12
Nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, pəh iəkəghati e nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm tətəfa kəm tah, mətəu-inu iəkolkeikei məmə itəmah nəkotəkeikei motəhrun. Itəmah nəkotəhrun məmə aupən, nian nəməsotəfakiən kəm Uhgɨn, katiuvi=pən rəhatəmah nətəlɨgiən katit itəmah e suaru o nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn iətəm kəsotəghatiən. Hab 2:18-19 Tol lanəha, iəkəni kəm təmah məmə iətəmi kəti tɨkə iətəm tətəghati e nəsanəniən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn mətəni rah Iesu, kəni iətəmi kəti mɨn ko təsəniən məmə, “Iesu in Iərmənɨg,” mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn, in əmə tol iətəmimi tətəni. 1Jon 4:2-3
Nəkotəkeikei motəhrun vivi nati u məmə, nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm tətəfa kəm tah, mətəu kautsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn kətiəh əmə. Rom 12:6 Kitah kautol uək pɨsɨn pɨsɨn mɨn tepət o nasiruiən e nətəmimi, mətəu Iərmənɨg kətiəh əmə iətəm kitah kautol uək rəhan. Kitah kautol uək e noliən pɨsɨn pɨsɨn tepət, mətəu Uhgɨn kətiəh əmə iətəm tatol uək e nəmiəgəhiən rəha nətəmimi rəfin məmə ilah okautol uək rəfin mɨn əha.
Kəni Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa rəhan nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm tah kətiəh kətiəh məmə kitah okotasiru e tah mɨn rəfin. Iətəmi kəti, Narmɨn tətəfən nəghatiən rəha neinatɨgiən kəm in. Kəni kəti mɨn, Narmɨn kətiəh əmə tətəfən nəghatiən rəha nəhruniən nati kəm in. Kəni kəti mɨn, Narmɨn kətiəh əmə tətəfən nəhatətəiən kəm in. Kəni kəti mɨn, Narmɨn kətiəh əmə əha tətəfən nəsanəniən o nol viən nɨmɨsiən kəm in. 10 Kəni kəti mɨn, tətəfən nəsanəniən o noliən nati apɨspɨs mɨn kəm in. Kəni kəti mɨn, tətəfən nəghatiən mɨn iətəm Uhgɨn tətəfa kəm in. Kəni kəti mɨn, tətəfən nəsanəniən o nakiliən narmɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm in. Kəni kəti mɨn, tətəfən nəsanəniən rəha nəniən nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn kəm in.* Nəsanəniən rəha nəniən nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, tətəghati e nəghatiən mɨn iətəm iətəmi kəti təsəhruniən. Afin-to 1Kor 13:1, mɨne Uək 2:4. Kəni kəti mɨn əha, tətəfən nəsanəniən o nəniən nɨpətɨ nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn əha kəm in. 11 Nəsanəniən mɨn əha ilah rəfin, kautsɨpən əmə e Narmɨn kətiəh əmə, kəni tətəfa kəm tah kətiəh kətiəh e suaru mɨn iətəm in əmə tolkeikei. 1Kor 7:7
12 Nɨpətɨ iətəmimi kətiəh əmə, mətəu nəuəlɨ-nəuəlɨn tepət; kəni nati əpnapɨn nəuəlɨ-nəuəlɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn, ilah kautɨlpɨn e nɨpətɨn kətiəh əmə. Kəni tol lanəha, təhmen-əhmen əmə e Krɨsto. 1Kor 10:17 13 Kitah nəuvein, kitah nəuanɨləuɨs mɨn rəha Isrel, kitah nəuvein Nanihluə mɨn, nəuvein slef mɨn əmə, nəuvein səniəmə slef mɨn, mətəu Narmɨn Rəha Uhgɨn kətiəh əmə təmol bəptais e tah rəfin agɨn mol məmə kəməhuva nɨpətɨn kətiəh əmə, kəni kitah kəmotos Narmɨn Rəha Uhgɨn u kətiəh əmə. Kəl 3:28
14 Pəhriən. Nɨpətɨ iətəmimi kəməsoliən nəuəlɨn kətiəh əmə, mətəu nəuəlɨn tepət. 15 Nəmə nəhlkɨn təni məmə, “Səniəmə iəu nəhlmɨn, kəni tol lanəha, səniəmə iəu nəuəlɨ nɨpətɨn kəti,” kəni nəghatiən rəhan təsoliən məmə nəhlkɨn in səniəmə nəuəlɨ nɨpətɨn nəuvetɨn. 16 Kəni nəmə matəlgɨn təni məmə, “Səniəmə iəu nəhmtɨn, kəni tol lanəha, səniəmə iəu nəuəlɨ nɨpətɨn kəti,” kəni nəghatiən rəhan təsoliən məmə matəlgɨn in səniəmə nəuəlɨ nɨpətɨn nəuvetɨn.
17 ?Nəmə nɨpətɨn in nəhmtɨn rəfin əmə, kəni otəhra mətəu nati? ?Kəni nəmə nɨpətɨn in matəlgɨn rəfin əmə, kəni otəhra məmiəvɨn nati. 18 Mətəu kəpə, Uhgɨn təməuəri nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨn ilah rəfin iətəm in tolkeikei məmə ilah okotol lanəha. 19 Nəmə nɨpətɨ iətəmimi kəti in nəuəlɨ-nəuəlɨn əmə kəti, təhmen e nəhlkɨn, mətəu səniəmə in nɨpətɨn kəti pəhriən. 20 Mətəu nɨpəhriəniən, nəuəlɨ-nəuəlɨn tepət, mətəu nɨpətɨn kətiəh əmə.
21 Nəhmtɨn ko təsəniən kəm nəhlmɨn məmə, “Iəu iəkəpəh ik, iəu inəhmen rəkɨs.” Kəni rəhn-kapə ko təsəniən kəm nəhlkɨn mil məmə, “Iəu iəkəpəh itəlau, iəu inəhmen rəkɨs.” 22 Təsoliən lanəha. Kəni tapirəkɨs inu, nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah iətəm nɨkitah təhti məmə ilah kotəpəou agɨn, ilah nati keikei o nɨpətɨtah. 23 Kəni nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah iətəm nɨkitah təhti məmə ilah nati əpnapɨn əmə, kautol noliən rəha nɨsiaiən e lah. Kəni nəuəlɨ-nəuəlɨn rəha naulɨsiən, kitah kauteh vivi ilah. 24 Mətəu nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah iətəm təsoliən naulɨsiən, kitah kəsotoliən nati agɨn e lah. Mətəu Uhgɨn təmuhapumɨn nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah mɨn, kəni matɨsiai nəuəlɨ-nəuəlɨn mɨn iətəm kitah kauteh=pən əmə ilah. 25 Kəni e noliən əha, nəuəlɨ-nəuəlɨ nɨpətɨtah okəsotəhapu əhapuiən ilah mɨn, mətəu ilah okoteh vivi rəfin ilah mɨn. 26 Nəmə nəuəlɨn nəuvetɨn tətətəu nahməiən, kəni nəuəlɨn mɨn ilah rəfin okotətəu nahməiən ilah min. Kəni nəmə nəuəlɨn nəuvetɨn kətəfən nɨsiaiən kəm in, kəni nəuəlɨn mɨn rəfin okotagiən ilah min.
27 Nɨpətɨ nəghatiən u məmə itəmah nɨpətɨ Krɨsto, kəni itəmah rəfin kətiəh kətiəh itəmah nəuəlɨn mɨn rəha nɨpətɨ Krɨsto. Rom 12:5 28 Kəni e niməfaki, Uhgɨn təmaupən mələhu=pən aposɨl mɨn, kəni uərisɨg ko, iəni mɨn, kəni uərisɨg ko, nəgətun mɨn. Kəni təmələhu=pən nətəm kautol nati apɨspɨs, mɨne ilah nətəm kautol vivi nɨmɨsiən mɨn, kəni nətəm kəutasiru e nətəmimi, kəni nətəm koteinatɨg nətəm kəutasiru o nəniən rəha niməfaki, kəni nətəm kəutəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn. Efəs 4:11-12 29 ?Nətəmimi rəfin aposɨl mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin iəni mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin nəgətun mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin kautol nati apɨspɨs mɨn? 30 ?Uə nətəmimi rəfin kautol vivi nɨmɨsiən mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin kəutəghati e nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn? ?Uə nətəmimi rəfin kəutəni pətɨgəm nɨpətɨ nəghatiən ikɨn pɨsɨn mɨn? Kəpə, təsoliən lanəha. 31 Mətəu təuvɨr məmə nəkotələhu=pən əskasɨk nətəlɨgiən rəhatəmah o nosiən nəsanəniən pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm Narmɨn Rəha Uhgɨn tətəfa, ilah mɨn əha kotəuvɨr agɨn. 1Kor 14:1
Mətəu rəueiu iəkəni=pɨnə suaru təuvɨr agɨn.

12:2 Hab 2:18-19

12:3 1Jon 4:2-3

12:4 Rom 12:6

*12:10 Nəsanəniən rəha nəniən nəghatiən ikɨ pɨsɨn pɨsɨn mɨn, tətəghati e nəghatiən mɨn iətəm iətəmi kəti təsəhruniən. Afin-to 1Kor 13:1, mɨne Uək 2:4.

12:11 1Kor 7:7

12:12 1Kor 10:17

12:13 Kəl 3:28

12:27 Rom 12:5

12:28 Efəs 4:11-12

12:31 1Kor 14:1