10
Agelo iətəm təmos nauəuə əkəku
Kəni əmeiko iəkafu agelo kəti mɨn nahgin tepət tatsɨ-pəri e negəu e neai. Tatuvən e nəpuə təhmen e rəhan napən, kəni mərai-mərai tɨtəlau e rəhn-kapə. Kəni in təhagəhag mətasiə, təhmen e mɨtɨgar, kəni nəhlkɨn təhmen e pos asoli mil u kətiauəu e nɨgəm. In tatos nauəuə əkəku kəti iətəm kɨneg rəkɨs tətəməhli=pən e nəhlmɨn. In təməfu=pən nəhlkɨn maru e nɨtəhi kəni məfu=pən nəhlkɨn məuɨl e nɨftəni, kəni in təmagət əfəməh, nəkətəu nəuian təhmen e laion. Nian təmagət əfəməh, kəni kaluəluə təmatɨperəh mau səpɨn, məutuhalpɨn. Kəni nian kaluəluə təmatɨperəh mau səpɨn məutuhalpɨn rəhan nəghatiən, kəni nɨkik natəhti məmə oiəkətei rəkɨs nəghatiən iətəm in tətəni. Mətəu inətəu nəuian kəti tatsɨ-pəri e negəu e neai mətəni məmə, “Əhluaig e nəghatiən u iətəm kaluəluə tətəni, sətei rəkɨsiən.”
Kəni əmeiko, agelo əpəha iətəm iəmafu tətəhtul=pən e nɨtəhi mɨne nɨftəni, tɨləfəri nəhlmɨn maru, mətəgətun pəri e negəu e neai. Kəni matos nonauvɨl e iətəmi tətatɨg itulɨn, iətəm təmol negəu e neai mɨne natimnati rəfin iətəm kəutatɨg lan, mɨne nɨtəhi mɨne natimnati rəfin iətəm kəutatɨg lan, kəni məni məmə, “!Uhgɨn otəsəhtahnin mɨniən! Mətəu nian agelo iətəm tatol səpɨn lan otahli rəhan təui, kəni nəlpəkauiən oneuən rəhan Uhgɨn iətəm tətəhluaig lan, in otuva mol nɨpəhriəniən lan u rəueiu. In otiet pətɨgəm=pa təhmen əmə məmə in təməni pətɨgəm aupən kəm rəhan noluək mɨn u, iəni mɨn rəhan.”
Kəni əmeiko, iəkətəu mɨn nəuian əha təmsɨ=pən e negəu e neai, mətəni=pa mɨn kəm iəu məmə, “Uvən, mələs nauəuə iətəm kəmeg tətəməhli=pən e nəhlmɨ agelo iətəm tətəhtul=pən e nɨtəhi mɨne nɨftəni.”
Kəni əmeiko, iəkuvən mətapuəh o agelo məmə otəfa nauəuə əkəku kəm iəu. In təni=pa kəm iəu məmə, “Os mun. Nati u otərəkɨn nərfəm, mətəu nian onəkun, tətəhiən təhmen e sukəpak.” 10 Kəni əmeiko iəkələs rəkɨs e nəhlmɨ agelo, kəni mun mərgei. Iəmun mətəu taurehi taurehi, təhmen e sukəpak, mətəu nian iəmərgei, təmərəkɨn nərfək, nərfək təmərah lan. 11 Kəni kəməni=pa kəm iəu məmə, “Ik onəkəkeikei məni pətɨgəm mɨn nəghatiən iətəm Uhgɨn təməfɨnə kəm ik kəm nətəmimi nɨlosɨlah tol pɨsɨn pɨsɨn mɨn, mɨne nətəmimi e nɨtəni pɨsɨn pɨsɨn mɨn, mɨne nətəmimi kəutəni nəghatiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn, mɨne kig mɨn.”