4
Kitah kətiəh e Krɨsto
Uhgɨn aru təmauɨn e təmah məmə itəmah nəkəhuva rəhan mɨn nətəmimi, kəni təmauɨn itəmah məmə nəkəutaliuək e nəmiəgəhiən iətəm təhruahru agɨn. Tol lanəha, iəu Pol u iətatɨg e kaləpus o Iərmənɨg, iəkətapuəh əskasɨk o təmah məmə onəkotatɨg e nəmiəgəhiən təuvɨr kəti tol lanəha. Otosiahu aru itəmah e natimnati rəfin, kəni məhuva itəmah nətəmi mətɨg, kəni nətəlɨgiən rəhatəmah otəfəməh, kəni nian suah kəti otol nati kəti təsəhmeniən e nəhmtɨtəmah, kəni nɨkitəmah otəsahmə uəhaiən ohni e nolkeikeiən rəha Uhgɨn. Kol 3:12-13
Narmɨn Rəha Uhgɨn təmuhapumɨn itəmah, tol lanəha onəkotalkut əskasɨk məmə nəkotatɨg kətiəh e nəməlinuiən. Kol 3:14-15 Kitah nɨpətɨn kətiəh əmə, kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn kətiəh əmə, kəni itəmah nautələhu=pən əskasɨk rəhatəmah nətəlɨgiən e nati kətiəh əmə, nəuvɨriən iətəm Uhgɨn təmauɨn e təmah ohni. Kəni Iərmənɨg kətiəh əmə, nəgətuniən kətiəh əmə, bəptais kətiəh əmə; kəni kitah kəutəfaki kəm Uhgɨn kətiəh əmə u in rəhatah rəfin Tatə. In tətarmənɨg rəfin e tah, kəni tatol rəhan uək e nəmiəgəhiən rəfin rəhatah, kəni mətatɨg e nɨkitah rəfin. 1Kor 12:6
Mətəu Krɨsto təməuəri rəhan nəsanəniən kəm kitah rəfin agɨn kətiəh kətiəh o noliən uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn. Rom 12:3,6 Tol lanəha, Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə,
“Nian in təməri ilɨs agɨn,
kəni miti pətɨgəm rəhan tɨkɨmɨr mɨn iətəm təmehpahu ilah.
Kəni təməfən nati təuvɨr kəm nətəmimi.” Sam 68:18
Eruh to nəghatiən əha məmə, “In təməri.” Nɨpətɨn təni məmə, Krɨsto təmaupən meiuaiu ləhtəni agɨn, ikɨnu e nəhue nɨftəni. Jon 3:13 10 Suah u iətəm təmeiuaiu=pa, in iətəmi kətiəh əmə iətəm in təməri mɨn ilɨs agɨn mapirəkɨs neai məmə in otəriauəh e ikɨn mɨn rəfin. 11 In iətəmi kətiəh əmə iətəm in təməfən nəsanəniən rəhan kəm nətəmimi pɨsɨn pɨsɨn mɨn məmə nəuvein okəhuva aposɨl mɨn, nəuvein okəhuva iəni mɨn, nəuvein okəhuva nətəmimi rəha nəni pətɨgəmiən nanusiən təuvɨr, nəuvein okəhuva pastə mɨn mɨne nəgətun mɨn. 1Kor 12:28 12 Krɨsto təmol lanəha məmə ilah okotasiru motol əpenə-penə e nətəmimi rəha niməfaki, kəni nətəmimi rəha niməfaki okotol uək rəha Uhgɨn məmə nɨpətɨ Krɨsto otəskasɨk, 13 mətəuarus kitah rəfin kəhuva motol kətiəh e nəhatətəiən rəhatah, mɨne nəhruniən e Nətɨ Uhgɨn, kəni motepət məhuva motəhmen e Krɨsto iətəm in təhruahru agɨn. Kol 1:28
14 Kəni kitah okotəpəh noliən mɨn rəha kəlkələh mɨn u nian rəfin kəutəuhlin rəhalah nətəlɨgiən e nati kɨnotəhatətə rəkɨs lan, təhmen e kɨnu kəti iətəm naiəh tatos. Nətəlɨgiən rəhatəmah tatol lanəha mətəu-inu suah kəti tətəgətun nati pɨsɨn, uə suah kəti mɨn tatiuvi rəhatəmah nətəlɨgiən e nəghatiən rəhan iətəm nɨkitəmah təhti məmə in təuvɨr, mətəu nɨpəhriəniən, suah kəha təteiuə. 15 Mətəu kəpə, kitah okəsotoliən lanəha. E nolkeikeiən, okotəni əmə nɨpəhriəniən. Kəni e noliən əha, e natimnati rəfin iətəm kautol, okotepət məhuva motəhmen e Krɨsto, iətəm in rəhn-kapə niməfaki. 16 Kəni Krɨsto tatol məmə rəhan mɨn nətəmimi kəhuva kətiəh, təhmen=pən əmə e nəuanɨləuɨs mɨn iətəm kautɨlpɨn nɨpətɨ iətəmimi. Nian nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨn kautol vivi uək əhruahru rəhalah e nolkeikeiən, mol nɨpətɨn tatepət mətəskasɨk. Kol 1:18; 2:19
Noliən vi rəha iəfaki mɨn
17 E nərgɨ Iərmənɨg iətəni əskasɨk kəm təmah məmə onəsotohtəu=pən mɨniən noliən rəha nətəmi mɨn u kəsotəniən nɨpəhriəniən e Uhgɨn. Nətəlɨgiən rəhalah tol nati əpnapɨn lan. Rom 1:21; 1Pitə 1:14 18 Nəhruniən rəhalah tətan əmə əpəha tapinəpu ikɨn, kəni mautan isəu o nəmiəgəhiən iətəm Uhgɨn tətəfa mətəu-inu rəhn-kapə lah tiəkɨs kəni kəsotolkeikeiən məmə okotəhrun Uhgɨn, kəni kɨnotəruru nati. 19 Kəni məsotaulɨsiən e rəhalah noliən tərah mɨn, kəni mɨnotegəhan e noliən tərah mɨn kəutarmənɨg e nəmiəgəhiən rəhalah, təhmen e nɨtəuiən nɨpətan, mɨne noliən mɨn lanəha. Kəni nian rəfin kautolkeikei mɨn məmə okotol təhmɨn mɨn.
20 !Mətəu nian kəmotəgətun itəmah e Krɨsto, nəgətuniən əha in tol pɨsɨn agɨn e inəha! 21 Kəmətəgətun itəmah e noliən rəha Krɨsto, kəni itəmah rəhan mɨn, kəni kəgətun itəmah e nɨpəhriəniən iətəm tətatɨg lan. 22 Kəni kəməgətun itəmah məmə onəkotəhlman e rəhatəmah noliən əuas mɨn u kotərah, təhmen e nati pien kəti. Kəni motəpəh nətəlɨgiən əuas mɨn u kotərah. Nolkeikeiən tərah mɨn mɨne neiuə mɨn koatərəkɨn noliən mɨn mɨne nətəlɨgiən mɨn. Rom 8:13; Kol 3:9 23 Nəmiəgəhiən mɨne nətəlɨgiən rəhatəmah otəkeikei muva məuvɨr vivi mɨn. Rom 12:2 24 Kəni itəmah onəkotəkeikei məhuva nətəmimi vi mɨn e noliən mɨn mɨne nətəlɨgiən mɨn rəhatəmah, iətəm Uhgɨn təmol məmə okotəhmen lan, inu noliən mɨn iətəm nɨkin tətagiən lan, mɨne noliən mɨn əhruahru pəhriən. Jen 1:26; Kol 3:10
25 Tol lanəha, itəmah rəfin nəkotəkeikei motəpəh noliən rəha neiuəiən, mətəu nəkotəni nɨpəhriəniən kəm təmah mɨn, mətəu-inu kitah nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨ Krɨsto. Sek 8:16; Kol 3:8-9 26 Nian nɨkim tətahmə, soliən noliən tərah, kəni alu uəhai əmə məsoliən niəməha tətatɨg lam mətəuarus mɨtɨgar tuvən miuvɨg, Sam 4:4; Jem 1:19-20 27 kəni məsəfəniən nəua nɨmahan kəti kəm Setən. 28 Iətəm tətakləh otəkeikei məhlan e noliən əha, mətəu in aru otəkeikei mol uək kəti e nəhlmɨn məmə otos məni nəuvein iətəm təhrun nəfəniən nasiruiən kəm ianrah mɨn.
29 Səniən nəghatiən tərah e nohlɨm, mətəu əni əmə nati təuvɨr iətəm otasiru e nətəmimi nian kotaliuək e suaru pɨsɨn pɨsɨn mɨn, məmə nəghatiən mɨn əha otasiru e lah. Kol 4:6 30 Sotoliən Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəu nahməiən o noliən rəhatəmah, mətəu-inu in nəmtətiən rəhatəmah məmə itəmah rəha Uhgɨn, kəni in otos rəkɨs itəmah e noliən tərah mɨn e nian rəha nosmiəgəhiən. Aes 63:10; Efəs 1:13-14; 1Təs 5:19 31 Kəni əraki rəfin e natimnati mɨn u: nahməiən e nɨkitəmah iətəm tətatɨg tatuvəh o nati kəti tərah iətəmi təmol e təmah; kəni əraki mɨn e noliən niəməha; mɨne noliən rəha nəni rahiən nətəmimi; mɨne noliən rəha nɨkitəmah mɨne nohlɨtəmah tɨtatɨperəh pɨk təhmen e kaluəluə; mɨne noliən rəha norgəhuiən; mɨne noliən mɨn rəfin iətəm okotol nərahiən kəm nətəmimi. Kol 3:8 32 Mətəu otəuvɨr o təmah mɨn, kəni motol nɨkitəmah tɨmətmətɨg o təmah mɨn. Kəni nəmə itəmah kəti otol nati tərah kəti kəm təmah kəti mɨn, kəni otalu əmə lan, təhmen=pən əmə məmə Uhgɨn təmalu e rəhatəmah noliən tərah mɨn mətəu-inu Krɨsto təmɨmɨs o təfagə tərah mɨn rəhatəmah. Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13

4:2 Kol 3:12-13

4:3 Kol 3:14-15

4:6 1Kor 12:6

4:7 Rom 12:3,6

4:8 Sam 68:18

4:9 Jon 3:13

4:11 1Kor 12:28

4:13 Kol 1:28

4:16 Kol 1:18; 2:19

4:17 Rom 1:21; 1Pitə 1:14

4:22 Rom 8:13; Kol 3:9

4:23 Rom 12:2

4:24 Jen 1:26; Kol 3:10

4:25 Sek 8:16; Kol 3:8-9

4:26 Sam 4:4; Jem 1:19-20

4:29 Kol 4:6

4:30 Aes 63:10; Efəs 1:13-14; 1Təs 5:19

4:31 Kol 3:8

4:32 Mat 6:14; 18:22-35; Kol 3:12-13