11
Iətəmimi mil iətəm kəmuəhtul pətɨgəm o Iesu
Kəni əmeiko kəməfa nəua nɨuig kəti rəha nosiən mak e nati, kəni kəni=pa kəm iəu, məmə “Uvən, mos mak e Nimə Rəha Uhgɨn, mɨne oltə, konu mafin rəfin nətəmi kəutəfaki əha imə. Sosiən mak e iat, mətəu natos əmə mak e nimə. Sosiən mak lan mətəu-inko kɨnəfən rəkɨs iat əha kəm Nanihluə mɨn. Ilah okotevɨg əpevɨn e rəhak taun asim mautəhuvən mautəhuvən motos məuɨg ilah fote-tu.* “Məuɨg fote-tu” (11:2; 13:5), in təhmen əmə e “nu kɨsɨl mɨne nɨpɨlgan,” kəni kuəhmen əhmen mɨn e “nian uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste (1,260),” kəni kɨhləhmen əhmen e “nian kətiəh, mɨne nian keiu mɨn, mɨne nian nɨpɨlgan” (12:14). Nəmpə u təsəghatiən e nəmpə əhruahru əmə kəti, mətəu tətəgətun=pən məmə nian kəti tətuva o nian rəha nian iəkɨs mɨn mɨne nərahiən, mətəu otol naunun nian kəti. Kəni iəu iəkəfən nəsanəniən kəm rəhak iətəmimi mil iətəm kətuəhtul pətɨgəm ohniəu. Kəni okatuos əmə nati apɨn, matuəhtul pətɨgəm o nəni pətɨgəmiən rəhak nəghatiən mɨn o nian uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste.”
Ilau u, nəukətɨ nɨgi olif mil, mɨne nati kətaharu-pəri lait mil lan, iətəm kətuəhtul aupən e Iərmənɨg rəha nəhue nɨftəni. Nəmə iətəmi tətalkut o nərəkɨniən ilau, kəni nəmnamɨ nɨgəm otɨsɨ=pən e nohlɨlau, kəni mus rəhalau tɨkɨmɨr mɨn. 2King 1:10,12 Iətəmimi iətəm tolkeikei nərəkɨniən ilau, in otəkeikei mɨmɨs lanəha. Iətəmimi mil u, ilau katuos nəsanəniən o nahtɨpəsɨgiən e nəpuə məmə nuhuən otəsəfuviən nian ilau okatuəghati matuəni pətɨgəm nəghatiən mɨn rəha Uhgɨn. 1King 17:1 Kəni ilau matuos mɨn nəsanəniən məmə okuəuhlin nəhu mɨn kəhuva nɨrə§ Eks 7:17-21, konu muəhrun mɨn nərəkɨniən nətəmimi rəha nəhue nɨftəni e nərahiən pɨsɨn pɨsɨn mɨn iətəm ilau kuolkeikei məmə okuol.* Suah mil u rəhalau nəsanəniən təhmen e Mosɨs mɨne Elaijə.
Konu nian ilau kɨnətuəhtul pətɨgəm rəkɨs, kɨnuəni rəkɨs natimnati rəfin, kəni nati miəgəh Dan 7 iətəm otəri=pa e nɨpəg teiuaiu agɨn, məriauəh kəni moh ilau, mol win e lau mohamu ilau. Nɨpətɨlau otəməhli əpəha e suaru rəha taun asoli əha, ikɨn əha kəməhti=pən mɨn rəhalau Iərmənɨg e nɨgi kəməluau “Ikɨn əha kəməhti=pən mɨn Iərmənɨg e nɨgi kəməluau,” tətəghati e Jerusɨləm. ikɨn, kəməuhlin nərgɨn, məmə Sotəm uə Ijɨp, tətəgətun=pən noliən tərah ikɨn əha. Kəni nətəmimi nɨlosɨlah pɨsɨn pɨsɨn mɨn, nətəmimi e nəuanɨləuɨs rəfin, mɨne nətəmimi e nəghatiən mɨn rəfin, mɨne e kəntri mɨn rəfin, okotarfu əmu nɨpətɨlau, motos nian apiəpiə kɨsɨl, kəni mɨne nɨpɨlgan, kəni okəsotegəhaniən məmə kɨtənɨm ilau. 10 Kəni nətəmimi rəfin rəha nəhue nɨftəni okotol lafet, motagiən mətəu-inu ilau kɨniamɨs, kəni məutəfən natimnati kəm lah mɨn, məutagiən mətəu-inu iəni mil iətəm kəmatuol pɨk nərahiən kəm lah, kɨniamɨs.
11 Mətəu uərisɨg e nian apiəpiə kɨsɨl mɨne nɨpɨlgan tɨnuvən rəkɨs, kəni Uhgɨn təməfən nehagiən e nɨpətɨlau kəni ilau kəmuəhtul e nəhlkɨlau. Kəni nətəmimi rəfin nətəm kəmoteruh ilau, nəhmtɨlah təməpɨs, narmɨlah tɨkə. 12 Kəni ilah kəmotətəu nəuian asoli kəti təmsɨpəri e negəu e neai, mətəni=pən kəm lau məmə, “Uəri miəuva u ikɨn u.” Kəni nəpuə təmələs ilau məri muvən e neai. Kəni rəhalau tɨkɨmɨr mɨn kəmotəhtul mauteruh ilau.
13 Kəni e nian əhruahru əha, nəmig asoli kəti təman mərəkɨn nɨpɨlga lahuənu əha kətiəh mupəh əmə nain. Nəmig təmohamu nətəmimi ilah rəfin səpɨn-tausɨn, kəni nətəmimi rəfin nətəm kəməsohmɨsiən, kəmotəgɨn motərəmrumɨn, kəni motəni nɨpəhriəniən məmə Uhgɨn e negəu e neai tatos nepətiən.
14 !Əui! Nərahiən asoli iətəm tatol nəmpə tu lan, tɨnol naunun. Mətəu, nərahiən iətəm tatol kɨsɨl lan otəsuvəhiən tuva.
Agelo iətəm tatol səpɨn lan təmahli təui
15 Agelo iətəm tatol səpɨn lan təmahli rəhan təui, kəni əmeiko nəuian asoli mɨn kəmotsɨ=pən e negəu e neai motəni məmə,
“Narmənɨgiən e nəhue nɨftəni rəfin agɨn tɨnuva rəha Iərmənɨg Uhgɨn rəhatah mɨne rəha Krɨsto rəhan. Kəni in otarmənɨg itulɨn, naunun tɨkə.”
16 Kəni nətəmi asoli nətəm kəmotos nəhuitən mɨn ilah tuenti-fo, nətəm kəutəharəg-pəri e rəhalah jeə mɨn aupən e nəhmtɨ Uhgɨn, ilah kəmotɨsin nəulɨlah, məuteiuaiu, nɨpənəgɨlah tatek nɨftəni, kəni məutəfaki kəm Uhgɨn, 17 motəni məmə,
“Iəkotəni tagkiu kəm ik, Iərmənɨg Uhgɨn Nahgim Tepət Pɨk Agɨn, iətəmi ko ik nətatɨg ko iətəm nətatɨg rəueiu, kəni nəmətatɨg aupən,
mətəu-inu ik nəmos rəham nəsanəniən asoli, kəni mɨnətuəuin mətarmənɨg.
18 Kəntri mɨn, kautol pɨk niəməha, mətəu ik rəham niəməha asoli tɨnuva.
Nian tɨnuva o nakiliən nətəm kəmohmɨs.
Kəni onəkətəou iəni mɨn u ilah rəham noluək mɨn, kəni mətəou mɨn nətəmimi rəham, mɨne nətəm kautɨsiai ik, ilah rəfin, nati əpnapɨn nəmə ilah kautos nepətiən asoli uə nepətiən əkəku.
Kəni nian u rəham, o nərəkɨniən nətəmi mɨn u kəutərəkɨn nətəmimi e nəhue nɨftəni.”
19 Nian kəmerəh e Nimə Rəha Uhgɨn əpəha ilɨs e neai, kəni kəmafu Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən§ Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən u, in “Ark of the Covenant.” Eks 25:10-22. tətəharəg əpəha imə. Kəni təmatoraip mətasiə, kəni kaluəluə təmatatɨperəh, kəni iəmətəu nagətiən asoli mɨn, kəni təmatəmig, kəni ais təmɨmərəgrəg.

*11:2 “Məuɨg fote-tu” (11:2; 13:5), in təhmen əmə e “nu kɨsɨl mɨne nɨpɨlgan,” kəni kuəhmen əhmen mɨn e “nian uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste (1,260),” kəni kɨhləhmen əhmen e “nian kətiəh, mɨne nian keiu mɨn, mɨne nian nɨpɨlgan” (12:14). Nəmpə u təsəghatiən e nəmpə əhruahru əmə kəti, mətəu tətəgətun=pən məmə nian kəti tətuva o nian rəha nian iəkɨs mɨn mɨne nərahiən, mətəu otol naunun nian kəti.

11:5 2King 1:10,12

11:6 1King 17:1

§11:6 Eks 7:17-21

*11:6 Suah mil u rəhalau nəsanəniən təhmen e Mosɨs mɨne Elaijə.

11:7 Dan 7

11:8 “Ikɨn əha kəməhti=pən mɨn Iərmənɨg e nɨgi kəməluau,” tətəghati e Jerusɨləm.

§11:19 Bokɨs rəha Nəniəskasɨkiən Rəha Nasiruiən u, in “Ark of the Covenant.” Eks 25:10-22.