10
Pol təməni pətɨgəm
noliən rəha nətəm Isrel aupən
Piak mɨn mɨne nəuvɨnɨk mɨn, iəkolkeikei məmə nəkotəhrun məmə nian tɨpɨtɨmah mɨn kəmohiet Ijɨp, ilah rəfin nəpuə təmətahgəl pəsɨg e lah, Eks 13:21-22; 14:22 kəni ilah rəfin kəməhuvən=pən itəhi u kətəni məmə Nɨtəhi Ərarəuv. Kəni e nəpuə mɨne nɨtəhi, Uhgɨn təmol bəptais e lah rəfin məmə okəhuva nətəmimi rəha Mosɨs. Kəni ilah rəfin kəmotun nauəniən kətiəh əmə iətəm təmsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, Jon 6:31; Eks 16:4,35 kəni motəmnɨm nəhu kətiəh əmə iətəm təmsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn, mətəu-inu kəmotəmnɨm nəhu e kəpiel iətəm təmsɨpən e Narmɨn Rəha Uhgɨn iətəm təmətan ilah min, Eks 17:6; Nam 20:11 kəni kəpiel əha in Krɨsto.* “Kəpiel” u, kəsafiniən e Oltestɨmɨn. Nətəlɨgiən u təmiet e nəghatiən mɨn rəha nətəm Isrel. Nati əpnapɨn ilah kəmotol lanəha, mətəu Uhgɨn nɨkin təməsagiəniən o lah tepət nəuvetɨn, kəni ilah tepət kəmohmɨs əpəha ikɨn pɨsɨn pɨsɨn mɨn təpiə-məpiə ikɨn. Nam 14:29-30
Kəni Uhgɨn təmol natimnati mɨn əha məmə ilah nəmtətiən mɨn məmə otəhgi-pəri nɨkitah motəgətun itah, kəni kitah okəsotoliən nɨtai lah motələhu=pən rəhatah nətəlɨgiən e noliən tərah mɨn təhmen e natimnati iətəm kəmotol aupən. Nam 11:4,34; 1Kor 10:11 Sotohtəu-pəniən noliən rəha nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn təhmen e lah nəuvein kəmotol aupən. Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Nətəmimi kəmotəharəg məmə okotauən motəmnɨm, kəni motəhtul məmə okotol danɨs u tiuvi=pən ilah tərah ikɨn.” Eks 32:4,6,19 Tərah məmə kitah okotit oneuən nɨpətan təhmen e lah nəuvein kəmautol aupən, kəni ilah rəfin tuenti-tri-tausɨn kəmohmɨs e nian kətiəh əmə. Nam 25:1-9 Tərah məmə kitah okotol natimnati iətəm otiuvi niəməha rəha Iərmənɨg Tətəghati e noliən rəha nətəmimi nətəm kautol noliən tərah kəti, nati əpnapɨn ilah kotəhrun məmə Uhgɨn təməni məmə noliən əha in noliən tərah kəti. təhmen e lah nəuvein kəmautol aupən, kəni sɨneik tus ilah kohmɨs. Eks 17:2; Nam 21:5,6 10 Tərah məmə nəkotəni nɨkalɨ Uhgɨn təhmen e lah nəuvein kəmautol aupən, Nam 16:41-50; 17:5,10 kəni agelo rəha nɨmɨsiən tohamu ilah.
11 Kəni Uhgɨn təmol natimnati mɨn əha məmə okəhuva e nəmiəgəhiən rəhalah, məmə ilah nəmtətiən mɨn, kəni kəmətei ilah məmə okotəhgi-pəri nɨkitah motəgətun itah, nətəm kəutatɨg rəueiu məmə naunun nian tətuva iuəkɨr. 12 Kəni nəmə nɨkitəmah təhti məmə nəutəhtul əskasɨk, autətəu vivi itəmah, mətəu-inu itəmah mɨn nəkotəhrun nəmeiən e noliən tərah mɨn əha. 13 Nəfeifeiən iətəm tətuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah təhmen əmə e iətəm katol lan e nətəmimi rəfin. Mətəu nian rəfin, kitah kotəhrun nəhatətəiən e Uhgɨn, kəni otəsegəhaniən e nəfeifeiən otuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah məmə in təskasɨk mapirəkɨs nəsanəniən rəhatəmah. Mətəu nian nəfeifeiən tətuva e nəmiəgəhiən rəhatəmah, Uhgɨn otol suaru kəti məmə onəkotəhrun nosiən nəhtuliən rəhatəmah, məmə nati əha otəsiuvi-pəniən itəmah e nərahiən.
Narmɨ nati mɨn mɨne nəfaki mɨn
14 Tol lanəha rəhak mɨn, otagɨm rəkɨs e noliən rəha nəfakiən kəm narmɨ nati mɨn. 15 Itəmah nəkotəni məmə nəkoteinatɨg, kəni otakil aru nəghatiən rəhak məmə in təuvɨr uə tərah. 16 Nian kitah kotauən e Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu, kəni motəni kəm Uhgɨn məmə nɨkitah tagiən o nəmnɨmiən, kəni məutəmnɨm nəmnɨmiən əha, təhmen məmə kitah kəutəhuva mautol kətiəh kitah Krɨsto e nɨran. ?Iətəni pəhriən, uə kəpə? Kəni nian kitah kautun pɨret iətəm kəməmarɨs kəuəri, kitah kəutəhuva kətiəh kitah Krɨsto. ?Iətəni pəhriən, uə kəpə? Mat 26:26-28 17 Kitah u nətəmimi tepət, mətəu kotəhmen e nɨpətɨn kətiəh əmə, mətəu-inu pɨret kətiəh əmə, kəni kitah rəfin kautun əmə pɨret əha. Rom 12:5
18 Nɨkitəmah tətəhti noliən rəha nətəm Isrel. Nian iətəm tatol sakrifais kəm Uhgɨn, kəni nətəmimi nəuvein kautun nəhuvegɨ nati iətəm kəmol sakrifais lan, təhmen əmə məmə ilah rəfin kəməhuva kətiəh ilah Uhgɨn e sakrifais əha. ?Inu nɨpəhriəniən, uə kəpə? Əuəh, in nɨpəhriəniən. Lev 7:6
19 ?Nɨpətɨ nəghatiən mɨn rəhak nak? ?Təhro? ?Iətəni məmə nəhuvegɨ nati iətəm katol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn in nati agɨn kəti, uə nati əpnapɨn əmə? Ilah nati əpnapɨn əmə. ?Uə təhro? ?Iətəni məmə narmɨ nati mɨn, ilah nati agɨn mɨn nəuvein, uə ilah nati əpnapɨn əmə? Ilah nati əpnapɨn əmə. 1Kor 8:4 20 Mətəu iətəni məmə nian nətəmimi kautol sakrifais kəm narmɨ nati mɨn, kautol kəm iərmɨs mɨn, kəni nati u in nati kəti, kəni kəsotoliən kəm Uhgɨn. Kəni iəsolkeikeiən məmə nəkəhuva kətiəh itəmah iərmɨs mɨn. Dut 32:17; Nəh 9:20 21 Itəmah onəsəhuvəniən motos pɨret mɨne wain e Nauəniən Rəha Nəmtətiən Rəha Iesu, kəni motatɨg məhuvən mɨn e niməfaki rəha narmɨ nati mɨn motun sakrifais mɨne motəmnɨm wain rəha iərmɨs mɨn itəmah nətəm kəutəfaki lan. 2Kor 6:15-16 22 ?Təhro? ?Nautol məmə Iərmənɨg otəməki e təmah təhmen e nətəm Isrel? ?Nɨkitəmah təhti məmə nəsanəniən rəhatah tepət mapirəkɨs rəha Uhgɨn? Dut 32:21
23 Itəmah nəutəni məmə, “Təuvɨr əmə məmə iəkol natimnati rəfin iətəm iəkolkeikei.” Mətəu iəu iəkəni məmə, səniəmə natimnati mɨn rəfin kəutasiru e təmah motasiru e nəmiəgəhiən rəhatəmah. 1Kor 6:12 24 Təsəuvɨriən məmə itəmah kəti tətəsal aru e rəhan nəuvɨriən, mətəu təkeikei mətəsal mɨn e nəuvɨriən rəha nətəmimi mɨn nəuvein. Rom 15:1-2
25 Kəni təuvɨr əmə. Otun əmə nəhuvegɨ nati mɨn rəfin iətəm katos e makɨt, kəni məsotətapuəhiən e nəghatiən lan məmə kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn, uə kəpə. Kəni nɨkitəmah təsəhti pɨkiən. 26 Noliən əha təuvɨr əmə mətəu-inu Nauəuə Rəha Uhgɨn tətəni məmə, “Nɨftəni mɨne natimnati rəfin əha ikɨn ilah rəha Iərmənɨg.” Sam 24:1
27 Kəni nəmə iətəm təsəfakiən kəti tətapuəh ik məmə nəkuvən e rəhan nimə muauən, kəni nɨkim tagiən məmə onəkuvən, un əmə nauəniən nak iətəm tətəfɨnə, məsətapuəhiən məmə kəmol sakrifais lan kəm narmɨ nati mɨn uə kəpə. Nɨkim təsəhti pɨkiən. 28 Mətəu nəmə kəti təni=pɨnə kəm ik məmə, “Kəmol sakrifais e nəhuvegɨ nati u kəm narmɨ nati mɨn,” kəni təuvɨr məmə nəsuniən. Nɨkim otətəhti iətəmi u mətəu-inu e rəhan nətəlɨgiən təmol, kəni nəsuniən. 1Kor 8:7 29 Səniəmə nati tərah kəti ohnik, mətəu in nati tərah e nətəlɨgiən əmə rəhan. ?Mətəu təhro nətəlɨgiən rəha iətəmi kəti mɨn otakil rəhak noliən iətəm iəkolkeikei məmə iəkol, kəni mahtɨpəsɨg lak məmə iəsoliən nati kəti? 30 ?Nəmə iətəni kəm Uhgɨn məmə nɨkik tagiən o nauəniən, təhro okəni rah iəu e nati kəti iətəm iəməni rəkɨs kəm Uhgɨn məmə nɨkik tətagiən ohni? 1Tim 4:4
31 Nəukətɨ nəghatiən rəfin əha tol lanəha, nati nak iətəm onəkol, uə nəkauən, uə nəkəmnɨm, nəkəkeikei mol ilah rəfin e noliən iətəm otləfəri nərgɨ Uhgɨn lan. Kol 3:17 32 Soliən məmə iətəmi kəti təmei e rəhan nəmiəgəhiən, nəmə in nəuanɨləuɨs rəha Isrel, uə Ianihluə, uə iətəmi kəti e niməfaki rəha Uhgɨn. Rom 14:13 33 Otol noliən əha təhmen e noliən rəhak iətəm iətalkut məmə iəkol nɨki nətəmimi rəfin kotagiən e noliən mɨn rəfin. Iatol lanəha mətəu-inu iəsəsal aruiən e rəhak nəuvɨriən, mətəu rəha nətəmimi tepət, məmə Uhgɨn otosmiəgəh ilah. 1Kor 9:20-22

10:1 Eks 13:21-22; 14:22

10:3 Jon 6:31; Eks 16:4,35

10:4 Eks 17:6; Nam 20:11

*10:4 “Kəpiel” u, kəsafiniən e Oltestɨmɨn. Nətəlɨgiən u təmiet e nəghatiən mɨn rəha nətəm Isrel.

10:5 Nam 14:29-30

10:6 Nam 11:4,34; 1Kor 10:11

10:7 Eks 32:4,6,19

10:8 Nam 25:1-9

10:9 Tətəghati e noliən rəha nətəmimi nətəm kautol noliən tərah kəti, nati əpnapɨn ilah kotəhrun məmə Uhgɨn təməni məmə noliən əha in noliən tərah kəti.

10:9 Eks 17:2; Nam 21:5,6

10:10 Nam 16:41-50; 17:5,10

10:16 Mat 26:26-28

10:17 Rom 12:5

10:18 Lev 7:6

10:19 1Kor 8:4

10:20 Dut 32:17; Nəh 9:20

10:21 2Kor 6:15-16

10:22 Dut 32:21

10:23 1Kor 6:12

10:24 Rom 15:1-2

10:26 Sam 24:1

10:28 1Kor 8:7

10:30 1Tim 4:4

10:31 Kol 3:17

10:32 Rom 14:13

10:33 1Kor 9:20-22