12
Pətan mɨne ialkitə asoli
Kəni nəmtətiən asoli kəti təmiet e neai. Pətan kəti təmuvən e mɨtɨgar təhmen e napən, kəni təməharəg məfu-pəri nəhlkɨn e məuɨg, kəni mətəfəfau e hat rəha nɨsiaiən kəti, kəmol=pən məhau tueləf lan. In tətasək əfəməh, tətəu nahməiən mətəu-inko in tɨnamki-amki otəsuvəhiən temək.
Kəni əmeiko nəmtətiən kəti mɨn təmiet mɨn əpəha ilɨs e neai, iətəm tuhapɨspɨs ohniəu. Inəha, ialkitə asoli kəti, tərəuvarəuv, təhmen e nɨgəm, rəhn-kapə təmɨsɨm-ɨsɨm ilah səpɨn, kəni rəhnəpati ilah ten, kəni kəməfəfau=pən hat ilah səpɨn e rəhn-kapə mɨn, kəni hat mɨn əha rəha kig asoli agɨn. Nɨpikɨn tatoh rəkɨs məhau mɨn əpəha ilɨs e neai, mətəmkiahu=pa ilah nɨpɨlgan kətiəh e nəhue nɨftəni, məpəh nɨpɨlgan keiu. Kəni e nian əha, ialkitə əha təmuva məhtul aupən e pətan u iətəm otəsuvəhiən temək, məmə nəmə nətɨn tɨnair, kəni in ton.* Mat 2:13-14
Pətan əha təmələs nətɨn iərman, iətəm in otarmənɨg e kəntri mɨn rəfin, konu nəmtətiən rəha narmənɨgiən rəhan təhmen e neim kəti kəmol e aiən. Mətəu Uhgɨn təmiuvi rəkɨs suakəku u o ialkitə, mɨləfəri ilɨs e rəhan jeə, məmə otarmənɨg. Pətan u, təmagɨm=pən əpəha ikɨn təpiə-məpiə ikɨn, iətəm Uhgɨn təmol əpenə-penə lan məmə otətatɨg ikɨn, kəni kateh, kətəuarus=pən nian uan-tausɨn tu-hanrɨt sikɨste (1,260) tɨnuva mɨnuvən rəkɨs. Afin-to futnot rəha Nəh 11:2.
Kəni əmeiko, nəluagɨniən kəti tɨnəhtul əpəha e negəu e neai. Maikɨl Dan 10:13,21; 12:1 mɨne rəhan nagelo mɨn, kɨnautəluagɨn ilah ialkitə, kəni ialkitə mɨne rəhan mɨn nagelo kɨnautoh mɨn ilah. Mətəu ialkitə, nahgin tɨkə, təsəhmeniən. Kəni əmeiko, Maikɨl mɨne kɨnotol win e lah, kəni kəmahli pətɨgəm ilah əpəha e negəu e neai. Kəmotələs ialkitə asoli kəha, motəraki iahu=pən e nəhue nɨftəni. Kəni inu, in sɨneik nuvəh əha aupən,§ Jen 3:1 kətəni məmə Iərmɨs, uə Setən, iətəm təmeiuə e nəhue nɨftəni rəfin agɨn. Kəməraki pətɨgəm lan,* Jen 3:14-15; Luk 10:17-18; Jon 12:30-31; Kol 2:15 tuva e nəhue nɨftəni, ilah rəfin nagelo mɨn rəhan.
10 Kəni əmeiko iəmətəu nəuian asoli kəti əpəha ilɨs e negəu e neai. Təmə,
“!Rəueiu əha, Uhgɨn rəhatah in tɨnosmiəgəh itah!
!Rəueiu əha in tɨnol pətɨgəm məmə in tatos nəsanəniən,
kəni rəueiu əha, in tɨnətarmənɨg!
Kəni rəueiu əha, Krɨsto rəhan təmol məmə in tatos mɨn nəsanəniən mɨne nepətiən e natimnati mɨn rəfin.
Tol lanəha mətəu-inu rəueiu əha, kɨnəraki iahu e Setən e nəhmtɨ Uhgɨn. Setən u, iətəm tətəni rah piatah mɨn lapɨn mɨne lənian, mətəni pətɨgəm nɨpəgnəmtɨn mɨn rəhalah mətatu=pən e lah e nəhmtɨ Uhgɨn.
11 Kəni piatah mɨn kəmotəməu ilah min,
kəni motol win rəkɨs lan e nəsanəniən rəha nɨmɨsiən rəha Nətɨ Sipsip o nosmiəgəhiən nətəmimi nian nɨran təmaiu e nɨgi kəməluau,
motatɨg motol win mɨn lan e nəhtul əskasɨkiən o nəni pətɨgəmiən nəghatiən rəha Nətɨ Sipsip.
Motol win mɨn lan mətəu-inu nɨkilah təməsəhti pɨkiən nəmiəgəhiən rəhalah,
mətəu kəmotəhtul maru əmə məmə okohmɨs.
12 !Negəu e neai, mɨne itəmah u nəutatɨg ikɨn, otagiən mətəu-inu kɨnəraki pətɨgəm e ialkitə!
!Mətəu əui, kəsi o nəhue nɨftəni mɨne nɨtəhi,
mətəu-inu Setən təmeiuaiu muvnə ohnik!
In, niəməha təməu pɨk,
mətəu-inko in təhrun məmə nian rəhan təkuəkɨr əmə.”
13 Nian ialkitə asoli u, təmafu mɨnəhrun məmə kɨnəraki pətɨgəm lan tuvən e nəhue nɨftəni, əmeiko mɨnatɨtəu pətan u iətəm təmələs nətɨn iərman. 14 Kəni kəməfən nɨməlməlɨ məlɨkɨm keiu kəm pətan u, məmə in otos miuvɨg lan muvən əpəha ikɨn kəmol əpenə-penə rəkɨs ikɨn təpiə-məpiə ikɨn. Ikɨn əha, otətatɨg ikɨn, kəni in tətagɨm o sɨneik, kəni kateh vivi in o nian kətiəh, mɨne nian keiu mɨn, mɨne nian nɨpɨlgan. 15 Kəni sɨneik u, təmeuə təhmen e naruəh asoli kəti, məmə otelərmin pətan u mələs magɨm. 16 Mətəu nɨftəni təmasiru e pətan u. Nɨftəni təməuag kəni mərgei rəfin nəhu iətəm ialkitə təmeuə lan e nɨpəgnəuan.
17 Kəni əmeiko, ialkitə əpəha, niəməha təmol təmol o pətan u, kəni in tagɨm muvən məmə otəluagɨn ilah rəhan mɨn nəuvein nəuanɨləuɨs, ilah u nətəm kautol nəuia Uhgɨn, kəni mautəhtul əskasɨk o nəni pətɨgəmiən məmə ilah nətəmimi rəha Iesu Krɨsto. 18 Kəni in təməhtul əpəha e nɨpəkɨl itəhi.

*12:4 Mat 2:13-14

12:6 Afin-to futnot rəha Nəh 11:2.

12:7 Dan 10:13,21; 12:1

§12:9 Jen 3:1

*12:9 Jen 3:14-15; Luk 10:17-18; Jon 12:30-31; Kol 2:15