeikeiən rəha Uhgɨn 18 məmə itəmah nətəmi rəfin iətəm nəutəhatətə e Krɨsto, onəkoteh vivi nolkeikeiən asoli rəha Krɨsto iətəm naunun tɨkə. In teiuaiu tapirəkɨs lokamnɨm apɨn. In təri tapirəkɨs məhau mɨn. Suaru rəhan taiu tapirəkɨs suaru rəha mɨtɨgar. In iahgin tapirəkɨs nəhue nɨftəni rəfin agɨn. 19 Nolkeikeiən əha rəha Krɨsto, ko kəsotəhrun rəfiniən mətəu-inu in iahgin pɨk, mətəu iətəfaki məmə onəkotəhrun vivi nolkeikeiən əha məmə Uhgɨn otəriauəh e nəmiəgəhiən rəhatəmah e noliən təuvɨr mɨn rəfin rəhan.
20 !Kəni pəh kotəfəri nərgɨ Uhgɨn! E nəsanəniən rəhan iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən rəhatah, in təhrun noliən natimnati tapirəkɨs agɨn natimnati rəfin iətəm nɨkitah tətəhti uə kəutətapuəh ohni. 21 Pəh kitah niməfaki kotol kətiəh kitah Krɨsto Iesu mautəni-vivi Uhgɨn nian rəfin matuvən matuvən əmə lanko naunun tɨkə. !Əuəh!

3:1 Fɨl 1:7,13

3:2 Kol 1:25

3:3 Efəs 1:9-10; Kol 1:26

3:6 Efəs 2:13,16-19

3:7 Kol 1:25

3:8 1Kor 15:9-10

3:12 Jon 14:6; Rom 5:2