9
Agelo iətəm tatol faif lan təmahli təui
Agelo iətəm tatol faif lan, təmahli rəhan təui, kəni iəmafu məhau kəti iətəm tɨnsɨ-pəri e neai məmei=pən e nəhue nɨftəni. Kəməfən ki kəti kəm məhau kəha, o nerəhiən e nɨpəg asoli iətəm teiuaiu agɨn. Nian təmerəh e nɨpəg əha, nəhanɨgəm təməri, təhmen e nəhanɨgəm rəha iəhuei. Mɨtɨgar mɨne nəpuə kəmuapinəpu e nəhanɨgəm rəha nɨpəg asoli.
Konu nati kəti təhmen e pitu, ilah tepət agɨn əha, kəmohiet rəkɨs e nəhanɨgəm əha, moteiuaiu e nɨftəni, kəni kəməfən nəsanəniən kəm lah o nusiən itəmi e nɨpikɨlah kəni tətahmə tətahmə.
Kəməni=pən kəm pitu mɨn məmə kəsotərəkɨniən nɨmanuvehli mɨne nɨgi mɨn, mɨne natimnati iətəm kauteviə e nəhue nɨftəni, mətəu okotərəkɨn əmə nətəmi mɨn ko nətəm kəsotosiən mak rəha Uhgɨn e nɨpənəgɨlah. Kəni kəmegəhan e nəsanəniən kəm lah məmə okotus nətəmimi motol nahməiən kəm lah o məuɨg faif, mətəu kəsotohamuiən ilah. Kəni nahməiən əha, iətəm ilah okotətəu tərah lan, tapirəkɨs agɨn nəmə nɨpikɨ velau tətei itəmi, kətahmə.* Nəghatiən Kris əhruahru təməsəniən nahməiən rəha nɨpikɨ velau. In təməni nahməiən rəha “skopion,” in nati kəti tətəu itəmi e nɨpikɨn. E nian mɨn əha, nətəmimi okotəsal e suaru o nɨmɨsiən, mətəu ko kəsotehiən. Okotolkeikei məmə okohmɨs, mətəu ko kəsohmɨsiən.
Iəmafu pitu asoli mɨn əha, ilah kotəhmen e əhos mɨn iətəm kəmotəhtul maru o nəluagɨniən. Ilah kəmotəfəfau e nati kəti təhmen e kəfəfau rəha kig iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, kəni rəhn-kapə lah təhmen e rəha iətəmimi. Nəuanulah təfəməh təhmen e nəuanu pətan, kəni nəhluvlah tasɨlə təhmen e nəhluv laion. Nɨlosɨlah tɨkɨmkɨm təhmen e nati katuvən lan o nəluagɨniən, kəmol e aiən, kəni nɨməlməlɨlah kəutəlɨpə təhmen e nɨləkɨt-ləkɨtiən rəha əhos mɨn kautiuvi jariot mɨn tepət kəutaiu e nəluagɨniən. 10 Nɨpikɨlah tatus itəmi kətahmə tapirəkɨs agɨn nian velau tətei itəmi e nɨpikɨn. Afin-to futnot rəha Nəh 9:5. Ilah kautos nəsanəniən e nɨpikɨlah o noliən nahməiən kəm nətəmimi o məuɨg faif. 11 Ilah, rəhalah kəti əha ikɨn iətəmi asoli, in iərmənɨg rəha nɨpəg asoli iətəm teiuaiu agɨn. E nəghatiən rəha nətəm Isrel, kətəni nərgɨn məmə Apaton, nɨpətɨn u Iərəkɨn, kəni e nəghatiən Kris, kətəni məmə Apolion.
12 !Əui! Nərahiən aupən tɨnol naunun, mətəu əui, əui, nərahiən keiu mɨn əha ikɨn okəpaniəuva.
13 Kəni əmeiko, agelo iətəm tatol sikɨs lan təmahli rəhan təui. Kəni iəmətəu nəuian kəti təmsɨ=pən əpəha e nɨki rəhnəpati ilah kuvət rəha oltə u kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, kəni tətəhtul aupən e nəhmtɨ Uhgɨn. Oltə u, in tepɨl kəti tətəhtul əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni katol sakrifais mɨn ikɨn. Rəhnəpati mɨn əpəha e kaugə mɨn. 14 Kəni nəuian əha təməni=pən kəm agelo iətəm tatol sikɨs lan u tətələs təui, məmə, “Ɨtɨs nagelo mɨn u ilah kuvət iətəm kəməlis ilah kəmki=pən əpəha e nəhu asoli Iufretis.” 15 Tol lanəha, təmɨtɨs ilah. Nagelo mɨn əha, ilah kuvət, kəməlɨn ilah kautəhtul maru u rəueiu o auə əhruahru u, mɨne nian əhruahru u, mɨne məuɨg əhruahru u, mɨne nu əhruahru u, məmə okotohamu nətəmimi rəha nəhue nɨftəni nəuvetɨn kətiəh, motəpəh keiu. 16 Kəni iəmətəu nəmpə rəha soldiə mɨn rəhalah, nətəm kəutasuə e əhos, kəni ilah rəfin tu-hanrɨt-miliən nətəmimi.
17 Kəni e nəməhlairiən rəhak, iəmafu əhos mɨn əha mɨne nətəmimi kəutasuə e lah kotol lanu lan. Rəhalah aiən iətəm tətəuveg nɨmankɨlahalah, in tərəuvarəuv təhmen e nɨgəm, mol vivi nəugɨ naris, kəni mauiəh. Rəhn-kapə əhos mɨn u, kotəhmen e rəhn-kapə laion mɨn, kəni nɨgəm mɨne nəpieniən tərah§ Nəpieniən tərah əha, in təhmen e nəmiəvɨ nərəuas. mɨne nəhanɨgəm kəhalɨsɨ=pən e nɨpəgnəualah.
18 Kəni nərahiən asoli milahal u iətəm kəmhliet e nɨpəgnəualah, ilahal kəmlohamu nətəmimi e nəhue nɨftəni nəuvetɨn kətiəh, mɨləpəh əmə nəuvetɨn keiu. 19 Nəsanəniən rəha əhos mɨn əha, tatsɨ=pən e nɨpəgnəualah mɨne nɨpikɨlah. Mətəu-inu nɨpikɨlah təhmen e sɨneik, iətəm rəhn-kapə tətatɨg e nɨpikɨlah. Kəni əhos mɨn əha, kautus mɨn nətəmimi e nɨpikɨlah.
20 Kəni nətəmimi mɨn u, nərahiən milahal əha kəməsohamuiən ilah, ilah kəməsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah e natimnati mɨn iətəm ilah kautol. Kəməsotəpəhiən nəfakiən kəm iərmɨs mɨn mɨne narmɨ nati mɨn iətəm kəmol e aiən u kol tətoraip-oraip, mɨne sɨlfə, mɨne prons,* Prons, in aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e kol. mɨne kəpiel, mɨne nɨgi, nati əpnapɨn məmə, ilah u narmɨ nati əmə, iətəm kəsotafuiən nati, mɨne məsotətəuiən nati, mɨne məsotaliuəkiən. 21 Kəni ilah kəməsotəuhliniən nətəlɨgiən rəhalah o nohamuiən itəmi, nəmkiən nərɨk, noliən kləpə, noliən masig, nɨtəuiən iərman mɨne nɨpətan, mɨne nakləhiən.

*9:5 Nəghatiən Kris əhruahru təməsəniən nahməiən rəha nɨpikɨ velau. In təməni nahməiən rəha “skopion,” in nati kəti tətəu itəmi e nɨpikɨn.

9:10 Afin-to futnot rəha Nəh 9:5.

9:13 Oltə u, in tepɨl kəti tətəhtul əpəha e Nimə Rəha Uhgɨn, kəni katol sakrifais mɨn ikɨn. Rəhnəpati mɨn əpəha e kaugə mɨn.

§9:17 Nəpieniən tərah əha, in təhmen e nəmiəvɨ nərəuas.

*9:20 Prons, in aiən kəti, mətəu rəhan kalə təhmen e kol.